EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0357

Komisjoni määrus (EÜ) nr 357/2008, 22. aprill 2008 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) V lisa (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 111, 23.4.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 202 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/357/oj

23.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 357/2008,

22. aprill 2008,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (1) eriti selle artikli 23a punkti g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 999/2001 kehtestatakse loomade teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSEde) vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad. Määrust kohaldatakse elusloomade ja loomsete saaduste tootmise ja turustamise ning teatavatel erijuhtudel ka nende ekspordi suhtes.

(2)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas on sätestatud määratletud riskiteguriga materjali kõrvaldamise ja hävitamise eeskirjad.

(3)

Mitmed tegurid näitavad veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) epideemia puhul soodsat arengutendentsi ja olukorra märgatavat paranemist viimastel aastatel tänu kehtivatele riskivähendusmeetmetele, eriti täielikule söödakeelule ning määratletud riskiteguriga materjalide kõrvaldamisele ja hävitamisele.

(4)

Komisjoni 15. juulil 2005. aastal vastu võetud TSE suuniste (2) üks strateegilisi eesmärke on tagada ja säilitada praegune tarbijakaitse tase, jätkates määratletud riskiteguriga materjali ohutut kõrvaldamist, kuid muutes kõrvaldamiseks ette nähtud riskiteguriga materjali loetelu ja loomade vanust vastavalt uutele teaduslikele seisukohtadele.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet jõudis oma 19. aprilli 2007. aasta arvamuses järeldusele, et praeguste teaduslike andmete põhjal ilmneb võimalik tuvastatav nakkavus veiste kesknärvisüsteemis umbes – peiteaja möödumisel ning võib eeldada, et 33 kuu vanuste veiste puhul ei ole nakkavus tuvastatav või seda ei esine.

(6)

Aastatel 2001–2006 tõusis ühenduses registreeritud BSE-positiivsete loomade keskmine vanus 86 kuult 121 kuule. Sama ajavahemiku jooksul kontrolliti ühenduses kokku rohkem kui 60 miljonit veist, BSE tuvastati 7 413 juhul, neist ainult 7 juhul registreeriti BSEga nakatumine nooremate kui 35 kuu vanuste veiste puhul.

(7)

Seega on olemas teaduslik alus teatava määratletud riskiteguriga materjali, eelkõige selgroo kõrvaldamise vanusepiirangu läbivaatamiseks veiste puhul. Võttes arvesse nakkavuse arengut kesknärvisüsteemis peiteajal, BSE-positiivsete juhtumite vanusestruktuuri ja pärast 1. jaanuari 2001 sündinud veiste vähemat nakatumist, võib tõsta selgroo, sealhulgas spinaalganglioni kui teatava määratletud riskiteguriga materjali kõrvaldamise vanusepiirangu veiste puhul 24 kuult 30 kuule. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas muuta määratletud riskiteguriga materjali mõistet.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 999/2001 vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisa punkti 1 alapunkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii)

üle 30 kuu vanuste loomade selgroog, välja arvatud sabalülid, kaela-, rinna- ja nimmelülide oga- ja ristjätked ning mediaansed ristluuharjad ja ristluutiivad, kuid sealhulgas spinaalganglion, ning”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 315/2008 (ELT L 94, 5.4.2008, lk 3).

(2)  KOM(2005) 322 lõplik.


Top