EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1213

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1213/2008, 5. detsember 2008 , kooskõlastatud mitmeaastase ühenduse kontrolliprogrammi kohta aastateks 2009, 2010 ja 2011, et tagada vastavus piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimsetes ja loomsetes toiduainetes või nende pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; kehtetuks tunnistatud 32009R0901

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1213/oj

6.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1213/2008,

5. detsember 2008,

kooskõlastatud mitmeaastase ühenduse kontrolliprogrammi kohta aastateks 2009, 2010 ja 2011, et tagada vastavus piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimsetes ja loomsetes toiduainetes või nende pinnal esinevate pestitsiidijääkidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) ning eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas direktiividega 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ võttis komisjon vastu soovitused teraviljas ja teatavates muudes taimesaadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide järgimise tagamiseks ette nähtud ühenduse kooskõlastatud kontrolliprogrammi kohta. 1. septembril 2008 asendati kõnealused direktiivid määrusega (EÜ) nr 396/2005. Vastavalt kõnealusele määrusele peab ühenduse pestitsiidijääkide kontrolliprogramm hõlmama lisaks taimse päritoluga toidule ka loomse päritoluga toitu ja see peab olema esitatud siduva aktina. Seetõttu tuleks see võtta vastu määrusena. See ei tohiks piirata nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ (millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ) (2) kohaldamist.

(2)

Kolmkümmend toiduainet on ühenduses peamised toidu koostisosad. Kuna kolme aasta jooksul toimub pestitsiidide kasutamises olulisi muutusi, tuleks jälgida kõnealust kolmekümmend toiduainet mitme kolmeaastase tsükli kestel, et oleks võimalik hinnata toimet tarbijatele ja ühenduse õigusaktide kohaldamist.

(3)

Tõenäose binoomjaotuse järgi saab arvutada, et kui vähemalt 1 % toodetest sisaldab pestitsiidijääke üle määramispiiri, leidub 642 proovi kontrollimisel 99 % tõenäosusega nende seas 1 proov, milles on pestitsiidijääke üle määramispiiri. Selliste proovide võtmine tuleks jaotada liikmesriikide vahel vastavalt elanike arvule, nii et võetaks vähemalt 12 proovi toote kohta aastas.

(4)

Kui pestitsiidijäägi määratluses on muid toimeaineid, ainevahetus- või lagunemissaadusi, tuleks nimetatud ainevahetussaaduste kohta eraldi aru anda.

(5)

Komisjoni veebilehel on avaldatud juhised meetodi kooskõlastamise ja kvaliteedikontrolli menetluse kohta pestitsiidijääkide analüüsimiseks toidus ja söödas. (3)

(6)

Proovivõtumenetluses tuleks kohaldada komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ, (4) millesse on lisatud Codex Alimentarius’e komisjoni soovitused proovivõtumeetodite ja menetluste kohta.

(7)

Vaja oleks hinnata ka seda, kas järgitakse imikutoidu pestitsiidijääkide piirnorme, mis on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/141/EÜ (imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ) (5) artiklis 10 ning komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/125/EÜ (imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta) (6) artiklis 7.

(8)

Tuleks hinnata pestitsiidide võimalikke ühendatud, kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid. Hindamist tuleks alustada mõnest organofosfaadist, karbamaadist, triasoolist ja püretroidist, nagu sätestatud I lisas.

(9)

Liikmesriigid peaksid iga aasta 31. augustiks esitama eelmise kalendriaasta andmed.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid võtavad 2009., 2010. ja 2011. aastal proove ja teevad analüüse pestitsiidijääkide määramiseks toodetes vastavalt toote/pestitsiidijääkide kombinatsioonidele, mis on esitatud I lisas.

Iga toote puhul võetakse selline arv proove, nagu on sätestatud II lisas.

Artikkel 2

1.   Partii, millest proovid võetakse, valitakse juhuslikult.

Proovivõtumenetlus, sealhulgas ühikute arv, peab olema kooskõlas direktiiviga 2002/63/EÜ.

2.   Proovide seas, mis võetakse ja analüüsitakse, peab olema vähemalt

a)

kümme proovi köögivilja-, puuvilja- ja teraviljapõhistest imikutoitudest;

b)

kui võimalik, üks proov mahepõllumajandustoodetest, mis peegeldab mahepõllumajandustoodete turuosa liikmesriigis.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid esitavad proovidest 2009., 2010. ja 2011. aastal tehtud analüüside tulemused vastavalt 2010., 2011. ja 2012. aasta 31. augustiks.

