EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0332

2008/332/EÜ: Komisjoni otsus, 24. aprill 2008 , ühenduse finantsabi kohta teatavate ühenduse tugilaborite tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1570 all)

ELT L 114, 26.4.2008, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/332/oj

26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/99


KOMISJONI OTSUS,

24. aprill 2008,

ühenduse finantsabi kohta teatavate ühenduse tugilaborite tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas 2008. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1570 all)

(Ainult hispaania-, inglis-, prantsus-, rootsi-, saksa- ja taanikeelne tekst on autentsed)

(2008/332/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (2) eriti selle artikli 32 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsuse 90/424/EMÜ artikli 28 lõikele 1 võib ühenduse tugilaboritele tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas anda ühenduse abi.

(2)

Komisjoni 28. novembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1754/2006, millega kehtestatakse ühenduse sööda- ja toidualastele tugilaboritele ja loomatervishoiusektorile antava finantsabi üksikasjalikud eeskirjad, (3) on sätestatud, et ühenduse finantsabi antakse tingimusel, et heakskiidetud tööprogrammid on tõhusalt ellu viidud ja abisaajad esitavad kogu vajaliku teabe teatava ajavahemiku jooksul.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1754/2006 artiklile 2 sätestatakse komisjoni ja referentlaborite suhted partnerluslepinguga, millele lisatakse mitmeaastane töökava.

(4)

Komisjon on andnud hinnangu tööprogrammidele ja asjaomastele eelarveprojektidele, mille ühenduse referentlaborid on esitanud 2008. aastaks.

(5)

Järelikult tuleks ühenduse finantsabi anda ühenduse referentlaboritele, kes on määratud täitma ülesandeid ja kohustusi, mis on sätestatud järgmistes õigusaktides:

nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks; (4)

nõukogu 14. juuli 1992. aasta direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks; (5)

nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta; (6)

nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega; (7)

nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ; (8)

nõukogu 24. juuni 1993. aasta direktiiv 93/53/EMÜ, millega kehtestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kalahaiguste tõrjeks; (9)

nõukogu 22. detsembri 1995. aasta direktiiv 95/70/EÜ, millega sätestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks; (10)

nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/35/EMÜ, milles sätestatakse hobuste aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed; (11)

nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks; (12)

nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsus 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest; (13)

määrus (EÜ) nr882/2004 brutselloosi kohta;

nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga; (14)

nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsus 96/463/EÜ, millega määratakse asutus, mis vastutab koostöö eest tõupuhaste aretusveiste kontrollimeetodite ja tulemuste hindamise ühtlustamise eest. (15)

(6)

Finantsabi ühenduse referentlaborite tegevuseks ja seminaride korraldamiseks peaks samuti olema kooskõlas määruses (EÜ) nr 1754/2006 sätestatud abikõlblikkuse eeskirjadega.

(7)

Vastavalt nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (16) artikli 3 lõike 2 punktile a ning artiklile13 rahastatakse loomahaiguste tõrje ja järelevalve programme (veterinaarmeetmed) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist. Samas ei kata fond kehtiva korra kohaselt ja erandjuhtude puudumisel liikmesriikide ja EAGFi toetuse saajate haldus- ja personalikulusid. Finantskontrolli suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse artikleid 9, 36 ja 37.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sigade klassikalise katku tõrjeks annab ühendus finantsabi Saksamaal Hannoveris asuvale veterinaariakõrgkooli viroloogiainstituudile (Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule) direktiivi 2001/89/EÜ IV lisas osutatud funktsioonide ja ülesannete täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune instituut kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 241 000 eurot, millest maksimaalselt 18 000 eurot võib kulutada sigade klassikalise katku diagnostikameetodeid käsitleva tehnilise seminari korraldamiseks.

Artikkel 2

Newcastle’i haiguse tõrjeks annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigi laborile Veterinary Laboratories Agency (New Haw, Weybridge), direktiivi 92/66/EMÜ V lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 78 000 eurot.

Artikkel 3

Linnugripi tõrjeks annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigi teadusasutusele Veterinary Laboratories Agency (New Haw, Weybridge), direktiivi 2005/94/EÜ VII lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 414 000 eurot.

