EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0366

2009/366/EÜ: Komisjoni otsus, 29. aprill 2009 , Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia makseasutuste raamatupidamisaruannete kontrollimise ja heakskiitmise kohta seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2008. eelarveaastal rahastatud maaelu arendamise meetmete kuludega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3199 all)

OJ L 111, 5.5.2009, p. 35–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/366/oj

5.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/35


KOMISJONI OTSUS,

29. aprill 2009,

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia makseasutuste raamatupidamisaruannete kontrollimise ja heakskiitmise kohta seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2008. eelarveaastal rahastatud maaelu arendamise meetmete kuludega

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3199 all)

(Ainult eesti-, inglis-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, slovaki-, sloveeni-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst on autentsed)

(2009/366/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikleid 30 ja 39,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Raamatupidamise aastaaruannete põhjal, mille Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia esitasid seoses maaelu arendamise meetmete kuludega ja koos nõutava lisateabega, tuleb kontrollida ja heaks kiita määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 6 lõikes 2 osutatud makseasutuste raamatupidamisarvestus. Kontrollimine ja heakskiitmine hõlmab akrediteeritud asutuste aruannete alusel edastatud raamatupidamisaruannete täielikkust, täpsust ja õigsust.

(2)

On lõppenud tähtajad, mis on antud Tšehhi Vabariigile, Eestile, Küprosele, Lätile, Leedule, Ungarile, Maltale, Poolale, Sloveeniale ja Slovakkiale komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 885/2006 (millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega) (2) artikli 7 lõike 2 kohaselt, et esitada komisjonile määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 8 lõike 1 punktis c ja määruse (EÜ) nr 885/2006 artikli 7 lõikes 1 osutatud dokumendid.

(3)

Komisjon on kontrollinud esitatud teavet ja edastanud Tšehhi Vabariigile, Eestile, Küprosele, Lätile, Leedule, Ungarile, Maltale, Poolale, Sloveeniale ja Slovakkiale enne 31. märtsi 2009 oma kontrolli tulemused koos vajalike muudatustega.

(4)

Komisjoni 5. jaanuari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 27/2004 (millega kehtestatakse üksikasjalikud üleminekueeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 kohaldamiseks seoses Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias EAGGF tagatisrahastust rahastatavate maaelu arendamise meetmetega) (3) artikli 7 lõikega 2 hõlmatud maaelu arendamise kulude puhul tuleb kontrollimise ja heakskiitmise otsuse tulemus järgnevatest komisjoni maksetest lahutada või nendele liita.

(5)

Teatavate makseasutuste puhul võib komisjon raamatupidamise aastaaruannete ja nende lisadokumentide kontrolli põhjal teha otsuse esitatud aruannete täielikkuse, täpsuse ja õigsuse kohta. Neid summasid käsitlevad üksikasjad on kirjas koondaruandes, mis on esitatud fondikomiteele samal ajal käesoleva otsusega.

(6)

Kontrollimiste põhjal vajab teatavate makseasutuste esitatud teave täiendavat uurimist ja seetõttu ei saa nende raamatupidamisarvestusi käesoleva otsusega kinnitada.

(7)

Määrusega (EÜ) nr 27/2004 hõlmatud maaelu arendamise kulude puhul tuleb raamatupidamisarvestuse kontrolli ja heakskiitmise otsuse alusel tagasi nõutavad või makstavad summad järgnevatest maksetest lahutada või nendele liita.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 30 lõikele 2 ei piira käesolev otsus selliste komisjoni poolt hiljem vastu võetavate otsuste kohaldamist, millega ühendus ei rahasta kulusid, mis ei ole tehtud kooskõlas ühenduse eeskirjadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2008. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste maaelu arendamise meetmete kulude raamatupidamisarvestus on kontrollitud ja heaks kiidetud, ilma et see piiraks artikli 2 kohaldamist.

Vastavalt käesolevale otsusele liikmesriikidelt tagasi nõutavad või liikmesriikidele makstavad summad seoses maaelu arendamise meetmetega, mida kohaldatakse Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias, esitatakse I ja II lisas.

Artikkel 2

III lisas loetletud liikmesriikide makseasutuste 2008. eelarveaasta raamatupidamisarvestused seoses maaelu arendamise meetmetega, mida kohaldatakse Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias, jäetakse käesolevast otsusest välja ning nende kontrollimise ja heakskiitmise otsus tehakse edaspidi.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Tšehhi Vabariigile, Eesti Vabariigile, Küprose Vabariigile, Läti Vabariigile, Leedu Vabariigile, Ungari Vabariigile, Malta Vabariigile, Poola Vabariigile, Sloveenia Vabariigile ja Slovaki Vabariigile.

Brüssel, 29. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(2)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 90.

(3)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 36.


