EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1137/2008, 22. oktoober 2008 , millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – Esimene osa

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1137/2008,

22. oktoober 2008,

millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega

Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – Esimene osa

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 40, artikli 47 lõiget 1 ja lõike 2 esimest ja kolmandat lauset, artikleid 55 ja 71, artikli 80 lõiget 2, artikleid 95 ja 100, artikli 137 lõiget 2, artiklit 156, artikli 175 lõiget 1 ja artiklit 285,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (4) on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, (5) millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähem olulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähem oluliste sätetega.

(2)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav juba jõustunud õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (6) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(3)

Kuna sel eesmärgil õigusaktidesse tehtavad muudatused käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid direktiivide puhul neid üle võtma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud õigusaktid kohandatakse vastavalt kõnealusele lisale otsusega 1999/468/EÜ, mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ.

Artikkel 2

Viiteid lisas loetletud õigusaktide sätetele käsitatakse viidetena kõnealustele sätetele nii, nagu neid on käesoleva määrusega kohandatud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 22. oktoober 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-P. JOUYET


(1)  ELT C 224, 30.8.2008, lk 35.

(2)  ELT C 117, 14.5.2008, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 18. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 25. septembri 2008. aasta otsus.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(5)  ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.

(6)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


LISA

1.   PÕLLUMAJANDUS

1.1.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/4/EÜ kohvi- ja siguriekstraktide kohta  (1)

Komisjonile tuleks direktiivi 1999/4/EÜ puhul anda volitus kohandada seda toiduainete suhtes kohaldatavate ühenduse üldiste sätetega. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 1999/4/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/4/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Käesoleva direktiivi kooskõlastamise toiduainete suhtes kohaldatavate ühenduse üldiste sätetega otsustab komisjon. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 5 lõikes 2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (2) artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

1.2.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/36/EÜ inimtoiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta  (3)

Komisjonile tuleks direktiivi 2000/36/EÜ puhul anda volitus vastu võtta selle rakendamiseks vajalikud meetmed. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2000/36/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/36/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Järgmised käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed, mille eesmärk on muuta selle vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:

meetmed käesoleva direktiivi vastavusse viimiseks toiduainete suhtes kohaldatavate ühenduse üldsätetega;

meetmed I lisa B osa punkti 2 ning C ja D osa sätete kohandamiseks tehnika arenguga.”

2.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (4) artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

2.   TÖÖHÕIVE

2.1.   Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta  (5)

Komisjonile tuleks direktiivi 89/391/EMÜ puhul anda volitus teha üksnes tehnilisi kohandusi direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 sätestatud üksikdirektiivides, et võtta arvesse direktiivide vastuvõtmist tehnilise harmoneerimise ja standardimise valdkonnas, tehnika arengut, rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ja teadmiste täienemist. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta kõnealuste üksikdirektiivide vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kõnealuste tehniliste muudatuste vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu asendatakse direktiivi 89/391/EMÜ artikkel 17 järgmisega:

„Artikkel 17

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee üksnes tehniliste kohanduste tegemisel artikli 16 lõikes 1 sätestatud üksikdirektiividesse, et võtta arvesse:

a)

direktiivide vastuvõtmist tehnilise harmoneerimise ja standardimise valdkonnas;

b)

tehnika arengut, rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ja teadmiste täienemist.

Meetmed, mille eesmärk on muuta üksikdirektiivide vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada lõikes 3 osutatud kiirmenetlust.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

2.2.   Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel  (6)

Komisjonile tuleks direktiivi 92/29/EMÜ puhul anda volitus teha üksnes tehnilisi kohandusi direktiivi lisades, et võtta arvesse tehnika arengut, rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ja teadmiste täienemist. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 92/29/EMÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kõnealuste tehniliste muudatuste vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu asendatakse direktiivi 92/29/EMÜ artikkel 8 järgmisega:

„Artikkel 8

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee käesoleva direktiivi lisade üksnes tehnilisel kohandamisel, et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikatsioonides ning teadmiste täienemist.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada lõikes 3 osutatud kiirmenetlust.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

2.3.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)  (7)

Komisjonile tuleks direktiivi 2002/44/EÜ puhul anda volitus teha direktiivi lisas rangelt tehnilist laadi kohandusi, et võtta arvesse töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas, tehnika arengut, kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ning uusi avastusi mehhaanilise vibratsiooni kohta. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/44/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kõnealuste tehniliste muudatuste vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu asendatakse direktiivi 2002/44/EÜ artiklid 11 ja 12 järgmisega:

„Artikkel 11

Tehnilised muudatused

Käesoleva direktiivi lisas rangelt tehnilist laadi muudatused võtab vastu komisjon, võttes arvesse:

a)

töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas;

b)

tehnika arengut, muudatusi kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uusi avastusi mehhaanilise vibratsiooni kohta.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 12 lõikes 3 osutatud kiirmenetlust.

Artikkel 12

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17 lõikes 1 osutatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

2.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)  (8)

Komisjonile tuleks direktiivi 2003/10/EÜ puhul anda volitus teha direktiivis rangelt tehnilist laadi kohandusi, et võtta arvesse töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas, tehnika arengut, kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ning uusi avastusi müra kohta. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2003/10/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kõnealuste tehniliste muudatuste vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu asendatakse direktiivi 2003/10/EÜ artiklid 12 ja 13 järgmistega:

„Artikkel 12

Tehnilised muudatused

Rangelt tehnilist laadi muudatused võtab vastu komisjon, võttes arvesse:

a)

töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas;

b)

tehnika arengut, muudatusi kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uusi avastusi müra kohta.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 13 lõikes 3 osutatud kiirmenetlust.

Artikkel 13

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17 lõikes 1 osutatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

2.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)  (9)

Komisjonile tuleks direktiivi 2004/40/EÜ puhul anda volitus teha direktiivi lisades rangelt tehnilist laadi muudatusi, võttes arvesse töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas, tehnika arengut, kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ning uusi teaduslikke avastusi elektromagnetväljade kohta. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2004/40/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kõnealuste tehniliste muudatuste vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/40/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Rangelt tehnilist laadi muudatused lisas võtab vastu komisjon, võttes arvesse:

a)

töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas;

b)

tehnika arengut, muudatusi kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke avastusi elektromagnetväljade kohta.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 11 lõikes 3 osutatud kiirmenetlust.”

2.

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

2.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)  (10)

Komisjonile tuleks direktiivi 2006/25/EÜ puhul anda volitus teha direktiivi lisades rangelt tehnilist laadi muudatusi, võttes arvesse töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas, ja võttes arvesse tehnika arengut, kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või rahvusvahelistes spetsifikatsioonides tehtud muudatusi ning uusi teaduslikke avastusi optilise kiirgusega kokkupuute kohta töökeskkonnas. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/25/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kõnealuste tehniliste muudatuste vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/25/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Rangelt tehnilist laadi muudatused lisades võtab vastu komisjon, võttes arvesse:

a)

töövahendite ja/või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevate direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas;

b)

tehnika arengut, muudatusi kõige asjakohasemates ühtlustatud Euroopa standardites või rahvusvahelistes spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke avastusi optilise kiirgusega kokkupuute kohta töökeskkonnas.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 11 lõikes 3 osutatud kiirmenetlust.”

2.

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

3.   ETTEVÕTLUS

3.1.   Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/767/EMÜ surveanumaid ja nende kontrollimise meetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühissätete ühtlustamise kohta  (11)

Komisjonile tuleks direktiivi 76/767/EMÜ puhul anda volitus kohandada direktiivi lisasid ning asjaomaste üksikdirektiivide neid sätteid, mis on nimetatud direktiivides eraldi ära märgitud, tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 76/767/EMÜ ja selle üksikdirektiivide vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 76/767/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikli 17 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

liikmesriik edastab anuma kirjeldust sisaldavad dokumendid ja möönduse tegemise taotlust toetavad dokumendid, sh teostatud katsete tulemused, teistele liikmesriikidele, kellel on neli kuud aega nõustumiseks või mittenõustumiseks, oma kommentaaride, küsimuste, lisanõuete ja edasiste katsete taotluste esitamiseks või soovi korral kõnealuse küsimuse edastamiseks artikli 20 lõikes 1 osutatud komiteele ülevaatamiseks. Loetletud dokumentide koopiad saadetakse komisjonile. Niisugune kirjavahetus on konfidentsiaalne;”.

2.

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Komisjon kohandab tehnika arenguga käesoleva direktiivi I ja II lisa ning üksikdirektiivide need sätted, mis on nimetatud direktiivides eraldi ära märgitud. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi ja üksikdirektiivide vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

3.2.   Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega  (12)

Komisjonile tuleks direktiivi 76/769/EMÜ puhul anda volitus kohandada selle lisasid tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 76/769/EMÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse, näiteks vajaduse tõttu kiiresti tugevdada ohtlike ainete turustamise ja kasutamise piiranguid, ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 76/769/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 2a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2a

Komisjon võib käesoleva direktiivi lisasid tehnika arenguga kohandada käesoleva direktiiviga hõlmatud ainete ja valmististe puhul. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 2b lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 2b lõikes 3 osutatud kiirmenetlust.”

