EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0363

Komisjoni määrus (EÜ) nr 363/2009, 4. mai 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad

OJ L 111, 5.5.2009, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 301 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; kehtetuks tunnistatud 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/363/oj

5.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 363/2009,

4. mai 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (1) eriti selle artiklit 91,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrust (EÜ) nr 1698/2005, millega on kehtestatud EAFRD antavate maaelu arengu toetuste ühtne õiguslik raamistik kogu ühenduse jaoks, on muudetud nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 74/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (2). Järelikult tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 1974/2006 (3) täiendada üksikasjalike lisarakenduseeskirjadega.

(2)

Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)) (4) kohase piimakvoodi kehtivuse lõppemine toob piimatootjatele kaasa vajaduse teha konkreetseid jõupingutusi. Seepärast on asjakohane tühistada piimatootjate investeeringutoetuse piirangud alates programmitöö perioodi algusest, et jääda üksikule tootjale eraldatud tootmiskvootide piiridesse.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 74/2009 on kehtestatud riiklike strateegiakavade läbivaatamise nõue. Tuleks kindlaks määrata kõnealuse läbivaatamise minimaalne sisu.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 16a sätestatud prioriteetide tähtsuse tõttu tuleks pärast kõnealuse artikli esmakordset rakendamist toimuvaid maaelu arengu programmide läbivaatamisi käsitada määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 19 lõike 1 kohaste läbivaatamistena ning sätestada need komisjoni otsuses.

(5)

Määruses (EÜ) nr 74/2009 on loetletud võimalikud mõjud, mida püütakse määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 16a osutatud prioriteetidega seotud tegevustega saavutada. Kuna see loetelu ei ole ammendav, võivad liikmesriigid teha ettepaneku täiendavate võimalike mõjude kohta, mida püütakse eespool mainitud tegevustega saavutada. Selleks et tagada järjepidevus juba kindlaks tehtud võimalike mõjude ja uute ülesannetega seotud tegevuste tõhustamise üldeesmärgi vahel, peaks komisjon üle vaatama liikmesriikide võimaluse teha ettepanek selliste täiendavate võimalike mõjude lisamiseks, ning maaelu arengu komitee peaks esitama asjakohase arvamuse. Seepärast tuleks uusi võimalikke mõjusid lisavad muudatused sätestada komisjoni otsuses.

(6)

Võttes arvesse suurt hulka juhtusid, mille puhul läbivaatamistes käsitletakse ühise turukorralduse ja maaelu arengu piiritlemise põhimõtete väiksema tähtsusega erandit, ning selleks, et piirata halduskoormust, ei tohiks komisjon enam vastu võtta otsuseid läbivaatamiste kohta, mis on seotud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 5 lõikes 6 osutatud erandiga. Järelikult tuleks sellise kategooria läbivaatamine jätta määruse (EÜ) nr 1974/2006 artiklis 7 esitatud loetelust välja.

(7)

Tuleks täpsustada selliste äriplaanide sisu ja kriteeriumid, milles käsitletakse ühise turukorralduse reformi tõttu ümberkorraldatavate põllumajandusettevõtete toetamist.

(8)

Tulenevalt maa tootmisest kõrvalejätmise meetme tühistamisest vastavalt nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003, (5) tuleb kohandada kõnealust meedet käsitlevaid sätteid.

(9)

Selleks et lihtsustada investeerimisprojektide elluviimist praeguse majandus- ja finantskriisi tingimustes, tuleks 2009. ja 2010. aastal suurendada ettemaksete ülemmäära.

(10)

On asjakohane kohandada riigiabi sätteid teatavate EAFRD kaasrahastatavate meetmete ja riikliku lisarahastamise kohta, et selgitada nende kohaldamisala ja võtta arvesse määrusega (EÜ) nr 74/2009 kehtestatud uut meedet ühise turukorralduse reformi tõttu ümberkorraldatavate põllumajandusettevõtete kohta.

(11)

On vaja määratleda määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 78 punktis f esinev mõiste „olulised muudatused”.

(12)

Et võimaldada määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 16a sätestatud prioriteetidega seotud tegevuste seiret, tuleks tegevuste liikide järgi kindlaks määrata väljundinäitajad ja seotud eesmärgid, mis moodustavad osa kõnealuse määruse artiklis 80 osutatud ühisest seire- ja hindamisraamistikust.

(13)

Liikmesriigid peavad oma läbivaadatud programmides esitama teabe määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 16a sätestatud prioriteetidega seotud tegevuste liikide kohta, märkides, millised neist tegevustest põhinevad uutel meetmetel, st meetmetel, mida ei ole maaelu arengu programmiga veel heaks kiidetud. Lisaks tuleb märkida ka EAFRD soovituslik panus aastatel 2010–2013. Seetõttu tuleks muuta määruse (EÜ) nr 1974/2006 lisasid.

