EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0592

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 592/2008, 17. juuni 2008 , millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 177, 4.7.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/592/oj

4.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 592/2008,

17. juuni 2008,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 42 ja 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et võtta arvesse muudatusi teatavate liikmesriikide õigusaktides, tuleb määruse (EMÜ) nr 1408/71 (3) teatavaid lisasid kohandada.

(2)

Seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 1408/71 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 I, II, IIa, III, IV, VI ja VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 17. juuni 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  25. oktoobri 2007. aasta arvamus (ELT C 44, 16.2.2008, lk 106).

(2)  Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. mai 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1992/2006 (ELT L 392, 30.12.2006, lk 1).


LISA

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 lisasid muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osa jaos „J. IIRIMAA” asendatakse tekst järgmisega:

„1.

Määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud töötajaga võrdsustatakse iga isik, kes on 2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseaduse (Social Welfare Consolidation Act 2005) jagude 12, 24 ja 70 alusel kohustuslikult või vabatahtlikult kindlustatud.

2.

Määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatakse iga isik, kes on 2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseaduse (Social Welfare Consolidation Act 2005) jagude 20 ja 24 alusel kohustuslikult või vabatahtlikult kindlustatud.”;

b)

II osa muudetakse järgmiselt:

i)

jaos „J. IIRIMAA” asendatakse tekst järgmisega:

„Määruse kohaldamisel haiguse või raseduse ja sünnituse korral tähistab mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel „pereliige” iga isikut, keda loetakse töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja ülalpeetavaks 1947.–2004. aasta tervishoiuseaduste (Health Acts 1947–2004) kohaselt.”;

ii)

jaos „P. UNGARI” asendatakse tekst järgmisega:

„Mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel vastavalt määruse III jaotise 1. peatüki sätetele tähistab „pereliige” abikaasat või ülalpeetavat last tsiviilseadustiku artikli 685 punkti b kohaselt.”.

2.

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osa jaos „I. PRANTSUSMAA” asendatakse tekst järgmisega:

„Füüsilisest isikust käsitöö-ettevõtjate, tööstus- või kaubandustöötajate või vabakutseliste töötajate täiendavad hüvitisskeemid, vabakutseliste füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavad vanaduskindlustuse skeemid, vabakutseliste füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavad kindlustusskeemid, mis hõlmavad invaliidsust ja surma, ning lepinguliste tegevarstide ja muude meditsiinitöötajate täiendavad vanadushüvitise skeemid, nagu on viidatud vastavalt sotsiaalkindlustusseadustiku artiklites L 615–20, L 644–1, L 644–2, L 645–1 ja L 723–14.”;

b)

II osa jaos „T. POOLA” asendatakse tekst järgmisega:

„Ühekordne sünnitoetus (perehüvitiste seadus).”.

3.

IIa lisa jaos „J. IIRIMAA” asendatakse tekst järgmisega:

„a)

tööotsija toetus (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 2. peatükk);

b)

(mitteosamakseline) riiklik pension (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 4. peatükk);

c)

(mitteosamakseline) lesepension (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 6. peatükk);

d)

invaliidsustoetus (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 10. peatükk);

e)

liikuvustoetus (1970. aasta tervishoiuseadus, 61. jagu);

f)

pimedate pension (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 5. peatükk).”.

4.

III lisa A osa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 16 „SAKSAMAA-UNGARI” asendatakse järgmisega:

„a)

2. mai 1998. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 40 lõike 1 punkt b;

b)

nimetatud konventsiooni lõpp-protokolli punkt 16.”;

b)

punkt 28 „UNGARI-AUSTRIA” asendatakse järgmisega:

„31. märtsi 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 36 lõige 3.”.

5.

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

jagu „J. IIRIMAA” asendatakse järgmisega:

„2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseaduse 2. osa 17. peatükk.”;

ii)

jaole „R. MADALMAAD” lisatakse järgmine punkt:

„c)

10. novembri 2005. aasta seadus „Töö ja palk töövõimekuse järgi” (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA).”;

b)

C osa muudetakse järgmiselt:

i)

jaos „P. UNGARI” asendatakse tekst järgmisega:

„Mitte ükski”;

ii)

jaos „S. AUSTRIA” asendatakse tekst järgmisega:

„1.

Kõik hüvitisetaotlused, mis põhinevad sotsiaalkindlustusseadusel (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG), seadusel tööstussektoris töötatavate isikute sotsiaalkindlustuse kohta (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG) ja seadusel põllumajanduses töötavate isikute sotsiaalkindlustuse kohta (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG), niivõrd kui määruse artikleid 46b ja 46c ei saa kohaldada.

2.

Kõik allpool loetletud hüvitiste taotlused, mis põhinevad üldpensionide seaduses (Allgemeines Pensionsgesetz – APG) esitatud pensionikontol, niivõrd kui määruse artikleid 46b ja 46c ei saa kohaldada:

a)

vanaduspensionid;

b)

invaliidsuspensionid;

c)

toitjakaotuspensionid, tingimusel et üldise pensioniseaduse (APG) artikli 7 lõike 2 alusel ei suurendata hüvitist lisakindlustuskuude arvelt.”.

6.

VI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

jagu „D. TAANI” muudetakse järgmiselt:

i)

punktist 6 jäetakse välja sõnad „20. detsembri 1989. aasta”;

ii)

punkt 11 asendatakse järgmisega:

„11.