2.

Lisatakse artikkel järgmises sõnastuses:

„Artikkel 2b

1.   Komisjoni abistab nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ (13) artikli 29 lõike 1 alusel moodustatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.3.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 1994. aasta direktiiv 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta  (14)

Komisjonile tuleks direktiivi 94/25/EÜ puhul anda volitus teha tehniliste teadmiste arengust ja uutest teaduslikest tõenditest tingitud muudatusi. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 94/25/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 94/25/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 6a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6a

Komisjon võib teha I lisa B osa 2. jaotise ja I lisa C osa 1. jaotise nõuetesse tehniliste teadmiste arengust ja uutest teaduslikest tõenditest tingitud muudatusi, v.a otsesed või kaudsed muudatused heitgaaside või müra piirväärtustes ja Froude'i arvus ning võimsuse ja veeväljasurve suhte väärtuses. Nimetatud muudatused võivad hõlmata etalonkütuseid ning heitgaaside ja müraga seotud katsetustel kasutatavaid standardeid.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6b lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6b

1.   Komisjoni abistab artikli 6 lõike 3 alusel moodustatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

3.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta  (15)

Komisjonile tuleks direktiivi 96/73/EÜ puhul anda volitus võtta meetmeid selle II lisas sätestatud kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohandamiseks tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta kõnealuse direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu asendatakse direktiivi 96/73/EÜ artiklid 5 ja 6 järgmistega:

„Artikkel 5

Komisjon kohandab II lisas sätestatud kvantitatiivseid analüüsimeetodeid tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 6

1.   Komisjoni abistab direktiivides tekstiilinimetusi ja märgistamist käsitlev komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

3.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta  (16)

Komisjonile tuleks direktiivi 1999/45/EÜ puhul anda volitus kohandada selle lisasid tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 1999/45/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 10 lõike 3 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Kõrvale kaldudes käesoleva artikli lõike 2 punktidest 2.4, 2.5 ja 2.6, võib komisjon teatavad artikli 7 tähenduses ohtlikuks klassifitseeritud preparaadid vabastada teatavate keskkonnaalast märgistust käsitlevate sätete või keskkonnaalase märgistusega seotud erisätete kohaldamisest, kui on võimalik tõestada keskkonnamõju vähenemist. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 20a lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 12 lõike 4 teine lause asendatakse järgmisega:

„Vajaduse korral võib komisjon teha otsuse võtta meetmeid V lisa raames. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 20a lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon teeb otsuse vastavalt artikli 20a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

4.

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 20

Komisjon kohandab käesoleva direktiivi lisad tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 20a lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 20a

1.   Komisjoni abistab nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ (17) artikli 29 lõike 1 alusel moodustatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta  (18)

Komisjonile tuleks direktiivi 2002/24/EÜ puhul anda volitus kohandada tehnika arenguga direktiivi lisasid ning selle I lisas osutatud üksikdirektiivide sätteid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/24/EÜ või üksikdirektiivide vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/24/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Komisjon võib kohandada käesoleva direktiivi lisasid ning käesoleva direktiivi I lisas osutatud üksikdirektiivide sätteid tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi või üksikdirektiivide vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

3.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta  (19)

Komisjonile tuleks direktiivi 2003/37/EÜ puhul anda volitus kohandada direktiivi lisasid ja üksikdirektiivide tehnilisi sätteid ning lisada eraldi seadmestike EÜ tüübikinnitust käsitlevad sätted üksikdirektiividesse. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2003/37/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/37/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1.   Järgmised käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed, mille eesmärk on muuta selle vähem olulisi sätteid ja mis on seotud allpool osutatud küsimustega, võtab vastu komisjon vastavalt artikli 20 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon kohandab käesoleva direktiivi lisasid, kui vastavalt otsusele 97/836/EÜ kehtestatakse uued määrused või olemasolevate määruste muudatused, mis on ühenduse poolt heaks kiidetud. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 20 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

3.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta  (20)

Komisjonile tuleks direktiivi 2004/22/EÜ puhul anda volitus võtta asjakohaseid meetmeid selle mõõtevahendeid käsitlevate lisade (MI-001 kuni MI-010) muutmiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2004/22/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/22/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 4 jäetakse välja.

2.

Artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võib liikmesriigi palvel või omal algatusel muuta mõõtevahendeid käsitlevaid lisasid (MI-001 kuni MI-010) seoses järgmisega:

a)

lubatud piirvead ja täpsusklassid;

b)

määratletud töötingimused;

c)

kriitilised üleminekuväärtused;

d)

häired.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.   KESKKOND

4.1.   Nõukogu 8. detsembri 1975. aasta direktiiv 76/160/EMÜ suplusvee kvaliteedi kohta  (21)

Komisjonile tuleks direktiivi 76/160/EMÜ puhul anda volitus kohandada selle lisa G ja I veergudes sätestatud näitajate väärtusi ning samas lisas esitatud analüüsimeetodeid tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 76/160/EMÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 76/160/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Komisjon võtab vastu muudatused, mis on vajalikud käesoleva direktiivi lisa G ja I veergudes sätestatud näitajate väärtuste ning samas lisas esitatud analüüsimeetodite kohandamiseks tehnika arenguga.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

4.2.   Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta  (22)

Komisjonile tuleks direktiivi 91/271/EMÜ puhul anda volitus muuta selle I lisa A, B ja C jaotistes sätestatud nõudeid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 91/271/EMÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 91/271/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 kirjeldatud kogumissüsteemid vastavad I lisa A jaotises sätestatud nõuetele. Komisjon võib neid nõudeid muuta. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud asulareoveepuhastitest väljuv vesi vastab I lisa B jaotise asjaomastele nõuetele. Komisjon võib neid nõudeid muuta. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikes 2 kirjeldatud asulareoveepuhastitest väljuv vesi vastab I lisa B jaotise asjaomastele nõuetele. Komisjon võib neid nõudeid muuta. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon vaatab kõnealuse taotluse läbi ja võtab vajalikud meetmed vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”;

b)

lõike 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Sellistel juhtudel esitavad liikmesriigid asjaomased dokumendid eelnevalt komisjonile. Komisjon uurib olukorda ja võtab vajalikud meetmed vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

5.

Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kõnealused eeskirjad ja/või eriload vastavad I lisa C jaotise nõuetele. Komisjon võib neid nõudeid muuta. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

6.

Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Asulareoveepuhastitest lõike 2 kohaselt välja juhitavat asulareovett käsitlevad eelnevad eeskirjad ja/või eriload sisaldavad reovee juhtimise korral 2 000 kuni 10 000 inimekvivalendiga linnastutest magevetesse ja suudmealadele ning 10 000 või suurema inimekvivalendiga linnastutest kõikidesse suublatesse tingimusi, mis vastavad I lisa B jaotise asjakohastele nõuetele. Komisjon võib neid nõudeid muuta. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

7.

Artikli 15 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Komisjon võib koostada lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud kontrolli suunised vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

8.

Artikli 17 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon määrab riiklike kavade täitmisega seotud aruandmise viisid ja vormi kindlaks vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. Kõik nende viiside ja vormide muudatused võetakse vastu vastavalt kõnealusele menetlusele.”

9.

Artikli 18 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.3.   Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest  (23)

Komisjonile tuleks direktiivi 91/676/EMÜ puhul anda volitus kohandada või täiendada selle lisasid seoses teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 91/676/EMÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 91/676/EMÜ järgmiselt.

1.

Artiklid 7 ja 8 asendatakse järgmistega:

„Artikkel 7

Komisjon võib koostada artiklites 5 ja 6 osutatud seire suunised vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Artikkel 8

Komisjon võib kohandada käesoleva direktiivi lisasid teaduse ja tehnika arenguga.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

3.

