EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0002

Komisjoni direktiiv 2009/2/EÜ, 15. jaanuar 2009 , millega muudetakse kolmekümne esimest korda tehnilise arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 11, 16.1.2009, p. 6–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 85 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/2/oj

16.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/6


KOMISJONI DIREKTIIV 2009/2/EÜ,

15. jaanuar 2009,

millega muudetakse kolmekümne esimest korda tehnilise arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta, (1) ja eelkõige selle artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 67/548/EMÜ artikli 4 lõikes 3 on sätestatud kriteeriumid ja menetlus, mida on vaja järgida ainete liigitamise ja märgistamise ühtlustamisel. Direktiivi 67/548/EMÜ VI lisa lõigetega 4.1.3, 4.1.4 ja 4.1.5 kohustatakse kiirkorras nii tööstusharu andma liikmesriikidele teavet kui ka liikmesriike tegema ettepanekuid liigitamise ja märgistamise ühtlustamiseks, kui saavad teatavaks andmed, mis kinnitavad, et aine vastab mutageense, kantserogeense või paljunemisvõimet kahjustava kemikaali kriteeriumitele.

(2)

Direktiivi 67/548/EMÜ I lisa sisaldab ohtlike ainete loetelu koos iga aine liigitamist ja märgistamist käsitlevate üksikasjadega. Kõnealust loetelu tuleb ajakohastada, et hiljem hõlmata teatud uusi aineid ja registreeritud kemikaale ning kohandada teatavaid kandeid tehnika arenguga. Lisaks on vaja kõnealusest lisast välja jätta kanded konkreetsete ainete kohta.

(3)

Direktiivi 67/548/EMÜ I lisa sisaldab juba palju rühmakandeid, eelkõige seoses metalliühenditega, mida on hinnatud ainetevahelisel analoogial põhineva rühmitamise ja tulemuste ülekandmist käsitleva lähenemisviisi kasutamisega.

(4)

Direktiivi 67/548/EMÜ I lisa sisaldab ka teatavaid ainerühmi, milles ained, eelkõige naftaaurud ja -gaasid, on määratletud ja liigitamine on saadud rühmitamise ja tulemuste ülekandmist käsitleva lähenemisviisi kohaldamisega.

(5)

Direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas on sätestatud, et liigitamiseks ja märgistamiseks vajalikud andmed võib saada mitmest eri allikast, sh struktuuri ja toime omavaheliste suhete valideeritud tulemused ja ekspertide otsused.

(6)

Käesolevas direktiivis loetletud nikliühendite liigitamine põhineb Ni2+-iooni mõjudel ning teatud nikliühendite kohta saadud andmetel. Liigitamine on saadud nikliühendite eri kategooriatesse (lahustumatud, vähelahustuvad ja lahustuvad nikliühendid) rühmitamisega vees lahustuvuse alusel. Kõnealuste kategooriate määratlemise algne kriteerium oli vees lahustuvus, kuna niklit sisaldavatel ainetel, mille lahustuvus vees on sarnane, on ka sarnane Ni2+-iooni biosaadavus ja süsteemne toksilisus. See õigustab rühmasiseselt selliste ainete tulemuste, mille puhul piisavad katseandmed näitavad konkreetset süsteemset mõju, ülekandmist sellistele ainetele, mille kohta andmeid ei ole. Mõne mõju puhul on tulemuste ülekandmine rühmade vahel õigustatud, kuna vees lahustuvuse puhul on täheldatud sarnaseid mõjusid. Näiteks ilmneb epidemioloogilistest uuringutest, et nii lahustuvatel kui ka lahustumatutel nikliühenditel (lahustuvuse rea vastasotstes) on paikne kantserogeenne toime hingamisteedele. Seetõttu on põhjust järeldada, et vähelahustuvad ühendid (kõnealuse rea keskel) on sarnaste kantserogeensete omadustega.

(7)

Kogu nikliühendeid käsitleva kättesaadava teabe hindamise ühe osana võib vees lahustuvust kasutada mitmete toimete ja ainete Ni2+-iooni süsteemse biosaadavuse ligikaudseks hindamiseks.

(8)

Käesolevas direktiivis loetletud ainete liigitamine ja märgistamine tuleks uute teaduslike andmete saamise korral uuesti läbi vaadata. Sellega seoses ning võttes eelkõige arvesse niklitööstuse hiljuti esitatud esialgset, osalist ja vastastikuse eksperdihinnanguta teavet, tuleks erilist tähelepanu pöörata Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Rahvusvahelises Vähiuuringute Keskuses toimuvate niklit sisaldavate ainete kantserogeensust käsitlevate tulevaste arutelude tulemustele või mis tahes uutele asjaomastele teaduslikele avastustele või selliste andmete tõlgendustele, mida on kasutatud käesoleva direktiiviga hõlmatud nikliühendeid käsitlevate liigitamiste koostamisel.

(9)

Käesoleva direktiivi meetmed on kooskõlas ohtlike ainete ja valmististe kaubanduses tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 67/548/EMÜ muudetakse järgmiselt. I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

käesoleva direktiivi 1A lisas esitatud kannetele vastavad kanded asendatakse kõnealuse lisa kannetega;

b)

käesoleva direktiivi 1B lisas esitatud kanded lisatakse vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ I lisa kannete järjekorrale;

c)

käesoleva direktiivi 1C lisas esitatud kanded jäetakse välja.

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juunil 2009. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.


LISA 31A

Indeksi nr

Keemiline nimetus

Märkused aine kohta

EÜ nr

CASi nr

Liigitus

Märgistus

Piirkontsentratsioonid

Märkused valmististe kohta

001-002-00-4

liitiumalumiiniumhüdriid

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutüültinavesinikboraat

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

sinihappesoolad, välja arvatud komplekstsüaniidid, näiteks ferrotsüaniidid, ferritsüaniidid ja elavhõbeoksütsüaniid ning mujal käesolevas lisas määratletud tsüaniidid

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuroon (ISO);

3-(3,4-diklorofenüül)-1,1-dimetüülkarbamiid

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankotseeb (ISO);

mangaanetüleenbis(ditiokarbamaadi) (polümeerne) kompleks tsingisoolaga

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneeb (ISO);

mangaanetüleenbis(ditiokarbamaat) (polümeerne)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfaan (ISO);

2,3-dihüdro-2,2-dimetüül-7-bensofurüül[(dibutüülamino)tio]metüülkarbamaat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etüül-N-[2,3-dihüdro-2,2-dimetüülbensofuraan-7-üüloksükarbonüül(metüül)aminotio]-N-isopropüül-β-alaninaat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

lämmastikdioksiid; [1]

dilämmastiktetraoksiid [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malatioon (ISO);

1,2-bis(etoksükarbonüül)etüül-O,O-dimetüülfosforoditioaat;

[sisaldab kuni 0,03 % isomalatiooni]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foksiim (ISO);

α-(dietoksüfosfinotioüülimino)fenüülatsetonitriil

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-kloroetüül)fosfaat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

ammooniumglufosinaat (ISO);

ammoonium 2-amino-4-(hüdroksümetüülfosfinüül)butüraat

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinaatriumsulfiid;

naatriumsulfiid

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

ammooniumperkloraat;

[sisaldab 80 % või enam osakesi diameetriga 0–30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

naatriumdikromaat

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

koobaltoksiid

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

koobaltsulfiid

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikkelmonooksiid; [1]

nikkeloksiid; [2]

bunseniit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikkeldioksiid

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikkeltrioksiid

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikkel(II)sulfiid; [1]

nikkelsulfiid; [2]

milleriit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikkeldisulfiid;

nikkelsubsulfii; [1]

hezlvudiit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikkeldihüdroksiid; [1]

nikkelhüdroksiid [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinaatrium(2-(α-(3-(4-kloro-6-(2-(2-(vinüülsulfonüül)etoksü)etüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üülamino)-2-oksido-5-sulfonatofenüülaso)bensülideenhüdrasino)-4-sulfonatobensoato)vask(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

ortoarseenhape ja selle soolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud soolad

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

seleeniühendid, välja arvatud kaadmiumsulfoseleniid ning mujal käesolevas lisas määratletud

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

hõbenitraat

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

tsüheksatiin (ISO);

hüdroksütritsükloheksüülstannaan;

tri(tsükloheksüül)tinahüdroksiid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentiinatsetaat (ISO);

trifenüültinaatsetaat

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentiinhüdroksiid (ISO);

trifenüültinahüdroksiid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributüültina ühendid, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenüültina ühendid, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

tina(II)metaansulfonaat

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodoksübenseen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kaltsiumjodoksübensoaat

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

elavhõbe

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

elavhõbedikloriid;

elavhõbe(II)kloriid

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uraaniühendid, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

järgmiste ainete segu: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametüülspiro(1,3-dioksaan-5,2′-norkaraan);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametüülspiro(1,3-dioksaan-5,2′-norkaraan)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribromometaan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dikloropropeen; [1]

