EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0815

2008/815/EÜ: Komisjoni otsus, 20. oktoober 2008 , millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid Salmonella tõrjeks liigi Gallus gallus broilerite hulgas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5699 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 283, 28.10.2008, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 101 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/815/oj

28.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/43


KOMISJONI OTSUS,

20. oktoober 2008,

millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid Salmonella tõrjeks liigi Gallus gallus broilerite hulgas

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 5699 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/815/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärk on tagada õigete ja tõhusate meetmete võtmine Salmonella ja muude zoonoossete haigustekitajate avastamiseks ja tõrjeks tootmise, töötlemise ja turustamise kõikides asjaomastes etappides ning eriti esmatootmistasandil, et vähendada nende esinemissagedust ja nendega seotud ohtu rahvatervisele.

(2)

Kõnealuse määrusega on ette nähtud, et tuleb kehtestada ühenduse eesmärgid kõnealuse määruse I lisas loetletud zoonooside ja zoonoossete haigustekitajate esinemissageduse vähendamiseks teatavates loomapopulatsioonides.

(3)

Komisjoni 12. juuni 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 646/2007, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada Salmonella enteritidis’e ja Salmonella typhimurium’i esinemissagedust broileritel, (2) seati ühenduse eesmärk vähendada esmatootmistasandil Salmonella enteritidis’e ja Salmonella typhimurium’i esinemissagedust broileritel.

(4)

Ühenduse eesmärgi saavutamiseks peavad liikmesriigid kehtestama programmid Salmonella tõrjeks liigi Gallus gallus broilerite hulgas ning esitama need komisjonile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2160/2003.

(5)

Teatavad liikmesriigid on sellised programmid esitanud ning on leitud, et need on kooskõlas ühenduse asjaomaste veterinaariaalaste õigusaktidega ning eelkõige määrusega (EÜ) nr 2160/2003.

(6)

Seepärast tuleks kõnealused tõrjeprogrammid heaks kiita.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud liikmesriikide esitatud programmid Salmonella tõrjeks liigi Gallus gallus broilerite hulgas kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2008.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(2)  ELT L 151, 13.6.2007, lk 21.


LISA

Belgia

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Taani

Saksamaa

Eesti

Iirimaa

Kreeka

Hispaania

Prantsusmaa

Itaalia

Küpros

Läti

Leedu

Luksemburg

Malta

Ungari

Madalmaad

Austria

Poola

Portugal

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Soome

Rootsi

Ühendkuningriik


Top