III lisa punkti 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui liikmesriik lubab teise lõigu punkti b alusel erinevat kogust, teavitab ta sellest komisjoni, kes kontrollib selle põhjendatust vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

4.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta  (24)

Komisjonile tuleks direktiivi 94/63/EÜ puhul anda volitus muuta selle IV lisas sätestatud altlaadimisseadmete spetsifikatsioone ning kohandada direktiivi lisasid, välja arvatud selle II lisa punktis 2 sätestatud piirväärtusi, tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 94/63/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 94/63/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõike 1 kuues lõik asendatakse järgmisega:

„Igas paakautode laadimisrajatistega terminalis peab olema vähemalt üks estakaad, mis vastab IV lisas sätestatud altlaadimisseadmete spetsifikatsioonidele. Komisjon vaatab nimetatud spetsifikatsioonid korrapäraselt läbi ja vajadusel muudab neid. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Kohandamine tehnika arenguga

Komisjon võib kohandada tehnika arenguga käesoleva direktiivi lisasid, välja arvatud II lisa punktis 2 sätestatud piirväärtuseid. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

4.5.   Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta  (25)

Komisjonile tuleks direktiivi 96/82/EÜ puhul anda volitus kohandada selle II kuni VI lisa tehnika arenguga ning kehtestada ühtlustatud kriteeriumid, mille põhjal liikmesriigi pädevad asutused otsustavad, et käitis ei saa tekitada suurõnnetuse ohtu. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 96/82/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 96/82/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 9 lõike 6 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Komisjon kehtestab ühtlustatud kriteeriumid, mille põhjal pädev asutus otsustab, et käitis ei saa tekitada suurõnnetuse ohtu punkti a tähenduses. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 22 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kohe kui artiklis 14 sätestatud teave on kokku kogutud, teatavad liikmesriigid komisjonile oma analüüsi tulemused ja soovitused, kasutades aruandevormi, mis on kehtestatud ja mida vaadatakse läbi vastavalt artikli 22 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Liikmesriigid võivad viivitada kõnealuse teabe edastamisega ainult juhul, kui on vaja lõpetada kohtumenetlus, mida selline teave võiks mõjutada.”

3.

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 21

Komitee pädevus

1.   Komisjon kohandab artikli 9 lõike 6 punktis b ja II kuni VI lisas osutatud kriteeriumeid tehnika arenguga.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 22 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Meetmed artikli 15 lõikes 2 osutatud aruandevormi koostamiseks võetakse vastu vastavalt artikli 22 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

4.

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 22

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.6.   Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta  (26)

Komisjonile tuleks direktiivi 1999/31/EÜ puhul anda volitus kohandada selle lisasid teaduse ja tehnika arenguga ning võtta vastu meetmeid kontrolli-, proovivõtu- ja analüüsimeetodite standardimiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 1999/31/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Komiteemenetlus

Meetmed, mis on vajalikud käesoleva direktiivi lisade kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga ning prügilatega seotud kontrolli-, proovivõtu- ja analüüsimeetodite standardimise kehtestamiseks, võtab vastu komisjon, keda abistab direktiivi 2006/12/EÜ artikli 18 alusel asutatud komitee. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Selleks arvestab komitee II lisa puhul II lisas sätestatud kontrolli- ja vastuvõtukriteeriumide põhialuseid ja üldkorda ning kehtestab igale prügilaliigile erikriteeriumid ja/või kontrollimeetodid ja nendega seotud piirväärtused, sealhulgas vajaduse korral iga prügila liigi allliigid, sealhulgas maa-alune ladustamine.

Komisjon võtab vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele vastu artiklites 5, 7 ja 11 osutatud statistiliste andmete ühtlustamist ja korrapärast edastamist käsitlevad sätted ja vajadusel muudab neid.”

2.

Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/94/EÜ, milles käsitletakse kütusesäästuga ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode turustamisel  (27)

Komisjonile tuleks direktiivi 1999/94/EÜ puhul anda volitus kohandada direktiivi lisasid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta kõnealuse direktiivi vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/94/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

1.   Meetmed, mis on vajalikud käesoleva direktiivi lisade kohandamiseks ja mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võtab vastu komisjon vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele pärast nõupidamist tarbijaorganisatsioonide ja muude huvitatud osalistega.

Aitamaks kaasa kõnealusele menetlusele, edastavad liikmesriigid komisjonile 31. detsembriks 2003 aruande, milles analüüsitakse käesoleva direktiivi sätete tõhusust ajavahemikus 18. jaanuarist 2001 kuni 31. detsembrini 2002. Aruande näidisvorm kehtestatakse vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele hiljemalt 18. jaanuariks 2001.

2.   Lisaks lõikes 1 sätestatutele võtab komisjon meetmeid, mille eesmärk on:

a)

täpsustada artiklis 3 osutatud märgise näidisformaati, kohandades I lisa;

b)

täpsustada artiklis 4 osutatud teatmikuga seotud nõudeid, et võimaldada uute automudelite liigitamise kaudu koostada mudelite loetelud konkreetsete liikide süsinikdioksiidi heitmete ja kütusekulu järgi, sealhulgas loetelu kõige kütusesäästlikumatest uutest automudelitest;

c)

koostada soovitused, mis võimaldavad artikli 6 esimeses lõigus osutatud reklaamväljaandeid käsitlevates sätetes sisalduvaid põhimõtteid rakendada ka muudes massiteabevahendites ja teabematerjalides.

Esimese lõigu punktis a osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Esimese lõigu punktides b ja c osutatud meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.”

2.

Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2000. aasta direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta  (28)

Komisjonile tuleks direktiivi 2000/76/EÜ puhul anda volitus kehtestada kriteeriumid teatavate korrapäraste mõõtmiste sageduse vähendamisega seotud nõuete täitmise hindamiseks, määrata kuupäev, millest alates tuleb teatavaid õhusaaste piirväärtusi pidevalt mõõta, kohandada artikleid 10, 11 ja 13 ning I ja III lisa tehnika arengu ja uute avastustega heitmete vähendamisest tervisele tuleneva kasu kohta ning kohandada II lisa punktis 2.1 esitatud tabeleid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2000/76/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/76/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 7 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„7.   Pädev asutus võib loas sätestada, et korrapäraste mõõtmiste sagedust vähendatakse raskmetallide puhul kahelt korralt aastas ühele korrale kahe aasta tagant ning dioksiinide ja furaanide puhul kahelt korralt aastas ühele, kui koospõletamisel või põletamisel tekkivad heitmed jäävad allapoole 50 % vastavalt II või V lisa kohaselt kehtestatud piirväärtustest ja kriteeriumid nõuete täitmise hindamiseks on kättesaadavad. Komisjon võtab vastu need hindamiskriteeriumid kehtestavad meetmed, mis peavad põhinema vähemalt teise lõigu punktide a ja d sätetel. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõige 13 asendatakse järgmisega:

„13.   Niipea kui ühenduses on sobivad mõõtmisvõtted kasutusel, määrab komisjon kuupäeva, millest alates tuleb õhku eralduvate raskmetallide, dioksiinide ja furaanide heitmeid III lisa kohaselt pidevalt mõõta. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Kohandamine tehnilise arenguga ja uute avastustega

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid ja kohandada artikleid 10, 11 ja 13 ning I ja III lisa tehnika arengu või uute avastustega heitmete vähendamisest tervisele tuleneva kasu kohta, võtab vastu komisjon vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.

II lisa punkti II.2.1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kui direktiivi 2001/80/EÜ või tulevaste muude ühenduse õigusaktide kohaselt kehtestatakse suurtele põletusrajatistele rangemad heitmete piirväärtused, asendavad viimased asjakohaste rajatiste ja saasteainete suhtes järgmistes tabelites sätestatud heitmete piirväärtusi (Cmenetlus). Sel juhul kohandab komisjon kõnealuseid tabelid rangemate piirväärtustega. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse viivitamata vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.9.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega  (29)

Komisjonile tuleks direktiivi 2002/49/EÜ puhul anda volitus kohandada selle I lisa punkti 3 ning II ja III lisa teaduse ja tehnika arenguga ning kehtestada ühtsed hindamismeetodid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/49/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/49/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon kehtestab Lden ja Lnight määramise ühtsed hindamismeetodid II lisa läbivaatamise teel. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Kõnealuste meetodite vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid kasutada oma õigusnormidega sätestatud meetoditel põhinevaid ja II lisa kohaselt kohandatud hindamismeetodeid. Niisugusel juhul peavad liikmesriigid tõendama, et nende meetoditega saab samasugused tulemused kui II lisa punkti 2 alapunktis 2 ette nähtud meetoditega.”

2.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

Komisjon kohandab käesoleva direktiivi I lisa punkti 3 ning II ja III lisa teaduse ja tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 13 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.

III lisa sissejuhatava osa teine lause asendatakse järgmisega:

„Vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele käesoleva lisa läbivaatamise teel edaspidi kehtestatavad müra taseme-mõju suhted käsitlevad eelkõige:”.

4.10.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust  (30)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 1830/2003 puhul anda volitus kehtestada GMOde kordumatute tunnuste väljatöötamise ja määramise süsteem ja seda kohandada. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta kõnealuse määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1830/2003 järgmiselt.

1.

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Kordumatud tunnused

Komisjon:

a)

kehtestab enne artiklite 1 kuni 7 kohaldamist GMOde kordumatute tunnuste väljatöötamise ja määramise süsteemi;

b)

kohandab punktis a sätestatud süsteemi vastavalt vajadusele.

Esimeses lõigus sätestatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Seejuures võetakse arvesse arengusuundumusi rahvusvahelistel foorumitel.”

2.

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 4 jäetakse välja.

