EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0377

Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008 , millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes (EMPs kohaldatav tekst)

ELT L 114, 26.4.2008, p. 57–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/377/oj

26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/57


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 377/2008,

25. aprill 2008,

millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 577/98 artiklis 1 on nõutud, et pidevuuringu puhul koostab komisjon uuringu vaatluskvartalitesse kuuluvate nädalate loendi.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 577/98 artikli 4 lõikele 3 on vaja rakendusmeetmeid andmeedastuseks kasutatavate muutujate koodide määramiseks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 577/98 artikli 4 lõike 4 kohaselt võib vaatlustunnuste hulgast määrata muutujate loendi (edaspidi „struktuurilised muutujad”), mida tuleb vaadelda üksnes aasta keskmistena 52 nädala kohta, mitte kvartali keskmistena. Seetõttu tuleb kehtestada alavalimi kasutamise tingimused andmete kogumiseks struktuuriliste muutujate kohta.

(4)

Silmas pidades tööhõivet ja tööpuudust kajastavate andmete tähtsust, peavad nende näitajate koondandmed olema järjepidevad, olenemata sellest, kas need saadakse aasta alavalimi või nelja kvartali täieliku valimi aasta keskmise põhjal.

(5)

Silmas pidades lisaküsimustikega kogutud andmete tähtsust, peab see teave olema ühildatav vaatluse mis tahes teise muutujaga.

(6)

Määrust (EÜ) nr 577/98 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1372/2007 ning sellega on tehtud muutuja „palk põhitöökohast” edastamine kohustuslikuks. Seepärast tuleks muutujate koode muuta.

(7)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 430/2005 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses seoses andmeedastuses alates 2006. aastast kasutatava klassifikatsiooniga ja alavalimi kasutamisega struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks) (2) on kindlaks määratud alates aastast 2006 andmeedastuseks kasutatavad koodid. Alates aastast 2009 on aga vaja koodide süsteemi muuta, et võtta arvesse kahe muutuja muutumist (kõrgeima lõpetatud haridusastme või väljaõppe valdkond ja igakuine palk põhitöökohast), kohandada vastavalt edastatavate andmete veergusid ja parandada mõningad filtrivead ja väljajätud teistes muutujates. Komisjoni määrus (EÜ) nr 430/2005 tuleks seetõttu 1. jaanuarist 2009 kehtetuks tunnistada.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (3) loodud statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Struktuurilised muutujad

Alavalimi kasutamise tingimused andmete kogumiseks struktuuriliste muutujate kohta on kehtestatud I lisas.

Artikkel 2

Vaatluskvartalid

Alates 2009. aastast kohaldatav vaatluskvartalite kindlaksmääramise kord on sätestatud II lisas.

Artikkel 3

Koodide määramine

Alates 2009. aastast kasutatavad muutujate koodid andmete edastamiseks on esitatud III lisas.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 430/2005 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2009.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1372/2007 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 42).

(2)  ELT L 71, 17.3.2005, lk 36. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 973/2007 (ELT L 216, 21.8.2007, lk 10).

(3)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.


I LISA

ALAVALIMI KASUTAMISE TINGIMUSED ANDMETE KOGUMISEKS STRUKTUURILISTE MUUTUJATE KOHTA

1.   Aasta/kvartali muutujad

III lisas esitatud koodide määramise tabeli veerus „Perioodilisus” on sõnaga „aasta” näidatud struktuurilised muutujad, mida võib sõltumatute vaatluste alavalimit kasutades vaadelda üksnes aasta keskmistena 52 nädala kohta, mitte kvartali keskmistena. Igas kvartalis vaadeldavate tuumikmuutujate perioodilisuseks on määratud „kvartal”.

2.   Tulemuste representatiivsus

Struktuuriliste muutujate puhul ei tohi suhteline standardviga (arvestamata uuringu mõju) mis tahes iga-aastase hinnangu puhul, mis esindab 1 % või enam tööealisest elanikkonnast, ületada

a)

9 % riikide puhul, kus elab 1–20 miljonit inimest,

b)

5 % riikide puhul, kus elab rohkem kui 20 miljonit inimest.

Vähem kui miljonilise rahvaarvuga riigid on nendest täpsuse nõuetest vabastatud ja struktuuriliste muutujate kogumisel tuleb kasutada koguvalimit, välja arvatud juhul, kui see valim vastab punktis a nimetatud nõuetele.

Riikide puhul, kes kasutavad struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks alavalimit – juhul kui kasutatakse rohkem kui üht etappi –, peab kogu kasutatud alavalim koosnema sõltumatutest vaatlustest.

3.   Koondandmete sidusus

Tööhõive, tööpuuduse ja mitteaktiivse rahvastiku kohta tuleb sugude lõikes ning vanuserühmade 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+ kaupa tagada aastaste alavalimite koondandmete ja täielike valimite aasta keskmiste vaheline sidusus.

4.   Lisaküsimustikud

Valim, mida kasutatakse lisaküsimustikega teabe kogumisel, peab andma teavet ka struktuuriliste muutujate kohta.


II LISA

VAATLUSKVARTALITE KINDLAKSMÄÄRAMINE

(a)

Iga aasta kvartalid jaotuvad aasta kaheteistkümne kuu lõikes nii, et jaanuar, veebruar ja märts moodustavad esimese kvartali, aprill, mai ja juuni teise kvartali, juuli, august ja september kolmanda kvartali ning oktoober, november ja detsember neljanda kvartali.

