EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0174

Komisjoni määrus (EÜ) nr 174/2008, 27. veebruar 2008 , millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 994/2007, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist, Egiptusest, Kasahstanist, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja Venemaalt pärineva ferrosiliitsiumi impordi suhtes

OJ L 55, 28.2.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/174/oj

28.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 174/2008,

27. veebruar 2008,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 994/2007, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist, Egiptusest, Kasahstanist, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja Venemaalt pärineva ferrosiliitsiumi impordi suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), ja eriti selle artiklit 8,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

30. novembril 2006 andis komisjon Euroopa Liidu Teatajas  (2) avaldatud teadaandega teada dumpinguvastase menetluse algatamisest Hiina Rahvavabariigist, Egiptusest, Kasahstanist, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja Venemaalt pärit ferrosiliitsiumi (edaspidi „FeSi”) impordi suhtes.

(2)

Komisjon kehtestas määrusega (EÜ) nr 994/2007 (3) ajutise dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist, Egiptusest, Kasahstanist, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja Venemaalt pärit FeSi impordi suhtes, mis kuulub praegu CN-koodide 7202 21 00, 7202 29 10 ja 7202 29 90 alla. Nimetatud impordi suhtes kehtestatud meetmete puhul on tegemist väärtuselise tollimaksuga, välja arvatud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi eksportiva tootja puhul, kelle võetud hinnakohustis kiideti heaks kõnealuse määrusega.

(3)

Seoses hinnakohustise otstarbekuse uurimisega leiti, et FeSi hindade kõikumine jätkus pärast ajutiste meetmete kehtestamist ja hinnakohustise heakskiitmist. Leiti, et FeSi hinnad olid märkimisväärselt muutlikud. Tulenevalt eespool kirjeldatud hindade kõikumisest jõuti järeldusele, et minimaalse impordihinna kindlaksmääramine ei ole enam sobiv meede, võttes arvesse uurimise käigus tehtud järeldusi.

(4)

Et seda probleemi lahendada, uuriti võimalust indekseerida minimaalne impordihind peamise tootmissisendi hinna suhtes. Siiski jõuti järeldusele, et turuhindade kõikumist ei saa seletada vaid peamise tootmissisendi hinna tõusuga ning seega ei ole võimalik minimaalset impordihinda indekseerida. Seega järeldati, et praeguses vormis hinnakohustis, st kindlaksmääratud minimaalne hind, ei ole enam rakendatav, ja et kindlaksmääratud minimaalsetest hindadest tulenevat probleemi ei saa lahendada hinna indekseerimisega. Seega järeldati, et FeSi ei sobi enam kindlaksmääratud hinnakohustise võtmiseks (vaata ka nõukogu määruse (EÜ) nr 172/2008 (4) põhjendusi 131 ja 132) ja asjaomase äriühingu poolt võetud hinnakohustise heakskiitmine tuleks tühistada.

(5)

Asjaomast äriühingut teavitati komisjoni järeldustest ning anti võimalus esitada märkusi.

(6)

Äriühing väitis, et komisjoni põhjendused hinnakohustise tühistamiseks on vastuolus ühenduse huvide analüüsiga, millega komisjon tegi äriühingule teatavaks, et „kättesaadava teabe kohaselt ongi FeSi hinnad uurimisperioodi järgsel ajal tõepoolest näidanud kasvutendentsi, kuid võib kindlalt väita, et samal ajal on kasvanud ka FeSi peamiste tootmissisendite kulud”.