I LISA

MAKSEASUTUSTE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMINE JA HEAKSKIITMINE

2008. EELARVEAASTA – EAGFI MAAELU ARENDAMISE KULUD UUTES LIIKMESRIIKIDES

Liikmesriikidelt tagasi nõutavad või liikmesriikidele makstavad summad

Märkus: Tšehhi puhul ületab 2008. majandusaastaks heakskiidetud summa, mis liideti eelmiste aastate summadele, EAGFi vahendid, nagu on sätestatud programmi heakskiitvas komisjoni otsuses. EAGFi lõplik programmi eest makstav jääksumma arvutatakse vastavalt EAGGFi kogutoetusele.

LR

 

Makseasutuste 2008. eelarveaasta kulud

Kokku a + b

Vähendamised

Kokku

Liikmesriigile eelarveaasta eest hüvitatud vahemaksed

Liikmesriigilt tagasi nõutavad (–) või liikmesriigile makstavad (+) summad (1)

kontrollitud ja heaks kiidetud

välja jäetud

= aastaaruandes deklareeritud kulud

= liikmesriigile eelarveaasta eest hüvitatud vahemaksete kogusumma

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


LR

Programmi rakendamiseks tehtud, kuid veel kontrollimata ja heaks kiitmata ettemaksed (määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikkel 32)

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Kuna makseid on kõikidele liikmesriikidele tehtud 95 % ulatuses rahastamiskavast, siis tehakse lõplik arvestus programmi lõpetamisel.

Märkus: Tšehhi puhul ületab 2008. majandusaastaks heakskiidetud summa, mis liideti eelmiste aastate summadele, EAGFi vahendid, nagu on sätestatud programmi heakskiitvas komisjoni otsuses. EAGFi lõplik programmi eest makstav jääksumma arvutatakse vastavalt EAGGFi kogutoetusele.


II LISA

EAGFI MAAELU ARENDAMISE MEETME KONTROLLITUD JA HEAKSKIIDETUD KULUD UUTES LIIKMESRIIKIDES 2008

Aastaaruannete ja kuludeklaratsioonide vaheline erinevus

TŠEHHI VABARIIK

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a

kontrollitud ja heaks kiidetud I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

486 177,10

 

486 177,10

2

Ebasoodsamad piirkonnad

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Metsandus

768 151,81

 

768 151,81

5

Tootjarühmad

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Tehniline abi

0,00

 

0,00

7

SAPARD

0,00

 

0,00

700

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse, määrus (EÜ) nr 1268/99

0,00

 

0,00

701

Töötlemine ja turustamine, määrus (EÜ) nr 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Üleujutuskahju

0,00

 

0,00

703

Kvaliteedi parandamine

0,00

 

0,00

704

Maaparandus ja ümberkruntimine

0,00

 

0,00

705

Külade renoveerimine ja arendamine

0,00

 

0,00

706

Üleujutuskahju 2

0,00

 

0,00

707

Maapiirkonna infrastruktuuri arendamine

0,00

 

0,00

708

Tegevuse arendamine ja mitmekesistamine

0,00

 

0,00

709

Põllumajandusliku tootmise meetodid

0,00

 

0,00

710

Kutsehariduse parendamine

0,00

 

0,00

711

SAPARDi tehniline abi

0,00

 

0,00

 

Kokku

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


EESTI

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja

heaks kiidetud I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ebasoodsamad piirkonnad

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Põllumajandusmaa metsastamine

125 877,94

 

125 877,94

4

Toetus peamiselt oma tarbeks tootvatele taludele

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Nõuete täitmine

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Täiendavad otsetoetused

4 570,72

 

4 570,72

7

Tehniline abi

155 007,67

 

155 007,67

8

SAPARD

0,00

 

0,00

9

Toetus keskkonnaalaste kitsendustega piirkondadele

3 517,30

 

3 517,30

 

Kokku

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


KÜPROS

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja

heaks kiidetud I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investeerimistoetus loomsete jäätmete käitlemiseks

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Parendamise ja arendamise toetamine

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Tootjarühmade loomise toetamine

391 894,08

 

391 894,08

4

Põllumajandustootjate kutsehariduse edendamine

0,00

 

0,00

5

Põllumajandustootjate tehnilised ja nõustamisteenused

58 475,17

 

58 475,17

6

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

500 463,80

 

500 463,80

7

Noorte põllumajandustootjate starditoetus

710 000,00

 

710 000,00

8

ELi standardite järgimine

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Keskkonnasõbralike põllumajandusmeetmete vastuvõtmine

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Põllumajanduse keskkonnameetmed loodusväärtuste kaitseks

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Metsastamine

40 915,05

 

40 915,05

12

Infrastruktuuri parandamine loomakasvatuse arendamiseks

490 532,61

 

490 532,61

13

Ebasoodsamad piirkonnad

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Kvaliteedikavade toetamine

673 718,97

 

673 718,97

15

Väikesemahulise traditsioonilise töötlemise toetamine

584 241,84

 