(b)

Vaatlusnädalad paigutuvad vaatluskvartalitesse nii, et nädal kuulub punktis a kindlaksmääratud kvartalisse, kui vähemalt neli selle nädala päeva kuuluvad nimetatud kvartalisse, välja arvatud juhul, kui selle tulemusena koosneks aasta esimene kvartal ainult 12 nädalast. Niisugusel juhul moodustatakse kõnealuse aasta kvartalid järjestikuste 13-nädalaste kogumitena.

(c)

Kui punktis b kirjeldatud juhul koosneb kvartal 13 nädala asemel 14 nädalast, peaksid liikmesriigid üritama jaotada valimi kõigile 14 nädalale.

(d)

Kui valimi jaotamine kvartali kõigi 14 nädala vahel ei ole võimalik, võib asjaomane liikmesriik kvartali ühe nädala välja jätta (s.t see valimiga hõlmamata jätta). Väljajäetud nädal peaks olema tööpuuduse, tööhõive ja tegelikult töötatud töötundide keskmise arvu poolest tüüpiline ning kuuluma kuusse, milles on viis neljapäeva.

(e)

2009. aasta esimene kvartal algab esmaspäeval, 29. detsembril 2008.

Kuni 2011. aasta lõpuni võivad liikmesriigid, kes korraldavad tööjõuvaatlusi ühe koondvaatluse raames koos teiste vaatlustega, määrata vaatluskvartali alguse nädal varasemale ajale, kui on sätestatud punktides a, b ja c.


III LISA

KOODIDE MÄÄRAMINE

Nimetus

Veerg

Perioodilisus

Kood

Kirjeldus

Filtrid/märkused

DEMOGRAAFILINE TAUST

HHSEQNUM

1/2

KVARTAL

 

Järjenumber leibkonnas (peab jääma kõikides etappides samaks)

kõik

01-98

Kahekohaline järjenumber, eraldatud igale leibkonna liikmele

HHLINK

3

AASTA

 

Sugulusaste leibkonna viiteisikuga

HHTYPE=1,3

1

Viiteisik

2

Viiteisiku abikaasa (või elukaaslane)

3

Viiteisiku (või tema abikaasa/elukaaslase) laps

4

Viiteisiku (või tema abikaasa/elukaaslase) üleneja sugulane

5

Muu sugulane

6

Muud

9

Mittekohaldatav (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

AASTA

 

Abikaasa või elukaaslase järjenumber

HHTYPE=1,3

01-98

Abikaasa või elukaaslase järjenumber leibkonnas

99

Mittekohaldatav (isik ei kuulu tavaleibkonda või tal pole elukaaslast või elukaaslane ei kuulu sellesse leibkonda)

HHFATH

6/7

AASTA

 

Isa järjenumber

HHTYPE=1,3

01-98

Isa järjenumber leibkonnas

99

Mittekohaldatav (isik ei kuulu tavaleibkonda või isa ei kuulu sellesse leibkonda)

HHMOTH

8/9

AASTA

 

Ema järjenumber

HHTYPE=1,3

01-98

Ema järjenumber leibkonnas

99

Mittekohaldatav (isik ei kuulu tavaleibkonda või ema ei kuulu sellesse leibkonda)

SEX

10

KVARTAL

 

Sugu

kõik

1

Mees

2

Naine

YEARBIR

11/14

KVARTAL

 

Sünniaasta

kõik

 

Sisestatakse sünniaasta 4 numbrikohta

DATEBIR

15

KVARTAL

 

Sünnikuupäev vaatlusperioodi lõpu suhtes

kõik

1

Isiku sünnipäev satub 1. jaanuari ja vaatlusnädala lõpu vahele

2

Isiku sünnipäev satub vaatlusnädala järgsele ajale

MARSTAT

16

AASTA

 

Perekonnaseis

kõik

1

Vallaline

2

Abielus

3

Lesk

4

Lahutatud või seaduslikult lahus elav

tühi

Vastus puudub

NATIONAL

17/18

KVARTAL

 

Kodakondsus

kõik

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

YEARESID

19/20

KVARTAL

 

Selles riigis elatud aastad

kõik

00

Sündinud selles riigis

01-99

Selles riigis elatud aastate arv

tühi

Vastus puudub

COUNTRYB

21/22

KVARTAL

 

Sünniriik

YEARESID≠00

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

99

Mittekohaldatav (col.19/20=00)

tühi

Vastus puudub

PROXY

23

KVARTAL

 

Vaatluses osalemise kirjeldus

kõik 15-aastased või vanemad

1

Otsene osalemine

2

Osalemine leibkonna muu liikme kaudu

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

HÕIVESEISUND

WSTATOR

24

KVARTAL

 

Hõiveseisund vaatlusnädala jooksul

kõik 15-aastased või vanemad

1

Tegi vaatlusnädala jooksul mis tahes palgalist või tulutoovat tööd ühe tunni või enam (sh palgata peretöötajad, kuid välja arvatud ajateenijad kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl)

2

Ei töötanud, kuid omas töökohta või ettevõtet, millest ta oli vaatlusnädala jooksul eemal (sh palgata peretöötajad, kuid välja arvatud ajateenijad kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl)

3

Ei töötanud sundpuhkusele saatmise tõttu

4

Oli ajateenija kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl

5

Muu (15-aastane või vanem), kes vaatlusnädala jooksul ei töötanud ega omanud töökohta või ettevõtet

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

NOWKREAS

25/26

KVARTAL

 

