EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0840

2008/840/EÜ: Komisjoni otsus, 7. november 2008 , Anoplophora chinensis ’e (Forster) ühendusse sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6631 all)

OJ L 300, 11.11.2008, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2012; kehtetuks tunnistatud 32012D0138 . Latest consolidated version: 09/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/840/oj

11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/36


KOMISJONI OTSUS,

7. november 2008,

Anoplophora chinensis’e (Forster) ühendusse sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 6631 all)

(2008/840/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaos on nimetatud Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis (Thomson). Hiljutistest uuringutest on selgunud, et kõnealused kaks nime hõlmavad tegelikult ühte kahjuliku organismi liiki. Käesoleva otsuse kohaldamisel on seetõttu asjakohane kasutada eespool nimetatud lisas loetletud Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis’e (Thomson) asemel ühte täpsustatud teaduslikku nime Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Kui liikmesriik leiab, et on olemas oht direktiivi 2000/29/EÜ I või II lisas loetletud või loetlemata kahjuliku organismi sissetoomiseks asjaomase liikmesriigi territooriumile või seal levimiseks, võib ta oma territooriumi kaitsmiseks selle ohu eest võtta ajutiselt mis tahes lisameetmeid.

(3)

Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise tõttu mitmel peremeestaimel Lombardia maakonnas, teatas Itaalia 23. novembril 2007. aastal komisjonile ja teistele liikmesriikidele, et ta on võtnud 9. novembril 2007 lisameetmeid, takistamaks edaspidi kõnealuse organismi sissetoomist oma territooriumile ja seal levimist.

(4)

Anoplophora chinensis’e (Forster) leidude tõttu mitmel peremeestaimel Madalmaades teatati komisjonile ja teistele liikmesriikidele 21. jaanuaril 2008 meetmetest kõnealuse organismi hävitamiseks Madalmaades.

(5)

Anoplophora chinensis’ist (Forster) on hiljuti leitud mitmest saadetisest, mis sisaldasid kolmandatest riikidest pärinevaid perekonda Acer kuuluvaid istutamiseks ette nähtud taimi. Kõnealuse organismi suhtes, mis on kahjulik kolmandatest riikidest või ühendusest pärit ja perekonda Acer kuuluvatele taimedele või teistele kõige vastuvõtlikumatele peremeestaimedele, ei kohaldata praegu mingeid erinõudeid.

(6)

Madalmaad avaldasid 2008. aastal Anoplophora chinensis’e (Forster) kohta kahjuriohu analüüsi, milles jõuti järeldusele, et organismi esinemise tõenäosus ühenduses on väga suur ja et see võib põhjustada mitmele peremeestaimele suurt majanduslikku kahju.

(7)

Seepärast on vaja võtta erakorralisi meetmeid Anoplophora chinensis’e (Forster) ühendusse toomise ja seal levimise vältimiseks. Meetmeid tuleks kohaldada asjaomases loetelus nimetatud taimede suhtes sõltumata nende päritolust, edaspidi „nimetatud taimed”, mida tuntakse kui Anoplophora chinensis’e (Forster) peremeestaimi ja millel on kõige suurem oht nakatuda.

(8)

Nimetatud taimede impordiks tuleks määrata kindlaks meetmed, mis on seotud kõnealuste taimede tootmisega kolmandates riikides ja kontrollidega ühendusse sisenemisel. Tuleks määrata kindlaks ka meetmed nimetatud taimede tootmiseks, liikumiseks ja kontrollimiseks, kui kõnealused taimed on pärit ühenduse sellistest piirkondadest, kus on kinnitatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemist.

(9)

Üksikasjalikud meetmed tuleks kehtestada ühenduse piirkondades, kus on kinnitatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, st nakatunud vööndites. Kõnealuses vööndis tuleks kohaldada asjakohaseid meetmeid organismi hävitamiseks ja selle esinemise intensiivseireks. Kõnealust piirkonda ümbritsevas piirkonnas ehk puhvervööndis tuleks teha organismi esinemise intensiivseiret. Kui organism avastatakse mõnes ühenduse piirkonnas esmakordselt, võib asjaomase puhvervööndi suurust vähendada, et paremini kajastada organismi leviku piiratud ohtu.

(10)

Kõikides liikmesriikides tuleb teostada vaatlus Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise või jätkuva mitteesinemise kindlakstegemiseks peremeestaimedel.

(11)

On asjakohane vaadata meetmed läbi 31. maiks 2009, võttes arvesse, et pärast üht kasvuperioodi on kättesaadavad liikmesriikide teostatud ametlike vaatluste ja kontrollide tulemused nimetatud taimede kohta, mis on ühendusse imporditud või mida on ühenduses veetud erakorralisi meetmeid kohaldades.

