EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0489

2008/489/EÜ: Komisjoni otsus, 27. juuni 2008 , mis käsitleb ajutisi kaitsemeetmeid Portugalis esineva Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3312 all)

OJ L 168, 28.6.2008, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2008; kehtetuks tunnistatud 32008D0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/489/oj

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/38


KOMISJONI OTSUS,

27. juuni 2008,

mis käsitleb ajutisi kaitsemeetmeid Portugalis esineva Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3312 all)

(2008/489/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas komisjoni 13. veebruari 2006. aasta otsusega 2006/133/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike võtma ajutiselt haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks lisameetmeid Portugali muude alade suhtes kui need, kus kõnealust haigustekitajat teadaolevalt ei esine, (2) rakendab Portugal tõrjeprogrammi männi nematoodi leviku takistamiseks.

(2)

Portugalis on vastu võetud ministri korraldus (Portaria nr°358/2008, 12. mai 2008), millega keelatakse kõnealusele haigustekitajale vastuvõtliku puidu ja taimede väljavedu Portugali mandriosast, välja arvatud kuumtöödeldud puit ja nõuetekohaselt kontrollitud taimed.

(3)

Portugal esitas komisjonile ettepaneku kogu Portugali territooriumi hõlmava uuringukava kohta, nagu on ette nähtud otsuse 2006/133/EÜ artikli 4 teise lõiguga. Ettepanekut arutati alalise taimetervise komitees 26.–27. mail 2008. Toetudes komitee järeldustele, ei kiitnud komisjon kõnealust kava heaks, sest järelevalve ei olnud piisavalt range.

(4)

Portugal teatas komisjonile 5. juunil 2008, et Portugali ametiasutuste poolt lisaks iga-aastastele uuringutele korraldatud erakorralise uurimise käigus on tuvastatud uusi männi nematoodist põhjustatud haiguspuhanguid Portugali selles osas, kus siiani ei ole teadaolevalt männi nematoodi esinenud.

(5)

Veterinaar- ja Toiduamet korraldas 2.–6. juunini 2008 kontrollkäigu, mille tulemusena leiti, et kättesaadavad andmed ei ole piisavad tõendamaks, et Portugalis on alasid, kus männi nematoodi ei esine. Lisaks sellele ei rakendata ühenduse ja riigi tasandi meetmeid täies ulatuses.

(6)

Seepärast peetakse siiani võetud meetmeid ebapiisavateks ning ei saa enam välistada otsest ohtu, et vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede väljaveo kaudu võib männi nematood levida Portugalist väljapoole. Muudele liikmesriikidele kui Portugal tuleks nüüd anda võimalikult kiiresti luba kontrollida nende territooriumile veetud vastuvõtlikku puitu, puukoort ja taimi, mis on pärit Portugali mis tahes osast.

(7)

Arvestades, et viimasel ajal on männi nematoodi põhjustatud haiguspuhangute arv Portugalis suurenenud, tuleks võimalikult kiiresti võtta meetmeid, et tagada teiste liikmesriikide territooriumide kaitse männi nematoodi leviku eest ja kaitsta ühenduse kaubandushuve kolmandate riikide suhtes. Vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede vedu Portugalist teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse tuleks keelata, välja arvatud juhul, kui kõnealust materjali on nõuetekohaselt töödeldud või kui taimi on nõuetekohaselt kontrollitud. Seepärast tuleks nõudeid, mis kehtivad vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede veo suhtes Portugali piiritletud aladelt teistele aladele või teistesse liikmesriikidesse, laiendada kõikide vedude suhtes Portugalist teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse. Jälgitavuse tagamiseks tuleks saadetise kõikide ühikutega kaasa anda taimepass või need märgistada. Liikmesriikides rakendatavate kontrollitoimingute ulatust tuleks laiendada nii, et see võimaldaks kontrollida Portugalist nende territooriumile veetud vastuvõtlikku puitu, puukoort ja taimi.

(8)

Kuni alalise taimetervise komitee istungi toimumiseni tuleks võtta ajutised kaitsemeetmed, et takistada männi nematoodi levikut Portugalist teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(9)

Alaline taimetervise komitee vaatab käesoleva määrusega kehtestatud meetmed läbi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Portugal tagab, et täidetakse lisas sätestatud tingimused tema territooriumilt teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse veetava vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede kohta.

2.   Sihtliikmesriigid, välja arvatud Portugal, võivad kontrollida Portugalist nende territooriumile veetud vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede saadetisi Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) esinemise suhtes.

3.   Käesoleva otsuse kohaldamine ei piira otsuse 2006/133/EÜ kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.6.2007, lk 51).

(2)  ELT L 52, 23.2.2006, lk 34. Otsust on viimati muudetud otsusega 2008/378/EÜ (ELT L 130, 20.5.2008, lk 22).


LISA

Kui Portugalist veetakse teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse

(a)

vastuvõtlikke taimi, antakse nendega kaasa taimepass, mis on koostatud ja välja antud vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (1) pärast seda, kui:

taimi on ametlikult kontrollitud ja leitud need olevat vabad männi nematoodi tunnustest või sümptomitest ja

tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole männi nematoodi sümptomeid täheldatud alates viimase täieliku vegetatsioonitsükli algusest;

(b)

vastuvõtlikku puitu ja eraldatud koort, välja arvatud puit, mis esineb järgmisel kujul:

täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud laastud, tükikesed või puidujäätmed,

pakkekastid, puitpakendid või vaadid,

puitalused, äärtega puitalused või muud kaubaalused,

pakkimispuit, tugipostid ja aluspuud,

kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, antakse sellise puidu või eraldatud koorega kaasa punktis a osutatud taimepass, pärast seda, kui puit või eraldatud koor on läbinud asjakohase kuumtöötluse, nii et puidu sisetemperatuur tõuseb 30 minutiks vähemalt 56 °C-ni, et tagada elusate männi nematoodide puudumine;

(c)

vastuvõtlikku puitu, mis esineb täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud laastude, tükikeste või puidujäätmete kujul, antakse sellega kaasa punktis a osutatud taimepass pärast asjakohase fumigatsiooni läbimist, et tagada elusate männi nematoodide puudumine;

(d)

vastuvõtlikku puitu, mis esineb pakkimispuidu, tugipostide ja aluspuude kujul, kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, samuti pakkekastide, puitpakendi, vaatide ja muude samalaadsete pakenditena, puitaluste, äärtega puitaluste ja muude kaubaalustena, kaubaaluste puidust äärtena – vaatamata sellele, kas neid kõikvõimalike objektide veol tegelikult kasutatakse või mitte –, kohaldatakse selle puidu suhtes ühte ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 „Suunised puidust pakkematerjali kohta rahvusvahelises kaubanduses” (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) I lisas kirjeldatud heakskiidetud meedet. Puidule kantakse märgistus, mis võimaldab kindlaks teha töötluse läbiviimise koha ja läbiviija, või on sellega kaasas punktis a osutatud taimepass, mis kinnitab rakendatud meetmeid.

Portugal tagab, et vastuvõtliku puidu, puukoore või taimede veo puhul antakse saadetise iga ühikuga kaasa punktis a osutatud taimepass või märgistatakse need vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile nr 15.


(1)  EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22.


Top