Mittetöötamise põhjus, kui töökoht oli olemas

WSTATOR=2

00

Halb ilm

01

Tööseisak tehnilistel või majanduslikel põhjustel

02

Töövaidlus

03

Õppimine või väljaõpe

04

Enda haigestumine, vigastus või ajutine töövõimetus

05

Rasedus- ja sünnituspuhkus

06

Lapsehoolduspuhkus

07

Puhkus

08

Kompensatsioonipuhkus (libiseva tööajaga või fikseeritud aasta töötundidega lepingu raames)

09

Muud põhjused (nt isiklikud või perekondlikud kohustused)

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=1,3-5,9)

PÕHITÖÖKOHA ANDMED

STAPRO

27

KVARTAL

 

Tööalane staatus

WSTATOR=1,2

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SIGNISAL

28

KVARTAL

 

Jätkuv palgasaamine

(WSTATOR=2 ja NOWKREAS≠04 ja NOWKREAS≠05 ja STAPRO=3) või WSTATOR=3

1

Kuni kolmekuuline töölt eemalolek

2

Enam kui kolmekuuline töölt eemalolek ning palga või sotsiaaltoetuste saamine suuruses, mis vastab poolele või enamale ametipalgale

3

Enam kui kolmekuuline töölt eemalolek ning palga või sotsiaaltoetuste saamine suuruses, mis vastab vähem kui poolele palgale

4

Ei oska öelda

9

Mittekohaldatav WSTATOR≠2 või NOWKREAS=04 või NOWKREAS=05 või STAPRO≠3) ja WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

KVARTAL

 

Kohaliku üksuse tegevusala

WSTATOR=1,2

 

NACE Rev. 2, kodeeritud 2 või võimalusel 3 numbrikohaga

000

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

ISCO4D

32/35

KVARTAL

 

Amet

WSTATOR=1,2

 

ISCO-88 (KOM), kodeeritud 3 või võimalusel 4 numbrikohaga

9999

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SUPVISOR

36

AASTA

 

Järelevalvekohustused

STAPRO=3

1

Jah

2

Ei

9

STAPRO≠3

tühi

Vastus puudub

SIZEFIRM

37/38

AASTA

 

Kohalikus üksuses töötavate isikute arv

STAPRO=1,3,4, tühi

01-10

Täpne isikute arv, kui neid on 1–10

11

11–19 isikut

12

20–49 isikut

13

50 või rohkem isikut

14

Ei oska öelda, kuid vähem kui 11 isikut

15

Ei oska öelda, kuid enam kui 10 isikut

99

Mittekohaldatav (STAPRO=2,9)

tühi

Vastus puudub

COUNTRYW

39/40

KVARTAL

 

Riik, kus töökoht asub

WSTATOR=1,2

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

REGIONW

41/42

KVARTAL

 

Piirkond, kus töökoht asub

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

YSTARTWK

43/46

KVARTAL

 

Aasta, mil isik asus tööle selle tööandja juures või füüsilisest isikust ettevõtjana

WSTATOR=1,2

 

Sisestage vastava aasta 4 numbrikohta

9999

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

MSTARTWK

47/48

KVARTAL

 

Kuu, mil isik asus tööle selle tööandja juures või füüsilisest isikust ettevõtjana

YSTARTWK≠9999, tühi & REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Sisestage vastava kuu number

99

Mittekohaldatav (YSTARTWK=9999, tühi või REFYEAR-YSTARTWK>2)

tühi

Vastus puudub

WAYJFOUN

49

AASTA

 

Riikliku tööturuasutuse kaasamine mis tahes ajahetkel praeguse töökoha leidmiseks

STAPRO=3 & on alustanud sellel töökohal viimase 12 kuu jooksul kuud

0

Ei

1

Jah

9

STAPRO≠3 või on alustanud sellel töökohal enam kui üks aasta tagasi

tühi

Vastus puudub

FTPT

50

KVARTAL

 

Täisaja/osaaja eristamine

WSTATOR=1,2

1

Täisajatöö

2

Osaajatöö

9

WSTATOR≠1,2

tühi

Vastus puudub

FTPTREAS

51

AASTA

 

Osaajatöö põhjused

FTPT=2

 

Osaajatöö on võetud järgmistel põhjustel:

1

Isik omandab kooliharidust või osaleb väljaõppel

2

Enda haiguse või töövõimetuse tõttu

3

Laste või töövõimetute täiskasvanute eest hoolitsemine

4

Muud isiklikud või perekondlikud põhjused

5

Isik ei suutnud leida täisajatööd

6

Muudel põhjustel

9

Mittekohaldatav (FTPT≠2)

tühi

Vastus puudub

TEMP

52

KVARTAL

 

Töö pidevus

STAPRO=3

1

Isikul on alaline töökoht või tähtajatu tööleping

2

Isikul on ajutine töökoht või tähtajaline tööleping

9

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

TEMPREAS

53

AASTA

 

Põhjused, miks isikul on ajutine töökoht või tähtajaline tööleping

TEMP=2

 

Isikul on ajutine töökoht või tähtajaline tööleping, sest:

1

Tegemist on väljaõppeperioodi hõlmava lepinguga (praktikandid, stažöörid, teadusassistendid jne)

2

Isik ei suutnud leida alalist töökohta

3

Isik ei soovinud alalist töökohta

4

Tegemist on lepingulise katseajaga

9

Mittekohaldatav (TEMP≠2)

tühi

Vastus puudub

TEMPDUR

54

KVARTAL

 