(Z)-1,3-dikloropropeen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodopropeen;

allüüljodiid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metüülpropaan-2-ool;

tert-butüülalkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurüülalkohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etüleenoksiid;

oksiraan

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-kloroetüül)eeter

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

tselluloosnitraat;

nitrotselluloos

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(klorometüül)eeter;

oksübis(klorometaan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoksü-2-propanool;

monopropüleenglükoolmetüüleeter

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoksü-4-epoksüetüültsükloheksaan;

4-vinüültsüklohekseendiepoksiid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetüül-1,3,5-trioksaan;

paraldehüüd

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametüül-1,3,5,7-tetraoksatsüklooktaan;

metaldehüüd

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metüül-2-pürrolidoon;

1-metüül-2-pürrolidoon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

oblikhappesoolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

bensoüülkloriid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoksüetüülatsetaat;

etüülglükoolatsetaat

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-kloro-o-tolüüloksüäädikhape

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

MCPA soolad ja estrid

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

bensüülbensoaat

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleiinhape

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

butaandihappe anhüdriid

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propüülkloroformiaat;

klorosipelghappe propüülester;

n-propüülkloroformiaat

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoksü-1-metüületüülatsetaat

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutamiinhappe ja N-(C12-14-alküül)propüleendiamiini reaktsiooni saadused

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopüraliid (ISO);

3,6-dikloropüridiin-2-karboksüülhape

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butüülakrülaat

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

järgmiste ainete segu: kaltsium-(hargahelaga C10-14-alküül- ja C18-30 -alküül-)salitsülaadid;

kaltsium-(hargahelaga C10-14-alküül- ja C18-30-alküül-)salitsülaadid;

sulfureeritud kaltsium-(hargahelaga C10-14-alküül- ja C18-30-alküül-)fenaadid

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butüronitriil

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oksalonitriil;

tsüanogeen

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-tsükloheksülideen-2-fenüülatsetonitriil

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotolueen; [1]

dinitrotolueen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamiid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetraliitium-6-amino-4-hüdroksü-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftüülaso)-1-naftüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diatsetüülbensidiin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

tsükloheksüülamiin

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etüüldimetüülamiin

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metüül-m-fenüleendiamiin;

2,4-tolueendiamiin

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

meteenamiin;

heksametüleentetramiin

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metüül-fenüleendiamiin;

diaminotolueen;

[tehniline toode – 4-metüül-m-fenüleendiamiini (EC nr 202-453-1) ja 2-metüül-m-fenüleendiamiini (EC nr 212-513-9) segu]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hüdroksüülammooniumvesiniksulfaat; [1]

hüdroksüülamiinfosfaat; [2]

hüdroksüülamiindivesinikfosfaat; [3]

hüdroksüülamiin 4-metüülbenseensulfonaat [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolüülfluaniid (ISO);

dikloro-N-[(dimetüülamino)sulfonüül]fluoro-N-(p-tolüül)metaansulfeenamiid;

[sisaldab 0,1 massi% või enam osakesi, mille aerodünaamiline läbimõõt on alla 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metüülisotsüanaat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

tiotsüaanhappe soolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etüül-2-(isotsüanatosulfonüül)bensoaat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

tiotsüaanhappe leelismetall- ja leelismuldmetallsoolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

talliumtiotsüanaat

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

tiotsüaanhappe metallsoolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

liitiumbis(trifluorometüülsulfonüül)imiid

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

järgmiste ainete segu: 2,2′-bis(tert-pentüülperoksü)-p-diisopropüülbenseen;

2,2′-bis(tert-pentüülperoksü)-m-diisopropüülbenseen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

mineraalvill, välja arvatud see, mis on määratletud mujal käesolevas lisas;

[tehislikud juhusliku orientatsiooniga klaaskiud (silikaatkiud), mille leelismetallioksiidi- ja leelismuldmetallioksiidisisaldus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on suurem kui 18 massi%]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

tulekindlad keraamilised kiud, eriotstarbelised kiud, välja arvatud need, mis on määratletud mujal käesolevas lisas;

[tehislikud juhusliku orientatsiooniga klaaskiud (silikaatkiud), mille leelismetallioksiidi- ja leelismuldmetallioksiidisisaldus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on kuni 18 massi%]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


LISA 1B

Indeksi nr

Keemiline nimetus

Märkused aine kohta

EÜ nr

CASi nr

Liigitus

Märgistus

Piirkontsentratsioonid

Märkused valmististe kohta

003-003-00-5

(2-metüülpropüül)liitium;

isobutüülliitium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietüülmetoksüboraan

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formüülfenüülboroonhape

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

naatriumperboraat; [1]

perboorhappe naatriumsool; [2]

perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; [3]

naatriumperoksometaboraat; [4]

perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola monohüdraat; [5]

naatriumperoksoboraat;

[sisaldab alla 0,1 massi% osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

naatriumperboraat; [1]

perboorhappe naatriumsool; [2]

perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; [3]

naatriumperoksometaboraat; [4]

perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola monohüdraat; [5]

naatriumperoksoboraat;

[sisaldab 0,1 või enam massi% osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perboorhappe (H3BO2(O2)) mononaatriumsoola trihüdraat; [1]

perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; [2]

perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola tetrahüdraat; [3]

naatriumperoksoboraadi heksahüdraat;

[sisaldab alla 0,1 massi% osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perboorhappe (H3BO2(O2)) mononaatriumsoola trihüdraat; [1]

perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; [2]

perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola tetrahüdraat; [3]

naatriumperoksoboraadi heksahüdraat;

[sisaldab 0,1 või enam massi% osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenüül-3-(p-tolueensulfonüül)karbamiid

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tert-butüül-(1R,5S)-3-asabitsüklo[3.1.0]heks-6-üülkarbamaat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-tolueensulfonüül)-N′-(3-(p-tolueensulfonüüloksü)fenüül)karbamiid;

3-({[(4-metüülfenüül)sulfonüül]karbamoüül}amino)fenüül-4-metüülbenseensulfonaat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

järgmiste ainete segu: N,N″-(metüleendi-4,1-fenüleen)bis[N′-fenüülkarbamiid];

N-(4-[[4-[[(fenüülamino)karbonüül]amino]fenüülmetüül]fenüül]-N′-tsükloheksüülkarbamiid;

N,N″-(metüleendi-4,1-fenüleen)bis[N′-tsükloheksüülkarbamiid]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-heksüül-N-etoksükarbonüültiokarbamaat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(metüleendi-4,1-fenüleen)bis[N′-oktüül]karbamiid

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietüüldimetüülammooniumhüdroksiid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

alumiinium-magneesium-karbonaat-hüdroksiid-perkloraat-hüdraat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoksüfenüül)(3-(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)propüül)dimetüülsilaan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanoon-O,O′,O′′-(fenüülsilülidüün)trioksiim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksüsilüül)propüül)oktaantioaat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetüülbut-2-üül)-trimetoksüsilaan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetüülsilüül)aminopropüülmetüüldietoksüsilaan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

O,O′,O″,O‴-silaantetraüül-tetrakis(4-metüül-2-pentanoonoksiim) (3 stereoisomeeri segu)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

järgmise segu reageerimisel tekkinud saadus: amorfne ränidioksiid (50–85 %), butüül(1-metüülpropüül)magneesium (3–15 %), tetraetüülortosilikaat (5–15 %) ja titaantetrakloriid (5–20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-atsetoksü-3′-metoksüfenüül)propüül]trimetoksüsilaan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magneesiumnaatriumfluoriidsilikaat

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumüülfenüül)neopentüüldifosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metüül-1-fenüületüül)fenoksü]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodetsüüldifenüülfosfaat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetüülfenüül)-m-fenüleenbifosfaat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenüül(fenüülmetüül)fosfoonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-metüül-1-butaansulfoonamiid (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutüül-fosfoonium-nonafluoro-butaan-1-sulfonaat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

järgmiste ainete segu: kaalium-o-tolueenfosfonaat;

kaalium-m-tolueenfosfonaat;

kaalium-p-tolueenfosfonaat

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

järgmiste ainete segu: dimetüül-(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat;

dietüül-(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat;

metüületüül-(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetüülpentüül)ditiofosfoonhape

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenüülbutüül)fosfiinhape

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

väävel

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metüül-2-propaantioolvesinikkloriid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

ammooniumperkloraat;

[sisaldab alla 80 % osakesi diameetriga 0–30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kaaliumtitaanoksiid (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetüületüül)-1,1-dimetüül-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametüül-2,4-tsüklopentadieen-1-üül]silaanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadieen]-titaan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

niklipulber;

[osakeste diameeter alla 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

niklikivi

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

sademed ja mudad, vase elektrolüütiline puhastamine, vasevabad, nikkelsulfaat

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

sademed ja mudad, vase elektrolüütiline puhastamine, vasevabad

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikkeldiperkloraat;

perkloorhappe nikkel(II)sool

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

nikkeldikaaliumbis(sulfaat); [1]

diammooniumnikkelbis(sulfaat) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikkelbis(sulfamidaat);

nikkelsulfamaat

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikkelbis(tetrafluoroboraat)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikkeldiformiaat; [1]

sipelghappe nikkelsool; [2]

sipelghappe vasknikkelsool [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikkeldiatsetaat; [1]

nikkelatsetaat [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikkeldibensoaat

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikkelbis(4-tsükloheksüülbutüraat)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikkel(II)stearaat;

nikkel(II)oktadekanaat

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikkeldilaktaat

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikkel(II)oktanaat

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikkeldifluoriid; [1]

nikkeldibromiid; [2]

nikkeldijodiid; [3]

nikkelkaaliumfluoriid [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikkelheksafluorosilikaat

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikkelselenaat

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikkelvesinikfosfaat; [1]

nikkelbis(divesinikfosfaat); [2]

trinikkelbis(ortofosfaat); [3]

dinikkeldifosfaat; [4]

nikkelbis(fosfinaat); [5]

nikkelfosfinaat; [6]

fosforhappe kaltsiumnikkelsool; [7]

difosforhappe nikkel(II)sool [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diammooniumnikkelheksatsüanoferraat

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikkelditsüaniid

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikkelkromaat

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikkel(II)silikaat; [1]

dinikkelortosilikaat; [2]

nikkelsilikaat (3:4); [3]

ränihappe nikkelsool; [4]

trivesinikhüdroksübis[ortosilikato(4-)]trinikelaat(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikkelheksatsüanoferraat

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikkelbis(arsenaat);

nikkel(II)arsenaat

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikkeloksalaat; [1]

etaandihappe nikkelsool [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikkeltelluriid

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikkeltetrasulfiid

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikkelbis(arsenit)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

hall koobaltnikkelperiklaas;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

koobaltnikkeldioksiid; [2]

koobaltnikkeloksiid [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikkeltinatrioksiid;

nikkelstannaat

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikkeltriuraandekaoksiid

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikkelditiotsüanaat

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikkeldikromaat

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikkel(II)selenit

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikkelseleniid

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

ränihappe pliinikkelsool

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikkeldiarseniid; [1]

nikkelarseniid [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

kahvatukollane nikkelbaariumtitaanpraideriit;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikkeldikloraat; [1]

nikkeldibromaat; [2]

etüülvesiniksulfaat, nikkel(II)sool [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikkel(II)trifluoroatsetaat; [1]

nikkel(II)propionaat; [2]

nikkelbis(benseensulfonaat); [3]

nikkel(II)vesiniktsitraat; [4]

sidrunhappe ammooniumnikkelsool; [5]

sidrunhappe nikkelsool; [6]

nikkelbis(2-etüülheksanaat); [7]

2-etüülheksaanhappe nikkelsool; [8]

dimetüülheksaanhappe nikkelsool; [9]

nikkel(II)isooktanaat; [10]

nikkelisooktanaat; [11]

nikkelbis(isononanaat); [12]

nikkel(II)neononanaat; [13]

nikkel(II)isodekanaat; [14]

nikkel(II)neodekanaat; [15]

neodekaanhappe nikkelsool; [16]

nikkel(II)neoundekanaat; [17]

bis(D-glükonato-O 1,O 2)nikkel; [ 18]

nikkel-3,5-bis(tert-butüül)-4-hüdroksübensoaat (1:2); [19]

nikkel(II)palmitaat; [20]

(2-etüülheksanato-O)(isononanato-O)nikkel; [21]

(isononanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [22]

(isooktanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [23]

(2-etüülheksanato-O)(isodekanato-O)nikkel; [24]

(2-etüülheksanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [25]

(isodekanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [26]

(isodekanato-O)(isononanato-O)nikkel; [27]

(isononanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [28]

hargahelaga C6-19-rasvhapete nikkelsoolad; [29]

C8-18-rasvhapete ja küllastamata C18-rasvhapete nikkelsoolad; [30]

2,7-naftaleendisulfoonhappe nikkel(II)sool; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikkel(II)sulfit; [1]

nikkeltelluurtrioksiid; [2]

nikkeltelluurtetraoksiid; [3]

molübdeennikkelhüdroksiidoksiidfosfaat [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikkelboriid (NiB); [1]

dinikkelboriid; [2]

trinikkelboriid; [3]

nikkelboriid; [4]

dinikkelsilitsiid; [5]

nikkeldisilitsiid; [6]

dinikkelfosfiid; [7]

nikkelboorfosfiid [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialumiiniumnikkeltetraoksiid; [1]

nikkeltitaantrioksiid; [2]

nikkeltitaanoksiid; [3]

nikkeldivanaadiumheksaoksiid; [4]

koobaltdimolübdeennikkeloktaoksiid; [5]

nikkeltsirkooniumtrioksiid; [6]

molübdeennikkeltetraoksiid; [7]

nikkelvolframtetraoksiid; [8]

nikkelroheline oliviin; [9]

liitiumnikkeldioksiid; [10]

molübdeennikkeloksiid; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

koobaltliitiumnikkeloksiid

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

järgmiste ainete segu: 2,2′-[[cis-1,2-tsükloheksaandiüülbis(nitrilometülideen)]bis[fenolaat]](2-)N,N′,O,O′-vaskkompleks;

2,2′-[[trans-1,2-tsükloheksaandiüülbis(nitrilometülidüün)]bis[fenolaat]](2-)N,N′,O,O′-vaskkompleks

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

alumiinium-magneesium-tsink-karbonaat-hüdroksiid

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetratsink(2+)bis(heksatsüanokoobalt(3+))diatsetaat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

järgmiste ainete segu: kanoolaõli mono-ja diglütseriidid;

kanoolaõlirasvhappe amiid hargahelaga N-[3-(tridetsüüloksü)-propüül]-1,3-propaandiamiiniga;

N,N-diorganoditiokarbamaatmolübdeenkompleks

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

järgmiste ainete segu: bis[(2-etüül-1-oksoheksüül)oksü]dioktüülstannaan;

bis[((2-etüül-1-oksoheksüül)oksü]dioktüülstannüül]oksiid;

bis(1-fenüül-1,3-dekaandionüül)dioktüülstannaan;

((2-etüül-1-oksoheksüül)oksü)-(1-fenüül-1,3-dekaandionüül)dioktüülstannaan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

järgmiste ainete segu: tri-p-tolüültinahüdroksiid;

heksa-p-tolüül-distannoksaan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadoliinium(III)sulfittrihüdraat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hüdroksüdisulfitoplaatina(II)hape

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

plaatina(IV)nitraat/lämmastikhappelahus

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

euroopiumilisandiga baarium-kaltsium-tseesium-plii-samaarium-strontsium-bromiid-kloriid-fluoriid-jodiid

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

järgmiste ainete segu: sec-butüülfenüül(fenüül)metaan, isomeeride segu;

1-(sec-butüülfenüül(fenüül)-2-fenüületaan, isomeeride segu;

1-(sec-butüülfenüül-1-fenüületaan, isomeeride segu

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

tsükloheksadeka-1,9-dieen

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

järgmiste ainete segu: endo-2-metüül-ekso-3-metüül-ekso-2-[(ekso-3-metüülbitsüklo[2.2.1]hept-ekso-2-üül)metüül]bitsüklo[2.2.1]heptaan;

ekso-2-metüül-ekso-3-metüül-endo-2-[(endo-3-metüülbitsüklo[2.2.1]hept-ekso-2-üül)metüül]bitsüklo[2.2.1]heptaan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-heksüül-bitsüklo[2.2.1]hept-2-een

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

järgmiste ainete segu: 5-endo-butüül-bitsüklo[2.2.1]hept-2-een;

5-ekso-butüül-bitsüklo[2.2.1]hept-2-een (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

naatrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butaansulfinaat

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromo-4,6-difluoroaniliin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluoro-4-jodo-1-buteen

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorofenüül)metanool

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoksüpropüültrimetüülammooniumkloriid … %;

glütsidüültrimetüülammooniumkloriid … %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüülindeno[5,6-c]püraan;

galaksoliid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoksü-2-metüülbutaan;

tert-amüül-metüüleeter

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diisopropoksütsükloheksaan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hüdroksü-4-fluoro-1,4-diasooniabitsüklo[2.2.2]oktaanbis(tetrafluoroboraat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihüdro-1H-indeen-2-ool

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tert-butüülfenüül-2-butüül-2-etüül-1,3-propaandioolfosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{bensüül[2-(2-metoksüfenoksü)etüül]amino}-3-(9H-karbasool-4-üüloksü)propaan-2-ool

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-klorofenüül)-2,2,2-trifluoro-1,1-etaandiool-vesinikkloriid;

[sisaldab vähem kui 0,1 % 4-kloroaniliini (EÜ nr 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-klorofenüül)-2,2,2-trifluoro-1,1-etaandiool-vesinikkloriid;

[sisaldab 0,1 % või enam 4-kloroaniliini (EÜ nr 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetüülamino-3-hüdroksü-6-metüültetrahüdropüraan-2-üül)oksü]-2-etüül-3,4,12-trihüdroksü-9-metoksü-3,5,7,9,11,13-heksametüül-6,14-okso-1-oksatsüklotetradekaan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-tsüklopentülideentsüklopentanool;