4.11.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta  (31)

Komisjonile tuleks direktiivi 2004/42/EÜ puhul anda volitus kohandada selle III lisa tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2004/42/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohandamine tehnika arenguga

Komisjon kohandab III lisa vastavalt tehnika arengule. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.12.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta  (32)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 842/2006 puhul anda volitus kehtestada lekkekontrolli standardnõuded, koolitusprogrammide ja sertifitseerimise vastastikuse tunnustamise miinimumnõuded ja tingimused ning võtta vastu täiendavad märgistusnõuded. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 842/2006 vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 842/2006 järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Komisjon kehtestab lekkekontrolli standardnõuded iga lõikes 1 osutatud rakenduse jaoks. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Võttes aluseks liikmesriikidelt saadud teabe ja olles pidanud nõu asjaomaste sektorite esindajatega, kehtestab komisjon vastastikuse tunnustamise miinimumnõuded ja tingimused artikli 3 lõikes 1 käsitletud seadmete ja süsteemide paigaldamise, hoolduse või teenindusega tegelevate äriühingute ning asjaomaste töötajate ning artiklites 3 ja 4 sätestatud tegevusega seotud töötajate koolitusprogrammide ja sertifitseerimise jaoks. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kasutatava märgistuse vorm määratakse vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.

Vajaduse korral võetakse vastu lõike 1 sätteid täiendavad märgistusnõuded. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Enne ettepaneku esitamist artikli 12 lõikes 1 osutatud komiteele arutab komisjon uuesti küsimust, kas märgistusele oleks vaja lisada täiendavat keskkonnaalast teavet, sealhulgas võimaliku globaalse soojenemise kohta, võttes täielikult arvesse lõikes 2 osutatud toodete ja seadmete suhtes juba kohaldatavaid märgistussüsteeme.”

4.

Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.13.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv 2006/44/EÜ kalade elu tagamiseks kaitset või parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta  (33)

Komisjonile tuleks direktiivi 2006/44/EÜ puhul anda volitus kohandada selle I lisa G veerus sätestatud näitajate väärtusi ning I lisas esitatud analüüsimeetodeid teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/44/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/44/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Komisjon võtab vastu meetmed, mis on vajalikud käesoleva direktiivi I lisa G veerus sätestatud näitajate väärtuste ning I lisas esitatud analüüsimeetodite kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

4.14.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/113/EÜ karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta  (34)

Komisjonile tuleks direktiivi 2006/113/EÜ puhul anda volitus kohandada selle I lisa G veerus sätestatud näitajate väärtusi ning I lisas esitatud analüüsimeetodeid teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/113/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu asendatakse direktiivi 2006/113/EÜ artikkel 12 järgmisega:

„Artikkel 12

Komisjon, keda abistab direktiivi 2006/44/EÜ artikli 13 lõike 1 alusel moodustatud komitee, võtab vastu meetmed käesoleva direktiivi I lisa G veerus sätestatud näitajate väärtuste ning I lisas esitatud analüüsimeetodite kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt direktiivi 2006/44/EÜ artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5.   EUROSTAT

5.1.   Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks  (35)

Komisjonile tuleks määruse (EMÜ) nr 696/93 puhul anda volitus kohandada selle lisasid majanduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EMÜ) nr 696/93 vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Määrust (EMÜ) nr 696/93 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklid 5 ja 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Pärast artiklis 4 osutatud üleminekuperioodi lõppu võib komisjon vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud korralduskomitee menetlusele lubada liikmesriigil kasutada muid tootmissüsteemi statistilisi üksusi.

Artikkel 6

Komisjon võtab vastu käesoleva määruse rakendusmeetmed, sealhulgas majanduse ja tehnika arenguga kohandamiseks, eriti tootmissüsteemi statistiliste üksuste, kasutatud kriteeriumide ja lisas määratletud mõistete osas. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

5.2.   Nõukogu 23. novembri 1995. aasta direktiiv 95/57/EÜ turismivaldkonda käsitleva statistilise teabe kogumise kohta  (36)

Komisjonile tuleks direktiivi 95/57/EÜ puhul anda volitus määrata kindlaks andmete kogumist iseloomustavate tunnuste suhtes kohaldatavad mõisted ja andmete kogumist iseloomustavate tunnuste loetelu võimalikud kohandused, võtta vastu tulemuste täpsuse miinimumnõuded ja süstemaatiliste nihete ühtlustatud töötlemise menetlus ning võtta vastu liikmesriikidele üksikasjalikud eeskirjad kogutud teabe töötlemiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 95/57/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 95/57/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon määrab kindlaks andmete kogumist iseloomustavate tunnuste suhtes kohaldatavad mõisted ja andmete kogumist iseloomustavate tunnuste loetelu võimalikud kohandused. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Statistilise teabe kogumisel tuleb võimaluse korral tagada, et tulemused vastaksid vajalikele täpsuse miinimumnõuetele. Need täpsusnõuded ja süstemaatiliste nihete ühtlustatud töötlemise menetluse kehtestab komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Täpsuse miinimumnõuded määratakse kindlaks, võttes eelkõige arvesse aastasi ööbimisega reise siseriiklikul tasandil.”

3.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Andmete töötlemine

Liikmesriigid töötlevad artikli 3 alusel kogutud teavet vastavalt artiklis 4 osutatud täpsusnõuetele ja komisjoni kehtestatud üksikasjalikele eeskirjadele. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Piirkondlik tasand on kooskõlas Euroopa Ühenduste Statistikaameti statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuuriga (NUTS).”

4.

Artikli 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „artiklis 12” sõnadega „artikli 12 lõikes 1”.

5.

Artiklis 9 asendatakse sõnad „artiklis 12” sõnadega „artikli 12 lõikes 1”.

6.

Artiklisse 11 lisatakse järgmised lõigud:

„Artiklites 3, 4 ja 6 osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artiklites 7 ja 9 osutatud meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 1 osutatud menetlusele.”

7.

Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

5.3.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)  (37)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 1059/2003 puhul anda volitus kohandada NUTSi haldusüksuseid, teha erandeid rahvaarvu piirmääradest teatavate mittehalduslike üksuste puhul, muuta väiksemaid haldusüksusi vastavalt NUTS III taseme vajadustele ning muuta NUTS liigitust. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 1059/2003 vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 järgmiselt.

1.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Olemasolevad haldusüksused, mida NUTSis kasutatakse, on sätestatud II lisas. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid ja kohandada II lisa, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõike 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Teatavate mittehalduslike üksuste suhtes võidakse siiski teha erandeid nendest piirmääradest eriliste geograafiliste, sotsiaal-majanduslike, ajalooliste, kultuurilise või keskkonnaolude tõttu, eeskätt saarte ja äärepoolseimate alade puhul. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid ja kohandada III lisa, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 4 esimene lause asendatakse järgmisega:

„4.   NUTSi muudatused võetakse artiklis 3 sätestatud liigitusaluste põhjal vastu kalendriaasta teisel poolel mitte sagedamini kui iga kolme aasta järel. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kui NUTSi muudetakse, edastab asjaomane liikmesriik komisjonile uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalikud aegread juba edastatud andmete asendamiseks. Aegridade loendi ja nende pikkuse määrab kindlaks komisjon, võttes arvesse nende esitamise võimalikkust. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Aegread tuleb esitada kahe aasta jooksul NUTSi muutmisest.”

4.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

5.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta  (38)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 1177/2003 puhul anda volitus võtta vastu meetmed, mis on seotud teiseste sihtvaldkondade ja algvalimiga hõlmatud üksikisikutega ning meetmed majanduslike ja tehniliste muutuste arvessevõtmiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 1177/2003 vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1177/2003 järgmiselt.

1.

Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Teisesed sihtvaldkonnad on aastast 2005 igal aastal hõlmatud üksnes läbilõikeosaga. Igal aastal hõlmatakse üks teisene valdkond. Kõnealuseid sihtvaldkondi määratlevad meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kestevosas jälgitakse algvalimiga hõlmatud üksikisikuid, s.o valimisikuid, kogu paneeli jooksul. Iga valimisikut, kes on kolinud riigi piires asuvasse leibkonda, jälgitakse kuni tema uue asukohani komisjoni kehtestatud jälgimiseeskirjade ja -korra kohaselt. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

4.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 jäetakse välja sõnad „artikli 14 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vähemalt 12 kuud enne küsitlusaasta algust vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses  (39)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 138/2004 puhul anda volitus ajakohastada põllumajanduse arvepidamise (PAP) metoodikat ühenduses, arvepidamisega seotud muutujate loendit ja andmete edastamise tähtaegu. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 138/2004 vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 138/2004 järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   PAP metoodikat ajakohastab komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 4 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   II lisas sätestatud muutujate loendit ja andmete edastamise tähtaegu ajakohastab komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 4 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

5.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta  (40)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 808/2004 puhul anda volitus võtta vastu meetmed kõnealuses määruses sätestatud moodulite rakendamiseks, mis käsitlevad selliseid küsimusi nagu andmeobjektide ja nende karakteristikute valimine, määratlemine, korrigeerimine ja muutmine, karakteristikute katvus ning perioodilisus. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 808/2004 vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu asendatakse määruse (EÜ) nr 808/2004 artiklid 8 ja 9 järgmistega:

„Artikkel 8

Rakendusmeetmed

1.   Meetmed käesoleva määruse moodulite rakendamiseks käsitlevad andmeobjektide ja nende karakteristikute valimist, määratlemist, korrigeerimist ja muutmist, karakteristikute katvust, vaatlusperioode ja jaotust, andmeesituse perioodilisust ja ajastamist ning tulemuste edastamise tähtaegu.

