EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0322

2009/322/EÜ: Komisjoni otsus, 8. aprill 2009 , milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2593 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 95, 9.4.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/322/oj

9.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/44


KOMISJONI OTSUS,

8. aprill 2009,

milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 2593 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/322/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse.

(2)

Mitme kõnealusesse loetellu kantud aine/tooteliigi kombinatsiooni puhul on kas kõik osalised programmis osalemisest loobunud või ei ole täielik toimik määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklis 9 ja artikli 12 lõikes 3 täpsustatud ajavahemiku jooksul laekunud hindamiseks määratud referentliikmesriigile.

(3)

Seetõttu teavitas komisjon sellest liikmesriike vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 11 lõikele 2, artikli 12 lõikele 1 ning artikli 13 lõikele 5. Kõnealune teave avaldati 18. jaanuaril 2008 ka elektrooniliselt.

(4)

Kolme kuu jooksul pärast kõnealust avaldamist ei näidanud ükski isik ega liikmesriik üles huvi osalise ülesannete ülevõtmiseks seoses asjaomaste ainete ja tooteliikidega.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 12 lõikele 5 ei tohiks seega asjaomaseid aineid ja tooteliike kanda direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas osutatud aineid ja tooteliike ei kanta direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 4 lõike 2 kohaselt kohaldatakse käesolevat otsust alates 1. märtsist 2009.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.


LISA

Ained ja tooteliigid, mida ei kanta direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse

Nimetus

EÜ number

CASi number

Tooteliik

Referentliikmesriik

Etanool

200-578-6

64-17-5

3

EL

N-(triklorometüültio)ftaalimiid/folpeet

205-088-6

133-07-3

6

IT

Fluometuroon

218-500-4

2164-17-2

6

EL

Fluometuroon

218-500-4

2164-17-2

13

EL

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

1

EL

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

2

EL

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

3

EL

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

4

EL

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

6

EL

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

13

EL

Dimetüüladipaadi, dimetüülglutaraadi ja dimetüülsuktsinaadi ning vesinikperoksiidi reaktsiooni saadused / perestaan

432-790-1

3

HU

N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat/didetsüülpolüoksetüül-ammooniumboraat

Polümeer

214710-34-6

2

EL

N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat/didetsüülpolüoksetüül-ammooniumboraat

Polümeer

214710-34-6

6

EL

N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat/didetsüülpolüoksetüül-ammooniumboraat

Polümeer

214710-34-6

13

EL

Polüvinüülpürrolidoonjood

Polümeer

25655-41-8

2

SE

Polüvinüülpürrolidoonjood

Polümeer

25655-41-8

4

SE

Polüvinüülpürrolidoonjood

Polümeer

25655-41-8

5

SE

Polüvinüülpürrolidoonjood

Polümeer

25655-41-8

6

SE


Top