1,1′-bi(tsüklopentülideen)-2-ool

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoksü-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometüül)-heksaan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erütromütsiin-A9-oksiim (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didesoksü-3-C-metüül-3-O-metüül-α-L-ribo-heksopiranosüül)oksü)-14-etüül-7,12,13-trihüdroksü-3,5,7,9,11,13-heksametüül-6-((3,4,6-tridesoksü-3-dimetüülamino-β-D-ksüloheksapiranosüül)oksü)oksatsüklotetradekaan-2-oon-10-oksiim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoksüfenüül)-1,3,5-triasiin-2,4-diüül)bisbenseen-1,3-diool

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hüdro-ω-[[[(1,1-dimetüületüül)dioksü]karbonüül]oksü]-polü[oksü(metüül-1,2-etaandiüül)]eeter 2,2-bis(hüdroksümetüül)-1,3-propaandiooliga (4:1);

järgmiste ainete reaktsiooni saadus: α-hüdro-ω-((klorokarbonüül)oksü)-polü(oksü(metüül-1,2-etaandiüül))eeter, 2,2-bis(hüdroksümetüül)-1,3-propaandiool, kaalium-1,1-dimetüületüülperoksalaat

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihüdro-2-oksiranüül-2H-1-bensopüraan;

6-fluoro-2-(2-oksiranüül)kromaan

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

naatrium-(Z)-3-kloro-3-(4-klorofenüül)-1-hüdroksü-2-propeen-1-sulfonaat

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-heksametüüldekahüdro-2H-indeno[4,5-b]furaan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenüül-1,2-propaandiool

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-heksametüül-9-[1-(4-oksiranüülmetoksü-fenüül)-etoksü]-1,5-dioksa-9-asa-spiro[5.5]undekaan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

järgmiste ainete segu: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahüdro-4,7-metanoindeen-5-ülideen)-3-metüülbutaan-2-ool;

4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahüdro-4,7-metanoindeen-5-ülideen)-3-metüülbutaan-2-ool;

1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahüdro-4,7-metanoindeen-5-ülideen)pentaan-3-ool;

1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahüdro-4,7-metanoindeen-5-ülideen)pentaan-3-ool;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-1H-4,7-metanoindeen-5-üül)-3-metüülbut-3-een-2-ool;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-3H-4,7-metanoindeen-5-üül)-3-metüülbut-3-een-2-ool

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoksü-2,2,7,7-tetrametüültritsüklo(6.2.1.0(1,6))undets-5-een

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabromobisfenool-A;

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropülideendifenool

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool;

4-tert-oktüülfenool

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenoolftaleiin

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-bensotriasool-2-üül-4-metüül-6-(2-metüülallüül)fenool

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenüleen-bis(1-metüületülideen))bis-fenool

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluoro-3-trifluorometüülfenool

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hüdroksüfenüül)-1-fenüületaan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-kloro-6-fluorofenool

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonüülbisfenooli polümeer ammooniumkloriidi (NH4Cl), pentaklorofosforaani ja fenooliga

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoksü-2,3-difluorobenseen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

järgmiste ainete segu: 1,2-naftokinoondiasiid-5-sulfonüülkloriidi (või sulfoonhappe) monoester 4,4′-(1-(4-(1-(4-hüdroksüfenüül)-1-metüületüül)fenüül)etülideen)bisfenooliga;

1,2-naftokinoondiasiid-5-sulfonüülkloriidi (või sulfoonhappe) diester 4,4′-(1-(4-(1-(4-hüdroksüfenüül)-1-metüületüül)fenüül)etülideen)bisfenooliga;

1,2-naftokinoondiasiid-5-sulfonüülkloriidi (või sulfoonhappe) triester 4,4′-(1-(4-(1-(4-hüdroksüfenüül)-1-metüületüül)fenüül)etülideen)bisfenooliga

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metüül-5-tert-butüültiofenool

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-kloro-2-kinolinüül)vinüül]bensaldehüüd;

3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolinüül)vinüül]bensaldehüüd

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metüül-5-fenüülpentaan-1-aal

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihüdroksü-5-nitrobensaldehüüd

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-tsüklopropüül-3-(2-metüültio-4-trifluorometüülfenüül)-1,3-propaandioon

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-bensüülimidasolidiin-2,4-dioon

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihüdroksüpropüülamino)antrakinoon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenüleen)bis[5-kloro-1H-isoindool]-1,3(2H)-dioon

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metüülfenüül)amino]-1,6-difenüül-4Z-hekseen-3-oon;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibensüülamino)-1,6-difenüülheks-4-een-3-oon

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioksa-spiro[4.5]dets-8-üül)-tsükloheksanoon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

tsükliline 3-(1,2-etaandiüülatsetaal)-estra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dioon

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoksüandrost-4-een-3,17-dioon

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trieen-3,17-dioon

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

tsükloheksadekanoon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibensüül-3,9,15,21-tetraisobutüül-4,10,12,16,22,24-heksametüül-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetraasatsüklo-tetrakosaan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaoon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetüül-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benso[1,4]tiasinülideen]-3,3′-dioon

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butüül-5-nitrobensofuraan-3-üül)[4-(3-dibutüülaminopropoksü)fenüül]metanoon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-diklorofenüül)-3,4-dihüdro-2H-naftaleen-1-oon

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hüdroksü-1-(4-(4-(2-hüdroksü-2-metüülpropionüül)bensüül)fenüül)-2-metüülpropaan-1-oon

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

naatrium-3-(metoksükarbonüül)-4-okso-3,4,5,6-tetrahüdro-2-püridinolaat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

järgmiste ainete segu: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9-ja 10-etülideen-3-oksatritsüklo[6.2.1.0(2,7)]undekaan-4-oon;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etülideen-3-oksatritsüklo[6.2.1.0(2,7)]undekaan-4-oon;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etülideen-3-oksatritsüklo[6.2.1.0(2,7)]undekaan-4-oon

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etüül-7-kloro-1-(2,4-difluorofenüül)-6-fluoro-1,4-dihüdro-4-okso-1,8-naftüridiin-3-karboksülaat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadioonnaatriumbisulfit;

1,2,3,4-tetrahüdro-2-metüül-1,4-diokso-2-naftaleensulfoonhappe naatriumsool

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadioonnikotiinamiidbisulfit;

1,2,3,4-tetrahüdro-2-metüül-1,4-dioksonaftaleen-2-sulfoonhappe ühend nikotiin-3-amiidiga (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinaatriumnitrilotriatsetaat

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektiin (ISO);

[milbemütsiin A3 (CASi nr 51596-10-2) ja milbemütsiin A4 (CASi nr 51596-11-3) segu (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etüülheksüül-2-etüülheksanaat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diisobutüülftalaat

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluorooktaansulfoonhape;

heptadekafluorooktaan-1-sulfoonhape; [1]

kaaliumperfluorooktaansulfonaat;

kaaliumheptadekafluorooktaan-1-sulfonaat; [2]

dietanoolamiinperfluorooktaansulfonaat; [3]

ammooniumperfluorooktaansulfonaat;

ammooniumheptadekafluorooktaansulfonaat; [4]

liitiumperfluorooktaansulfonaat;

liitiumheptadekafluorooktaansulfonaat [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-propargüül (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etüül-1-(2,4-diklorofenüül)-5-(triklorometüül)-1H-1,2,4-triasool-3-karboksülaat

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-bensüül-2-okso-5-oksasolidinüül]metüül-4-nitrobenseensulfonaat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-okso-4-(p-tolüül)võihappe ja 4-etüülmorfoliini liitumissaadus

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metüül-1-(1-oksopropoksü)propoksü](4-fenüülbutüül)fosfinüül]äädikhape

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akrüülhappe 3-(trimetoksüsilüül)propüülester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

järgmiste ainete segu: 2-(2-((okso(fenüül)atsetüül)oksü)etoksü)etüülokso(fenüül)atsetaat;

(2-(2-hüdroksüetoksü)etüül)okso(fenüül)atsetaat

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetüül-propüül)fenoksü)-propüül]-1-hüdroksü-5-(2-metüülpropüül-oksükarbonüülamino)-naftamiid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinaatrium-5-{[4-kloro-6-(1-naftüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üül]amino}-4-hüdroksü-3-[(E)-(4-metoksü-2-sulfonatofenüül)diasenüül]-2,7-naftaleendisulfonaat

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-atsetoksüpropionüülkloriid;

(1S)-2-kloro-1-metüül-2-oksoetüülatsetaat

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinaatrium-N-(3-propionato)-L-aspartaat

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-bromo-2-metüülpropüülpropanaat

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinaatrium-8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoetoksü)sulfonüül]fenüülaso}naftaleen-2-sulfonaat

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hüdroksübensoehappe 2-butüüloktüülester

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-2,3-dihüdro-1-bensofuraan-3-üül)-4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenüülatsetaat

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formüülamino)-3-tiofeenkarboksüülhape;