Ajutise töö või tähtajalise töölepingu kogukestus

TEMP=2

1

Vähem kui 1 kuu

2

1–3 kuud

3

4–6 kuud

4

7–12 kuud

5

13–18 kuud

6

19–24 kuud

7

25–36 kuud

8

Enam kui 3 aastat

9

Mittekohaldatav (TEMP≠2)

tühi

Vastus puudub

TEMPAGCY

55

AASTA

 

Leping ajutist tööd vahendava asutusega

STAPRO=3

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

EBATÜÜPILINE TÖÖ

SHIFTWK

56

AASTA

 

Vahetustega töö

STAPRO=3

1

Isik teeb vahetustega tööd

3

Isik ei tee mitte kunagi vahetustega tööd

9

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

EVENWK

57

AASTA

 

Õhtune töö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt õhtuti

2

Isik töötab mõnikord õhtuti

3

Isik ei tööta mitte kunagi õhtuti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

NIGHTWK

58

AASTA

 

Öötöö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt öösiti

2

Isik töötab mõnikord öösiti

3

Isik ei tööta mitte kunagi öösiti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SATWK

59

AASTA

 

Laupäevatöö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt laupäeviti

2

Isik töötab mõnikord laupäeviti

3

Isik ei tööta mitte kunagi laupäeviti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SUNWK

60

AASTA

 

Pühapäevatöö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt pühapäeviti

2

Isik töötab mõnikord pühapäeviti

3

Isik ei tööta mitte kunagi pühapäeviti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

TÖÖTUNNID

HWUSUAL

61/62

KVARTAL

 

Nädala tavaline tööaeg tundides põhitöökohal

WSTATOR=1,2

00

Tavalist tööaega tundides ei saa määrata, sest see muutub nädalate või kuude lõikes märgatavalt

01-98

Põhitöökohal tavaliselt töötatud töötundide arv

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

HWACTUAL

63/64

KVARTAL

 

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides põhitöökohal

WSTATOR=1,2

00

Isikul oli töökoht või ettevõte, kuid ta ei töötanud vaatlusnädala jooksul põhitöökohal üldse

01-98

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides põhitöökohal

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

HWOVERP

65/66

KVARTAL

 

Põhitöökohal tasustatud ületunnid vaatlusnädalal

STAPRO=3

00-98

Tasustatud ületundide arv

99

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

HWOVERPU

67/68

KVARTAL

 

Põhitöökohal tasustamata ületunnid vaatlusnädalal

STAPRO=3

00-98

Tasustamata ületundide arv

99

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

HOURREAS

69/70

KVARTAL

 

Peamine põhjus, miks tegelik tööaeg vaatlusnädala jooksul erines isiku tavapärasest tööajast

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Isik on töötanud tavalisest rohkem järgneva tõttu:

01

paindlik tööaeg

16

ületunnitöö

02

muud põhjused

 

Isik on töötanud tavalisest vähem järgneva tõttu:

03

halvad ilmastikuolud

04

tööseisak tehnilistel või majanduslikel põhjustel

05

töövaidlus

06

õppimine või väljaõpe

07

paindlik tööaeg

08

enda haigestumine, vigastus või ajutine töövõimetus

09

sünnitus- või lapsehoolduspuhkus

10

erakorraline puhkus isiklikel või perekondlikel põhjustel

11

põhipuhkus

12

riigipühad

13

uuele töökohale asumine/töökoha muutus vaatlusnädala jooksul

14

töökohalt lahkumine vaatlusnädala jooksul ilma uuele asumata

15

muud põhjused

97

Isik, kelle tööaeg tundides oli vaatlusnädalal nagu tavaliselt (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Isik, kelle tööaeg tundides varieerub märgatavalt nädalate või kuude lõikes ning kes ei teatanud tegeliku ja tavalise tööaja erinevuse põhjust (HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=2-5,9 või HWUSUAL=tühi või HWACTUAL=tühi)

tühi

Vastus puudub

WISHMORE

71

KVARTAL

 

Soov töötada praegusest tööajast enam

(WSTATOR=1 või WSTATOR=2)

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

WAYMORE

72

AASTA

 

Mil viisil soovib isik töötada rohkem?

WISHMORE=1

1

Lisatöökohaga

2

Töökohaga, kus saab teha enam töötunde kui praegusel töökohal

3

Ainult praegusel töökohal

4

Mis tahes ülalnimetatud viisil

9

Mittekohaldatav (WISHMORE≠1)

tühi

Vastus puudub

HWWISH

73/74

KVARTAL

 

Isiku soovitud kogutööaeg tundides

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

01-98

Soovitud tööaeg tundides kokku

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

HOMEWK

75

AASTA

 

Töötamine kodus

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt kodus

2

Isik töötab mõnikord kodus

3

Isik ei tööta mitte kunagi kodus

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

LOOKOJ

76

KVARTAL

 

Uue töökoha otsimine

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

0

Isik ei otsi uut töökohta

1

Isik otsib uut töökohta

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

LOOKREAS

77

AASTA

 

Uue töökoha otsimise põhjused

LOOKOJ=1

1

risk või kindel teadmine praeguse töökoha kaotusest või lõppemisest

2

praegust töökohta peetakse ajutiseks töökohaks

3

otsitakse lisatöökohta, kogumaks enam töötunde kui praegusel töökohal

4

otsitakse töökohta, kus töötundide arv oleks suurem kui praegusel töökohal

5

otsitakse töökohta, kus töötundide arv oleks väiksem kui praegusel töökohal

6

soov saada paremaid töötingimusi (nt palk, töö- või töölejõudmiseks kuluv aeg, töö kvaliteet)

