EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0324

2008/324/EÜ: Komisjoni otsus, 25. märts 2008 , raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks säilitatavate elektrooniliste andmete platvormi eksperdirühma moodustamise kohta

OJ L 111, 23.4.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 223 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/324/oj

23.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/11


KOMISJONI OTSUS,

25. märts 2008,

raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks säilitatavate elektrooniliste andmete platvormi eksperdirühma moodustamise kohta

(2008/324/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist (edaspidi „andmete säilitamise direktiiv”), (1) seab eesmärgiks ühtlustada liikmesriikide sätted, mis käsitlevad üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate kohustusi säilitada teatavaid andmeid, mida nad loovad või töötlevad, et need oleksid kättesaadavad raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks.

(2)

Andmete säilitamise direktiivi preambulis on märgitud, et elektrooniliste sideteenustega seotud tehnoloogia muutub kiiresti ja pädevate ametiasutuste õiguslikud nõudmised võivad muutuda. Nõuannete saamiseks ja parimat tava puudutavate kogemuste jagamiseks kõigis isikuandmete säilitamisega seonduvates küsimustes kavatseb komisjon moodustada rühma, kuhu on koondatud liikmesriikide õiguskaitseorganid, elektrooniliste sideteenuste tööstuse ühendused ning Euroopa Parlamendi ja andmekaitsega tegelevate ametiasutuste, kaasa arvatud Euroopa Andmekaitseinspektori esindajad.

(3)

Andmete säilitamise direktiivi artiklis 14 on sätestatud, et hiljemalt 15. septembril 2010. aastal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõnealuse direktiivi kohaldamise ja majandusettevõtjatele ja tarbijatele avalduva mõju hinnangu, võttes arvesse elektroonilise sidetehnoloogia edasist arengut ja komisjonile andmete säilitamise kohta esitatud statistikat. Hinnang peaks aitama otsustada, kas andmete säilitamise direktiivi on vaja muuta, eelkõige seoses kõnealuse direktiivi artiklis 5 toodud andmete nimekirjaga ja artiklis 6 sätestatud säilitamistähtaegadega.

(4)

10. veebruaril 2006 andsid nõukogu ja komisjon välja ühisavalduse andmete säilitamise direktiivi hindamise kohta. Selles märgiti, et komisjon kutsub asjaomaseid sidusrühmi üles osalema direktiivi läbivaatamiseks peetavatel korralistel koosolekutel, et vahetada teavet tehnoloogia arengu ning direktiivi kohaldamise kulude ja tõhususe kohta. Ühisavalduses on öeldud, et selle protsessi kestel kutsutakse liikmesriike üles teavitama partnereid oma kogemustest direktiivi rakendamisel ja vahetama parimaid tavasid. Ühisavalduses on ka öeldud, et kõnealuste arutelude põhjal kaalub komisjon võimalike ettepanekute esitamist, sealhulgas võimalike raskuste kohta, mis liikmesriikidel võivad olla üles kerkinud seoses direktiivi tehnilise ja praktilise rakendamisega, eelkõige selle kohaldamisega e-posti ja Interneti-telefoniga seonduvate andmete suhtes.

(5)

Eespool nimetatud põhjustel on vaja moodustada andmete säilitamise valdkonna eksperdirühm, mis koosneb andmete säilitamise direktiivi põhjenduses 14 osutatud sidusrühmadest.

(6)

Eksperdirühm tegutseb nõuanderühmana. Eksperdirühm hõlbustab parimate tavade vahetamist ja annab oma panuse komisjoni hinnangusse direktiivi kohaldamise kulude ja tõhususe ning direktiivi mõjutada võiva asjaomase tehnoloogia arengu kohta.

(7)

Eksperdirühma liikmed määratakse direktiivi 2006/24/EÜ põhjenduses 14 osutatud sidusrühmade hulgast.

(8)

Rühm peaks koosnema kuni 25 liikmest selliselt, et eespool nimetatud sidusrühmad oleksid esindatud tasakaalustatud viisil.