2-formamido-3-tiofeenkarboksüülhape

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametüleen-1,11-dimetakrülaat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetüül (2S)-2-hüdroksüsuktsinaat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metüül-2,2-dimetüül-6-metüleentsükloheksaankarboksülaat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranaatrium-2-(4-fluoro-6-(metüül-(2-(sulfatoetüülsulfonüül)etüül)amino)-1,3,5-triasiin-2-üülamino)-5-hüdroksü-6-(4-metüül-2-sulfonatofenüülaso)naftaleen-1,7-disulfonaat

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-erütro-heksaanhappe 2,4-didesoksü-3,5-O-(1-metüületülideen)-1,1-dimetüületüülester;

tert-butüül 2-[(4R,6S)-6-(hüdroksümetüül)-2,2-dimetüül-1,3-dioksaan-4-üül]atsetaat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-atsetoksü-2-(R,S)butürüüloksümetüül-1,3-oksatiolaan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(klorokarbonüül)-2-metüülfenüül]atsetaat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metüül-1,5-pentaandiamiin-1,3-benseendikarboksülaat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

naatrium-2-(nonanoüüloksü)benseensulfonaat

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etüül-N 2-dodekanoüül-L-argininaatvesinikkloriid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hüdroksüetüül)metüülammoonium)-3-(4-(7-atsetüülamino-1-hüdroksü-3-sulfonatonaftaleen-2-üülaso)-5-metoksü-2-sulfonatofenüülaso)-7-(4-amino-3-sulfonatofenüülamino)-4-hüdroksünaftaleen-2-sulfonaat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hüdroksü-γ-butürolaktoon

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etüül-6,8-diklorooktanaat

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

4-amino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[(2-metüül-4-sulfofenüül)amino]-1,3,5-triasiin-2-üül]amino]-2-sulfofenüül]aso]-5-hüdroksü-2,7-naftaleendisulfoonhappe naatriumsool

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanaatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetaansulfonüül)fenüülamino)-6-(4-(2-sulfatoetaansulfonüül)fenüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üülamino)-2-ureidofenüülaso)naftaleen-1,3,6-trisulfonaat

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetüületüül)fenüül)sulfonüül)amino)-2-naftalenüül)sulfonüül)-4,11-trifenodioksasiindisulfoonhappe liitiumkaaliumnaatriumsool

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanaatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonüül)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftaleen-2-üül)aso]fenüül]amino]-6-kloro-1,3,5-triasiin-2-üül]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oksüsulfonato)etüül]sulfonüül]fenüül]aso]fenüül]-3-aminopropaanhape

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

trinaatrium-2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinüülsulfonüületoksü)etüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üülamino]fenüülaso]fenüülaso}naftaleen-4,6,8-trisulfonaat

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetüületüül-4′-(bromometüül)bifenüül-2-karboksülaat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metüül-2-(atsetüülamino)-3-kloropropanaat

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etüülheksüül)-naftaleen-2,6-dikarboksülaat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metüül-2-klorosulfonüül-4-(metaansulfonüülaminometüül)bensoaat

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metüül-2-etüül-but-2-enaat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(bensüüloksü)-2-(1,3-diokso-1,3-dihüdro-2H-isoindool-2-üül)-5-oksopentaanhape

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

kloro-1-etüültsükloheksüülkarbonaat

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-isopropüül-5-karboksü-1,3-dioksaan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metüül-(9-atsetoksü-3,8,10-trietüül-7,8,10-trimetüül-1,5-dioksa-9-asa-spiro[5.5]undets-3-üül)oktadekanaat

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutüül-3-(4-(5-ammonio-2-butüül)bensofuraan-3-üül)karbonüül)fenoksü)propüülammooniumoksalaat;

(5-amino-2-butüülbensofuraan-3-üül)-[4-(3-dibutüülaminopropoksü)fenüül]metanoondioksalaat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietüül-1,4-tsükloheksaandikarboksülaat

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

järgmiste ainete segu: 2-hüdroksü-3-(metakrüloüüloksü)propüül-(2-bensoüül)bensoaat;

1-hüdroksümetüül-2-(metakrüloüüloksü)etüül-(2-bensoüül)bensoaat;

x-hüdroksü-y-(metakrüloüüloksü)propüül(või –etüül-)-(2-bensoüül)bensoaat

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etüül-5,6,7,8-tetrahüdrokinoliiniumtosülaat

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

järgmiste ainete segu: cis-9-oktadetseendihape;

cis-9-cis-12-oktadekadieendihape;

heksadekaandihape;

oktadekaandihape

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

järgmiste ainete segu: 2-metüülnonaandihape;

2,4-dimetüül-4-metoksükarbonüülundekaandihape;

2,4,6-trimetüül-4,6-dimetoksükarbonüültridekaandihape;

8,9-dimetüül-8,9-dimetoksükarbonüülheksadekaandihape

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioksopürrolidiin-1-üül N-{[metüül[[2-(1-metüületüül)-4-tiasolüül]metüül]amino]karbonüül}-L-valinaat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

järgmiste ainete segu: etüül-(2R,3R)-3-isopropüülbitsüklo[2.2.1]hept-5-een-2-karboksülaat;

etüül-(2S,3S)-3-isopropüülbitsüklo[2.2.1]hept-5-een-2-karboksülaat

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

järgmiste ainete segu: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihüdro-2-hüdroksü-4-metüül-1-[3-(metüülammonio)propüül]-6-okso-3-püridüülaso}bensamido)fenüülaso]-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-okso-1-püridüül}propüül(metüül)ammooniumdi(atsetaat);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihüdro-2-hüdroksü-4-metüül-1-[3-(metüülammonio)propüül]-6-okso-3-püridüülaso}bensamido]fenüülaso]-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-okso-1-püridüül}propüül(dimetüül)ammooniumdi(atsetaat);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetüülammonio)propüül]-1,6-dihüdro-2-hüdroksü-4-metüül-6-okso-3-püridüülaso}bensamido)fenüülaso]-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-okso-1-püridüül}propüül(dimetüül)ammooniumdi(atsetaat)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butüül(6-{2-[4-(4-fluorofenüül)-6-isopropüül-2-[metüül(metüülsulfonüül)amino]pürimidiin-5-üül]vinüül}(4S,6S)-2,2-dimetüül[1,3]dioksaan-4-üül)atsetaat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

järgmiste ainete segu: 9-nonüül-10-oktüül-19-karbonüüloksüheksadetsüülnonadekaanhape;

9-nonüül-10-oktüül-19-karbonüüloksüoktadetsüülnonadekaanhape;

diheksadetsüül-9-nonüül-10-oktüülnonadekaandiaat;

1-oktadetsüül-19-heksadetsüül-9-nonüül-10-oktüülnonadekaandiaat;

dioktadetsüül-9-nonüül-10-oktüülnonadekaandiaat

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

Hiina kummivaigu ja akrüülhappe reageerimisel saadud keeruline segu

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

järgmiste ainete segu: metüül-3-((1E)-2-metüülprop-1-enüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat;

metüül-3-((1Z)-2-metüülprop-1-enüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

C12-14-alkeenide hüdroformuleerimissaadused, destillatsioonijäägid, C-(vesiniksulfobutaandiaadid), dinaatriumsoolad

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

ammoonium-2-kokoüüloksüetaansulfonaat

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diaso-5,5′,6,6′-tetrahüdro-5,5′-diokso)[metüleen-bis(5-(6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-1-naftüülsulfonüüloksü)-6-metüül-2-fenüleen]di(naftaleen-1-sulfonaat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

järgmiste ainete segu: 2-{3,6-bis-[(2-etüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (2–10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (2–10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (2–10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (2–10 %);

2-{3-[(2,3-dimetüülfenüül)-metüülamino]-6-[(2-etüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (7–20 %);

2-{3-[(2,4-dimetüülfenüül)-metüülamino]-6-[(2-etüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (7–20 %);

2-{3-[(2,5-dimetüülfenüül)-metüülamino]-6-[(2-etüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (7–20 %);

2-{3-[(2,3-dimetüülfenüül)-metüülamino]-6-[(2,4-dimetüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (7–20 %);

2-{3-[(2,3-dimetüülfenüül)-metüülamino]-6-[(2,5-dimetüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (7–20 %);

2-{3-[(2,4-dimetüülfenüül)-metüülamino]-6-[(2,5-dimetüülfenüül)-metüülamino]-ksantüülium-9-üül}-benseensulfonaat (7–20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-tsükloheksa-1,4-dienüül-1-metoksükarbonüül-metüülammooniumkloriid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

järgmiste ainete segu: metüül-1,4-dimetüültsükloheksaankarboksülaat („para-isomeer”, hõlmab cis-ja trans-isomeere);

metüül-1,3-dimetüültsükloheksaankarboksülaat („meta-isomeer”, hõlmab cis-ja trans-isomeere)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetüül[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoksü-2,2′-[N,N′-bis(trifluoroatsetüül)-S,S′-bi(L-homotsüsteinüül)diimino]diheksanaat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

C16–18-rasvhapete ning küllastamata hargahelaga ja lineaarsete C18-rasvhapete magneesiumsoolad