Lisaks eespool nimetatud tulemustele esitavad liikmesriigid järgmise teabe:

a)

kasutatud analüüsimeetodid ja saadud teatamiskünnised vastavalt toidus ja söödas leiduvate pestitsiidijääkide analüüsi kvaliteedikontrolli meetodite kooskõlastamise juhistele;

b)

liikmesriigi ja ühenduse kontrolliprogrammis kohaldatud määramispiirid;

c)

andmed järelevalvesse kaasatud analüüsilaboratooriumide akrediteerimisstaatuse kohta;

d)

andmed võetud rakendusmeetmete kohta, kui see on siseriiklike õigusaktidega lubatud;

e)

jääkide piirnormide ületamise korral jääkide piirnormide ületamise võimalikud põhjused koos asjakohaste märkustega riskijuhtimise võimaluste kohta.

2.   Juhul kui jäägi määratlus hõlmab toimeaineid, ainevahetussaadusi ja/või lagunemissaadusi või reaktsioonisaadusi, esitavad liikmesriigid aruande analüüsitulemuste kohta vastavalt jäägi ametlikule määratlusele. Kui see on asjakohane, esitatakse eraldi andmed iga jäägi määratluses nimetatud peamise isomeeri või ainevahetussaaduse kohta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(3)  Dokument SANCO/3131/2007, 31. oktoober 2007

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30.

(5)  ELT L 401, 30.12.2006, lk 1.

(6)  ELT L 339, 6.12.2006, lk 16.


I LISA

Kontrollitavad pestitsiidi ja toote kombinatsioonid

 

2009

2010

2011

(2,4-D ja selle estrite segu väljendatud 2,4-D-na)

 

 (3)

 (1)

4,4′-metoksükloor

 (4)

 (5)

 (6)

Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a isomeeri δ-8,9 summa)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Atsefaat

 (2)

 (3)

 (1)

Atseetamipriid

 (2)

 (3)

 (1)

Akrinatriin

 

 (3)

 (1)

Aldikarb (aldikarbi, selle sulfoksiidi ja sulfooni summa väljendatud aldikarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitraas (sealhulgas 2,4-dimetüülaniliinosa sisaldavad ainevahetussaadused, väljendatud amitraasina)

 

 (3)

 (1)

Amitrool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Etüülasiinfoss (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Metüülasiinfoss

 (2)

 (3)

 (1)

Asoksüstrobiin

 (2)

 (3)

 (1)

Benfurakarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifentriin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanool

 

 (3)

 (1)

Boskaliid

 (2)

 (3)

 (1)

Bromiidioonid

 

 (3)

 (1)

Bromopropülaat

 (2)

 (3)

 (1)

Bromukonasool (diastereomeeride summa) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimaat

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofesiin

 (2)

 (3)

 (1)

Kadusafoss (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Toksafeen (Parlar nr 26, 50 ja 62 summa) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Kaptaan

 (2)

 (3)

 (1)

Karbarüül

 (2)

 (3)

 (1)

Karbendasiim (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü- karbofuraani summa, väljendatud karbofuraanina)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbosulfaan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Klordaan (cis- ja trans-isomeeride ning oksüklordaani summa, väljendatud klordaanina)

 (4)

 (5)

 (6)

Klorofenapüür

 

 (3)

 (1)

Klorofenvinfoss

 (2)

 (3)

 (1)

Kloormekvaat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Klorobensilaat (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Klorotaloniil

 (2)

 (3)

 (1)

Kloroprofaam (kloroprofaami ja 3-kloroaniliini summa, väljendatud kloroprofaamina)

 (2)

 (3)

 (1)

Kloropürifoss

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metüülkloropürifoss

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klofentesiin (2-klorobensoüülosa sisaldavate ühendite summa, väljendatud klofentesiinina)

 (2)

 (3)

 (1)

Klotianidiin (tiametoksaami ja klotianidiini summa, väljendatud tiametoksaamina)

 

 (3)

 (1)

Tsüflutriin (sealhulgas muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Tsüpermetriin (sealhulgas muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Tsüprokonasool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tsüprodiniil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE ja p,p′-DDD (TDE) summa, väljendatud DDT-na)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametriin (cis-deltametriin)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diasinoon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diklofluaniid

