EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0935

2008/935/EÜ: Komisjoni otsus, 5. detsember 2008 , ühenduse finantstoetuse kohta, mida antakse Belgias ja Itaalias asuvatele komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskustele 2009. aastal teatavateks tegevusteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 882/2004 (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7702 all)

OJ L 333, 11.12.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/935/oj

11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/15


KOMISJONI OTSUS,

5. detsember 2008,

ühenduse finantstoetuse kohta, mida antakse Belgias ja Itaalias asuvatele komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskustele 2009. aastal teatavateks tegevusteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 882/2004

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 7702 all)

(Ainult prantsus-, itaalia- ja hollandikeelne tekst on autentsed)

(2008/935/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse referentlaboritele toidu- ja söödakontrolli valdkonnas võib vastavalt nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsuse 90/424/EMÜ (2) (kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) artiklile 28 anda ühenduse rahalist toetust.

(2)

Itaalias Ispras asuv Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on loetletud määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisas ühenduse referentlaboratooriumina toiduainetega kokkupuuteks ette nähtud materjalide ja geneetiliselt muundatud organismide jaoks. Belgias Geelis asuv Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on loetletud määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisas ühenduse referentlaboratooriumina toidus ja söödas leiduvate raskemetallide, mükotoksiinide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike jaoks.

(3)

Nii Teadusuuringute Ühiskeskus kui ka tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat on komisjoni talitused ning nende suhe on sätestatud iga-aastases halduskokkuleppes, mida toetab tööprogramm ja selle eelarve.

(4)

Teadusuuringute Ühiskeskuse juures asuvate ühenduse referentlaborite 2009. aasta tööprogramme ja vastavaid eelarveprojekte on juba hinnatud.

(5)

Seega tuleks vastavalt määrusele (EÜ) nr 882/2004 anda ühenduse rahalist toetust Belgias Geelis ja Itaalias Ispras asuvate Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuste teatavate tegevuste jaoks. Ühenduse rahalise toetuse määr peaks olema 100 % abikõlblikest kuludest, nagu on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1754/2006. (3)

(6)

Vastavalt nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (4) artikli 3 lõike 2 punktile a rahastatakse loomahaiguste tõrje ja järelevalve programme (veterinaarmeetmed) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF). Lisaks on kõnealuse määruse artikli 13 teise lõiguga ette nähtud, et erandjuhul rahastatakse fondist otsusega 90/424/EMÜ hõlmatud meetmete ja programmide puhul liikmesriikide ja EAGFi toetuse saajate haldus- ja personalikulud. Finantskontrolli suhtes tuleb kohaldada määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikleid 9, 36 ja 37.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse finantstoetust antakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 Itaalias Ispras asuvale Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusele (edaspidi „laboratoorium”) määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 32 lõike 1 kohasteks järgmisteks tegevusteks ja selliseid tegevusi käsitlevate töörühmade organiseerimiseks.

1.

Toiduainetega kokku puutuvate materjalidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 180 003 eurot.

2.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 1 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 75 947 eurot.

3.

Geneetiliselt muundatud organismidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 13 388 eurot.

4.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 3 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 61 440 eurot.

Artikkel 2

Ühenduse finantstoetust antakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 Belgias Geelis asuvale Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusele (edaspidi „laboratoorium”) määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 32 lõike 1 kohasteks järgmisteks tegevusteks ja selliseid tegevusi käsitlevate töörühmade organiseerimiseks.

1.

Toidus ja söödas leiduvate raskemetallidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 250 000 eurot.

2.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 1 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 25 000 eurot.

3.

Mükotoksiinidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 230 000 eurot.

4.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 3 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 22 000 eurot.

5.

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 232 000 eurot.

6.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 5 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 22 000 eurot.

Artikkel 3

Artiklitega 1 ja 2 ette nähtud ühenduse rahalise toetuse määr on 100 % abikõlblikest kuludest, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1754/2006.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele teadusasutustele.

Toiduga kokku puutuvate materjalide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, tervishoiu ja tarbijakaitse instituut, keemiliste ja füüsikaliste mõjuritega kokkupuute osakond, TP 260, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Itaalia).

Geneetiliselt muundatud organismide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, tervishoiu ja tarbijakaitse instituut, biotehnoloogia ja geneetiliselt muundatud organismide osakond, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Itaalia).

Raskemetallide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia).

Mükotoksiinide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia).

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia).

Brüssel, 5. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(3)  ELT L 331, 29.11.2006, lk 8

(4)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.


Top