EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0258

Komisjoni määrus (EÜ) nr 258/2009, 26. märts 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad

OJ L 81, 27.3.2009, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/258/oj

27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 258/2009,

26. märts 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 69 lõiget 2, artikli 80 lõiget 1 ja artiklit 85 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 (2) artiklis 10 on sätestatud viis, kuidas võtta tarnete lõpliku aruande koostamisel arvesse piima rasvasisaldust.

(2)

Kohanduskoefitsiendid, mida kohaldatakse selliste piimatarnete suhtes, mille rasvasisaldus on kontrolltasemest suurem või väiksem, on püsinud alates 1989. aastast ühesugusena. Võttes arvesse sellest aja jooksul tehtud piimasektori toetussüsteemi laadi mitmeid muudatusi, on asjakohane vähendada baasrasvasisaldusest suurema rasvasisaldusega tarnitud piima suhtes kohaldatavat kohanduse määra. Selliste tarnete suhtes kohaldatav koefitsient, mille tegelik rasvasisaldus on väiksem kui baasrasvasisaldus, peaks jääma muutmata.

(3)

Võttes arvesse kõnealuseid erinevaid kohandusmäärasid, on asjakohane muuta liikmesriikide poolt komisjonile iga-aastases küsimustikus esitatud teavet nii, et kajastuksid nii ülespoole kui ka allapoole kohandamise üksikasjad.

(4)

Määruse (EÜ) nr 595/2004 artikliga 2 on nõutud, et igal aastal jagab komisjon liikmesriikide teatiste alusel igale liikmesriigile riiklikud tootmiskvoodid tarnete ja otseturustamise vahel. Kõnealustes teatistes käsitletakse tootjate taotletud ümberarvestamisi. Liikmesriikidele eraldatud lisakvoot suunatakse esmalt riigi reservi ning seejärel jagavad liikmesriigid selle prognoositavate vajaduste põhjal tarnete ja otseturustamise vahel. Komisjonile sellisest jagamisest teatamise kohta puudub aga ametlik eeskiri. Seepärast on asjakohane nõuda, et komisjon arvestaks kõnealust jagamist iga-aastase kohandamise puhul ja sätestaks liikmesriikide jaoks mehhanismi, mille alusel komisjoni teavitatakse kõnealuse kvoodi jagamisest.

(5)

Mitmetes liikmesriikides on tarned olnud mitme aasta jooksul riikliku kvoodi tarnekvoodist oluliselt väiksemad. Kvoodi ületamise võimalus väheneb edaspidi veelgi seoses riiklike kvootide suurendamisega. Kogemustest ilmneb, et maksuohu vähenemisega kahaneb ka oht, et ettevõtjad näitaksid tarnete koguseid tegelikust väiksemana või neid varjaksid. Kontrollivahendite optimaalseks kasutamiseks on seepärast asjakohane sellistes liikmesriikides kontrollide intensiivsust vastavalt vähendada.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 19 lõike 3 teisele lõigule peavad liikmesriigid lõpetama kõik 12-kuulist perioodi käsitlevad kontrolliaktid hiljemalt 18 kuud pärast asjaomase kvoodiaasta lõppemist. Kui liikmesriigid kasutavad nüüd antud võimalust teatavatel juhtudel kontrollimise intensiivsust vähendada, on asjakohane lühendada kõikide aktide lõpetamiseks ette nähtud maksimaalset ajavahemikku.

(7)

Et võimaldada liikmesriikidel kasu saada kontrolli intensiivsuse vähendamisest ning võttes arvesse, et vastavalt määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 19 lõikele 2 teostatakse osa kontrolle asjaomase kvoodiaasta jooksul ja osa pärast kvoodiaasta lõppemist, on asjakohane kontrollide intensiivsust kohandada alates kvoodiaastast 2008/2009, st ajavahemikul 1. aprillist 2008 kuni 31. märtsini 2009.