(7)

Sellega seoses märgitakse, et eespool viidatud märkusega, nagu kinnitatakse määruse (EÜ) nr 172/2008 põhjenduses nr 106, ei tehta kindlaks seost FeSi hinna muutumise ja tootmissisendite hindade vahel vaid märkus oli mõeldud selleks, et selgitada ühenduse tootmisharu majanduslikku olukorda. Vastavalt komisjoni väljakujunenud tavale seoses minimaalsete impordihindade indekseerimisega, saab minimaalseid impordihindasid indekseerida ainult juhul, kui hinnakohustises käsitletava toote hind muutub sõltuvalt peamisest tootmissisendist. Käesoleval juhul ei täheldatud, et peamise tootmissisendi (s.o elektri) hind oleks tihedalt seotud FeSi hinnatõusuga. Isegi kui FeSi ja peamise tootmissisendi hinnad oleksid seotud, siis võttes arvesse elektrihindade erinevusi erinevatel turgudel, ei ole erinevalt muudest toorainetest, nt nafta, elektrihindade kohta sobivat teabeallikat, et minimaalseid impordihindasid indekseerida. Veelgi enam, ka muud toorained nagu koks ja kvartsiit moodustavad suure, kuid muutuva osa FeSi tootmiskuludest. Seega, kui indekseerida minimaalsed impordihinnad iga kõnealuse tootmissisendi hinna suhtes, tuleks koostada keeruline indekseerimisvalem, mis teeks indekseerimise parameetrite väljaselgitamise ja hinnakohustise rakendamise äärmiselt keeruliseks. Seepärast jõuti järeldusele, et minimaalseid impordihindasid ei ole võimalik indekseerida peamise tootmissisendi hinna suhtes ja sellest tulenevalt lükati äriühingu väide tagasi.

(8)

Lisaks väitis äriühing, et on vastuolus komisjoni väljakujunenud tavaga muuta esialgu kindlaksmääratud ja/või lõplikus faasis välja pakutud meetme taset või vormi teabe alusel, mis iseloomustab uurimisperioodile järgnenud perioodi. Vastavalt hinnakohustise tingimustele teavitati äriühingut, et komisjon võib hinnakohustisele antud heakskiidu tagasi võtta selle rakendamise ajal mis tahes etapis, kui asjaolud on muutunud võrreldes hinnakohustise heakskiitmise ajal kehtinud olukorraga või kui on selgunud, et hinnakohustise jälgimine ja täitmine on ebaotstarbekas ja kui ei jõuta ühendusele vastuvõetava lahenduseni. Sellest tulenevalt lükati väide tagasi.

(9)

Äriühing väitis veel, et komisjon jõudis hinnakohustise efektiivsust hinnates valele järeldusele osaliselt seepärast, et kasutas uurimisperioodile järgneva perioodi kontrollimata andmeid. Sellega seoses märgiti, et komisjon järgis oma väljakujunenud tava, kuna kasutas analüüsimisel nii peamiselt Eurostatilt saadud andmeid kui ka äriühingu regulaarselt esitatavat hinnakohustise täitmist käsitlevat aruannet. Seepärast lükati kõnesolev väide tagasi.

(10)

Seoses sellega ning vastavalt algmääruse artikli 8 lõikele 9 ja hinnakohustise asjakohastele punktidele, millega volitatakse komisjoni hinnakohustise heakskiitmist ühepoolselt tühistama, otsustas komisjon tühistada Silmak Dooel Export Import, (asukoht Jegunovce) pakutud hinnakohustise heakskiitmise.

(11)

Samaaegselt käesoleva määrusega on nõukogu kehtestanud määrusega (EÜ) nr 172/2008 lõpliku dumpinguvastase tollimaksu muu hulgas endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärineva ferrosiliitsiumi impordi suhtes, mida kohaldatakse asjaomase eksportiva tootja toodetud kõnealuste toodete impordi suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga tühistatakse äriühingu Awaji Silmak Dooel Export Import (asukoht Jegunovce) seoses muu hulgas endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit ferrosiliitsiumi impordi dumpinguvastase menetlusega võetud hinnakohustise heakskiitmine.

Artikkel 2

Komisjoni määruse (EÜ) nr 994/2007 artikkel 2 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 27. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT C 291, 30.11.2006, lk 34.

(3)  ELT L 223, 29.8.2007, lk 1.

(4)  Vaata käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 6.


Top