2.   Rakendusmeetmed, sealhulgas kohandamise ja ajakohastamise meetmed majanduslike ja tehniliste muudatuste arvessevõtmiseks, võtab vastu komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, võttes arvesse liikmesriikide ressursse ja vastajate koormust, tehnilist ja metoodilist teostatavust ja tulemuste usaldusväärsust.

3.   Rakendusmeetmed võetakse vastu vähemalt üheksa kuud enne andmekogumisperioodi algust.

Artikkel 9

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

5.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta  (41)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 184/2005 puhul anda volitus täpsustada ühised kvaliteedistandardid, samuti kvaliteediaruannete sisu ja regulaarsus ning kohandada lisasid majanduslike ja tehniliste muudatustega. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 184/2005 vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Määrust (EÜ) nr 184/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Ühised kvaliteedistandardid, samuti kvaliteediaruannete sisu ja regulaarsuse täpsustab komisjon, võttes arvesse asjaolusid, mis on seotud andmete kogumise ja koostamise kuluga ning samuti oluliste muudatustega andmete kogumises.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Andmete kvaliteeti hindab kvaliteediaruannete põhjal komisjon, keda abistab artikli 11 lõikes 1 osutatud maksebilansi komitee.

Komisjoni antud hinnang saadetakse teadmiseks Euroopa Parlamendile.”

2.

Artiklid 10 ja 11 asendatakse järgmistega:

„Artikkel 10

Kohandamine majanduslike ja tehniliste muudatustega

Järgmised meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, ja mis on vajalikud majanduslike ja tehniliste muudatuste arvessevõtmiseks, võtab vastu komisjon vastavalt artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:

a)

meetmed, millega ajakohastatakse I lisas sätestatud andmetele esitatavaid nõudeid, sealhulgas nii esitamise tähtpäevi kui andmevoogude korrigeerimist, laiendamist või tühistamist;

b)

meetmed, millega ajakohastatakse II lisas sätestatud mõisteid.

Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab maksebilansi komitee („komitee”).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.   EKP võib osaleda komitee koosolekutel vaatlejana.”

5.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1161/2005 muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite kaupa  (42)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 1161/2005 puhul anda volitus kehtestada ajakavad ja tehingute jaotus, muuta andmete edastamise aega ja osa ühenduse kogusummast ning määratleda ühised kvaliteedistandardid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 1161/2005 vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Määrust (EÜ) nr 1161/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Ajakava punktidele P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G vastavate andmete edastamise kohta ning mis tahes otsuse nõuda lisas loetletud tehingute jaotust asjakohaste sektorite lõikes võtab vastu komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Sellist otsust ei tohi vastu võtta enne, kui komisjon on artikli 9 alusel andnud aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamisest.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon võib lõikes 3 määratletud edastamisaega muuta kõige rohkem viie päeva võrra. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon võib muuta lõikes 1 osutatud osa (1 %) ühenduse kogusummast. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastatavate andmete kvaliteedi paranemine aja jooksul, nii et need vastaksid komisjoni kehtestatavatele ühistele kvaliteedistandarditele. Kõnealused ühiseid kvaliteedistandardeid kehtestavad meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikkel 7 jäetakse välja.

5.

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

6.   INFOÜHISKOND

6.1.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta  (43)

Komisjonile tuleks direktiivi 1999/93/EÜ puhul anda volitus kehtestada tingimused, mille põhjal liikmesriigid otsustavad, kas teatav organ sobib tegema kindlaks turvaliste allkirja andmise vahendite vastavust III lisa nõuetele. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 1999/93/EÜ vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Direktiivi 1999/93/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Turvaliste allkirja andmise vahendite vastavuse III lisa nõuetele teevad kindlaks liikmesriikide määratud sobivad avalik-õiguslikud või eraõiguslikud organid. Komisjon kehtestab tingimused, mille põhjal liikmesriigid otsustavad teatava organi sobivuse. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 3 lõikes 5 asendatakse sõnad „artiklis 9” sõnadega „artikli 9 lõikes 2”.

3.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab elektrooniliste allkirjade komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

6.2.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni.eu kasutuselevõtu kohta  (44)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 733/2002 puhul anda volitus kehtestada registri määramise kriteeriumid ja menetluskord ning võtta vastu tippdomeeni.eu kasutuselevõtu ja ülesannetega seotud avaliku korra eeskirjad ning avalikud registreerimispõhimõtted. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 733/2002 vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama registri määramise kriteeriumide ja menetluskorra vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Määrust (EÜ) nr 733/2002 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kehtestab registri määramise kriteeriumid ja menetluskorra. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 6 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust;”.

2.

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Pärast registriga konsulteerimist võtab komisjon vastu avaliku korra eeskirjad tippdomeeni.eu kasutuselevõtu ja eesmärkide kohta ning avalikud registreerimispõhimõtted. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Avaliku korra eeskirjad ja põhimõtted hõlmavad:

a)

konfliktide kohtuvälise lahendamise korda;

b)

avaliku korra eeskirju seoses domeeninimede registreerimisega spekulatsiooni või kuritarvitamise eesmärgil, sealhulgas domeeninimede registreerimise etapiviisilist korraldust, et tagada varem siseriiklike ja/või ühenduse õigusaktidega kehtestatud või ametiasutuste poolt tunnustatud õiguste valdajatele nõuetekohane ajutine võimalus oma nimi registreerida;

c)

domeeninimede võimaliku tühistamise korda, sealhulgas bona vacantia juhtudel;

d)

keeleküsimusi ja geograafiliste määratlustega seotud küsimusi;

e)

intellektuaalomandi ja muude õiguste käsitlust.”

3.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv)) (45) artikli 22 lõikega 1 loodud sidekomitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

7.   SISETURG

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta  (46)

Komisjonile tuleks direktiivi 2005/36/EÜ puhul anda eelkõige volitus määrata kindlaks kriteeriumid, mis on vajalikud korvamismeetmetest loobumise aluseks oleva ühisplatvormi rakendamiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2005/36/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti c alapunkti ii teine lause jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Esimese lõigu punkti c alapunktis ii ettenähtud nõudeid järgiva koolituse arvestamiseks võib komisjon kohandada II lisa loetelu. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 13 lõike 2 kolmanda lõigu kolmas lause asendatakse järgmisega:

„Arvestamaks reguleeritud haridust ja koolitust, mis tagab võrreldava kutsealase standardi ja mis valmistab koolitatavat ette kohustusteks ja funktsioonideks võrdväärsel tasemel, võib komisjon muuta III lisa loetelu. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 teine lause asendatakse järgmisega:

„Kui komisjon on pärast liikmesriikidega konsulteerimist arvamusel, et ühisplatvormi projekt hõlbustab kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist, võib ta esitada meetmete eelnõu selle vastuvõtmiseks. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kui liikmesriik on arvamusel, et lõike 2 alusel vastu võetud meetmetega kehtestatud kriteeriumid ei anna enam kutsekvalifikatsioonidele asjakohast garantiid, teatab ta sellest komisjonile. Komisjon esitab vajaduse korral meetmete eelnõu selle vastuvõtmiseks. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 20

IV lisa tegevusalade nimekirjade kohandamine

Komisjon võib kohandada IV lisas toodud ja artikli 16 kohaselt töökogemuse tunnustamise objektiks olevate tegevusalade nimekirju nomenklatuuri ajakohastamise või selgitamise eesmärgil tingimusel, et see ei muuda üksikute kategooriatega seotud tegevusalasid. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5.

Artikli 21 lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada artikli 24 lõikes 3, artikli 31 lõikes 6, artikli 34 lõikes 3, artikli 38 lõikes 3, artikli 40 lõikes 3 ja artikli 44 lõikes 3 sätestatud teadmisi ja oskusi teaduse ja tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

6.

Artikli 25 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Komisjon võib kohandada V lisa punktis 5.1.3 osutatud koolituse minimaalset kestust teaduse ja tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

7.

Artikli 26 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib lisada V lisa punkti 5.1.3 vähemalt kahes viiendikus liikmesriikides levinud uued meditsiinierialad, et käesolevas direktiivis võetaks arvesse siseriiklikes õigusaktides toimunud muudatusi. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

8.