 (2)

 (3)

 (1)

Diklorofoss

 (2)

 (3)

 (1)

Dikloraan

 

 (3)

 (1)

Dikofool (p,p′- ja o,p′-isomeeride summa)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldriin (aldriin ja dieldriin koos, väljendatud dieldriinina)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenakonasool

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetomorf

 (2)

 (3)

 (1)

Dinokap (dinokapi isomeeride ja neile vastavate fenoolide summa, väljendatud dinokapina)

 

 (3)

 (1)

Difenüülamiin

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfaan (α- ja β-isomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endriin

 (4)

 (5)

 (6)

Epoksikonasool

 

 (3)

 (1)

Etioon

 (2)

 (3)

 (1)

Etoprofoss (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifoss (fenamifossi ning selle sulfoksiidi ja sulfooni summa, väljendatud fenamifossina) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimool

 (2)

 (3)

 (1)

Fenasakviin

 

 (3)

 (1)

Fenbukonasool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenheksamiid

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrotioon

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoksükarb

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropatriin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorf

 

 (3)

 (1)

Fentioon (fentiooni ja selle hapnikuanaloogi, nende sulfoksiidide ja sulfooni summa, väljendatud fentioonina)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvaleraat/esfenvaleraat (summa) (isomeeride RS/SR ja RR/SS summa)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fiproniil (fiproniili ja sulfooni ainevahetussaaduse (MB46136) summa, väljendatud fiproniilina)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluasifop (fluasifop-P-butüül (fluasifophape (vaba ja konjugeeritud))

 

 (3)

 (1)

Fludioksoniil

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoksuroon

 (2)

 (3)

 (1)

Flukvikonasool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilasool

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpeet

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanaat (formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaathüdrokloriidina)

 (2)

 (3)

 (1)

Fostiasaat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glüfosaat (8)

 

 (3)

 (1)

Haloksüfop, sealhulgas haloksüfop-R (haloksüfop-R-metüülestri, haloksüfop-R-i ja haloksüfop-R-i konjugaatide summa, väljendatud haloksüfop-R-ina) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptakloor (heptakloori ja heptakloorepoksiidi summa, väljendatud heptakloorina)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksaklorotsükloheksaan (HCH), α-isomeer

 (4)

 (5)

 (6)

Heksaklorotsükloheksaan (HCH), β-isomeer

 (4)

 (5)

 (6)

Heksaklorotsükloheksaan (HCH), γ-isomeer (lindaan)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakonasool

 (2)

 (3)

 (1)

Heksütiasoks

 (2)

 (3)

 (1)

Imasaliil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidaklopriid

 (2)

 (3)

 (1)

Indoksakarb (indoksakarbi S- ja R-isomeeride summana)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodioon

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalikarb

 (2)

 (3)

 (1)

Metüülkresoksiim

 (2)

 (3)

 (1)

λ-tsühalotriin (λ-tsühalotriin, sealhulgas muud isomeersete koostisainete segud (isomeeride summa))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuroon

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuroon

 

 (3)

 (1)

Malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina)

 (2)

 (3)

 (1)

Manebi rühm (summa väljendatud CS2-na: maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam, tsiraam)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipüriim ja selle ainevahetussaadus (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin, väljendatud mepanipüriimina)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepikvaat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaksüül (metalaksüül, sealhulgas seda moodustavate isomeeride segud, k.a metalaksüül-M (isomeeride summa))

 (2)

 (3)

 (1)

Metkonasool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Metamidofoss

 (2)

 (3)

 (1)

Metidatioon

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metiokarb (metiokarbi ja metiokarbsulfoksiidi ja sulfooni summa, väljendatud metiokarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Metomüül (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina)

 (2)

 (3)

 (1)

Metoksüfenosiid

 

 (3)

 (1)

Monokrotofoss

 (2)

 (3)

 (1)

Müklobutaniil

 (2)

 (3)

 (1)

Oksadiksüül

 

 (3)

 (1)

Oksamüül

 (2)

 (3)

 (1)

Metüüloksüdemetoon (metüüloksüdemetooni ja metüülsulfoon-S-demetooni summa, väljendatud metüüloksüdemetoonina)

 (2)

 (3)

 (1)