7

muud põhjused

9

Mittekohaldatav (LOOKOJ≠1)

tühi

Vastus puudub

TEINE TÖÖKOHT

EXIST2J

78

KVARTAL

 

Enam kui ühe töökoha või ettevõtte olemasolu

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isikul oli vaatlusnädala jooksul ainult üks töökoht või ettevõte

2

Isikul oli vaatlusnädala jooksul rohkem kui üks töökoht või ettevõte (mitte töökoha või ettevõtte vahetuse tõttu)

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

STAPRO2J

79

KVARTAL

 

Tööalane staatus (teisel töökohal)

EXIST2J=2

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (EXIST2J=1,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

NACE2J2D

80/81

KVARTAL

 

Kohaliku üksuse tegevusala (teisel töökohal)

EXIST2J=2

 

NACE Rev. 2

00

Mittekohaldatav (EXIST2J=1,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

HWACTUA2

82/83

KVARTAL

 

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides teisel töökohal

EXIST2J=2

00

Isik ei töötanud vaatlusnädala jooksul teisel töökohal

01-98

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides teisel töökohal

99

Mittekohaldatav (EXIST2J=1,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

MITTETÖÖTAVA ISIKU EELNEV TÖÖKOGEMUS

EXISTPR

84

KVARTAL

 

Eelneva töökogemuse olemasolu

WSTATOR=3-5

0

Isik ei ole mitte kunagi olnud töösuhtes (läbinisti juhutöid, nagu näiteks suvevaheajal töötamist, kohustuslikku sõjaväeteenistust või üldkasulikku tööd ei loeta töösuhteks)

1

Isik on juba olnud töösuhtes (läbinisti juhutöid, nagu näiteks suvevaheajal töötamist, kohustuslikku sõjaväeteenistust või üldkasulikku tööd ei loeta töösuhteks)

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=1,2 või 9)

tühi

Vastus puudub

YEARPR

85/88

KVARTAL

 

Aasta, mil isik viimati töötas

EXISTPR=1

 

Sisestage aasta, mil isik viimati töötas, 4 numbrikohta

9999

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

MONTHPR

89/90

KVARTAL

 

Kuu, mil isik viimati töötas

YEARPR≠9999, tühi & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Sisesta kuu number, mil isik viimati töötas

99

Mittekohaldatav (YEARPR=9999, tühi või REFYEAR-YEARPR>2)

tühi

Vastus puudub

LEAVREAS

91/92

AASTA

 

Viimasest töökohast või ettevõttest lahkumise peapõhjus

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

00

Töölt vabastatud või koondatud

01

Tähtajaline töö lõppes

02

Laste või töövõimetute täiskasvanute eest hoolitsemine

03

Muud isiklikud või perekondlikud kohustused

04

Enda haigestumine või töövõimetus

05

Õppimine või väljaõpe

06

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

07

Korraline pensionile jäämine

08

Kohustuslik sõjaväeteenistus või üldkasulik töö

09

Muud põhjused

99

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

STAPROPR

93

KVARTAL ainult juhul, kui on töötanud viimase 12 kuu jooksul

AASTA muul juhul

 

Ametikoht viimases töökohas

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

NACEPR2D

94/95

KVARTAL juhul, kui on töötanud viimase 12 kuu jooksul

AASTA muul juhul

 

Kohaliku üksuse, kus isik viimati töötas, tegevusala

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 2

00

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

ISCOPR3D

96/98

KVARTAL juhul, kui on töötanud viimase 12 kuu jooksul

Muul juhul AASTA

 

Amet viimases töökohas

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

TÖÖKOHA OTSIMINE

SEEKWORK

99

KVARTAL

 

Töökoha otsimine eelneva nelja nädala jooksul

(WSTATOR=3-5 või SIGNISAL=3) ja Age<75

1

Isik on juba leidnud töökoha, kus saab alustada vähemalt 3 kuu jooksul

2

Isik on juba leidnud töökoha, kus saab alustada rohkem kui 3 kuu pärast ja ei otsi töösuhet

3

Isik ei otsi tööd ja ei ole leidnud töökohta hiljem alustamiseks

4

Isik otsib tööd

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=1,2 või 9 ja SIGNISAL≠3) või vanuses 75 või enam

SEEKREAS

100

AASTA

 

Põhjused, miks isik ei otsi tööd

SEEKWORK=3

 

Isik ei otsi tööd, sest:

1

ootab tagasikutsumist tööle (sundpuhkusel isikud)

2

enda haigestumise või töövõimetuse tõttu

3

laste või töövõimetute täiskasvanute eest hoolitsemine

4

muude isiklike või perekondlike kohustuste tõttu

5

õppimise või väljaõppe tõttu

6

pensionile jäämise tõttu

7

veendumusest, et tööd ei pakuta

8

muudel põhjustel

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠3)

tühi

Vastus puudub

SEEKTYPE

101

KVARTAL

 

Otsitud (või leitud) töösuhte liik

SEEKWORK=1,2,4 või LOOKOJ=1

 

Otsitud töösuhe (SEEKWORK=1,2 puhul leitud töösuhe):

1

Füüsilisest isikust ettevõtjana

 

Palgatöötajana:

2

otsitakse ainult täisajatööd (või on juba leitud)

3

otsitakse täisajatööd, kuid kui seda ei pakuta, võetakse osaajatöö vastu

4

otsitakse osaajatööd, kuid kui seda ei pakuta, võetakse täisajatöö vastu

5

otsitakse ainult osaajatööd (või on juba leitud)