Artikli 31 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada V lisa punktis 5.2.1 sätestatud õppeainete loetelu teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

9.

Artikli 34 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada V lisa punktis 5.3.1 sätestatud õppeainete loetelu teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

10.

Artikli 35 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada teises lõigus osutatud koolituse miinimumaega teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

11.

Artikli 38 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada V lisa punktis 5.4.1 sätestatud õppeainete loetelu teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

12.

Artikli 40 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada V lisa punktis 5.5.1 sätestatud õppeainete loetelu teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

13.

Artikli 44 lõike 2 teise lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada V lisa punktis 5.6.1 sätestatud õppeainete loetelu teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

14.

Artikli 46 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võib kohandada lõikes 1 loetletud teadmiste ja oskuste nimekirja teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 58 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

15.

Artikkel 58 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 58

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab kutsekvalifikatsioonide tunnustamise komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kaks kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

8.   TERVISE- JA TARBIJAKAITSE

8.1.   Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/108/EMÜ kiirkülmutatud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta  (47)

Komisjonile tuleks direktiivi 89/108/EMÜ puhul anda volitus sätestada külmutusvahendite puhtusekriteeriumid, kiirkülmutatud toiduainete proovivõtumenetlused ja selliste toiduainete temperatuuri järelevalve ning transpordi-, ladustamis- ja säilitusvahendite temperatuuri järelevalve menetlused. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 89/108/EMÜ vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 89/108/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Puhtusekriteeriumid, millele need külmutusvahendid peavad vastama, määrab vajadust mööda kindlaks komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kiirkülmutatud toiduainete proovivõtumenetlused ning nende temperatuuri järelevalve ning transpordi-, ladustamis- ja säilitusvahendite temperatuuri järelevalve menetlused määrab kindlaks komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

8.2.   Nõukogu 24. septembri 1990. aasta direktiiv 90/496/EMÜ toidu toitumisalase teabega märgistuse kohta  (48)

Komisjonile tuleks direktiivi 90/496/EMÜ puhul anda volitus võtta vastu vajalikud sätted, et muuta vitamiinide, mineraaltoitainete ja nende päevase toitumissoovituse loetelu, määratleda kiudained ja nendega seotud analüüsimeetodid, piirata või keelata toitumisalaseid väiteid, teha muudatusi või täiendada toitaineliikide loetelu ja nende ümberarvestustegurite väärtust ning kehtestada eeskirjad pakkimata toidu puhul esitatava teabe ulatuse ja selle esitusviisi kohta. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 90/496/EMÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 90/496/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõike 4 punkti a teine lõik asendatakse järgmisega:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid ja millega muudetakse vitamiinide, mineraaltoitainete ja nende päevase toitumissoovituse loetelu, võtab vastu komisjon vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 1 lõike 4 punkti b kolmandas lõigus asendatakse sõnad „artiklis 10” sõnadega „artikli 10 lõikes 2”.

3.

Artikli 1 lõike 4 punkt j asendatakse järgmisega:

„j)

„kiudained” – komisjoni määratletud ained, mida mõõdetakse komisjoni kindlaks määratud analüüsimeetodi abil. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Lubatud on ainult sellised toitumisalased väited, mis käsitlevad energiasisaldust, artikli 1 lõike 4 punkti a alapunktis ii loetletud toitaineid ja aineid, mis kuuluvad sellesse toitaineliiki või on selle koostisosad. Komisjon võib võtta vastu sätteid, mis piiravad või keelavad toitumisalaseid väiteid käesoleva määruse tähenduses. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5.

Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võtab vastu lõikes 1 osutatud ümberarvestustegurite muudatused ning täiendused lõikes 1 esitatud selliste ainete loetelusse, mis kuuluvad ühte selles lõikes märgitud toitaineliiki või on selle koostisosad, ja nende ümberarvestustegurid, et täpsemalt arvutada toiduainete energiasisaldust. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

6.

Artikli 6 lõikes 3 asendatakse sõnad „artiklis 10” sõnadega „artikli 10 lõikes 2”.

7.

Artikli 6 lõike 5 punktis b asendatakse sõnad „artiklis 10” sõnadega „artikli 10 lõikes 2”.

8.

Artikli 6 lõike 8 teises lõigus asendatakse sõnad „artiklis 10” sõnadega „artikli 10 lõikes 2”.

9.

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Lõpptarbijale või toitlustusettevõttele müügiks esitatud pakkimata toidu puhul ja ostmise ajal ostja nõudmisel pakitud toidu või vahetult müügiks müügipakendisse pakitud toidu puhul võib artiklis 4 osutatud teabe ulatuse ja selle esitusviisi kindlaks määrata siseriikliku õigusega, kuni komisjon võtab vastu meetmed. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

10.

Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

8.3.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta  (49)

Komisjonile tuleks direktiivi 1999/2/EÜ puhul anda volitus rakendada toiduainete kiiritamisega seotud eeskirjad. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 1999/2/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Tõhususe eesmärgil tuleks lühendada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegu, kui võetakse vastu teatavad erandid eeskirjadest, millega kehtestatakse toiduainete puhul lubatud maksimaalsed kiirgusdoosid või mis käsitlevad kiirgusega töötlemist koos keemilise töötlemisega, ning võtta vastu täiendavad nõudmised kiiritusrajatiste eelneva heakskiitmise kohta.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama direktiivi 1999/2/EÜ või rakendusdirektiivi muudatuste, mis on vajalikud rahva tervise kaitseks ning seisnevad keeldudes või kitsendustes võrreldes varasema õigusliku olukorraga, vastuvõtmiseks kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 1999/2/EÜ järgmiselt:

1.

Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Erandeid lõikest 1 võib vastu võtta komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Heakskiit antakse üksnes siis, kui kiiritusrajatis:

vastab FAO/WHO Codex Alimentarius'e ühiskomisjoni soovitatud rahvusvahelise tegevusjuhise nõuetele toitu töötlevate kiiritusrajatiste tegevuse kohta (viide FAO/WHO/CAC, XV kd, väljaanne 1) ning muudele täiendavatele nõuetele, mida komisjon võib vastu võtta. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele;

määrab isiku, kes vastutab menetluse kasutamise seisukohalt vajalike nõuete järgmise eest.”

3.

Artikli 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „artiklis 12” sõnadega „artikli 12 lõikes 2”.

4.

Artikli 9 lõike 2 punkti a esimeses lõigus asendatakse sõnad „artiklis 12” sõnadega „artikli 12 lõikes 2”.

5.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (50) alusel loodud alaline toiduahela- ja loomatervishoiukomitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja lõike 5 punkti b ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtaegadeks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 punkti c ning lõike 4 punktide b ja e tähenduses kehtestatakse vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks kuud.

5.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

6.

Artikli 14 lõikes 2 asendatakse sõnad „artiklis 12” sõnadega „artikli 12 lõikes 2”.

7.

Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesoleva direktiivi või rakendusdirektiivi kohandamised võib teha komisjon ning seda üksnes määral, mis on vajalik rahva tervise kaitseks, kusjuures muudatused peavad igal juhul piirduma keeldude ja piirangutega võrreldes varasema õigusliku olukorraga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 12 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust.”

8.4.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta  (51)

Komisjonile tuleks direktiivi 2002/46/EÜ puhul anda volitus võtta vastu erieeskirjad toidulisandite koostisainetena kasutatavate vitamiinide ja mineraalainete kohta ning kehtestada toidulisandites esinevate vitamiinide ja mineraalainete konkreetsed ülem- ja alampiirid ning puhtusekriteeriumid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/46/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama varem lubatud vitamiinide või mineraalide keelustamise meetmete võtmiseks kasutada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/46/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesoleva direktiivi II lisas loetletud ainete puhtusekriteeriumid võtab vastu komisjon, välja arvatud juhul, kui nimetatud kriteeriume kohaldatakse vastavalt lõikele 3. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 4 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Lõikes 1 osutatud loetelude muudatused, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Tungiva kiireloomulisuse tõttu võib komisjon kohaldada artikli 13 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust, et jätta vitamiini või mineraali nimetus käesoleva artikli lõikes 1 osutatud loetelust välja.”

3.

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud vitamiinide ja mineraalainete maksimum- ja miinimumkogused võtab vastu komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikes 1 kirjeldatud raskuste lahendamiseks ja inimeste tervise kaitse tagamiseks vajalikud käesoleva direktiivi või selle rakendusmeetmete kohandamised võtab vastu komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Tungiva kiireloomulisuse tõttu võib komisjon kõnealuste kohandamiste vastuvõtmiseks kohaldada artikli 13 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust. Kaitsemeetmed vastu võtnud liikmesriik võib sel juhul neid jätkata kuni kohandamiste vastuvõtmiseni.”

5.

