EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0957

Komisjoni määrus (EÜ) nr 957/2008, 29. september 2008 , millega tehakse kvoodiaastaks 2008/2009 erand määrusest (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

ELT L 260, 30.9.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/957/oj

30.9.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 957/2008,

29. september 2008,

millega tehakse kvoodiaastaks 2008/2009 erand määrusest (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 ja artiklit 148 koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse nõukogu 29. mai 2007. aasta otsust 2007/360/EÜ, mis käsitleb kooskõlastatud protokolli vormis lepingute sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi ning Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) XXVIII artiklile seoses kodulinnuliha käsitlevate kontsessioonide muutmisega, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Brasiilia avaldas 5. augustil 2008 direktiivi (3) päritolusertifikaatide väljaandmise kohta alates 1. oktoobrist 2008.

(2)

Arvestades Brasiilia päritolu toodetele päritolusertifikaatide väljastamistingimuste ebakindlust ning asjaolu, et komisjoni määruse (EÜ) nr 616/2007 (4) artikli 5 lõikega 1 on ette nähtud esitada taotlused 2008. aasta oktoobri seitsme esimese päeva jooksul, tuleks praeguses olukorras kõnealust päritolu toodete puhul 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2009 kehtivaks impordi alaperioodiks taotluste esitamise ajavahemikku edasi lükata.

(3)

Seetõttu tuleks kõnealust päritolu toodete puhul teha kvoodiaastaks 2008/2009 erand määruse (EÜ) nr 616/2007 artikli 5 lõikest 1.

(4)

Arvestades asjaolu, et järgmiseks alaperioodiks taotluste esitamise ajavahemik peaks algama 1. oktoobril 2008, on hädavajalik hakata käesolevat määrust kohaldama alates osutatud kuupäevast.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 616/2007 artikli 5 lõikest 1 saab 1. jaanuarist 2009 algava kvootide alaperioodi puhul esitada tooterühmadesse 1, 4 ja 7 kuuluvate toodete sertifikaatide taotlusi erandlikult 2008. aasta novembri seitsme esimese päeva jooksul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. september 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 138, 30.5.2007, lk 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008.

(4)  ELT L 142, 5.6.2007, lk 3.


Top