EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0618

Komisjoni määrus (EÜ) nr 618/2008, 27. juuni 2008 , millega kohandatakse AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt imporditava roosuhkru kohustuslikke tarnekoguseid tarneperioodiks 2007/2008

OJ L 168, 28.6.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/618/oj

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 618/2008,

27. juuni 2008,

millega kohandatakse AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt imporditava roosuhkru kohustuslikke tarnekoguseid tarneperioodiks 2007/2008

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, eriti selle artiklit 31, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 950/2006 (milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009) (2) artikliga 12 on ette nähtud üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate CN-koodi 1701 alla kuuluvate ja valge suhkru ekvivalendina väljendatud toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

Kõnealused kogused 2007/2008. turustusaastaks on kindlaks määratud komisjoni 28. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 77/2008, millega määratakse kindlaks kohustuslikud impordiks mõeldud roosuhkru tarnekogused AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe alusel tarneperioodiks 2007/2008. (3)

(3)

AKV protokolli artikli 7 lõigetes 1 ja 2 on kehtestatud üksikasjalikud eeskirjad, mida kohaldatakse juhul, kui AKV riik ei tarni kokkulepitud kogust.

(4)

Barbadose, Kongo, Kenya, Madagaskari ning Trinidad ja Tobago pädevad asutused teatasid komisjonile, et nad ei suuda oma kokkulepitud kogust täielikult tarnida ning et nad ei soovi saada täiendavat tarneperioodi.

(5)

Pärast konsulteerimist asjaomaste AKV riikidega tuleb tarneperioodil 2007/2008 ettenähtud tarne teostamiseks jaotada tarnimata kogus ümber.

(6)

Seega tuleb tunnistada kehtetuks määrus (EÜ) nr 77/2008 ja kohandada tarneperioodiks 2007/2008 ettenähtud kohustuslikke tarnekoguseid kooskõlas määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 12 lõikega 1 ja lõike 2 punktiga c.

(7)

Määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 14 lõikega 2 on ette nähtud, et kõnealuse artikli lõiget 1 ei kohaldata sellise koguse suhtes, mis on ümber jaotatud vastavalt AKV protokolli artikli 7 lõikele 1 või 2. Käesoleva määruse kohaselt ümber jaotatud kogus tuleks seepärast importida enne 30. juunit 2008. Võttes arvesse ümberjaotamise kohta tehtud hilist otsust ja impordilitsentside taotlemiseks võimaldatud aega, ei ole siiski võimalik kõnealusest tähtajast kinni pidada. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 14 lõiget 1 kohaldada ka käesoleva määruse kohaselt ümber jaotatud koguse suhtes.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate CN-koodi 1701 alla kuuluvate ja valge suhkru ekvivalendina tonnides väljendatud toodete kohustuslikke tarnekoguseid tarneperioodiks 2007/2008 iga asjaomase ekspordiriigi jaoks kohandatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Erandina määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 14 lõikest 2 tuleks kõnealuse määruse artikli 14 lõiget 1 kohaldada käesoleva määruse kohaselt ümber jaotatud ja pärast 30. juunit 2008 imporditud koguse suhtes.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 77/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 371/2007 (ELT L 92, 3.4.2007, lk 6).

(3)  ELT L 24, 29.1.2008, lk 6.


LISA

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavad valge suhkru ekvivalendina tonnides väljendatud soodussuhkru kohustuslikud tarnekogused tarneperioodiks 2007/2008

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riigid

Kohustuslikud tarnekogused 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Elevandiluurannik

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

191 368,87

India

9 999,83

Jamaica

148 003,16

Kenya

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Mosambiik

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Kitts ja Nevis

0,00

Suriname

0,00

Svaasimaa

126 027,92

Tansaania

9 672,60

Trinidad ja Tobago

0,00

Sambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

KOKKU

1 319 875,62


Top