Ajutine hüvitis töötutele, kes töötavad (aktiivse sotsiaalpoliitika seaduses sätestatud) paindliku töögraafikuga (ledighedsydelse), on tagatud III jaotise 6. peatüki (töötu abirahad) alusel. Teise liikmesriiki suunduvate töötute puhul kohaldatakse määruse artikleid 69 ja 71, kui asjaomane liikmesriik rakendab sama kategooria isikute puhul samalaadseid tööhõivekavasid.”;

b)

jagu „R. MADALMAAD” muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 1 alapunkti a taane ii asendatakse järgmisega:

„ii)

kui nad pole juba hõlmatud taandega i, kannavad teises liikmesriigis elavate tegevteenistuses olevate sõjaväelaste pereliikmete ning selliste isikute, kes elavad teises liikmesriigis ja kes on määruse alusel õigustatud kasutama tervishoiuteenuseid oma elukohariigis, kulud Madalmaad.”;

ii)

punkti 1 alapunkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ravikindlustusseaduse (Zorgverzekeringswet) ja erakorraliste ravikulude seaduse (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) kindlustusmaksete tasumise kohustusega seotud sätteid kohaldatakse alapunktis a osutatud isikutele ning nende pereliikmetele. Pereliikmete kindlustusmaksete tasumise eest vastutab isik, kelle tõttu on ravikindlustus saadud, välja arvatud teises liikmesriigis elavate tegevteenistuses olevate sõjaväelaste pereliikmete puhul, kes vastutavad ise kindlustusmaksete tasumise eest.”;

iii)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Madalmaade töövõimetusalaste õigusaktide kohaldamine

a)

Töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole enam kindlustatud 11. detsembri 1975. aasta töövõimetusseaduse (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet – AAW) alusel, 24. aprilli 1997. aasta füüsilisest isikust ettevõtjate töövõimetuskindlustuse seaduse (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen – WAZ) alusel, 18. veebruari 1966. aasta töövõimetuskindlustuse seaduse (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering – WAO) alusel või 10. novembri 2005. aasta seaduse „Töö ja palk töövõimekuse järgi” (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA) alusel, loetakse riski realiseerumisel endiselt kindlustatuks määruse III jaotise 3. peatüki sätete kohaldamisel, kui ta on sama riski suhtes kindlustatud teise liikmesriigi õigusaktide alusel või – selle puudumise korral – kui talle tuleb maksta sama riski eest hüvitist teise liikmesriigi õigusaktide alusel. Viimati nimetatud tingimus loetakse siiski täidetuks artikli 48 lõikes 1 osutatud juhul.

b)

Kui vastavalt alapunktile a on isikul õigus saada Madalmaade invaliidsushüvitist, arvutatakse hüvitisi vastavalt määruse artikli 46 lõikes 2 viidatule järgmiselt:

i)

kui töövõimetus tekkis enne 1. jaanuari 2004, arvutatakse hüvitise suurus kooskõlas WAO kehtestatud sätetega, kui enne töövõimetuse tekkimist oli kõnealune isik viimati tööl töötajana määruse artikli 1 punkti a tähenduses. Kui töövõimetus tekkis 1. jaanuaril 2004 või pärast seda kuupäeva, arvutatakse hüvitise suurus WIA alusel;

ii)

kooskõlas WAZga, kui kõnealune isik töötas enne töövõimetuse tekkimist, kuid mitte töötajana määruse artikli 1 punkti a tähenduses.

c)

Hüvitiste arvutamisel, mis on määratud vastavalt WAO-le, WIA-le või WAZ-le, peavad Madalmaade asutused arvesse võtma järgmist:

palgatööperioode ja samaväärseid perioode, mis on täitunud Madalmaades enne 1. juulit 1967;

kindlustusperioode, mis on täitunud WAO alusel;

AAW alusel pärast kindlustatu 15aastaseks saamist täitunud kindlustusperioode, tingimusel et need ei lange kokku WAO alusel täitunud kindlustusperioodidega;

kindlustusperioode, mis on täitunud WAZ alusel;

kindlustusperioode, mis on täitunud WIA alusel.

d)

Määruse artikli 40 lõike 1 kohaselt ei võta Madalmaade asutus Madalmaade invaliidsushüvitise arvutamisel arvesse lisasid, mida võib hüvitise saajale määrata pensionilisade seaduse sätete alusel. Õigus saada nimetatud lisa ja lisa suurus arvutatakse üksnes pensionilisade seaduse alusel.”;

c)

jaosse „S. AUSTRIA” lisatakse järgmine punkt:

„10.

Määruse artikli 46 lõike 2 punktis a nimetatud teoreetilise suuruse arvutamisel nendes kindlustusskeemides, mis põhinevad üldpensionide seaduse (Allgemeines Pensionsgesetz – APG) kohasel pensionikontol, võtab pädev asutus iga muude liikmesriikide õiguse alusel täitunud kindlustuskuu kohta arvesse pensionipunktid, mis saadakse, jagades pensioniõiguse tekkimise kuupäeval kehtinud üldise pensioniseaduse kohaselt määratud kogupunktid nendele punktidele vastava kuude arvuga.”.

7.

VIII lisa jao „J. IIRIMAA” tekst asendatakse järgmisega:

„Lastehüvitis, (osamakseline) eestkostja toetus ning (osamakselise) lesepensioni lisad ja (osamakseline) lesepension, mida makstakse seoses lastega, kelle puhul on täidetud 2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseaduses ja seda muutvates õigusaktides nõutud tingimused.”.


Top