6

isik ei avaldanud, kas otsis täisaja- või osaajatööd (või on juba leidnud)

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠1,2,4 ja LOOKOJ≠1)

tühi

Vastus puudub

SEEKDUR

102

KVARTAL

 

Tööotsingu kestus

SEEKWORK=1,4 või LOOKOJ=1

0

Pole veel otsingut alustanud

1

Alla 1 kuu

2

1-2 kuud

3

3-5 kuud

4

6-11 kuud

5

12-17 kuud

6

18-23 kuud

7

24-47 kuud

8

4 aastat või rohkem

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠1,4 ja LOOKOJ≠1)

tühi

Vastus puudub

VIIMASE NELJA NÄDALA JOOKSUL KASUTATUD MEETODID TÖÖ LEIDMISEKS

METHODA

103

KVARTAL

 

Kontakteerus riikliku tööturuasutusega töö leidmiseks

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODB

104

KVARTAL

 

Kontakteerus personaliotsingufirmaga töö leidmiseks

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODC

105

KVARTAL

 

Pöördus vahetult tööandjate poole

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODD

106

KVARTAL

 

Uuris sõpradelt, sugulastelt, ametiühingutelt jne.

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODE

107

KVARTAL

 

Pani kuulutused ajalehte või ajakirja või vastas neile

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODF

108

KVARTAL

 

Uuris kuulutusi ajalehtedes ja ajakirjades

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODG

109

KVARTAL

 

Tegi testi, käis intervjuul või eksamil

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODH

110

KVARTAL

 

Otsis maad, tööruume või seadmeid

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODI

111

KVARTAL

 

Taotles lube, litsentse, rahalisi vahendeid

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

KVARTAL

 

Töökohataotluse tulemuste ootamine

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODK

113

KVARTAL

 

Kontaktivõtu ootamine riiklikust tööturuasutusest

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODL

114

KVARTAL

 

Avalikku sektorisse kandideerimise tulemuste ootamine

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODM

115

KVARTAL

 

Kasutas muud meetodit

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

KVARTAL

 

Nende isikute soov töötada, kes tööd ei otsi

SEEKWORK=3

 

Isik ei otsi tööd:

1

aga soovib siiski tööd saada

2

ja ei soovi tööd saada

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠3)

tühi

Vastus puudub

AVAILBLE

117

KVARTAL

 

Valmidus asuda tööle kahe nädala jooksul

SEEKWORK=1,4 või WANTWORK=1, tühi või WISHMORE=1

 

Kui töö leitaks praegu:

1

Isik saab tööle asuda kohe (2 nädala jooksul)

2

Isik ei saa kohe (2 nädala jooksul) tööle asuda

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠1,4 ja WANTWORK≠1, tühi ja WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

AASTA

 

Põhjused, miks ei olda valmis tööle asuma 2 nädala jooksul

AVAILBLE=2

 

Isik ei saa kohe (2 nädala jooksul) tööle asuda, sest:

1

ta peab lõpetama õppimise või väljaõppe

2

ta peab lõpetama kohustusliku sõjaväeteenistuse või üldkasuliku töö

3

tal pole võimalik praegusest töösuhtest kahe nädala jooksul lahkuda etteteatamisaja tõttu

4

isiklike või perekondlike kohustuste tõttu (sealhulgas rasedus ja sünnitus)

5

enda haigestumise või töövõimetuse tõttu

6

muudel põhjustel

9

Mittekohaldatav (AVAILBLE≠2)

tühi

Vastus puudub

PRESEEK

119

AASTA

 

Olukord vahetult enne seda, mil isik hakkas otsima tööd (või ootas uuele tööle asumist)

SEEKWORK=1,2,4

1

Isik töötas (sh praktikandid, stažöörid)

2

Isik õppis päevase või statsionaarse õppevormiga õppeasutuses (v.a praktikandid, stažöörid)

3

Isik oli ajateenija kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl

4

Isikul olid kodused/perekondlikud kohustused

5

Muu (nt pensionile jäänud)

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK=3,9)

tühi

Vastus puudub

NEEDCARE

120

AASTA

 

Vajadus hooldusteenuste järele

FTPTREAS=3 või SEEKREAS=3

 

Isik ei ole otsinud töökohta või töötab osaajaga, sest:

1

sobiv hooldeteenindus lastele puudub või on liiga kallis

2

sobiv hooldeteenindus haigetele, vaeguritele või vanuritele puudub või on liiga kallis

3

puudub sobiv hooldeteenindus nii lastele kui haigetele, vaeguritele või vanuritele või hooldeteenindus on liiga kallis

4

hooldeteenused ei mõjuta otsust töötada osaajaga või mitte otsida töökohta

9

Mittekohaldatav (FTPTREAS≠3 ja SEEKREAS≠3)

tühi

Vastus puudub

REGISTER

121

AASTA

 

Registreerumine riiklikus tööturuasutuses

kõik 15- kuni 74-aasta vanused

1

Isik on registreerunud riiklikus tööturuasutuses ja saab hüvitist või toetust

2

Isik on registreerunud riiklikus tööturuasutuses, kuid ei saa hüvitist või toetust

3

Isik ei ole registreerunud riiklikus tööturuasutuses, kuid saab hüvitist või toetust

4

Isik ei ole registreerunud riiklikus tööturuasutuses ja ei saa hüvitist või toetust

9

Mittekohaldatav (noorem kui 15-aastane või vanem kui 75-aastane isik)

tühi

Vastus puudub

PEAMINE HÕIVESEISUND

MAINSTAT (optional)

122

AASTA

 

Peamine hõiveseisund

kõik 15-aastased või vanemad

1

Töötab (ka tasustamata töö pereettevõttes või talumajapidamises), sealhulgas praktikandiaeg või tasustatud stažeerimine jne.