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (52) alusel moodustatud alaline toiduahela- ja loomatervishoiukomitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

9.   ENERGEETIKA JA TRANSPORT

9.1.   Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/672/EMÜ siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta  (53)

Komisjonile tuleks direktiivi 91/672/EMÜ puhul anda volitus kohandada siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste loetelu. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 91/672/EMÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 91/672/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Vajaduse korral kohandab komisjon käesoleva direktiivi I lisas sisalduvat tunnistuste loetelu. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.2.   Nõukogu 22. septembri 1992. aasta direktiiv 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses  (54)

Komisjonile tuleks direktiivi 92/75/EMÜ puhul anda volitus lisada selle artikli 1 lõikes 1 sätestatud loetelule muid kodumasinate liike ning võtta kõnealuse loetelus nimetatud kodumasinate tüüpidega seotud meetmeid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 92/75/EMÜ vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/75/EMÜ järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesoleva artikli loetelule võib lisada muid kodumasinate liike. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Märgistuse ja tootekirjelduse üksikasjad määratletakse kõiki seadmete liike käsitlevate direktiividega. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Komisjon võtab vastu süsteemi kehtestamise ja toimimisega seotud meetmed rakendusdirektiividena ja uute kodumasinate lisamise teel artikli 1 lõike 1 loetelule, kui seeläbi saavutatakse tõenäoliselt märkimisväärne energiasääst, ning kohandab neid meetmeid tehnika arenguga.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.3.   Nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiiv 96/50/EÜ siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste saamise tingimuste ühtlustamise kohta ühenduses  (55)

Komisjonile tuleks direktiivi 96/50/EÜ puhul anda volitus kohandada laevajuhitunnistuse näidist, pidades silmas tunnistuse väljaandmiseks vajalike erialaste teadmiste arengut. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 96/50/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 96/50/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Komisjon võib astuda vajalikke samme, et kohandada I lisa laevajuhitunnistuse näidist seoses tunnistuse väljaandmiseks vajalike, II lisas määratletud erialaste teadmiste arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

1.   Komisjoni abistab direktiivi 91/672/EMÜ artikli 7 alusel loodud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.4.   Nõukogu 18. juuni 1998. aasta direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta  (56)

Komisjonile tuleks direktiivi 98/41/EÜ puhul anda volitus kohandada selle teatavaid sätteid selle reguleerimisala laiendamata, et võtta arvesse SOLASe konventsiooni nende registreerimissüsteeme käsitlevaid muudatusi, mis on jõustunud pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 98/41/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 98/41/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 3 punktis b asendatakse sõnad „artiklis 13” sõnadega „artikli 13 lõikes 2”;

b)

lõike 4 kolmandas lõigus asendatakse sõnad „artiklis 13” sõnadega „artikli 13 lõikes 2”.

2.

Artikli 12 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks SOLASe konventsiooni muutmise menetlust, võib käesolevat direktiivi selle eesmärkide saavutamiseks, kuid selle reguleerimisala laiendamata, muuta, et tagada SOLASe konventsiooni nende registreerimissüsteeme käsitlevate muudatuste kohaldamine, mis on jõustunud pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 3 alusel asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (57) artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kaks kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

9.5.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates  (58)

Komisjonile tuleks direktiivi 2000/59/EÜ puhul anda volitus kohandada selle lisasid, selle artikli 2 punktis b sätestatud määratlust ning viiteid ühenduse ja Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni (IMO) dokumentidele ning kohandada lisasid selleks, et tõhustada direktiiviga 2000/59/EÜ kehtestatud korda ning võtta arvesse ühenduse ja IMO hiljem jõustuvaid meetmeid, et tagada ühtne kohaldamine. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2000/59/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/59/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (59) artikli 3 alusel asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

2.

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Muutmise kord

Komisjon võib kohandada käesoleva direktiivi lisasid, artikli 2 punktis b sätestatud määratlust ning viiteid ühenduse ja IMO dokumentidele, et viia need vastavusse ühenduse või IMO jõustunud meetmetega, niivõrd, kui selliste muudatustega ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

Lisaks sellele võib komisjon vajadusel muuta käesoleva direktiivi lisasid selleks, et tõhustada käesoleva direktiiviga kehtestatud korda, niivõrd, kui selliste muudatustega ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artiklis 2 osutatud rahvusvahelistes õigusaktides tehtud muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 alusel.”

9.6.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/96/EÜ, millega kehtestatakse puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ühtlustatud nõuded ja protseduurid  (60)

Komisjonile tuleks direktiivi 2001/96/EÜ puhul anda volitus kohandada teatavaid mõisteid, viiteid rahvusvahelistele konventsioonidele ja koodeksitele ning IMO resolutsioonidele ja ringkirjadele, viiteid ISO standarditele, viiteid ühenduse õigusaktidele ja nende lisasid, et tagada direktiiviga ettenähtud protseduuride rakendamine ja kooskõla pärast direktiivi 2001/96/EÜ vastuvõtmist vastuvõetud, muudetud või jõustatud rahvusvaheliste ja ühenduse õigusaktidega, kui seeläbi ei laiendata kõnealuse direktiivi reguleerimisala. Lisaks tuleks anda komisjonile volitus muuta puistlastilaevade ja terminalide vahelisi protseduure ning aruandluskohustust. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2001/96/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/96/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (61) artikli 3 alusel asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

2.

Artikli 15 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

„1.   Artikli 3 punktides 1 kuni 6 ja 15 kuni 18 sätestatud mõisteid, viiteid rahvusvahelistele konventsioonidele ja koodeksitele ning IMO resolutsioonidele ja ringkirjadele, viiteid ISO standarditele ning viiteid ühenduse õigusaktidele ja nende lisadele võib muuta, et viia need kooskõlla pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist vastuvõetud, muudetud või jõustatud rahvusvaheliste ja ühenduse õigusaktidega, kui seeläbi ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Komisjon võib muuta artiklit 8 ja lisasid käesoleva direktiiviga ette nähtud protseduuride rakendamise eesmärgil ning artikli 11 lõikes 2 ja artiklis 12 osutatud aruandluskohustust, kui seeläbi ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

9.7.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. veebruari 2002. aasta direktiiv 2002/6/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsuste kohta  (62)

Komisjonile tuleks direktiivi 2002/6/EÜ puhul anda volitus muuta laevade teavitusformaalsuste, allkirjaõiguslike isikute ja tehnilised näitajate loetelusid ning IMO FAL vorme. Lisaks tuleks anda komisjonile volitus kohandada viiteid IMO dokumentidele, et viia direktiiv 2002/6/EÜ kooskõlla ühenduse või IMO jõustunud meetmetega. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/6/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/6/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Muutmise kord

Meetmed, millega kohandatakse käesoleva direktiivi I ja II lisa ning viiteid IMO dokumentidele, et viia need kooskõlla ühenduse või IMO jõustunud meetmetega, kui seeläbi ei laiendata käesoleva direktiivi reguleerimisala, võtab vastu komisjon. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 2099/2002 (63) artikli 3 alusel asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

9.8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/30/EÜ müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja -korra kehtestamise kohta ühenduse lennuväljadel  (64)

Komisjonile tuleks direktiivi 2002/30/EÜ puhul anda volitus kohandada I lisas sätestatud linna piirides asuvate lennuväljade loetelu. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/30/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/30/EÜ järgmiselt.

1.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti b viimane lause jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine teine lõik:

„Komisjon võib kohandada I lisa. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 13 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.9.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta  (65)

Komisjonile tuleks direktiivi 2002/91/EÜ puhul anda volitus kohandada kõnealuse direktiivi lisas sätestatud üldraamistiku teatavaid osi tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/91/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/91/EÜ järgmiselt.

1.

Artikli 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid kohaldavad riiklikul või piirkondlikul tasandil ehitiste energiatõhususe arvutamiseks meetodeid, mis põhinevad käesoleva direktiivi lisas sätestatud üldraamistikul. Komisjon kohandab lisa punkte 1 ja 2 tehnika arenguga, võttes arvesse siseriikliku õiguse kohaselt kohaldatavaid standardeid või norme. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 13 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva direktiivi lisa punktide 1 ja 2 kohandamised tehnika arenguga, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.10.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta direktiiv 2003/25/EÜ ro-ro reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta  (66)

Komisjonile tuleks direktiivi 2003/25/EÜ puhul anda volitus kohandada täpsemaid püstuvusnõudeid ja soovituslikku juhendit siseriiklikele asutustele, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eeskätt IMOs toimunud arengut ning parandada nimetatud direktiivi tõhusust kogemusi ja tehnilist arengut silmas pidades. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2003/25/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/25/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Kohandused

Et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eeskätt Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) toimunud arengut ning parandada käesoleva direktiivi tõhusust kogemusi ja tehnilist arengut silmas pidades, võib komisjon muuta käesoleva direktiivi lisasid. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (67) artikli 3 alusel asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

9.11.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta  (68)

Komisjonile tuleks direktiivi 2003/59/EÜ puhul anda volitus kohandada selle lisasid teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2003/59/EÜ vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

I ja II lisa kohandamised teaduse ja tehnika arenguga, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.12.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele  (69)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 785/2004 puhul anda volitus kohandada kindlustussummasid, mis hõlmavad vastavalt kindlustust seoses vastutusega reisijate ja nende pagasi ning lasti ees ja kindlustust seoses vastutusega kolmandate isikute ees. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 785/2004 vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 785/2004 järgmiselt.