584 241,84

16

Põllumajanduslike ja traditsiooniliste maastike kaitse

282 638,86

 

282 638,86

17

Metsatulekahjude ja muude loodusõnnetuste vastu kaitsmine

123 163,39

 

123 163,39

18

Mittepõllumajandusliku maa metsastamine

396 079,52

 

396 079,52

19

Saagikoristamisprotsessi parendamine

0,00

 

0,00

20

Tehniline toetus rakendamise puhul, seire

70 039,46

 

70 039,46

21

Kohaliku taseme ühisalgatuse tehniline toetus

32 463,43

 

32 463,43

 

Kokku

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LÄTI

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja heaks kiidetud

I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Tootjarühmad

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Toetus peamiselt oma tarbeks tootvatele taludele

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Nõuete täitmine

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Ebasoodsamad piirkonnad

34 948,53

 

34 948,53

7

Tehniline abi

258 913,87

 

258 913,87

8

Eelmisest programmitöö perioodist üle kantud kohustused

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Ühtse pindalatoetuse jaoks ressurside eraldamine

0,00

 

0,00

 

Kokku

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LEEDU

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja heaks kiidetud

I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Ebasoodsamad piirkonnad ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnad

48 234,08

 

48 234,08

3

Nõuete täitmine

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Põllumajandusmaa metsastamine

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Toetus restruktureeritavatele osaelatustaludele

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Muud meetmed

447 848,76

 

447 848,76

8

Tehniline abi

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Täiendavad riiklikud otsetoetused

10 739,70

 

10 739,70

 

Kokku

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


UNGARI

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja heaks kiidetud

I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Nõuete täitmine

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Metsastamine

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Toetus peamiselt oma tarbeks tootvatele taludele

322 737,06

 

322 737,06

5

Tootjarühmad

– 233,15

 

– 233,15

6

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

0,00

 

0,00

7

Ebasoodsamad piirkonnad

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Tehniline abi

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Määruse (EÜ) nr 1268/1999 alusel heaks kiidetud projektid

0,00

 

0,00

10

Täiendavad riiklikud otsetoetused

0,00

 

0,00

 

Kokku

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POOLA

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja heaks kiidetud

I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Toetus peamiselt oma tarbeks tootvatele taludele

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Ebasoodsamad piirkonnad

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Keskkonnasõbralikud põllumajandusettevõtted ja loomade heaolu

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Metsastamine

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

ELi nõuete järgimine

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Tootjarühmad

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Tehniline abi

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Täiendavad otsetoetused

140 155,01

 

140 155,01

10

Määruse (EÜ) nr 1268/1999 alusel heaks kiidetud projektid

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Kokku

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVEENIA

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja heaks kiidetud

I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ebasoodsamad piirkonnad

78 615,04

 

78 615,04

2

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Nõuete täitmine

199 761,17

 

199 761,17

5

Tehniline abi

101 777,75

 

101 777,75

6

SAPARDi programm

34 856,75

 

34 856,75

7

Täiendavad otsetoetused

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Kokku

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVAKKIA

Nr

Meetmed

Kulud 2008. a

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2008. a kontrollitud ja heaks kiidetud

I lisa veerg e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Koolitused

0,00

 

0,00

3

Ebasoodsamad piirkonnad ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnad

317 367,06

 

317 367,06

4

Nõuete täitmine

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Põllumajanduslik keskkonnatoetus

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise parandamine

942 660,39

 

942 660,39

7

Metsade majandamine

4 564,40

 

4 564,40

8

Põllumajandusmaa metsastamine

106 689,23

 

106 689,23

9

Maakorraldus

465 593,60

 

465 593,60

10

Tegevuse mitmekesistamine

34 451,27

 

34 451,27

11

Toetus peamiselt oma tarbeks tootvatele taludele

414 691,29

 

414 691,29

12

Tootjarühmad

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Tehniline abi, sh hindamine

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Täiendavad otsetoetused

– 234,40

 

– 234,40

901

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse, määrus (EÜ) nr 1268/99

0,00

 

0,00

905

Põllumajanduslik keskkonnatoetus – määruse (EÜ) nr 1268/1999 alusel heaks kiidetud projektid

0,00

 

0,00

907

Metsade majandamine – määruse (EÜ) nr 1268/1999 alusel heaks kiidetud projektid

0,00

 

0,00

912

Tootjarühmad – määruse (EÜ) nr 1268/1999 alusel heaks kiidetud projektid

0,00

 

0,00

 

Kokku

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


III LISA

MAKSEASUTUSTE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMINE JA HEAKSKIITMINE

2008. EELARVEAASTA – EAGFI MAAELU ARENDAMISE KULUD UUTES LIIKMESRIIKIDES

Loetelu makseasutustest, mille raamatupidamine on otsusest välja jäetud ning mille kontrollimise ja heakskiitmise kohta tehakse otsus hiljem

Liikmesriik

Makseasutus

Malta

MRRA


Top