(9)

Oma töö hõlbustamiseks ja kiirendamiseks peaks eksperdirühmal olema õigus moodustada alamrühmi, kes käsitlevad ühte konkreetset teemat. Alamrühmade volitused tuleks kokku leppida eksperdirühmas ja need tuleks selgelt sõnastada.

(10)

Eksperdirühma liikmete jaoks tuleks ette näha teabe avaldamise eeskirjad, ilma et see piiraks komisjoni turvaeeskirju, mis on esitatud komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom lisas. (2)

(11)

Eksperdirühma liikmete isikuandmeid tuleks töödelda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (3)

(12)

Liikmete ametiaeg peaks olema viis aastat ja seda võiks olla võimalik pikendada.

(13)

On otstarbekas määrata ajavahemik käesoleva otsuse rakendamiseks. Komisjon kaalub sobival ajal selle ajavahemiku pikendamist,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks säilitatavate elektrooniliste andmete platvormi eksperdirühm

Käesolevaga moodustatakse raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks säilitatavate elektrooniliste andmete platvormi eksperdirühm, kes tegeleb küsimustega, mis seonduvad isikuandmete säilitamisega õiguskaitse eesmärgil elektroonilise side sektoris (edaspidi „eksperdirühm”).

Artikkel 2

Konsulteerimine ja ülesanded

1.   Komisjon võib eksperdirühmaga konsulteerida mis tahes küsimustes, mis seonduvad raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks vajalike andmete elektroonilise säilitamisega. Eksperdirühma iga liige võib soovitada komisjonil konkreetses küsimuses eksperdirühmaga konsulteerida. Komisjon kutsub kokku eksperdirühma korralised koosolekud ja koostab eelnevalt üksikasjaliku päevakorra, mis koosneb käesoleva artikli kohaldamisalasse jäävatest küsimustest.

2.   Eksperdirühma ülesanded on järgmised:

a)

olla foorumiks dialoogile ning kogemuste ja parimate teadmiste vahetamisele käesoleva otsuse artiklis 3 määratletud üksuste hulgast määratud ekspertide, eelkõige liikmesriikide pädevate asutuste ja elektroonilise side sektori esindajate vahel küsimustes, mis seonduvad üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste ja üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate poolse isikuandmete säilitamisega, et tagada kõnealuste andmete kättesaadavus raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks;

b)

õhutada ja lihtsustada ühist arusaamist sellest, kuidas direktiivi peaks kohaldama;

c)

vahetada teavet asjaomase tehnoloogilise arengu ning direktiivi kohaldamise kulude ja tõhususe kohta;

d)

aidata komisjonil kindlaks teha ja määratleda raskused, mis on liikmesriikidel üles kerkinud seoses direktiivi tehnilise ja praktilise kohaldamisega, eelkõige selle kohaldamisega e-posti ja Interneti-telefoniga seonduvate andmete suhtes;

e)

aidata komisjonil hinnata andmete säilitamise direktiivi kohaldamist ja selle mõju majandusettevõtjatele ja tarbijatele.

Artikkel 3

Koosseis ja liikmete nimetamine

1.   Eksperdirühma kuulub kuni 25 liiget, kes määratakse järgmiste üksuste hulgast:

a)

liikmesriikide õiguskaitseorganid (kuni kümme liiget);

b)

Euroopa Parlamendi liikmed (kuni kaks liiget);

c)

elektrooniliste sideteenuste tööstuse ühendused (kuni kaheksa liiget);

d)

andmekaitsega tegelevate ametiasutuste esindajad (kuni neli liiget);

e)

Euroopa andmekaitseinspektor (üks liige).

