EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1254/2008, 15. detsember 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/80


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1254/2008,

15. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 3, artikli 21 lõiget 2, artikli 22 lõiget 2 ja artikli 38 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 834/2007, eelkõige selle artiklis 20, on sätestatud mahepõllumajandusliku pärmi tootmise üldeeskirjad. Nende üldeeskirjade rakendamiseks tuleks komisjoni määruses (EÜ) nr 889/2008 (2) sätestada üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Seoses vajadusega kehtestada mahepõllumajandusliku pärmi tootmist käsitlevad sätted peaks määruse (EÜ) nr 889/2008 reguleerimisala nüüdsest hõlmama ka toiduks ja söödaks kasutatavaid pärme.

(3)

Selleks et aidata mahepõllumajandustootjatel tagada oma loomadele piisav söödavaru, hõlbustada mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminekut ja vastata tarbijate kasvavale nõudlusele mahepõllumajanduslike toodete järele, on asjakohane lubada mahepõllumajandustootjatel suurendada oma ettevõtte tootmisüksusest pärit üleminekuperioodi sööda osakaalu 100 protsendini mahepõllumajandusloomade söödaratsioonist.

(4)

Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (3) VI lisa B jaole võis mahepõllumajanduslikul töötlemisel kasutada ainult toiduainete töötlemisel tavaliselt abiainetena kasutatavaid ensüüme, lisaainetena kasutatavad ensüümid pidanuksid sisalduma kõnealuse määruse VI lisa A jao lõikes A.1 esitatud lubatud lisaainete loetelus. See säte tuleks uutes rakenduseeskirjades taaskehtestada.

(5)

Seoses sellega, et pärmi ei loeta asutamislepingu artikli 32 lõike 3 tähenduses põllumajandustooteks, ja selleks, et lubada mahepõllumajandusliku pärmi märgistamist mahepõllumajandusliku tootena, on vaja muuta koostisosade arvestamist käsitlevat sätet. Siiski muutub pärmi ja pärmitoodete arvestamine põllumajandusest pärinevate koostisosadena kohustuslikuks alates 31. detsembrist 2013. See ajavahemik on vajalik tööstusharu kohanemiseks uue olukorraga.

(6)

Keedetud munade värvidega kaunistamine on teatavates Euroopa Liidu piirkondades teataval ajal aastas traditsioon ja kuna ka mahepõllumajanduslikke mune on võimalik värvida ja turule viia, esitasid teatavad liikmesriigid taotluse määratleda selleks otstarbeks lubatud värvid; sõltumatutest asjatundjatest koosnev rühm kontrollis teatavaid värve ja mitmeid muid keedetud munade desinfitseerimiseks ja säilitamiseks kasutatavaid aineid (4) ning jõudis järeldusele, et lubada võiks mitmesuguseid looduslikke värve ning ajutiselt ka raudoksiidide ja -hüdroksiidide sünteetilisi vorme. Kõnealuste toodete kohalikku ja hooajalist iseloomu arvestades oleks siiski asjakohane anda pädevatele asutustele volitused vastavate lubade andmiseks.

(7)

Mahepõllumajandusliku pärmi küsimustega tegeleva rühma soovituste kohaselt (5) tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 21 lubada mitmete mahepõllumajandusliku pärmi ja seda sisaldavate segude ning saaduste tootmiseks vajalike toodete ja ainete kasutamine. Kõnealuse määruse artiklis 20 on sätestatud, et mahepõllumajandusliku pärmi tootmiseks kasutatakse ainult mahepõllumajanduslikult toodetud substraate ning et mahepõllumajanduslik pärm ei või esineda mahepõllumajanduslikus toidus koos mittemahepõllumajandusliku pärmiga. Siiski on ekspertide komisjon oma 10. juuli 2008. aasta järeldustes soovitanud mahepõllumajandusliku pärmiekstrakti kättesaadavaks muutumiseni anda ajutine luba kasutada mahepõllumajandusliku pärmi tootmisel lämmastikku, fosforit, vitamiine ja mineraale sisaldava täiendava substraadina 5 % mittemahepõllumajanduslikku pärmiekstrakti. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 22 lõike 2 punktis e sätestatud paindlikkuseeskirjadele tuleks mahepõllumajandusliku pärmi tootmisel lubada kasutada 5 % mittemahepõllumajanduslikku pärmiekstrakti.

