EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0804

2008/804/EÜ: Komisjoni otsus, 17. oktoober 2008 , millega muudetakse nõukogu otsust 2004/211/EÜ seoses Brasiilia, Montenegro ja Serbia kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida ühendusse elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6024 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 277, 18.10.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; mõjud tunnistatud kehtetuks 32018R0659 . Latest consolidated version: 18/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/804/oj

18.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/36


KOMISJONI OTSUS,

17. oktoober 2008,

millega muudetakse nõukogu otsust 2004/211/EÜ seoses Brasiilia, Montenegro ja Serbia kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida ühendusse elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 6024 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/804/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 19 sissejuhatavat lauset ja artikli 19 punkte i ja ii,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (2) eriti selle artikli 17 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 90/426/EMÜ on kehtestatud hobuslaste importi ühendusse reguleerivad loomatervishoiu nõuded. Direktiivis on sätestatud, et hobuslaste import ühendusse on lubatud ainult sellistest kolmandatest riikidest või nende osadest, kus ei ole vähemalt kuue kuu jooksul esinenud malleust.

(2)

Komisjoni 6. jaanuari 2004. aasta otsusega 2004/211/EÜ (millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid) (3) kehtestatakse kolmandate riikide või kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist, nende osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote importi, samuti esitatakse muud sellise impordi suhtes kohaldatavad tingimused. Nimetatud loetelu on esitatud kõnealuses otsuse I lisas.

(3)

Brasiilia territooriumi osades esineb venetsueela hobuste entsefalomüeliiti ja malleust ning seetõttu on hobuslaste ja sellest tulenevalt ka nende sperma, munarakkude ja embrüote import lubatud ainult kõnealuse riigi territooriumi tõvevabadest osadest, mida on otsuse 2004/211/EÜ I lisa 4. veerus kirjeldatud lühendiga „BR-1”. São Paulo osariik on lisatud kõnealusesse loetelusse.

(4)

Brasiilia teavitas 2008. aasta septembris Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni, et São Paulo osariigi äärealadel leidis kinnitust asjaolu, et üks hobune on nakatanud malleusse. Kuna kõnealuses osariigis esineb malleust, tuleks see otsuse 2004/211/EÜ I lisas esitatud loetelust välja jätta.

(5)

Brasiilia esitatud teabe ja tagatiste taustal on siiski võimalik lubada piiratud ajavahemikuks registreeritud hobuste korduvat sissetoomist São Paulo osariigi territooriumi teatavast osast pärast ajutist eksporti kooskõlas komisjoni 2. veebruari 1993. aasta otsusega 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti. (4)

(6)

Lisaks sellele tuleks otsuse 2004/211/EÜ I lisas esitatud loetelus arvestada Montenegro ja Serbia tolliterritooriumide eraldamist ning kõnealused kaks kolmandat riiki tuleks loetleda eraldi, võimaldades seega importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid nii Montenegrost kui ka Serbiast samade täiendavate tingimuste alusel, mis kehtivad kõnealuses lisas praegu „Serbia ja Montenegro” suhtes.

(7)

Seepärast tuleks otsuse 2004/211/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega kehtestatavad meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/211/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Brasiiliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„BR

Brasiilia

BR-0

Kogu riik

 

BR-1

Osariigid:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

Sociedade Hipica Paulista ja Viracopose lennujaam ning nende vaheline kiirtee São Paulo osariigis

D

X

Kehtiv kuni 15.11.2008”

2)

järgmine Montenegrot käsitlev kanne lisatakse Marokot ja endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki käsitleva kande vahele:

„ME

Montenegro

ME-0

Kogu riik

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

 

3)

järgmine Serbiat käsitlev kanne lisatakse Katari ja Venemaad käsitleva kande vahele:

„RS

Serbia

RS-0

Kogu riik

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

 

4)

Serbiat ja Montenegrot käsitlev kanne jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42.

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(3)  ELT L 73, 11.3.2004, lk 1.

(4)  EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1.


Top