1.

Artiklis 6 asendatakse lõige 5 järgmisega:

„5.   Käesolevas artiklis osutatud summasid võib vajaduse korral kohandada juhul, kui asjaomaste rahvusvaheliste lepingute muudatused teevad selle vajalikuks. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevas artiklis osutatud summasid võib vajaduse korral kohandada, kui asjaomaste rahvusvaheliste lepingute muudatused teevad selle vajalikuks. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

9.13.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires  (70)

Komisjonile tuleks määruse (EÜ) nr 336/2006 puhul anda volitus kohandada selle lisa sätteid administratsioonidele meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamise kohta. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 336/2006 vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 336/2006 järgmiselt.

1.

Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   II lisa kohandused, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 (71) artikli 3 alusel asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kaks kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

9.14.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid  (72)

Komisjonile tuleks direktiivi 2006/32/EÜ puhul anda volitus kohandada teatavaid väärtuseid ja arvutusmeetodeid tehnika arenguga, viimistleda ja täiendada energiasäästu mõõtmise ja kontrollimise üldraamistikku, tõsta ühtlustatud arvutusmudelis kasutatavate ühtlustatud alt-üles arvutuste protsendimäära ning töötada välja ühtlustatud energiatõhususe näitajad ja nendel põhinevad võrdlusarvud. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/32/EÜ vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/32/EÜ järgmiselt.

1.

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Raamistiku ülevaatus ja kohandamine tehnika arenguga

1.   Käesoleva direktiivi II kuni V lisas esitatud väärtuseid ja arvutusmeetodeid kohandatakse tehnika arenguga. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Enne 1. jaanuari 2010 viimistleb ja täiendab komisjon IV lisa punkte 2 kuni 6, järgides nimetatud lisas sätestatud üldist raamistikku. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.   Enne 1. jaanuari 2012 tõstab komisjon IV lisas punktis 1 osutatud ühtlustatud arvutusmudelis kasutatavate ühtlustatud alt-üles arvutuste protsendimäära, ilma et see mõjutaks neid siseriiklikke skeeme, milles juba kasutatakse kõrgemat protsendimäära. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Oluliselt kõrgema alt-üles arvutuste protsendimääraga uut ühtlustatud arvutusmudelit kasutatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Alati kui see on teostatav ja võimalik, kasutatakse kogusäästu mõõtmisel käesoleva direktiivi kogu kohaldamisaja jooksul esimeses lõigus osutatud uut ühtlustatud arvutusmudelit, ilma et see mõjutaks neid siseriiklikke skeeme, milles juba kasutatakse kõrgemat alt-üles arvutuste protsendimäära.

4.   Hiljemalt 1. jaanuariks 2010 töötab komisjon välja ühtlustatud energiatõhususe näitajad ja nendel põhinevad võrdlusarvud, võttes arvesse kättesaadavaid andmeid või andmeid, mida iga liikmesriigi kohta on võimalik kulutõhusalt koguda. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Nende ühtlustatud energiatõhususe näitajate ja võrdlusarvude väljatöötamisel toetub komisjon V lisas esitatud soovituslikule loetelule. Liikmesriigid lisavad nimetatud näitajad ja võrdlusarvud järk-järgult oma energiatõhususe tegevuskavas sisalduvatesse statistilistesse andmetesse vastavalt artiklile 14 ning kasutavad neid ühe oma käsutuses oleva vahendina tulevaste prioriteetsete valdkondade kindlaksmääramiseks energiatõhususe tegevuskavades.

Komisjon esitab hiljemalt 17. maiks 2011 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande näitajate ja võrdlusarvude määramise edusammude kohta.”

2.

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”


(1)  EÜT L 66, 13.3.1999, lk 26.

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.”

(3)  EÜT L 197, 3.8.2000, lk 19.

(4)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.”

(5)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.

(6)  EÜT L 113, 30.4.1992, lk 19.

(7)  EÜT L 177, 6.7.2002, lk 13.

(8)  ELT L 42, 15.2.2003, lk 38.

(9)  ELT L 159, 30.4.2004, lk 1.

(10)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 38.

(11)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 153.

(12)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201.

(13)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.”

(14)  EÜT L 164, 30.6.1994, lk 15.

(15)  EÜT L 32, 3.2.1997, lk 1.

(16)  EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.

(17)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.”

(18)  EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1.

(19)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.

(20)  ELT L 135, 30.4.2004, lk 1.

(21)  EÜT L 31, 5.2.1976, lk 1.

(22)  EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40.

(23)  EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.

(24)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 24.

(25)  EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.

(26)  EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.

(27)  EÜT L 12, 18.1.2000, lk 16.

(28)  EÜT L 332, 28.12.2000, lk 91.

(29)  EÜT L 189, 18.7.2002, lk 12.

(30)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 24.

(31)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 87.

(32)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(33)  ELT L 264, 25.9.2006, lk 20.

(34)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 14.

(35)  EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1.

(36)  EÜT L 291, 6.12.1995, lk 32.

(37)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.

(38)  ELT L 165, 3.7.2003, lk 1.

(39)  ELT L 33, 5.2.2004, lk 1.

(40)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 49.

(41)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 23.

(42)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 22.

(43)  EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12.

(44)  EÜT L 113, 30.4.2002, lk 1.

(45)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.”

(46)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.

(47)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 34.

(48)  EÜT L 276, 6.10.1990, lk 40.

(49)  EÜT L 66, 13.3.1999, lk 16.

(50)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.”

(51)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

(52)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.”

(53)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29.

(54)  EÜT L 297, 13.10.1992, lk 16.

(55)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 31.

(56)  EÜT L 188, 2.7.1998, lk 35.

(57)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.”

(58)  EÜT L 332, 28.12.2000, lk 81.

(59)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(60)  EÜT L 13, 16.1.2002, lk 9.

(61)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(62)  EÜT L 67, 9.3.2002, lk 31.

(63)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(64)  EÜT L 85, 28.3.2002, lk 40.

(65)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 65.

(66)  ELT L 123, 17.5.2003, lk 22.

(67)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(68)  ELT L 226, 10.9.2003, lk 4.

(69)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 1.

(70)  ELT L 64, 4.3.2006, lk 1.

(71)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.”

(72)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.


Kronoloogiline järjestus

1.

Nõukogu 8. detsembri 1975. aasta direktiiv 76/160/EMÜ suplusvee kvaliteedi kohta

2.

Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/767/EMÜ surveanumaid ja nende kontrollimise meetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühissätete ühtlustamise kohta

3.

Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

4.

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/108/EMÜ kiirkülmutatud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

5.

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta

6.

Nõukogu 24. septembri 1990. aasta direktiiv 90/496/EMÜ toidu toitumisalase teabega märgistuse kohta

7.

Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta

8.

Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest

9.

Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/672/EMÜ siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta

10.

Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel

11.

Nõukogu 22. septembri 1992. aasta direktiiv 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses

12.

Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks

13.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 1994. aasta direktiiv 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

14.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta

15.

Nõukogu 23. novembri 1995. aasta direktiiv 95/57/EÜ turismivaldkonda käsitleva statistilise teabe kogumise kohta

16.

Nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiiv 96/50/EÜ siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste saamise tingimuste ühtlustamise kohta ühenduses

17.

Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta

18.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta

19.

Nõukogu 18. juuni 1998. aasta direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta

20.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

21.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/4/EÜ kohvi- ja siguriekstraktide kohta

22.

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta

23.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

24.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta

25.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/94/EÜ, milles käsitletakse kütusesäästuga ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode turustamisel

26.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/36/EÜ inimtoiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta

27.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates

28.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2000. aasta direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta

29.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/96/EÜ, millega kehtestatakse puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ühtlustatud nõuded ja protseduurid

30.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. veebruari 2002. aasta direktiiv 2002/6/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsuste kohta

31.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta

32.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/30/EÜ müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja -korra kehtestamise kohta ühenduse lennuväljadel

33.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni.eu kasutuselevõtu kohta

34.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

35.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

36.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega

37.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta

38.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

39.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta direktiiv 2003/25/EÜ ro-ro reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta

40.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

41.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta

42.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta

43.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta

44.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust

45.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses

46.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta

47.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele

48.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta

49.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta

50.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

51.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta

52.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1161/2005 muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite kaupa

53.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta

54.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires

55.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

56.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid

57.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

58.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv 2006/44/EÜ kalade elu tagamiseks kaitset või parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta

59.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/113/EÜ karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta


Top