Paklobutrasool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Paratioon

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metüülparatioon (metüülparatiooni ja metüülparaoksooni summa, väljendatud metüülparatioonina)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penkonasool

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimetaliin

 

 (3)

 (1)

Permetriin (cis- ja trans-permetriini summa)

 (4)

 (5)

 (6)

Fentoaat

 

 (3)

 (1)

Fosaloon

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmet (fosmeti ja fosmetoksooni summa, väljendatud fosmetina)

 (2)

 (3)

 (1)

Foksiim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimikarb (pirimikarbi ja desmetüülpirimikarbi summa, väljendatud pirimikarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Metüülpirimifoss

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavate ainevahetussaaduste summa, väljendatud prokloraasina)

 (2)

 (3)

 (1)

Protsümidoon

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofoss

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamokarb (propamokarbi ja selle soolade summa, väljendatud propamokarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargiit

 (2)

 (3)

 (1)

Propikonasool

 

 (3)

 (1)

Propüsamiid

 

 (3)

 (1)

Protiokonasool (destioprotiokonasool) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pürasofoss

 (4)

 (5)

 (6)

Püretriinid

 

 

 (1)

Püridabeen

 (2)

 (3)

 (1)

Pürimetaniil

 (2)

 (3)

 (1)

Püriproksüfeen

 (2)

 (3)

 (1)

Kinoksüfeen

 (2)

 (3)

 (1)

Pentakloronitrobenseen (pentakloronitrobenseeni ja pentakloraniliini summa, väljendatud pentakloronitrobenseenina)

 

 (5)

 (6)

Resmetriin (isomeeride segu)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosaad (spinosaan A ja spinosüün D summa, väljendatud spinosaadina)

 

 (3)

 (1)

Spiroksamiin

 (2)

 (3)

 (1)

Tebukonasool

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenosiid

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpüraad

 (2)

 (3)

 (1)

Teknaseen

 

 (5)

 (6)

Teflubensuroon

 (2)

 (3)

 (1)

Teflutriin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetrakonasool

 

 (3)

 (1)

Tetradifoon

 (2)

 (3)

 (1)

Tiabendasool

 (2)

 (3)

 (1)

Tiaklopriid

 (2)

 (3)

 (1)

Metüültiofanaat

 (2)

 (3)

 (1)

Metüültolklofoss

 (2)

 (3)

 (1)

Tolüülfluaniid (tolüülfluaniidi ja dimetüülaminosulfotoluidiidi summa, väljendatud tolüülfluaniidina)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa)

 (2)

 (3)

 (1)

Triasofoss

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Triklorofoon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloksüstrobiin

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluraliin

 

 (3)

 (1)

Tritikonasool (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinklosoliin (vinklosoliini ja kõikide 3,5-dikloroaniliine sisaldavate ainevahetussaaduste summa, väljendatud vinklosoliinina)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Oad (värsked või külmutatud, kaunadeta), porgandid, kurgid, apelsinid või mandariinid, pirnid, kartul, riis ja spinat (värske või külmutatud).

(2)  Baklažaanid, banaanid, lillkapsas, viinamarjad, apelsinimahl, (Apelsinimahla puhul peavad liikmesriigid täpsustama lähteaine (kas kontsentraadid või värske puuvili).) herned (värsked või külmutatud, kaunadeta), pipar (paprika) ja nisu.

(3)  Õunad, peakapsas, porrulauk, salat, tomatid, virsikud, sealhulgas nektariinid ja samalaadsed hübriidid; rukis või kaer ja maasikad.

(4)  Või, munad.

(5)  Piim, sealiha.

(6)  Linnuliha, maks (veise- ja teiste mäletsejaliste maks, seamaks ja linnumaks).

(7)  Kloormekvaati ja mepikvaati tuleb analüüsida teraviljas (v.a riis), porgandites, viliköögiviljas ja pirnides.

(8)  Üksnes teraviljas.

(9)  Analüüsitakse vabatahtlikkuse alusel 2009. aastal.


II LISA

Iga toote kohta võetavate ja analüüsitavate proovide arv liikmesriigiti.

Liikmesriik

Proovide arv

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

PROOVIDE MINIMAALNE KOGUARV: 642


(1)  Üksiku jäägi määramiseks iga meetodi kohta võetavate proovide miinimumarv.

(2)  Mitme jäägi määramiseks iga meetodi kohta võetavate proovide miinimumarv.


Top