EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0046

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/46/EÜ, 23. aprill 2008 , millega muudetakse direktiivi 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

ELT L 114, 26.4.2008, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2013; kehtetuks tunnistatud 32013L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/46/oj

26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/88


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/46/EÜ,

23. aprill 2008,

millega muudetakse direktiivi 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 137 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/40/EÜ (3) kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded töötajate kaitsmiseks riskide vastu, mis tulenevad kokkupuutest elektromagnetväljadega. Nimetatud direktiivi artikli 13 lõikes 1 on ette nähtud, et liikmesriigid jõustavad kõnealuse direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprilliks 2008.

(2)

Direktiivis 2004/40/EÜ on rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni soovituste põhjal ette nähtud rakendus- ja piirväärtused. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni tähelepanu on juhitud uutele, pärast nimetatud direktiivi vastuvõtmist avaldatud teadusuuringutele elektromagnetilise kiirguse mõju kohta tervisele. Oma soovituste läbivaatamise raames uurib nimetatud teadusuuringute tulemusi praegu rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon ning oma keskkonnatervise kriteeriumide läbivaatamise raames ka Maailma Terviseorganisatsioon. Uued soovitused, mille avaldamine on kavandatud 2008. aasta lõpuks, sisaldavad tõenäoliselt andmeid, mis võivad tuua kaasa rakendus- ja piirväärtuste olulise muutmise.

(3)

Seetõttu tuleks põhjalikult läbi vaadata direktiivi 2004/40/EÜ rakendamise võimalik mõju meditsiinilistele protseduuridele, kus kasutatakse magnetresonantskuva, ning teatavale tööstuslikule tegevusele. Komisjon on käivitanud uuringu, et hinnata magnetresonantskuva olukorda otseselt ja koguseliselt. Seepärast tuleks arvesse võtta kõnealuse uuringu tulemusi, mida on oodata 2008. aasta alguseks, ning liikmesriikide käivitatud sarnaste uuringute tulemusi, et tagada tasakaal töötajate tervist mõjutada võivate riskide ennetamise ja asjaomaste meditsiiniseadmete tõhusa kasutamise vahel.

(4)

Direktiivi 2004/40/EÜ artikli 3 lõikega 3 on ette nähtud, et töötajate elektromagnetväljadega kokkupuute hindamiseks, mõõtmiseks ja/või arvutamiseks kasutatakse Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (Cenelec) ühtlustatud Euroopa standardeid. Kuna need 2008. aastaks oodatavad standardid on direktiivi ühtlase kohaldamise tagamise seisukohast üliolulised, tuleks neid ühtlustatud standardeid arvesse võtta.

(5)

Uue teabe saamiseks ja analüüsimiseks, samuti direktiivi uue ettepaneku väljatöötamiseks ja vastuvõtmiseks on vaja aega ja seega on põhjendatud direktiivi 2004/40/EÜ ülevõtmise kuupäeva edasilükkamine nelja aasta võrra,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/40/EÜ artikli 13 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprilliks 2012. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.”.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 23. aprill 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  12. märtsi 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 7. aprilli 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 159, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2007/30/EÜ (ELT L 165, 27.6.2007, lk 21).


Top