(12)

Käesoleva otsuse järgimiseks peaksid liikmesriigid vajaduse korral kohandama oma õigusakte.

(13)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„nimetatud taimed” – järgmistesse perekondadesse kuuluvad ja istutamiseks ette nähtud taimed, v.a seemned: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., ja Ulmus spp.;

b)

„tootmiskoht” – tootmiskoht vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardile nr 5. (2)

Artikkel 2

Nimetatud taimede import

Nimetatud taimi, mis on imporditud kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, võib ühendusse tuua ainult siis, kui:

a)

need vastavad I lisa I jao punktis 1 impordi suhtes kehtestatud erinõuetele;

b)

neid kontrollib ühendusse sisenemisel liikmesriigi vastutatav ametiasutus vastavalt I lisa I jao punktile 2, et teha kindlaks Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, ja jälgi kõnealuse organismi esinemisest ei leita, ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13a lõike 1 kohaldamist.

Artikkel 3

Nimetatud taimede vedu ühenduses

Nimetatud taimi, mis on pärit artikli 5 kohaselt ühenduses loodud piiritletud aladelt, võib ühenduses vedada ainult siis, kui kõnealused taimed vastavad I lisa II jao punktis 1 sätestatud tingimustele.

Nimetatud taimi, mis on imporditud artikli 2 kohaselt kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, võib ühenduses vedada ainult siis, kui kõnealused taimed vastavad I lisa II jao punktis 2 sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Vaatlused

Iga liikmesriik teostab läbi iga-aastase ametliku vaatluse, et oma territooriumil kindlaks teha Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine ja leida tõendeid kõnealuse organismiga saastunud peremeestaimede kohta.

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 16 lõike 1 kohaldamist, edastatakse komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga aasta 30. aprilliks kõnealuste vaatluste tulemused koos käesoleva otsuse artiklis 5 osutatud piiritletud alade loetelu ja piiridega.

Artikkel 5

Piiritletud alad

Kui artiklis 4 osutatud vaatluse tulemused kinnitavad Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemist piirkonnas või kõnealuse organismi esinemise kohta on muid tõendeid, peab liikmesriik II lisa I jao kohaselt määratlema piiritletud alad, mis koosnevad nakatunud vööndist ja puhvervööndist.

Liikmesriik peab piiritletud aladel võtma ametlikud meetmed, mis on sätestatud II lisa II jaos.

Artikkel 6

Täitmine

Liikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed käesoleva otsuse täitmiseks ja muudab vajaduse korral meetmeid, mis ta on võtnud enda kaitseks Anoplophora chinensis’e (Forster) sissetoomise ja levimise vastu, nii et need vastaksid käesolevale otsusele. Ta teatab nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse läbi hiljemalt 31. maiks 2009.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Fütosanitaarterminite sõnastik – ISPM võrdlusstandard nr 5, rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni sekretariaat, Rooma.


I LISA

ARTIKLITES 2 JA 3 OSUTATUD ERAKORRALISED MEETMED

I.   Erinõuded impordi suhtes

(1)

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A osa punktide 9, 16 ja 18 ning IV lisa A osa I jao punktide 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 ja 46 kohaldamist, peab nimetatud taimedel, mis on pärit sellistest kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, olema kaasas kõnealuse direktiivi artikli 13 lõikes 1 osutatud sertifikaat, mille lahtris „Täiendav deklaratsioon” kinnitatakse, et:

a)

taimed on kogu oma eluaja kasvanud tootmiskohas, mis asub piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on tunnistanud kahjurivabaks vastavalt fütosanitaarmeetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele. Kahjurivaba piirkonna nimi märgitakse sertifikaadil lahtrisse „päritolukoht”; või

b)

taimed on vähemalt kaks ekspordile eelnevat aastat kasvanud vastavalt fütosanitaarmeetmete rahvusvahelistele standarditele Anoplophora chinensis’e (Forster)-vabaks tunnistatud tootmiskohas,

i)

mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mille üle ta teostab järelevalvet ning

ii)

kus on igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks kaks ametlikku kontrolli ja märke kõnealuse organismi esinemisest ei ole leitud ning

iii)

kus taimed on kasvanud kohas:

mis on füüsiliselt Anoplophora chinensis’e (Forster) sissetoomise eest täielikult kaitstud või

kus neile tehti asjakohast ennetavat tõrjet ja mida ümbritseb vähemalt 2 km raadiusega puhvervöönd, kus igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatakse ametlikke vaatlusi Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks. Kui leitakse märke Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemisest, võetakse viivitamata likvideerimismetmed kahjurivaba puhvervööndi taastamiseks ning

iv)

kus vahetult enne eksporti on ametlikult toimunud taimesaadetiste täpne kontroll, et teha kindlaks Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, eelkõige taime juurtel ja tüvel. Vajaduse korral võib kõnealuse kontrollimisega kaasneda kahjustusi tekitav proovivõtmine.