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

C16–18-rasvhapete ning küllastamata hargahelaga ja lineaarsete C18-rasvhapete tsinksoolad

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

heksüül 2-(1-(dietüülaminohüdroksüfenüül)metanoüül)bensoaat

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etüül-5,5-difenüül-2-isoksasoliin-3-karboksülaat

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenüül-2-(3-pürrolidinüül)atsetonitriilvesinikbromiid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dikloro-4-(trifluorometüül)fenüül)-1H-pürasool-3-karbonitriil

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metüül-2-[(2-nitrofenüül)amino]-3-tiofeenkarbonitriil

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluoro-4-hüdroksübensonitriil

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hüdroksü-3-fenoksü-benseenatsetonitriil

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

tsüanometüültrimetüülammooniummetüülsulfaat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

muskusketoon;

3,5-dinitro-2,6-dimetüül-4-tert-butüülatsetofenoon;

4′-tert-butüül-2′,6′-dimetüül-3′,5′-dinitroatsetofenoon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinaatrium-5-bensamido-4-hüdroksü-3-(4-metüül-2-sulfonatofenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oksübis(benseensulfonüülasiid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triammoonium-4-[4-[7-(4-karboksülatoanilino)-1-hüdroksü-3-sulfonato-2-naftüülaso]-2,5-dimetoksüfenüülaso]bensoaat

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

3,3′-(metüleenbis((dihüdroksüfenüleen)aso))bisbenseensulfoonhappe kaaliumnaatriumsool;

kaaliumnaatrium-3-[(E)-(6-{3,4-dihüdroksü-2-[(Z)-(3-sulfonatofenüül)diasenüül]bensüül}-2,3-dihüdroksüfenüül)diasenüül]benseensulfonaat

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

järgmiste ainete reaktsioonil tekkinud segu: 2,3,4,2′,3′,4′-heksahüdroksü-5,5′-diatsetüül-difenüülmetaan,;ja 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-1-naftaleensulfonüülkloriid ja;3-diaso-3,4-dihüdro-6-metoksü-4-okso-1-naftaleensulfonüülkloriid

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinaatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenüül)aso)fenüülsulfamoüül)fenüül)aso)-5-hüdroksü-3-((4-nitrofenüül)aso)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

järgmiste ainete segu: 1,1,1-tris(fenüül-4′-(3″-diaso-3″,4″-dihüdro-4″-okso-naftaleen-1″-sulfonato)etaan;

1,1,1-tris(fenüül-4′-(6″-diaso-5″,6″-dihüdro-5″-okso-naftaleen-1″-sulfonato)etaan;

1,1,1-tris(p-hüdroksüfenüül)etaani ja 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-1-naftüülsulfonüülkloriidi reaktsiooni saadus ning 3-diaso-3,4-dihüdro-4-okso-1-naftüülsulfonüülkloriid (2:1);

1,1,1-tris(p-hüdroksüfenüül)etaani ja 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-1-naftüülsulfonüülkloriidi reaktsiooni saadus ning 3-diaso-3,4-dihüdro-4-okso-1-naftüülsulfonüülkloriid (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinaatrium-[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftaleen)aso)-(4′-nitrobenseen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenüülkarbamoüülprop-1′-enüül)aso)-5-sulfamoüülbenseen)diolato-O,O,N]kromaat(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetüülammonio)etüüloksü)karbonüül)fen-2-üülaso)benseen-1,3-dioolbis(metaansulfonaat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetüülammonio)etüüloksü)karbonüül)fen-2-üülaso)benseen-1,3-dioolsulfaat

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

järgmiste ainete segu: 2,2′-dimetüül-2,2′-asobutaannitriil;

2-metüülpentaannitriil-2-aso-2′-(2′-metüülpropaannitriil);

2,2′-dimetüül-2,2′-asoheptaannitriil;

2-metüülheptaannitriil-2-aso-2′-(2′-metüülpropaannitriil);

2-metüülheptaannitriil-2-aso-2′-(2′-metüülbutaannitriil)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

järgmiste ainete segu: tetranaatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluoropürimidiin-4-üülamino)-2-sulfonatofenüülaso)-5-hüdroksü-3-(4-(sulfatoetüülsulfonüül)fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranaatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluoropürimidiin-2-üülamino)-2-sulfonatofenüülaso)-5-hüdroksü-3-(4-(2-sulfatoetüülsulfonüül)fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

järgmiste ainete segu: pentanaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranaatrium-4-amino-5-hüdroksü-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}-3-[(E)-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

naatrium-bis[tris(2-hüdroksüetüül)ammoonium][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftüülaso)-5′-metüül-3-sulfonatonaftaleen-2-asobenseen-1,2′-diolato]kupraat(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

järgmiste ainete segu: 3-[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenüül)aso]-8-hüdroksü-3,6-disulfo-1-naftalenüül]amino]-1,3,5-triasiin-2-üül]amino]-5-[[4-kloro-6-[[8-hüdroksü-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenüül)aso]-1-naftalenüül]amino]-1,3,5-triasiin-2-üül]amino]bensoehape;

3,5-bis[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenüül)aso]-8-hüdroksü-3,6-disulfo-1-naftalenüül]amino]-1,3,5-triasiin-2-üül]amino]bensoehape

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

naatrium-5-(2-karboksüfenüülaso)-6-hüdroksünaftaleen-2-sulfonaat

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

järgmiste ainete segu: trinaatrium-2-((1-(2-hüdroksü-κ-O-5-(2-sulfonatoetaansulfonüül)fenüülaso-κ-N 2)-1-fenüülmetüül)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobensoaat(5-)-κ-O)kupraat(II);

dinaatrium-2-((1-(5-eteensulfonüül-2-hüdroksü-κ-O-fenüülaso-κ-N 2)-1-fenüülmetüül)aso-κ-N 1)-4-sulfonatobensoaat-κ-O-(5-))kupraat(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

järgmiste ainete segu: trinaatrium-3-(5-(2,6-difluoropürimidiin-4-üülamino)-2-sulfonatofenüülaso)-5-(4-fluoro-6-morfoliin-4-üül-1,3,5-triasiin-2-üülamino)-4-hüdroksü-2,7-naftaleendisulfonaat;

trinaatrium-3-(5-(4,6-difluoropürimidiin-2-üülamino)-2-sulfonatofenüülaso)-5-(4-fluoro-6-morfoliin-4-üül-1,3,5-triasiin-2-üülamino)-4-hüdroksü-2,7-naftaleendisulfonaat

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

järgmiste ainete segu: triammoonium-6-amino-3-((2,5-dietoksü-4-(3-fosfonofenüül)aso)fenüül)aso-4-hüdroksü-2-naftaleensulfonaat;

diammoonium-3-((4-((7-amino-1-hüdroksü-3-sulfo-naftaleen-2-üül)aso)-2,5-dietoksüfenüül)aso)bensoaat

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

järgmiste ainete segu: 3-[3-karbamoüül-5-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksüetüülsulfonüül)anilino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-2-sulfonatofenüülaso)-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-okso-1-püridüül]propaanhappe trinaatriumsool;

3-[3-karbamoüül-5-(5-{4-kloro-6-[4-(vinüülsulfonüül)anilino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-2-sulfonatofenüülaso)-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-okso-1-püridüül]propaanhappe dinaatriumsool

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

järgmiste ainete segu: 3-[5-(4-eteensulfonüülbutürüülamino)-2-sulfofenüülaso]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hüdroksü-2,7-disulfonaftaleen-4-üülaso)-3-sulfofenüülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhappe naatriumsool;

3-[5-(4-(2-kloroetaansulfonüül)butürüülamino)-2-sulfofenüülaso]-5-{4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hüdroksü-2,7-disulfonaftaleen-4-üülaso)-3-sulfofenüülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhappe naatriumsool

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

järgmiste ainete segu: trinaatrium-5-{4-kloro-6-[N-etüül-(3-(2-sulfonatooksü)etüülsulfonüül)anilino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-4-hüdroksü-3-[4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinaatrium-5-{4-kloro-6-[N-etüül-3-(vinüülsulfonüül)anilino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-4-hüdroksü-3-[4-(2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

dinaatrium-5-{4-kloro-6-[N-etüül-3-(vinüülsulfonüül)anilino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-4-hüdroksü-3-[(4-vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranaatrium-5-{4-kloro-6-[N-etüül-3-(2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül)anilino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-3-[4-(2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül)fenüülaso]-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihüdroksübensüül)-p-kresooli ester 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-1-naftaleensulfonaadiga