2

Töötu

3

Õpilane, üliõpilane, täiendõpe, tasustamata töökogemus

4

Pensionil või ennetähtaegsel pensionil või loobunud ettevõtlusest

5

Alaliselt töövõimetu

6

Kohustuslikus sõjaväeteenistuses

7

Kodune

8

Muu mitteaktiivne isik

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

HARIDUS JA KOOLITUS

EDUCSTAT

123

KVARTAL

 

Õpilane, üliõpilane või praktikant omandamas korralist haridust viimase nelja nädala jooksul

kõik 15-aastased või vanemad

1

On olnud õpilane, üliõpilane või praktikant

3

Isik omandamas korralist haridust, kuid puhkusel

2

Ei ole olnud õpilane, üliõpilane või praktikant

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

EDUCLEVL

124

KVARTAL

 

Haridus- või väljaõppe tase

EDUCSTAT=1 või 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Mittekohaldatav (EDUCSTAT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

EDUCFILD (optional)

125/127

AASTA

 

Hariduse või väljaõppe valdkond

EDUCSTAT=1 või 3 ja HATLEVEL=3 kuni 6

000

Üldharidus

100

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus

200

Humanitaarteadused, keeled ja kunst

222

Võõrkeeled

300

Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus

400

Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus

420

Bioteadused (sealhulgas bioloogia ja keskkonnateadus)

440

Reaalteadused (sealhulgas füüsika, keemia ja geoteadus)

460

Matemaatika ja statistika

481

Informaatika

482

Arvutiõpe

500

Tehnika, tootmine ja ehitus

600

Põllumajandus ja veterinaaria

700

Tervishoid ja hoolekanne

800

Teenused

900

Ei ole teada

999

Mittekohaldatav (EDUCSTAT=2,9, tühi või EDUCLEVL≠(3 kuni 6))

tühi

Vastus puudub

COURATT

128

KVARTAL

 

Kas te olete viimase nelja nädala jooksul osalenud mis tahes kursusel, seminaril, konverentsil või olete võtnud eratunde või saanud väljaõpet väljaspool korralist haridussüsteemi (edaspidi „koolitus”)?

Kõik 15-aastased või vanemad

1

Jah

2

Ei

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

COURLEN

129/131

KVARTAL

 

Viimase nelja nädala jooksul koolitusele kulutatud aeg tundides

COURATT=1

3 numbrit

Aeg tundides

999

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

COURPURP (optional)

132

AASTA

 

Viimase koolituse eesmärk

COURATT=1

1

Peamiselt tööga seotud (ametialane)

2

Peamiselt isiklik/ühiskondlik

9

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

COURFILD (optional)

133/135

AASTA

 

Viimase koolituse valdkond

COURATT=1

000

Üldharidus

100

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus

200

Humanitaarteadused, keeled ja kunst

222

Võõrkeeled

300

Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus

400

Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus

420

Bioteadused (sealhulgas bioloogia ja keskkonnateadus)

440

Reaalteadused (sealhulgas füüsika, keemia ja geoteadus)

460

Matemaatika ja statistika

481

Informaatika

482

Arvutiõpe

500

Tehnika, tootmine ja ehitus

600

Põllumajandus ja veterinaaria

700

Tervishoid ja hoolekanne

800

Teenused

900

Ei ole teada

999

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

COURWORH (optional)

136

AASTA

 

Kas viimane koolitus toimus tasustatud tööajal?

COURATT=1

1

Ainult tasustatud tööajal

2

Enamasti tasustatud tööajal

3

Enamasti väljaspool tasustatud tööaega

4

Ainult väljaspool tasustatud tööaega

5

Sel ajal töökoht puudus

9

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

HATLEVEL

137/138

KVARTAL

 

Lõpetatud haridusasutuse või väljaõppe kõrgeim tase

Kõik 15-aastased või vanemad

00

Formaalne haridus puudub või on allpool ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (vähem kui kaks aastat)

31

ISCED 3c (kaks aastat ja enam)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (a, b või c eristamine pole võimalik, 2 aastat või rohkem)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (a, b või c eristamine pole võimalik)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

HATFIELD

139/141

AASTA

 

Kõrgeima lõpetatud haridusastme või väljaõppe valdkond

HATLEVEL=22 kuni 60

000

Üldharidus (1)

100

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (1)

200

Humanitaarteadused, keeled ja kunst (1)

222

Võõrkeeled

300

Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus (1)

400

Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus (1)

420

Bioteadused (sealhulgas bioloogia ja keskkonnateadus) (1)

440

Reaalteadused (sealhulgas füüsika, keemia ja geoteadus) (1)

460

Matemaatika ja statistika (1)

481

Informaatika

482

Arvutiõpe

500

Tehnika, tootmine ja ehitus (1)

600

Põllumajandus ja veterinaaria (1)

700

Tervishoid ja hoolekanne (1)

800

Teenused (1)

900

Ei ole teada

999

Mittekohaldatav (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, tühi)

tühi

Vastus puudub

HATYEAR

142/145

AASTA

 

Aasta, mil kõrgeima taseme haridusasutus või väljaõpe lõpetati

HATLEVEL=11-60

 

Aasta, mil kõrgeima taseme haridusasutus või väljaõpe edukalt lõpetati, 4 numbrikohta

9999

Mittekohaldatav (HATLEVEL=00, 99, tühi)

tühi

Vastus puudub

TEGEVUS ÜKS AASTA ENNE VAATLUST

WSTAT1Y

146

AASTA

 

Tegevus üks aasta enne vaatlust

kõik 15-aastased või vanemad

1

Töötab (ka tasustamata töö pereettevõttes või talumajapidamises), sealhulgas praktikandiaeg või tasustatud stažeerimine jne.

