EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0491

Nõukogu ühismeede 2008/491/ÜVJP, 26. juuni 2008 , millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2007/406/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta

OJ L 168, 28.6.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/491/oj

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/42


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2008/491/ÜVJP,

26. juuni 2008,

millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2007/406/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit juhib alates 2. maist 2005 Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alast nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo). Missiooni praegused volitused on kindlaks määratud ühismeetmes 2007/406/ÜVJP (1) ning need lõpevad 30. juunil 2008.

(2)

Missiooni volitusi tuleks pikendada 12 kuuks alates 1. juulist 2008.

(3)

Euroopa Liit võiks Kongo ametiasutustele KDV julgeolekusektori reformide valdkonnas antava toetuse raames pöörata nüüdsest ka erilist tähelepanu KDV valitsuse poolt sõjaväereformi üldises kavas ettenähtud tulevaste kiirreageerimisjõudude moodustamisega seotud korra kindlaksmääramisele. Erilist rõhku tuleks panna inimressurssidega seotud ülesannetele.

(4)

KDV valitsus ja Kivudes tegutsevad relvarühmitused allkirjastasid 23. jaanuaril 2008 Gomas kohustuste deklaratsioonid, millega algatati rahuprotsess Kivudes. Nimetatud protsessi juures on toeks rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit Ida-Aafrika järvede piirkonda määratud ELi eriesindaja kaudu. Missioon EUSEC RD Congo peaks aitama kaasa ELi eriesindaja jõupingutustele Kivude suhtes sõlmitud kohustuste deklaratsioonide rakendamiseks tehtava töö raames.

(5)

Missiooniga seotud kulude katmiseks 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009 tuleks ette näha uus lähtesumma.

(6)

Praegune julgeolekuolukord KDVs võib halveneda, tuues kaasa võimalikke tõsiseid tagajärgi demokraatia, õigusriigi ning rahvusvahelise ja piirkondliku julgeoleku tugevdamise protsessile. ELi jätkuvad poliitilised jõupingutused ja vahendid aitavad kõnealuses piirkonnas stabiilsust kinnitada.

(7)

Ühismeedet 2007/406/ÜVJP tuleks seetõttu muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2007/406/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

Artikli 2 punktid a kuni e asendatakse järgmiste punktidega:

„a)

anda Kongo ametiasutustele nõu ja abi nende töös, mis on suunatud Kongo sõjaväe integratsioonile, ümberkorraldamisele ja ülesehitusele, eelkõige:

aidates kaasa erinevate riiklike kontseptsioonide ja poliitikate arendamisele, sealhulgas kõiki KDV julgeolekusektori reformi kaasatud valdkondi hõlmavaid horisontaalseid aspekte käsitlevatele töödele;

toetades nendesse töödesse kaasatud komiteesid ja organeid ning aidates kaasa kongolaste konkreetsete prioriteetide ja vajaduste kindlaksmääramisele;

aidates kindlaks määrata korra, mis käsitleb kiirreageerimisjõudude moodustamist ja järkjärgulist tegevusvalmiduse saavutamist sõjaväereformi üldise kava raames, mille puhul järgitakse inimõiguste, rahvusvahelise humanitaarõiguse ja soolise võrdõiguslikkuse alaseid põhimõtteid ning samuti relvakonfliktidest mõjutatud lapsi käsitlevaid põhimõtteid, ning esitades seejuures oma eksperdiarvamuse seoses isikkoosseisu valimise, koolituse ja väljaõppega ning infrastruktuuri ja vahenditega seotud vajaduste hindamisega;

b)

juhtida kuni selle lõpuni KDV kaitseministeeriumi maksete korra kaasaajastamisega seotud tehnilise abi projekti, edaspidi „maksete korda käsitlev projekt”, et täita nimetatud projekti üldkontseptsioonis kindlaksmääratud ülesandeid;

c)

toetada maksete korda käsitlevale projektile tuginedes inimressurssidega seotud ülesannete täitmist ja inimressursse käsitleva üldpoliitika väljatöötamist;

d)

määrata julgeolekusektori reformi valdkonnas kindlaks ja aidata välja töötada erinevaid projekte ja võimalusi, mida EL või selle liikmesriigid võivad otsustada toetada;

e)

võtta järelevalve alla ja tagada kooskõlas komisjoniga liikmesriikide poolt missiooni eesmärkide raames rahastatud või algatatud eriprojektide rakendamine;

f)

toetada vajaduse korral ELi eriesindajat rahuprotsessi edendamisega Kivudes tegelevates komiteedes tehtava töö raames

ja

g)

aidata tagada kõikide julgeolekusektori reformi alaste jõupingutuste järjepidevus.”.

2)

Artikli 3 punkti a teine taane asendatakse järgmisega:

„—

tugiüksus ning”.

3)

Artikli 3 punkti c teises taandes asendatakse sõnad „liikuv ekspertide rühm” sõnadega „liikuvad ekspertide rühmad”.

4)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missiooni juht hoolitseb missiooni igapäevase halduse eest ning vastutab isikkoosseisu ja distsiplinaarküsimuste eest.”;

b)

lõike 2 esimene lause asendatakse järgmisega:

„2.   Missiooni juht on artikli 2 punktis e esitatud missiooni kirjelduse raames volitatud kasutama liikmesriikide rahalist toetust.”.

5)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma on 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008 kestvaks ajavahemikuks 9 700 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma on 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009 kestvaks ajavahemikuks 8 450 000 eurot.”

6)

Artikkel 15 jäetakse välja.

7)

Artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2009.”.

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub 1. juulil 2008.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. juunil 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

D. RUPEL


(1)  ELT L 151, 13.6.2007, lk 52.


Top