(14)

Selleks et tagada kooskõla määruse (EÜ) nr 74/2009 – mida käesoleva määruse sätted täiendavad – kohaldamise kuupäevaga, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2009. Selline tagasiulatuv kohaldamine ei tohiks rikkuda asjaomaste abisaajate õiguskindluse põhimõtet.

(15)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1974/2006 vastavalt muuta.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1974/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kui ühine turukorraldus, sh Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) rahastatavate otsetoetuste kavad, seab piiranguid tootmisele või ühenduse toetusele üksikute põllumajandustootjate, põllumajandusettevõtete või töötlemistehaste tasemel, ei toetata määruse (EÜ) nr 1698/2005 alusel investeeringuid, mis suurendavad tootmist üle kõnealuste piirangute, piimandussektor välja arvatud.”;

2)

Lisatakse järgmine artikkel 3a:

„Artikkel 3a

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 12a kohane riiklike strateegiakavade läbivaatamine hõlmab kõnealuse määruse artikli 11 lõikes 3 sätestatud asjakohaste elementide läbivaatamist, mis on seotud sama määruse artikli 16a lõikega 1 ette nähtud prioriteetidega, ning eelkõige peamiste kvantitatiivsete eesmärkide läbivaatamist.

Riiklikus strateegias määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõikes 5a osutatud ligikaudne ja soovituslik EAFRD panus, mis on eraldatud kõnealuse määruse artikli 16a lõikes 1 osutatud iga prioriteedi jaoks asjaomases liikmesriigis, ning see hõlmab eraldisega seotud asjakohaseid selgitusi.”;

3)

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklites 16 ja 16a osutatud maaelu arengu programmide sisu määratakse kindlaks kooskõlas käesoleva määruse II lisaga.”;

4)

Artikli 7 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

läbivaatamine on seotud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a esmakordse rakendamisega;”;

b)

lisatakse järgmine punkt e:

„e)

läbivaatamisega kaasneb täiendav võimalik mõju, mida ei ole loetletud määruse (EÜ) nr 1698/2005 II lisas, kuid mis on seotud sama määruse artiklis 16a nimetatud prioriteetidega.”;

5)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriikide tehtavad artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud programmimuudatused võivad hõlmata nii teljesiseseid muudatusi meetmete rahalises jaotuses kui ka mitterahalisi muudatusi, mis hõlmavad uute meetmete ja tegevuse liikide juurutamist, kehtivate meetmete ja tegevuse liikide lõpetamist, määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 5 lõikes 6 osutatud erandiga seotud muudatusi või teavet programmi kehtivate meetmete kohta ja nende kirjeldust.”;

6)

Lisatakse järgmine artikkel 24a:

„Artikkel 24a

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 35a osutatud äriplaanis:

a)

kirjeldatakse kavandatud ümberkorraldamise peamisi aspekte, sealhulgas mittepõllumajanduslike tegevuste mitmekesistamist;

b)

määratakse kindlaks erieesmärgid.”

7)

Artikli 27 lõike 6 esimene lõik jäetakse välja.

8)

Artiklisse 46 lisatakse järgmine lõik:

„Käesolevat artiklit kohaldatakse ka kohustuste suhtes, mis on seotud maa tootmisest kõrvale jätmise kaotamisega pärast määruse (EÜ) nr 73/2009 jõustumist. Abisaaja taotluse korral võib selliste kohustuste kohandamisi lubada isegi siis, kui ei ole ette nähtud läbivaatamisklauslit.”

9)

Artikli 56 lõike 2 esimesele lõigule lisatakse järgmine lause:

„Investeeringute puhul, mille kohta on toetuse andmist käsitlev otsus langetatud 2009. või 2010. aastal, võib ettemakset suurendada kuni 50 %ni asjaomase investeeringuga seotud avalikust abist.”;

10)

Artikli 57 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Maaelu arengu programmid võivad sisaldada asutamislepingu artikli 36 reguleerimisalast välja jäävaid, liikmesriikide poolt maaelu arengu toetuseks tehtud makseid määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklite 25, 43–49 ja 52 kohaste meetmete ja kõnealuse määruse artiklite 21, 24, 28, 29, 30 ja 35a kohaste meetmetega seotud tegevuste rahastamiseks või asutamislepingu artikli 36 reguleerimisalast välja jäävate, määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklite 25, 27 43–49 ja 52 kohaste meetmete ja kõnealuse määruse artiklite 21, 24, 28, 29, 30 ja 35a kohaste meetmetega seotud tegevuste täiendavaks riiklikuks rahastamiseks ainult juhul, kui riigiabi on määratletud käesoleva määruse II lisa punkti 9 alapunkti B kohaselt.”;

11)

4. jakku „Seire ja hindamine” lisatakse järgmine artikkel 59a:

„Artikkel 59a

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 78 punktis f osutatud „olulised muudatusettepanekud” hõlmavad muudatusi, mille tegemiseks on vajalik komisjoni otsus, ning käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 osutatud muudatusi, välja arvatud muudatused, mis on seotud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 5 lõikes 6 osutatud erandiga ning teabega programmi kehtivate meetmete kohta ja nende kirjeldusega.”;

12)

Artikli 62 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Meetmete puhul, mis hõlmavad määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 16a määratletud tegevuste liike, liigitatakse väljundinäitajad ja väljundinäitajate soovituslikud eesmärgid tegevuste liikide kaupa.”;

13)

Artikli 63 lõike 8 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Vääramatu jõu või erandlike asjaolude puhul, eelkõige süsteemi väärtalitluse või püsiva ühenduse puudumise korral, võivad liikmesriigid esitada dokumendid komisjonile paberil või muude asjakohaste elektrooniliste vahenditega. Paberil või muude asjakohaste elektrooniliste vahenditega võib dokumente esitada juhul, kui varem on komisjoniga vastavalt kokku lepitud.”;

14)

I, II, VII ja VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. Artikli 1 punkti 1 kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. mai 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(2)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 100.

(3)  ELT L 368, 23.12.2006, lk 15.

(4)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(5)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1974/2006 lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

Artikli 2 lõikes 2 osutatud toetuskavad

Puu- ja köögiviljad (nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (1) II osa I jaotise IV peatüki IVa jagu);

vein (määruse (EÜ) nr 479/2008 (2) II jaotise I peatükk);

tubakas (määruse (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki V jagu);

oliiviõli (määruse (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotise IV peatüki IV jagu);

humal (määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 68a);

lambad ja kitsed (nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (3) artikli 102 lõige 1);

mesindus (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I jaotise IV peatüki VI jagu);

suhkur (nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006 (4));

äärealade põllumajanduse (nõukogu määruse (EÜ) nr 247/2006 (5) III jaotis) ning väiksemate Egeuse mere saarte jaoks ette nähtud erimeetmed (nõukogu määruse (EÜ) nr 1405/2006 (6) III peatükk);

otsemaksed (määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõige 3 ja artikkel 68).

2)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 5.2 asendatakse teine taane järgmisega:

„—

Kinnitus, et määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklite 25, 43–49 ja 52 kohaste meetmete ning kõnealuse määruse artiklite 21, 24, 28, 29, 30 ja 35a kohaste meetmetega hõlmatud tegevuste puhul, mis ei kuulu asutamislepingu artikli 36 reguleerimisalasse, on tagatud riigiabikorra ja oluliste vastavuskriteeriumide, eelkõige asutamislepingu artiklitega 87–89 hõlmatud avaliku rahastamise ülemmäära järgimine.”;

b)

punkt 5.3 asendatakse järgmisega:

„5.3.   Nõutav teave telgede ja meetmete kohta

Meetmete kohta on vaja järgmist konkreetset teavet, sh määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste eriliikide kohta:”;

c)

punkt 5.3.1.4 asendatakse järgmisega:

d)

lisatakse järgmine punkt 5.3.1.4.4:

„5.3.1.4.4.   Ühise turukorralduse reformi tõttu ümberkorraldatavad põllumajandusettevõtted;

ühise turukorralduse reformi kirjeldus;

äriplaaniga seotud nõuete kokkuvõte;

toetuse summa ja kestus.”;

e)

lisatakse järgmine punkt 5.3.6:

„5.3.6.    Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a lõike 3 punktis a osutatud tegevuste liikide loetelu kuni kõnealuse määruse artikli 69 lõikes 5a osutatud summadeni ;

Telg/meede

Tegevuse liik

Võimalik mõju

Olemasolev või uus tegevuse liik

Viide asjaomase tegevuse liigi kirjeldusele maaelu arengu meetmes

Väljundinäitaja – eesmärk

1. telg

Meede 111

 

 

 

Meede …

 

 

 

2. telg

Meede 211

 

 

 

Meede …

 

 

 

3. telg

Meede 311

 

 

 

Meede …

 

 

 

 

 

4. telg

Meede 411

 

 

 

Meede …

 

 

 

 

 

NB: Veerus „Olemasolev või uus tegevuse liik” näidatakse, kas määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 16a osutatud tegevuse liik oli lisatud juba 31. detsembrist 2008 kohaldatavasse maaelu arengu meetmesse. Sellega seoses loetakse olemasolevate tegevuste liikide muudatusi samuti „uuteks tegevuste liikideks”. ”

f)

tabel 6.1 asendatakse järgmisega:

„6.1.   EAFRD iga-aastane panus (eurodes)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mittelähenemispiirkonnad

 

 

 

 

 

 

 

Lähenemispiirkonnad (7)

 

 

 

 

 

 

 