(8)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 889/2008 vastavalt muuta.

(9)

Neid muudatusi tuleks kohaldada alates määruse (EÜ) nr 889/2008 kohaldamise kuupäevast.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 2 punkt d jäetakse välja.

2)

Artikli 21 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keskmiselt kuni 30 % söödaratsioonist võib koosneda üleminekuperioodi söödast. Kui üleminekuperioodi sööt on pärit sama ettevõtte tootmisüksusest, võib selle osakaalu suurendada 100 protsendini.”

3)

Artiklit 27 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punktile b lisatakse järgmise lause:

„Toidulisanditena kasutatavad ensüümid peavad siiski olema loetletud VIII lisa A jaos;”;

b)

lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

„c)

arvestatakse pärmi ja pärmitooteid alates 31. detsembrist 2013 põllumajandusest pärinevate koostisosadena.”;

c)

lisatakse lõige 4:

„4.   Keedetud munade koorte traditsiooniliseks värvidega kaunistamiseks ja teataval perioodil turule viimiseks võib pädev asutus lubada looduslike värvide ja katteainete kasutamist eespool osutatud perioodil. Kuni 31. detsembrini 2013 võib lubada ka raudoksiidide ja -hüdroksiidide sünteetiliste vormide kasutamist. Lubadest teavitatakse komisjoni ja liikmesriike.”

4)

Lisatakse artikkel 27a:

„Artikkel 27a

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 20 lõike 1 kohaldamisel võib pärmi ning pärmi sisaldavate segude ja saaduste tootmiseks kasutada järgmisi aineid:

a)

käesoleva määruse VIII lisa C jaos loetletud ained;

b)

käesoleva määruse artikli 27 lõike 1 punktides b ja e osutatud tooted ja ained.”

5)

II jaotise 6. peatükile lisatakse 3.a jagu:

„3.a   jagu

Töötlemisel spetsiifiliste toodete ja ainete kasutamist käsitlevad erandlikud tootmiseeskirjad vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 22 lõike 2 punktile e

Artikkel 46a

Mittemahepõllumajandusliku pärmiekstrakti lisamine

Määruse 834/2007 artikli 22 lõike 2 punktis e sätestatud tingimustel on lubatud mahepõllumajandusliku pärmi tootmisel lisada susbtraadile kuni 5 % mittemahepõllumajanduslikku pärmiekstrakti või selle autolüsaati (arvutatud kuivaine osakaaluna), kui ettevõtjad ei suuda hankida mahepõllumajanduslikku pärmiekstrakti või selle autolüsaati.

Mahepõllumajandusliku pärmi või selle autolüsaadi kättesaadavus vaadatakse uuest läbi 31. detsembriks 2013, eesmärgiga nimetatud säte tühistada.”

6)

VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.

(3)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1. Määrus (EMÜ) nr 2092/91 on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 834/2007 alates 1. jaanuarist 2009.

(4)  Sõltumatute ekspertide rühma soovitused mahepõllumajanduslike lihavõttemunade koorte värvimiseks kasutatavate värvainete kohta on veebiaadressil www.organic-farming.europa.eu

(5)  Sõltumatute ekspertide rühma soovitused mahepõllumajanduslikku pärmi käsitlevate sätete kohta on veebiaadressil www.organic-farming.europa.eu


LISA

Määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII lisa muudetakse järgmiselt:

1)

VIII lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

2)

Lisatakse C osa:

„C OSA.   TÖÖTLEMISE ABIAINED, MIDA VÕIB KASUTADA PÄRMI JA PÄRMITOODETE TOOTMISEL

Nimetus

Pärm

Pärmi sisaldavad segud/saadused

Eritingimused

Kaltsiumkloriid

X

 

 

Süsinikdioksiid

X

X

 

Sidrunhape

X

 

pH väärtuse reguleerimiseks pärmi tootmisel

Piimhape

X

 

pH väärtuse reguleerimiseks pärmi tootmisel

Lämmastik

X

X

 

Hapnik

X

X

 

Kartulitärklis

X

X

Filtreerimiseks

Naatriumkarbonaat

X

X

pH väärtuse reguleerimiseks pärmi tootmisel

Taimeõlid

X

X

Määrdeaine, õlitusaine või vahutamisvastane aine”


Top