EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1022

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1022/2008, 17. oktoober 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 seoses lenduva aluselise lämmastiku üldsisalduse (TVB-N) piirväärtustega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 277, 18.10.2008, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 86 - 88

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1022/oj

18.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1022/2008,

17. oktoober 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 seoses lenduva aluselise lämmastiku üldsisalduse (TVB-N) piirväärtustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VIII jaos on sätestatud, et toidukäitlejad peavad tegema konkreetseid kontrolle, et takistada inimtoiduks kõlbmatute kalandustoodete turuleviimist. Nende kontrollide käigus kontrollitakse samuti, kas lenduva aluselise lämmastiku üldsisalduse (TVB-N) piirmääradest on kinni peetud.

(2)

Komisjoni 5. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2074/2005 (millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004) (2) II lisa II jao I peatükis on kindlaks määratud TVB-N piirväärtused teatavate kalandustoodete puhul ja kasutatavad analüüsimeetodid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisale tuleb värsked kalandustooted pärast maabumist võimalikult kiiresti jahutada ja hoida neid jääsulamistemperatuuril, kui need on lossitud laevadelt, mis ei ole projekteeritud ja sisustatud värskete kalandustoodete säilitamiseks kauem kui 24 tundi.

(4)

Kui aga tükeldamata kalandustooteid, mida töödeldakse sellistes laevades, kasutatakse inimtoiduks ettenähtud kalaõli vahetuks valmistamiseks, võib pärast püüki või laeva laadimist jahutamata toormaterjali töödelda 36 tunni jooksul, tingimusel et kalandustooted vastavad veel värskuskriteeriumitele.

(5)

Seepärast on asjakohane kindlaks määrata üldine TVB-N piirväärtus, mis ei tohiks inimtoiduks ettenähtud kalaõli vahetuks valmistamiseks kasutatavate kalaliikide puhul kõrgem olla.

(6)

Liigiliste erinevuste tõttu võib olla asjakohane sätestada teatavate liikide puhul kõrgemad TVB-N piirväärtused. Kuni nende kõrgemate TVB-N piirväärtuste ühtlustamiseni ühenduse tasandil, peaks liikmesriikidel olema võimalus kohaldada riiklikke piirväärtusi teatavate liikide suhtes, tingimusel et kala vastab veel värskuskriteeriumitele.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2074/2005 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2074/2005 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  ELT L 338, 22.12.2005, lk 27.


LISA

Määruse (EÜ) nr 2074/2005 II lisa II jao I peatüki punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Töötlemata kalandustooteid peetakse inimtoiduks kõlbmatuks, kui organoleptiline hindamine on tekitanud kahtluse nende värskuses ning keemiline analüüs näitab järgmiste TVB-N piirväärtuste ületamist:

a)

25 milligrammi lämmastikku 100 grammi liha kohta II peatüki punktis 1 nimetatud liikide puhul;

b)

30 milligrammi lämmastikku 100 grammi liha kohta II peatüki punktis 2 nimetatud liikide puhul;

c)

35 milligrammi lämmastikku 100 grammi liha kohta II peatüki punktis 3 nimetatud liikide puhul;

d)

60 mg lämmastikku 100 grammi tükeldamata kalandustoote kohta, mida kasutatakse inimtoiduks ettenähtud kalaõli vahetuks valmistamiseks, nagu osutatud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VIII jao IV peatüki B osa lõike 1 teises lõigus; kui aga toormaterjal vastab sama peatüki B osa lõike 1 punktidele a–c, võivad liikmesriigid kuni asjaomase ühenduse õigusakti vastuvõtmiseni teatavate liikide jaoks kindlaks määrata kõrgemad piirväärtused.

TVB-N piirväärtuste kontrollimisel on standardmeetodiks III peatükis sätestatud meetod, mis hõlmab perkloorhappega valguvabaks muudetud ekstrakti destilleerimist.”


Top