EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0221

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 221/2009, 11. märts 2009 , millega muudetakse komisjoni rakendusvolituste osas määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 87, 31.3.2009, p. 157–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/221/oj

31.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/157


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 221/2009,

11. märts 2009,

millega muudetakse komisjoni rakendusvolituste osas määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

olles konsulteerinud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 2150/2002 (2) sätestatakse, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (3).

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, (4) millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiakti vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus määrarata kindlaks nõuetekohased kvaliteedi ning kvaliteediaruannete sisu hindamise kriteeriumid, rakendada prooviuuringute tulemusi ja kohandada lisade sisu. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 2150/2002 vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2150/2002 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2150/2002 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Komisjon kehtestab käesoleva määruse III lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja otsusega 2000/532/EÜ (6) kehtestatud jäätmete nimistu vahelise vastavustabeli. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt käesoleva määruse artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2)

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid hangivad teise lõiguga kooskõlas määratletavaid kvaliteedi- ja täpsustingimusi järgides I ja II lisas loetletud karakteristikute määramiseks vajalikud andmed ühel järgmistest viisidest:

vaatlustega;

kasutades haldus- või muid allikaid, näiteks jäätmehooldust käsitlevates ühenduse õigusaktides ettenähtud aruanded;

näidiste või jäätmetega seotud hinnangufunktsioonidel põhinevate statistilise hindamise meetoditega või

eelnimetatud viiside ühendamisega.

Kvaliteedi- ja täpsustingimused kehtestab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Vastamisega kaasneva töökoormuse vähendamiseks on riikide ametiasutustel ja komisjonil, võttes arvesse iga liikmesriigi ja komisjoni kehtestatud piiranguid ja tingimusi, nende pädevuse piires juurdepääs haldusandmete allikatele.”

3)

Artikli 4 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon rahastab kuni 100 % nende prooviuuringute kuludest. Prooviuuringute järelduste põhjal võtab komisjon vastu vajalikud rakendusmeetmed. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt käesoleva määruse artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4)

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Prooviuuringute järelduste alusel teatab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule võimalused koostada jäätmete importi ja eksporti käsitlevatesse prooviuuringutesse kuuluvate tegevusalade ja karakteristikute statistika. Komisjon võtab vajalikud rakendusmeetmed. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Rakendusmeetmed

1.   Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Need meetmed on eelkõige järgmised:

a)

tulemuste koostamine vastavalt artikli 3 lõigetele 2, 3 ja 4, võttes arvesse liikmesriigi majandusstruktuure ja tehnilisi tingimusi. Nende meetmete võtmisel võib lubada üksikutel liikmesriikidel jätta jaotises teatavad kirjed esitamata, kui on tõendatud, et selle mõju statistika kvaliteedile on väike. Kõigi erandite lubamise juhtudel esitatakse jäätmete koguhulk iga kirje kohta, mis on loetletud I lisa 2. jao punktis 1 ja 8. jao punktis 1;

b)

liikmesriikide tulemuste edastamiseks sobiva vormi kehtestamine kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

2.   Ent need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, ja mis käsitlevad eelkõige järgmisi eesmärke, võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:

a)

andmete kogumise ja statistilise töötlemise ning tulemuste töötlemise ja edastamise kohandamine majandusliku ja tehnilise arenguga;

b)

I, II ja III lisas loetletud spetsifikatsioonide kohandamine;

c)

nõuetekohaste kvaliteedi hindamiskriteeriumide ning I ja II lisa 7. jaos nimetatud kvaliteediaruannete sisu määramine;

d)

artikli 4 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 1 ette nähtud prooviuuringute tulemuste rakendamine.”

6)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (7) artikliga 1 loodud statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamise korral kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamise korral kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Komisjon edastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiviga 2006/12/EÜ (jäätmete kohta) (8) asutatud komiteele meetmete eelnõud, mida ta kavatseb esitada statistikaprogrammi komiteele.

7)

Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist artikli 4 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 1 osutatud prooviuuringute eduaruande. Vajaduse korral teeb ta ettepaneku prooviuuringuid kontrollida, mis otsustatakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

8)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

2. jao punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Direktiivi 94/62/EÜ andmete esitamise kohustuse kohaselt koostab komisjon prooviuuringute programmi, mille liikmesriigid viivad läbi vabatahtlikult, et hinnata, kas pakendijäätmete (Euroopa jäätmeloend – Stat versioon 3) kirje kandmine punktis 1 sätestatud loetelusse on asjakohane. Komisjon rahastab kuni 100 % nende prooviuuringute kuludest. Prooviuuringute järelduste põhjal võtab komisjon vajalikud rakendusmeetmed. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

7. jao punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Iga 8. jaos loetletud kirje (tegevusalad ja majapidamised) kohta märgivad liikmesriigid protsendimäära, mida koostatud statistika esindab asjakohase kirje jäätmete üldkogumist. Katvuse miinimumnõude määrab kindlaks komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

9)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

7. jao punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Iga 3. jaos loetletud karakteristiku ja iga 8. jao punktis 2 loetletud toimingute liigi kohta märgivad liikmesriigid protsendimäära, mida koostatud statistika esindab asjakohase kirje jäätmete üldkogumist. Katvuse miinimumnõude määrab kindlaks komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

8. jao punkt 3 asendatakse järgmisega:

3.

„Komisjon koostab prooviuuringute programmi, mille liikmesriigid viivad läbi vabatahtlikult. Prooviuuringute eesmärk on hinnata, kas direktiivi 2006/12/EÜ IIA ja IIB lisas määratletud ettevalmistavate käitlustoimingutega töödeldud jäätmekoguste kohta andmete saamine on asjakohane ja teostatav. Komisjon rahastab kuni 100 % nende prooviuuringute kuludest. Prooviuuringute järelduste põhjal võtab komisjon vajalikud rakendusmeetmed. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. märts 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  Euroopa Parlamendi 23. septembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta otsus.

(2)  EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1.

(3)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(4)  ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

(6)  EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3.”

(7)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(8)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.”


Top