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

järgmiste ainete segu: pentanaatrium-bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleen-2-asobenseen-1,2′-diolato]kobaltaat(III);

tetranaatrium-[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleen-2-asobenseen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoüül-3-sulfonatonaftaleen-2-asobenseen-1,2′-diolato]kobaltaat(III);

trinaatrium-bis[6-anilino-5′-sulfamoüül-3-sulfonatonaftaleen-2-asobenseen-1,2′-diolato]kobaltaat(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

järgmiste ainete segu: pentanaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranaatrium-4-amino-5-hüdroksü-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksü)etüülsulfonüül]fenüülaso}-3-[(E)-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3-[(E)-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3-[(2-hüdroksüetüülsulfonüül)-fenüülaso]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinaatrium-4-amino-5-hüdroksü-3-[(E)-4-(vinüülsulfonüül)fenüülaso]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hüdroksüetüülsulfonüül)fenüülaso]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

järgmiste ainete segu: pentanaatrium-2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-(2-sulfonato etüülsulfonüül)]fenüül]amino]-1,3,5-triasiin-2-üül]amino-1-hüdroksü-3,6-disulfonato-2-naftalenüül]aso]naftaleen-1,5-disulfonaat;

2-[[8-[[4-kloro-6-[[4-[[2-etenüül]sulfonüül]fenüül]amino]-1,3,5-triasiin-2-üül]amino-1-hüdroksü-3,6-disulfonato-2-naftalenüül]aso]naftaleen-1,5-disulfonaat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

raud, kompleksid diasoteeritud 4-aminobenseensulfoonamiidiga, diasoteeritud 3-aminobenseensulfoonhappega, diasoteeritud 3-amino-4-hüdroksübenseensulfoonamiidiga, diasoteeritud 3-amino-4-hüdroksü-N-fenüülbenseensulfoonamiidiga, diasoteerotud 5-amino-2-(fenüülamino)benseensulfoonhappega ja resortsinooliga, naatriumsoolad

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-kloro-2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumkloriid … %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenüül-3,3′,4,4′-tetraüültetraamiin;

diaminobensidiin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pürimetaniil (ISO);

N-(4,6-dimetüülpürimidiin-2-üül)aniliin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperasiinvesinikkloriid; [1]

piperasiindivesinikkloriid; [2]

piperasiinfosfaat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

tsüprodiniil (ISO);

4-tsüklopropüül-6-metüül-N-fenüülpürimidiin-2-amiin

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-diklorofenüül)-1,2,3,4-tetrahüdro-N-metüül-1-naftaleenamiini 2-hüdroksü-2-fenüülatsetaat

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperasiin-1-üül)-benso[d]isotiasoolvesinikkloriid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etüülfenüülhüdrasiinvesinikkloriid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-kloroetüül)(3-hüdroksüpropüül)ammooniumkloriid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetüületüül)-1H-pürasool-5-üül]-N′-hüdroksü-4-nitrobenseenkarboksimiidamiid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

difenüülamiini, fenotiasiini ja hargahelaga (C8-10-, rohkesti C9-)alkeenide reaktsiooni saadused

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-klorofenüül)(1H-imidasool-1-üül)metüül]-1,2-benseendiamiindivesinikkloriid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

kloro-N,N-dimetüülformimiiniumkloriid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-kloroallüül)-3,5,7-triasa-1-asooniaadamantaankloriid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidaklopriid (ISO);

1-(6-kloropüridiin-3-üülmetüül)-N-nitroimidasolidiin-2-ülideenamiin

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoksü-6-(3-morfoliin-4-üül-propoksü)-3H-kinasoliin-4-oon;

[sisaldab vähem kui 0,5 % formamiidi (EÜ nr 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoksü-6-(3-morfoliin-4-üül-propoksü)-3H-kinasoliin-4-oon;

[sisaldab 0,5 % või enam formamiidi (EÜ nr 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

diisopropanoolamiini ja formaldehüüdi (1:4) reaktsiooni saadused

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoksüpropüül)-4-piperidiinamiin

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

bensüül(S)-2-[(2′-tsüanobifenüül-4-üülmetüül)pentanoüülamino]-3-metüülbutüraat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropüülammooniumdivesinikfosfaat

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etüül-3-trimetoksüsilüül-2-metüül-propaanamiin

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dikloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoropropoksü)aniliin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hüdroksüetüül)-(2-hüdroksüpropüül)ammooniumatsetaat

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-kloro-4-(3-fluorobensüüloksü)aniliin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hüdrogeenitud sulatatud rasva C16-18-alküül-)hüdroksüülamiin

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

järgmiste ainete segu: 1-[di(4-oktüülfenüül)aminometüül]-5-metüül-1H-bensotriasool;

1-[di(4-oktüülfenüül)aminometüül]-4-metüül-1H-bensotriasool;

järgmiste ainete segu: N-[(5-metüül-1H-bensotriasool-1-üül)metüül]-4-oktüül-N-(4-oktüülfenüül)aniliin;

N-[(4-metüül-1H-bensotriasool-1-üül)metüül]-4-oktüül-N-(4-oktüülfenüül)aniliin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-asetidiin-2-karboksüülhappe 4-tsüanobensüülamiidvesinikkloriid

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

järgmiste ainete segu: etüül-2-((4-(5,6-diklorobensotiasool-2-üülaso)fenüül)etüülamino)bensoaat;

etüül-2-((4-(6,7-diklorobensotiasool-2-üülaso)fenüül)etüülamino)bensoaat

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

ammoonium-(η-6-2-(2-(1,2-dikarboksülatoetüülamino)etüülamino)butaan-1,4-diato(4-))raud(3+)monohüdraat

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

(rapsiseemneõli-)alküül-bis(2-hüdroksüetüül)ammooniumfluoriid

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksüfenüül)etüül]tsükloheksanoolatsetaat

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

küllastamata C18-rasvhapete dimeeride ning 1-piperasiinetaanamiini ja tallõli reaktsiooni saadused

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenüül)amino]-9,10-dihüdro-9,10-diokso-2-antratseensulfoonhappe dinaatriumsoola ja 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triasiin-2-üül)etüülamino]fenüül]sulfonüül]etüülvesiniksulfaadi reaktsiooni saadused, naatriumsoolad

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

järgmiste ainete segu: kaalium/naatrium-4-amino-3-(4-eteensulfonüül-2-sulfonatofenüülaso)-5-hüdroksü-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksüetaansulfonüül)fenüülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-2-sulfonatofenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat;

kaalium/naatrium-4-amino-5-hüdroksü-6-(5-{4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooksüetaansulfonüül)fenüülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-2-sulfonatofenüülaso)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooksüetaansulfonüül)fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etiidiumbromiid;

3,8-diamino-1-etüül-6-fenüülfenantridiiniumbromiid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetüülbutaanamiid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etüülkarbasool;

9-etüülkarbasool-3-üülamiin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolüülfluaniid (ISO);

dikloro-N-[(dimetüülamino)sulfonüül]fluoro-N-(p-tolüül)metaansulfeenamiid;

[sisaldab vähem kui 0,1 massi% osakesi, mille aerodünaamiline läbimõõt on alla 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahüdro-1,3-dimetüül-1H-pürimidiin-2-oon;

dimetüülpropüleenkarbamiid

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kinoliin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonasool (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klorobensülideen)-2,2-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-metüül)tsüklopentanool

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonasool;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenüül)-2-(imidasool-1-üülmetüül)-1,3-dioksolaan-4-üül]metoksü]fenüül]piperasiin-1-üül]etanoon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonasool (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobensüül)-2,2-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)tsüklopentanool

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hüdroksübensotriasool, veevaba; [1]

1-hüdroksübensotriasool, monohüdraat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kaalium-1-metüül-3-morfolinokarbonüül-4-[3-(1-metüül-3-morfolinokarbonüül-5-okso-2-pürasoliin-4-ülideen)-1-propenüül]pürasool-5-olaat;

[sisaldab vähem kui 0,5 % N,N-dimetüülformamiidi (EÜ nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kaalium-1-metüül-3-morfolinokarbonüül-4-[3-(1-metüül-3-morfolinokarbonüül-5-okso-2-pürasoliin-4-ülideen)-1-propenüül]pürasool-5-olaat;

[sisaldab 0,5 % või enam N,N-dimetüülformamiidi (EÜ nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodo-4-aminobensüül)-1H-1,2,4-triasool

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetüülkarbamoüül)-imidasooliumkloriid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-kloro-2-fluoro-5-metüülfenüül)-1-metüül-5-(trifluorometüül)-1H-pürasool

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hüdroksü-7-(2-aminoetüül)-1,3-bensotiasool-2(3H)-oonvesinikkloriid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihüdro-4-(4-(4-(4-hüdroksüfenüül)-1-piperasinüül)fenüül)-2-(1-metüülpropüül)-3H-1,2,4-triasool-3-oon

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N″-tris(2-metüül-2,3-epoksüpropüül)-perhüdro-2,4,6-okso-1,3,5-triasiin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tert-butüülfenüül)-6-tsüano-5-[bis(etoksükarbonüülmetüül)karbamoüüloksü]-1H-pürrolo[1,2-b][1,2,4] triasool-7-karboksüülhappe 2,6-di-tert-butüül-4-metüültsükloheksüülester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-heksüüldekaanhappe [4-(6-tert-butüül-7-kloro-1H-pürasolo[1,5-b][1,2,4]triasool-2-üül)fenüülkarbamoüül]metüülester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-kloro-6,11-dihüdro-5,5-diokso-6-metüül-dibenso[c,f][1,2]tiasepiinvesinikkloriid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakaalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenüül)-4,5-dihüdro-3-metüülkarbamoüül-5-oksopürasool-4-ülideen]-3-metüül-1,3-pentadienüül)-3-metüülkarbamoüül-5-oksidopürasool-1-üül)benseen-1,4-disulfonaat

