EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0298

2009/298/EÜ: Komisjoni otsus, 26. märts 2009 , otsuse 2006/502/EÜ (millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine) kehtivuse pikendamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2078 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 210 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/298/oj

27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/23


KOMISJONI OTSUS,

26. märts 2009,

otsuse 2006/502/EÜ (millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine) kehtivuse pikendamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 2078 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/298/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2006/502/EÜ (2) nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine.

(2)

Otsus 2006/502/EÜ võeti vastu kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ artikliga 13, milles piiratakse otsuste kehtivus kõige rohkem ühe aastaga, kuid neid võib samas korras kehtestada järgmisteks ajavahemikeks, millest ükski ei ole pikem kui aasta.

(3)

Otsust 2006/502/EÜ on muudetud kaks korda: esiteks otsusega 2007/231/EÜ, (3) millega pikendati otsuse kehtivust kuni 11. maini 2008, ning teiseks otsusega 2008/322/EÜ, (4) millega pikendati otsust veel ühe aasta võrra, kuni 11. maini 2009.

(4)

Kuna puuduvad muud asjakohased meetmed, et tagada tulemasinate ohutus lastele, tuleb pikendada otsuse 2006/502/EÜ kehtivust veel 12 kuu võrra ning seda otsust vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/502/EÜ artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 11. maini 2010.”

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 11. maiks 2009 ja avaldavad need. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Meglena KUNEVA


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  ELT L 198, 20.7.2006, lk 41.

(3)  ELT L 99, 14.4.2007, lk 16.

(4)  ELT L 109, 19.4.2008, lk 40.


Top