EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0175

Komisjoni määrus (EÜ) nr 175/2008, 27. veebruar 2008 , milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2008. aasta veebruari alaperioodiks avatud tariifikvoodi raames

OJ L 55, 28.2.2008, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/175/oj

28.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 175/2008,

27. veebruar 2008,

milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2008. aasta veebruari alaperioodiks avatud tariifikvoodi raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (2) eriti selle artikli 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid, mis jaotatakse päritoluriikide kaupa ja mis jagatakse mitmesse alaperioodi vastavalt kõnealuse määruse IX lisale ja vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 60/2008, (3) millega avatakse Ameerika Ühendriikidest pärit kroovitud või poolkroovitud riisi tariifikvoodi eri alaperiood 2008. aasta veebruariks, ning sätestatakse nende korraldus.

(2)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a ette nähtud tariifikvoodi puhul, mille järjekorranumber on 09.4127, on 2008. aasta teine alaperiood veebruar.

(3)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 8 punkti a kohaselt koostatud teatisest järeldub, et 2008. aasta veebruari esimesel kümnel tööpäeval vastavalt kõnealuse määruse artikli 4 lõikele 1 esitatud taotlused kvoodile järjekorranumbriga 09.4127 hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemaid koguseid.

(4)

Seega tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 5 esimesele lõigule kindlaks määrata järjekorranumbriga 09.4127 kvoodi raames järgmisel alaperioodil saada olev üldkogus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 327/98 osutatud kvoodi (järjekorranumbriga 09.4127) raames järgmisel alaperioodil saada olev üldkogus on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. veebruar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1). Määrus (EÜ) nr 1785/2003 asendatakse määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1) alates 1. septembrist 2008.

(2)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1538/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 49).

(3)  ELT L 22, 25.1.2008, lk 6.


LISA

Määruse (EÜ) nr 327/98 kohaselt 2008. aasta veebruari alaperioodil eraldatavad kogused ja järgmisel alaperioodil saada olevad kogused

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud, CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk-nr

2008. aasta veebruari alaperioodi jaotuskoefitsient

2008. aasta aprilli alaperioodil saada olev üldkogus

(kg)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

 (1)

12 365 684


(1)  Taotlused hõlmavad saada olevatest kogustest väiksemaid või nendega võrdseid taotlusi: kõik taotlused on seega vastuvõetavad.


Top