2.   Lõike 1 punktides a ja b osutatud liikmed nimetab ametisse õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat vastavalt kas selleks palutud liikmesriikide või Euroopa Parlamendi ettepanekul. Liikmed nimetatakse ametisse isikuliselt ja nad võivad nimetada eksperdi, kes esindab neid eksperdirühma kohtumistel. Lõike 1 punktides c–e osutatud liikmed nimetab ametisse õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat enda esitatud kutse põhjal saada eksperdirühma liikmeks. Lõike 1 punktides c–e osutatud ühendustel ja organitel on õigus nimetada eksperdid, kes esindavad neid eksperdirühma kohtumistel.

3.   Isikuliselt ametisse nimetatud eksperdirühma liikmed jäävad ametisse kuni nende asendamiseni või kuni ametiaja lõpuni. Nende ametiaeg kestab viis aastat ja seda võib pikendada.

4.   Isikuliselt ametisse nimetatud eksperdirühma liikmed, kes ei suuda enam eksperdirühma aruteludele tõhusalt kaasa aidata, kes astuvad tagasi või kes ei täida asutamislepingu artiklis 287 sätestatud tingimusi, võidakse ülejäänud ametiajaks asendada.

5.   Isikuliselt ametisse nimetatud eksperdirühma liikmed kirjutavad igal aastal alla kohustusele tegutseda lähtuvalt avalikest huvidest ning avaldusele nende erapooletust kahjustada võivate huvide puudumise või olemasolu kohta.

6.   Isikuliselt määratud liikmete nimed avaldatakse komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel, Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja komisjoni eksperdirühmade registris. Liikmete nimesid kogutakse, töödeldakse ja avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 4

Töökord

1.   Eksperdirühma eesistuja on komisjon.

2.   Kokkuleppel komisjoniga võib moodustada alamrühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimuste lahendamisega eksperdirühma antud volituste alusel. Sellised alamrühmad saadetakse pärast nende volituste lõppemist laiali.

3.   Komisjoni esindaja võib juhul, kui see on kasulik ja/või vajalik, kutsuda rühma või alamrühma aruteludes osalema eksperte või vaatlejaid, kes on pädevad päevakorras olevates küsimustes.

4.   Eksperdirühma või alamrühma töös osalemisel saadud teavet, mis on komisjoni arvates konfidentsiaalne, ei tohi avaldada.

5.   Eksperdirühm ja selle alamrühmad kohtuvad tavaliselt komisjoni ruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Komisjon tagab sekretariaaditeenused. Teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad menetluse vastu huvi, võivad osaleda eksperdirühma või selle alamrühmade koosolekutel.

6.   Eksperdirühm võtab oma töökorra vastu vastavalt komisjoni heakskiidetud töökorra standardeeskirjadele.

7.   Komisjon võib asjaomase dokumendi algkeeles avaldada ükskõik milliseid kokkuvõtteid, järeldusi või väljavõtteid järeldustest või rühma töödokumente.

Artikkel 5

Lisaeksperdid

1.   Komisjon võib kutsuda rühma töös osalema väliseksperte ja vaatlejaid, kes on pädevad konkreetses päevakorraküsimuses.

2.   Komisjon võib kutsuda rühma kohtumistel osalema liikmesriikide, kandidaatriikide või kolmandate riikide ning rahvusvaheliste, valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide ametlikke esindajaid.

Artikkel 6

Koosolekute kulud

1.   Komisjon hüvitab liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele rühma tegevusega seotud reisi- ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertide kulude hüvitamise korrale.

2.   Liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele ei maksta osutatud teenuste eest tasu.

3.   Koosolekute kulud hüvitatakse aastaeelarve piires, mille eraldavad rühmale asjaomased komisjoni talitused.

Artikkel 7

Kohaldamine

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2012. Komisjon võib enne nimetatud kuupäeva teha otsuse võimaliku pikendamise kohta.

Brüssel, 25. märts 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Franco FRATTINI


(1)  ELT L 105, 13.4.2006, lk 54.

(2)  EÜT L 317, 3.12.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/548/EÜ (ELT L 215, 5.8.2006, lk 38).

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Top