Artikkel 4

Sigade vesikulaarhaiguse tõrjeks annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigis Pirbrightis asuvale laborile AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory direktiivi 92/119/EMÜ III lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 135 000 eurot.

Artikkel 5

Suu- ja sõrataudi tõrjeks annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigis Pirbrightis asuvale laborile Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory of the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) direktiivi 2003/85/EÜ XVI lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 312 000 eurot.

Artikkel 6

Kalahaiguste tõrjeks annab ühendus finantsabi Taanis Århusis asuvale laborile Statens Veterinære Serumlaboratorium direktiivi 93/53/EMÜ C lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 212 000 eurot.

Artikkel 7

Kahepoolsete molluskite haiguste tõrjeks annab ühendus finantsabi Prantsusmaal La Tremblade’s asuvale Ifremeri laborile direktiivi 95/70/EÜ B lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune instituut kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 100 000 eurot.

Artikkel 8

Hobuste aafrika katku tõrjeks annab ühendus finantsabi Hispaanias Algetes (Madrid) asuvale laborile Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete direktiivi 92/35/EMÜ III lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 70 000 eurot.

Artikkel 9

Lammaste katarraalse palaviku puhul annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigi Pirbrightis asuvale laborile AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory direktiivi 2000/75/EÜ II lisa B osas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 313 000 eurot.

Artikkel 10

Marutaudiga seotud seroloogiliste uuringute jaoks annab ühendus finantsabi Prantsusmaal Nancys asuvale AFSSA laborile Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages direktiivi 2000/258/EÜ II lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 200 000 eurot.

Artikkel 11

Brutselloosi tõrjeks annab ühendus finantsabi Prantsusmaal Maisons-Alfortis asuvale AFSSA laborile Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 32 lõikes 2 osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 246 000 eurot, millest maksimaalselt 26 000 eurot võib kulutada brutselloosi diagnostikameetodeid käsitleva tehnilise seminari korraldamiseks.

Artikkel 12

Sigade aafrika katku tõrjeks annab ühendus finantsabi Hispaanias Madridis Valdeolmos asuvale teadusasutusele Centro de Investigación en Sanidad Animal direktiivi 2002/60/EÜ V lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 160 000 eurot.

Artikkel 13

Koostöö edendamiseks tõupuhaste aretusveiste kontrollimeetodite ja tulemuste hindamise ühtlustamisel annab ühendus finantsabi Rootsis Uppsalas asuvale teadusasutusele Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet otsuse 96/463/EÜ II lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 on 90 000 eurot.

Artikkel 14

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele teadusasutustele:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15 D-3000, Hannover, Saksamaa;

Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Ühendkuningriik;

AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Ühendkuningriik;

Statens Veterinære Serumlaboratorium, Hangøvej 2, DK-8200 Århus N, Taani;

Ifremer, BP 133, F-17390 La Tremblade, Prantsusmaa;

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. De Algete km 8, E-281100, Algete (Madrid), Hispaania;

AFSSA, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Prantsusmaa;

AFSSA, laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23, avenue du Général-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Prantsusmaa;

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, E-28130, Valdeolmos, Madrid, Hispaania;

Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023, S-75007 Uppsala, Rootsi.

Brüssel, 24. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 301/2008 (ELT L 97, 9.4.2008, lk 85).

(3)  ELT L 331, 29.11.2006, lk 8.

(4)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26).

(5)  EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(6)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(7)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24).

(8)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(9)  EÜT L 175, 19.7.1993, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2007/729/EÜ.

(10)  EÜT L 332, 30.12.1995, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2007/729/EÜ.

(11)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2007/729/EÜ.

(12)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2007/729/EÜ.

(13)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40. Otsust on muudetud komisjoni otsusega 2003/60/EÜ (EÜT L 23, 28.1.2003, lk 30).

(14)  EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2007/729/EÜ.

(15)  EÜT L 192, 2.8.1996, lk 19.

(16)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1437/2007 (ELT L 322, 7.12.2007, lk 1).


Top