(8)

Et toetada komisjoni järelevalvet kvoodisüsteemi rakendamise üle ning eelkõige seoses komisjonilt nõukogule enne 2010. ja 2012. aasta lõppu esitatavate aruannetega, on asjakohane ette näha üksikasjalikum teave kvoodi kasutamise määra, tootjatele kasutamata kvoodi jagamise ning vajaduse korral ka tootjatelt maksu sissenõudmise kohta.

(9)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 595/2004 vastavalt muuta.

(10)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 595/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 esimeses lõigus asendatakse tekst „artiklis 21” tekstiga „artiklis 25”.

2)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui vahe on positiivne, suurendatakse tarnitud piima kogust 0,09 % võrra iga 0,1 grammi lisarasva kohta piima kilogrammis.”;

ii)

viies lõik asendatakse järgmisega:

„Kui tarnitud piima mõõdetakse liitrites, korrutatakse kohandus koefitsiendiga 0,971.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid sätestavad tarnete kohandused siseriiklikul tasandil nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (3) artikli 80 lõike 1 kohaselt.

3)

Artikli 19 lõike 3 teisele lõigule lisatakse järgmine lause:

„Kontrolliaktid tuleb lõpetada hiljemalt 12 kuud pärast asjaomase kvoodiaasta lõppemist liikmesriigis, kus kohaldatakse artikli 22 lõike 1 punkte aa ja ba.”

4)

Artikli 22 lõike 1 punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

2 % tootjatest igaks 12-kuuliseks ajavahemikuks või

aa)

1 % tootjatest liikmesriikides, kus igal kolmel eelneval 12-kuulisel ajavahemikul on kohandatud tarneid olnud vähem kui 95 % riikliku kvoodi tarnekvoodist, ning

b)

40 % deklareeritud piimakogusest pärast asjaomasel ajavahemikul tehtavat kohandust või

ba)

20 % deklareeritud piimakogusest pärast kohandust liikmesriikides, kus igal kolmel eelneval 12-kuulisel ajavahemikul on kohandatud tarneid olnud vähem kui 95 % riikliku kvoodi tarnekvoodist, ning”

5)

Artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 69 lõike 2 punkti a kohaselt teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga aasta 1. veebruari:

a)

kogused, mis on üksiktootjate taotlusel individuaalsete tarne- ja otseturustuskvootide vahel lõplikult ümber arvestatud;

b)

riiklikku reservi suunatud kvoodi jagamisest tarnete ja otseturustamise vahel määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 71 lõike 2 kohaselt alates kõnelause 12-kuulise ajavahemiku 1. aprillist.”

6)

Artiklile 27 lisatakse lõige 4:

„4.   Liikmesriigid edastavad komisjonile enne iga aasta 1. oktoobrit aruande, milles käsitletakse sama kalendriaasta 31. märtsil lõppeva 12-kuulise ajavahemiku kvoodi kasutamist ja maksu sissenõudmist. Aruanne sisaldab teavet kasutamata kvoodi ümberjaotamise, jaotamises osalevate tootjate arvu ning jaotamise aluse kohta. Vajaduse korral tuleb aruandes ära näidata tootjate arv, kes panustavad lisatasu maksmisse, ja vajaduse korral juhtude arv, mille puhul lisatasu sissenõudmine on osutunud võimatuks tootja lõpliku maksevõimetuse või pankroti tõttu. Liikmesriigid edastavad komisjonile ajakohastatud aruande enne 1. detsembrit, et lisada asjakohane hiljem saadud teave. Iga järgnev aruanne annab ülevaate mis tahes sellise lisatasu sissenõudmisest, mida eelnevalt käsitati tasumata lisatasuna.”

7)

I lisa punkt 1.8 asendatakse järgmisega:

„1.8.

Rasvasisaldusest tingitud tarnete kohandus:

a)

ülespoole kohandatud tarnete kogus (kilogrammid);

b)

ülespoole kohandus kokku (kilogrammid);

c)

allapoole kohandatud tarnete kogus (kilogrammid);

d)

allapoole kohandus kokku (kilogrammid).”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2009, välja arvatud artikli 1 lõiked 3 ja 4, mida kohaldatakse alates 1. aprillist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 22.

(3)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.”


Top