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenüül)-2-tert-butüül-2H-tetrasool

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-hüdroksü-4-metüül-5-(3-metüülimidasoolium-1-üül)-3-(4-fenüülaso)-1H-püridiin-2-oon)etüleendilaktaat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

põhikomponent 1 (isomeer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenüülaso)-4-hüdroksü-2-sulfonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-üülaso)-4-hüdroksü-2-sulfonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-propaani naatriumsool;

põhikomponent 1 (isomeer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenüülaso)-4-hüdroksü-2-sulfonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenüülaso)-4-hüdroksü-2-sulfonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-propaani naatriumsool;

põhikomponent 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenüülaso)-4-hüdroksü-2-sulfonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-propaani naatriumsool;

põhikomponent 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-üülaso)-4-hüdroksü-2-sulfonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-propaani naatriumsool

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidasool-1-üül-oktadekaan-2-ool

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetüül-1-{[2-metoksü-5-(2-metüül-butoksükarbonüül)fenüülkarbamoüül]-[2-oktadetsüül-1,1-diokso-1,2,4-bensotiadiasiin-3-üül]metüül}imidasool-4,5-dikarboksülaat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinaatrium-2-(5-karbamoüül-1-etüül-2-hüdroksü-4-metüül-6-okso-1,6-dihüdro-püridiin-3-üülaso)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfonüüloksü-etüülsulfonüül)-fenüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üülamino)benseensulfonaat

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metüül-2-(4-fenoksüfenoksü)etoksü)püridiin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihüdroksü-2,3-dihüdro-1H-indooliumbromiid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hüdroksü-4-oktüüloksüfenüül)-2H-bensotriasool

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioksopürrolidiin-1-üül)-9H-fluoreen-9-üülmetüülkarbonaat

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidiin (ISO);

3-[(2-kloro-1,3-tiasool-5-üül)metüül]-2-metüül-1-nitroguanidiin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metüültiasool

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metüül-3-fenüül-1-piperasiin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenüül)-3-(3,4-metüleendioksü-fenoksümetüül)-N-bensüülpiperidiinvesinikkloriid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metüül-5-nitrofenüül-guanidiin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metüül-2-fenüül-1-piperasinüül)benseenmetanoolmonovesinikkloriid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-püridinüül)-1H-imidasool-1-üül)butüül)-1H-isoindool-1,3(2H)-dioon

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-detsüüloksasolidiin-2-oon;

4-detsüül-1,3-oksasolidiin-2-oon

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakaalium-4-[5-[3-karboksülato-4,5-dihüdro-5-okso-1-(4-sulfonatofenüül)pürasool-4-ülideen]-3-(piperidinokarbonüül)penta-1,3-dieenülideen]-5-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüül)pürasool-3-karboksülaat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetülopropaan-tri(3-asiridinüülpropanaat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-klorofenüülisotsüanaat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metüleen-bis(3-kloro-2,6-di-etüülfenüülisotsüanaat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metüül-4-nitro-3-propüül-1H-pürasool-5-karboksamiid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoksüstrobiin (ISO);

(E)-2-(metoksüimino)-N-metüül-2-[α-(2,5-ksülüüloksü)-o-tolüül]atseetamiid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamiid (ISO);

(RS)-N-bensüül-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolüoksü)butüüramiid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

tsüasofamiid (ISO);

4-kloro-2-tsüano-N,N-dimetüül-5-p-tolüülimidasool-1-sulfoonamiid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutüül-(2,5-dihüdro-5-tiokso-1H-tetrasool-1-üül)atseetamiid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetüülkarbamoüül-4-(2-sulfonatoetüül)püridiinium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetüül-propaanamido)]fenüülaso-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadetsüülfenoksü)butüülamido)anilino)-1-(2,4,6-triklorofenüül)-2-pürasoliin-5-oon

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenüülatseetamiid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-klorofenüül)glütsiinamiid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetrametüül-1-oksüülpiperidiin-4-üül)atseetamiid;

(4-atseetamido-2,2,6,6-tetrametüül-1-piperidinüül)oksidanüül

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butüül-1,3-diasaspiro[4.4]non-1-een-4-oonvesinikkloriid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-heksüüldetsüüloksü)bensamiid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoksüetüül)aminoatseetaniliid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butüül-(4-metüülfenüülsulfonüül)-amino)-fenüültio)-5-okso-1-(2,4,6-triklorofenüül)-4,5-dihüdro-1H-pürasool-3-üülamino)-4-klorofenüül)tetradekaanamiid;

N-[3-({4-[(2-{butüül[(4-metüülfenüül)sulfonüül]amino}fenüül)tio]-5-okso-1-(2,4,6-triklorofenüül)-4,5-dihüdro-1H-pürasool-3-üül}amino)-4-klorofenüül]tetradekaanamiid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoksüetüül)amino)-2-((2-tsüano-4,6-dinitrofenüül)-aso)fenüül)atseetamiid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-kloro-N-(4-metüülfenüül)atseetamiid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetüülamino)tioatseetamiidvesinikkloriid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metüüldodekaan-1-sulfoonaniliid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetüülbutülideen)-3-hüdroksü-2-naftohüdrasiid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodetsüül-4-metoksübensamiid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metüül-N-(5,8,13,14-tetrahüdro-5,8,14-trioksonaft[2,3-c]akridiin-6-üül)bensamiid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-kloro-1,4-fenüleen)bis(3-oksobutaanamiid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimetüül-2,4-dioksooksasolidiin-3-üül)-4,4-dimetüül-3-okso-N-(2-metoksü-5-oktadekanoüülaminofenüül)pentaanhappeamiid

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoksü-etüül)-amino]-2-(6-bromo-2-metüül-1,3-diokso-2,3-dihüdro-1H-isoindool-5-üülaso)-fenüül]atseetamiid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-detsüül-4-nitrobensamiid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etüül-N-metüül-N-(3-metüülfenüül)butaanamiid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoksüpropüül)-1,1-diokso-1,2,4-bensotiadiasiin-3-üül]-5′-tert-butüül-2-(5,5-dimetüül-2,4-diokso-1,3-oksasolidiin-3-üül)-2′-[(2-etüülheksüül)tio]atseetaniliid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butüül-4,6-ditsüano-1,3-diokso-2,3-dihüdro-1H-isoindool-5-üülaso)-5-dietüülamino-fenüül]atseetamiid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoksü-N,N-dimetüülatseetamiid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

1-hüdroksü-4-(β-(4-(1-hüdroksü-3,6-disulfo-8-atsetüülamino-2-naftüülaso)fenoksü)etoksü)-N-dodetsüül-2-naftamiidi dinaatriumsool

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

järgmiste ainete segu: kaalium-N-[3-(dimetüüloksidoamino)propüül]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooktaansulfoonamidaat;

N-[3-(dimetüüloksidoamino)propüül]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooktaansulfoonamiid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hüdroksü-oktadekamiid-N-metüleen]-benseen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

järgmiste ainete segu: N,N′-etaan-1,2-diüülbis(heksaanamiid);

12-hüdroksü-N-[2-[(1-oksüheksüül)amino]etüül]oktadekaanamiid;

N,N′-etaan-1,2-diüülbis(12-hüdroksüoktadekaanamiid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hüdroksüoktadekaanhappe ning 1,3-benseendimetaanamiini ja heksametüleendiamiini vahelise reaktsiooni saadused

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

järgmiste ainete segu: 2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül)bis(aso)]bis[N-(2,4-dimetüülfenüül)-3-okso-butaanamiid];

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetüülfenüül)amino]karbonüül]-2-oksopropüül]aso][1,1′-bifenüül]-4-üül]aso]-N-(2-metüülfenüül)-3-okso-butaanamiid;

2-[[3,3′-dikloro-4′-[[1[[(2,4-dimetüülfenüül)amino]karbonüül]-2-oksopropüül]aso][1,1′-bifenüül]-4-üül]aso]-N-(2-karboksüülfenüül)-3-okso-butaanamiid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

järgmiste ainete segu: N-[5-(bis-(2-metoksü-etüül)-amino]-2-(2-butüül-4,6-ditsüano-1,3-diokso-2,3-dihüdro-1H-isoindool-5-üül-aso)-fenüül]-atseetamiid;

N-[2-(2-butüül-4,6-ditsüano-1,3-diokso-2,3-dihüdro-1H-isoindool-5-üülaso)-5-dietüülamino-fenüül]-atseetamiid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(metüleendi-4,1-fenüleen)bis[N′-oktüülkarbamiid]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

järgmiste ainete segu: 1,2-dimetüülpropülideendihüdroperoksiid;

dimetüül-1,2-benseendikarboksülaat

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakaas

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


LISA 1C

I lisast jäetakse välja järgmiste viitenumbritega kanded:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


Top