(2)

Nimetatud taimi, mis on imporditud punkti 1 kohaselt, tuleb täpselt kontrollida piiriületuspunktis või sihtkohas, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni direktiivile 2004/103/EÜ. (1) Kasutatavate kontrollimeetoditega tagatakse Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise avastamine, eelkõige taime juurtel ja tüvel. Vajaduse korral võib kõnealuse kontrollimisega kaasneda kahjustusi tekitav proovivõtmine.

II.   Veotingimused

(1)

Nimetatud taimi, mis on pärit ühenduses loodud piiritletud aladelt, võib vedada ühenduses ainult siis, kui nendega on kaasas vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (2) koostatud ja väljaantud taimepass ning need on vähemalt kaks veole eelnevat aastat kasvanud tootmiskohas:

i)

mis on registreeritud komisjoni direktiivi 92/90/EMÜ kohaselt; (3) ning

ii)

kus on igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks kaks täpset ametlikku kontrolli ja märke kõnealuse organismi esinemisest ei ole leitud; vajaduse korral võib kõnealuse kontrollimisega kaasneda kahjustusi tekitav proovivõtmine ning

iii)

kus taimed viidi kohta:

mis on füüsiliselt Anoplophora chinensis’e (Forster) sissetoomise eest täielikult kaitstud või

kus neile tehti asjakohast ennetavat tõrjet ja mida ümbritseb nakatunud vööndi piirist väljapoole jääv vähemalt 2 km raadiusega puhvervöönd, kus igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatakse ametlikke vaatlusi Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks. Kui leitakse märke Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemisest, võetakse viivitamata likvideerimismetmed kahjurivaba puhvervööndi taastamiseks.

(2)

Nimetatud taimi, mis on imporditud kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine I jao kohaselt, võib ühenduses vedada ainult siis, kui nendega on kaasas punktis 1 osutatud taimepass.


(1)  ELT L 313, 12.10.2004, lk 16.

(2)  EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22.

(3)  EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38.


II LISA

ARTIKLIS 5 OSUTATUD ERAKORRALISED MEETMED

1.   Piiritletud alade kehtestamine

a)

Artiklis 5 osutatud piiritletud alad koosnevad järgmistest osadest:

i)

nakatatud vöönd, kus Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine on leidnud kinnitust, sealhulgas kõik taimed, millel on leitud Anoplophora chinensis’e (Forster) põhjustatud sümptomeid; vajaduse korral samuti kõik samast partiist istutatud taimed,

ii)

nakatunud vööndi piirist väljapoole jääv vähemalt 2 km raadiusega puhvervöönd.

b)

Punktis a osutatud vööndite täpne piiritlemine põhineb usaldusväärsetel teaduslikel põhimõtetel, Anoplophora chinensis’e (Forster) bioloogial, nakatumise ulatusel, nimetatud taimede täpsel levikul asjaomases piirkonnas ja tõenditel kahjuliku organismi esinemise kohta. Kui organism avastatakse piirkonnas esmakordselt võib pärast piiritlevat vaatlust vähendada puhvervööndi raadiust, kuid see ei tohi olla vähem kui 1 km nakatunud vööndi piirist.

c)

Kui on kindlaks tehtud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine väljaspool nakatunud vööndit, tuleb piiritletud ala uuesti piiritleda või võtta likvideerimismeetmed kahjurivaba puhvervööndi taastamiseks.

d)

Kui punkti 2 alapunktis b viidatud iga-aastaste vaatluste tulemusel ei leita piiritletud alal Anoplophora chinensis’t (Forster) nelja aasta jooksul, kaotab ala kehtivuse ja lõpetatakse punktis 2 osutatud meetmete rakendamine.

2.   Meetmed piiritletud aladel

Artiklis 5 osutatud ametlikud meetmed, mida tuleb võtta piiritletud aladel, hõlmavad vähemalt järgmist:

a)

nakatunud vööndis Anoplophora chinensis’e (Forster) hävitamiseks asjakohased meetmed, kaasa arvatud nakatunud taimede ja Anoplophora chinensis’e (Forster) märkidega taimede, sealhulgas juurte, raie ja hävitamine igal aastal enne 30. aprilli;

b)

nakatunud vööndis ja puhvervööndis Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise intensiivseire organismi peremeestaimede iga-aastaste kontrollide teel asjakohaste ajavahemike järel.


Top