2

Töötu

3

Õpilane, üliõpilane, täiendõpe, tasustamata töökogemus

4

Pensionil või ennetähtaegsel pensionil või loobunud ettevõtlusest

5

Alaliselt töövõimetu

6

Kohustuslikus sõjaväeteenistuses

7

Kodune

8

Muu mitteaktiivne isik

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

STAPRO1Y

147

AASTA

 

Tööalane staatus üks aasta enne vaatlust

WSTAT1Y=1

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (WSTAT1Y≠1)

tühi

Vastus puudub

NACE1Y2D

148/149

AASTA

 

Kohaliku üksuse, kus isik töötas üks aasta enne vaatlust, tegevusala

WSTAT1Y=1

 

NACE Rev. 2

00

Mittekohaldatav (WSTAT1Y≠1)

tühi

Vastus puudub

COUNTR1Y

150/151

AASTA

 

Elukohariik üks aasta enne vaatlust

Kõik 1-aastased või vanemad

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

99

Mittekohaldatav (alla 1-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

REGION1Y

152/153

AASTA

 

Elukoha piirkond üks aasta enne vaatlust

Kõik 1-aastased või vanemad

 

NUTS 2

99

Mittekohaldatav (isik on muutnud elukohariiki või alla üheaastane laps)

tühi

Vastus puudub

TULUD

INCDECIL

154/155

AASTA

 

Igakuine (neto-)palk põhitöökohalt

STAPRO=3

01-10

Detsiilide järjekord

99

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

KÜSITLUSE TEHNILISED ÜKSIKASJAD

REFYEAR

156/159

KVARTAL

 

Vaatlusaasta

kõik

 

Aasta 4 numbrikohta

REFWEEK

160/161

KVARTAL

 

Vaatlusnädal

kõik

 

Esmaspäevast pühapäevani kestva nädala number

INTWEEK

162/163

KVARTAL

 

Intervjuunädal

kõik

 

Esmaspäevast pühapäevani kestva nädala number

COUNTRY

164/165

KVARTAL

 

Riik

kõik

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

REGION

166/167

KVARTAL

 

Leibkonna piirkond

kõik

 

NUTS 2

DEGURBA

168

KVARTAL

 

Linnastumise aste

kõik

1

Tiheasustusega piirkond

2

Keskmise asustusega piirkond

3

Hõreasustusega piirkond

HHNUM

169/174

KVARTAL

 

Leibkonna järjekorranumber

kõik

 

Järjekorranumbreid jaotavad riiklikud statistikaasutused ning need jäävad kõikidel etappidel samaks.

 

Sama leibkonna eri liikmeid puudutavad andmestikud kannavad sama järjekorranumbrit.

HHTYPE

175

KVARTAL

 

Leibkonna liik

kõik

1

Isik elab tavaleibkonnas (või püsivalt hotellis) ja teda vaadeldakse selles leibkonnas

2

Isik elab asutuses ja teda vaadeldakse selles asutuses

3

Isik elab asutuses, kuid teda vaadeldakse selles tavaleibkonnas

4

Isik elab muus tavaleibkonnas riigi territooriumil, kuid teda vaadeldakse päritoluleibkonnas

HHINST

176

KVARTAL

 

Asutuse liik

HHTYPE=2,3

1

Haridusasutus

2

Haigla

3

Muu hoolekandeasutus

4

Religioosne asutus (kui ei ole hõlmatud kategooriatega 1–3)

5

Tööliste ühiselamu, töökohad ehitusplatsidel, üliõpilaste ühiselamu, ülikoolimajutus jne

6

Sõjaväeasutus

7

Muu (nt vangla)

9

Mittekohaldatav (HHTYPE≠1,4)

tühi

Vastus puudub

COEFFY

177/182

AASTA

 

Aasta statistiline kaal

kõik

0000-9999

Veerud 177-180 sisaldavad täisarve

00-99

Veerud 181-182 sisaldavad kümnendkohti

COEFFQ

183/188

KVARTAL

 

Kvartali statistiline kaal

kõik

0000-9999

Veerud 183-186 sisaldavad täisarve

00-99

Veerud 187-188 sisaldavad kümnendkohti

COEFFH

189/194

AASTA

 

Leibkonna vaatlustunnuste valimi aastai statistiline kaal (üksikisikute valimi puhul)

 

0000-9999

Veerud 189-192 sisaldavad täisarve

 

00-99

Veerud 193-194 sisaldavad kümnendkohti

 

INTWAVE

195

KVARTAL

 

Vaatlusetapi järjenumber

kõik

1-8

Etapi järjenumber

INTQUEST

196

KVARTAL

 

Kasutatud küsimustik

kõik

1

Ainult tuumikmuutujad

2

Kogu küsimustik


(1)  Või ISCED 1997 alljaotised – hariduse valdkond – kodeeritud 3 numbrikohaga.


Top