Äärepoolseimad piirkonnad ja Egeuse mere saared (8)

 

 

 

 

 

 

 

Vabatahtlik ümbersuunamine (9)

 

 

 

 

 

 

 

Lisatoetus Portugalile

 

 

 

 

 

 

 

Lisatoetus määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõike 5a kohaselt – mittelähenemispiirkond

 

 

 

 

 

 

 

Lisatoetus määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõike 5a kohaselt – lähenemispiirkond (10)

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

g)

tabeli 6.2 pealkirja lõpus olev joonealune märkus 1 asendatakse järgmisega:

„(1)

Tabel 6.2 tuleb täita tabeli 6.1 ühel real esitatud EAFRD panuse iga allsumma puhul.”;

h)

lisatakse järgmine punkt:

„6.3.   Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 16a osutatud tegevuste soovituslik eelarve ajavahemikuks 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2013 (artikli 16a lõike 3 punkt b) kuni määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõikes 5a sätestatud summadeni)

Telg/meede

EAFRD panus ajavahemikul 2010–2013

1. telg

Meede 111

Meede …

2. telg

Meede 211

Meede …

3. telg

Meede 311

Meede …

 

4. telg

Meede 411

Meede …

 

1., 2., 3. ja 4. telg kokku

…”

i)

punkti 7 lisatakse järgmine kood 144:

„(144)

Ühise turukorralduse reformi tõttu ümberkorraldatavad põllumajandusettevõtted”;

j)

punkti 9 alapunktis B asendatakse esimese lõigu sissejuhatav fraas järgmisega:

„Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklite 25, 27 (viimasel juhul ainult määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 89 osutatud täiendava riikliku rahastamise puhul), 43–49 ja 52 kohaste meetmete ning kõnealuse määruse artiklite 21, 24, 28, 29, 30 ja 35a kohaste meetmete alla kuuluvate tegevuste puhul, mis ei kuulu asutamislepingu artikli 36 reguleerimisalasse, kas:”;

3)

VII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktile 2 lisatakse järgmised lõigud:

„Iga liikmesriik, kes alates 2011. aastast saab vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 74/2009 (11) kõnealuse määruse kohasest toetuste ümbersuunamisest tulenevaid täiendavaid rahalisi vahendeid koos kasutamata summadega, peaks 2011. aastast alates lisama eraldi peatüki, mis hõlmab määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a lõikes 1 mainitud prioriteetidega seotud tegevuste osas vähemalt samasuguse analüüsi, millele osutatakse eelmises lõigus. Uute liikmesriikide jaoks, v.a Bulgaaria ja Rumeenia, hakkaks see kohustus kehtima alates 2014. aastast.

Liikmesriigid, kes kohaldavad uut meedet „144 Ümberkorraldatavad põllumajandusettevõtted”, peaksid esitama aruande saavutustest, pidades silmas selle meetme eesmärke.

;

b)

lisatakse järgmine punkt 3a:

„3a.

Programmi rahastamine uute ülesannetega seotud tegevuste puhul, esitades iga meetme kohta kuluaruande pärast 1. jaanuari 2010 abisaajatele makstud summade kohta määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste liikide eest ning kõnealuse määruse artikli 69 lõikes 5a osutatud summade kohta.

Kõnealust liiki tegevuste rahastamist kirjeldav kokkuvõtlik tabel sisaldab vähemalt järgmist teavet:

Telg/meede

Iga-aastased toetused – aasta N

Toetused kokku aastatel 2010–N

Meede 111

Meede …

 

 

1. telg kokku

Meede 211

Meede …

 

 

2. telg kokku

Meede 311

Meede …

 

 

3. telg kokku

Meede 411

Meede …

 

 

4. telg kokku

Programm kokku

…”

4.

VIII lisasse punkti „II. ÜHISED VÄLJUNDINÄITAJAD” lisatakse 1. telge käsitleva loetelu lõppu järgmine rida:

Kood

Meede

Väljundinäitajad (*)

„144

Ühise turukorralduse reformi tõttu ümberkorraldatavad põllumajandusettevõtted

Toetust saavate põllumajandusettevõtete arv”


(1)  ELT L 299, 2.10.2007, lk 1.

(2)  ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.

(3)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

(4)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 42.

(5)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1.

(6)  ELT L 265, 26.9.2006, lk 1.”;

(7)  Lähenemispiirkondadega liikmesriikide jaoks.

(8)  Äärepoolseimate piirkondadega liikmesriikide ja Egeuse mere saarte jaoks.

(9)  Liikmesriikide jaoks, kes kohaldavad määrusest (EÜ) nr 378/2007 tulenevalt vabatahtlikku ümbersuunamist.

(10)  Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõike 5a kohaselt lisavahendeid saavate liikmesriikide jaoks, kellel on lähenemispiirkondi.”

(11)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 100.”;


Top