EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0001

Komisjoni direktiiv 2009/1/EÜ, 7. jaanuar 2009 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

14.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/31


KOMISJONI DIREKTIIV 2009/1/EÜ,

7. jaanuar 2009,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust, (1) ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ, eriti selle artikli 6 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiv 2005/64/EÜ on üks mitmest üksikdirektiivist EÜ tüübikinnitusmenetluse kohta, mis kehtestati nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiiviga 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. (2)

(2)

On vaja kehtestada üksikasjalikud eeskirjad, mis võimaldaksid direktiivi 2005/64/EÜ artiklis 6 osutatud tootja eelhindamise raames kontrollida, kas sõidukitüübi ehitamiseks kasutatavad materjalid vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) (3) artikli 4 lõike 2 punkti a sätetele.

(3)

Eelkõige on asjakohane tagada, et pädevad asutused suudavad korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavuse eesmärgil kontrollida lepinguliste suhete olemasolu asjaomase sõidukitootja ja tema tarnijate vahel ning seda, kas sellistes lepingutes sisalduvatest kõnealusel eesmärgil kehtestatud eeskirjadest on nõuetekohaselt teatatud.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite puhul tehnika arenguga kohandamist käsitleva komitee arvamusega.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2005/64/EÜ IV lisa muudetakse ning lisatakse uus lõige 4 järgmiselt:

„4.1.

Direktiivi 2005/64/EÜ artikli 6 kohase eelhindamise eesmärgil peab sõidukitootja tõendama, et tema ja tema tarnijate vaheliste lepingute abil on tagatud kooskõla direktiivi 2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punktiga a.

4.2.

Direktiivi 2005/64/EÜ artikli 6 kohase eelhindamise eesmärgil nõutakse sõidukitootjalt menetluste kehtestamist, mille eesmärk on:

a)

teatada kohaldatavatest nõuetest oma töötajatele ja kõikidele oma tarnijatele;

b)

kontrollida, kas tarnijad järgivad kõnealuseid nõudeid ning tagada nõuete järgimine;

c)

koguda asjakohast teavet kogu tarneahelast;

d)

kontrollida tarnijatelt saadud teavet;

e)

reageerida asjakohaselt, kui tarnijatelt saadud teabest ilmneb, et ei täideta direktiivi 2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punkti a kohaseid nõudeid.

4.3.

Lõigete 4.1 ja 4.2 kohaldamiseks nõutakse sõidukitootjalt ISO 9000/14000 või mõne muu standardse kvaliteedi tagamise programmi kasutamist kokkuleppel pädeva asutusega.”

Artikkel 2

Alates 1. jaanuarist 2012 ei anna liikmesriigid uute sõidukitüüpide puhul EÜ tüübikinnitust või riiklikku tüübikinnitust mootorsõidukite korduvkasutatavuse, ringlussevõetavuse ja taaskasutatavusega seotud kaalutlustel, kui direktiivis 2005/64/EÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) sätestatud nõudeid ei täideta.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 3. veebruariks 2010. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 4. veebruarist 2010.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 310, 25.11.2005, lk 10.

(2)  EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

(3)  EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34.


Top