EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0171

Nõukogu määrus (EÜ) nr 171/2008, 25. veebruar 2008 , millega jäetakse jõusse nõukogu määrus (EÜ) nr 71/97, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattavaruosade impordile

OJ L 55, 28.2.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 176 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/171/oj

28.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 171/2008,

25. veebruar 2008,

millega jäetakse jõusse nõukogu määrus (EÜ) nr 71/97, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattavaruosade impordile

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artiklit 9, artikli 11 lõiget 3 ja artikli 13 lõiget 4,

pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Kehtivad meetmed

(1)

1993. aasta septembris kehtestas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 (2) Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina”) pärit jalgrataste impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu 30,6 %. Kõnealust tollimaksu tõsteti pärast viimast läbivaatamist nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005 (3) (edaspidi „põhimeede”) 48,5 %-le.

(2)

Pärast nimetatud dumpinguvastasest tollimaksust väidetava kõrvalehoidmise uurimist seoses Hiina jalgrattavaruosadest jalgrataste kokkupanemisega ühenduses, laiendas nõukogu 1997. aasta jaanuaris algmääruse artikli 13 alusel määrusega (EÜ) nr 71/97 (4) Hiinast pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu ka Hiinast pärit oluliste jalgrattavaruosade impordile (edaspidi „kõrvalehoidmise vastane meede”). Kõrvalehoidmise vastase meetmega nähti ette ka kohustus kehtestada maksuvabastuse kava, millega antaks Hiina jalgrattavaruosade impordile kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu vabastus nendele jalgrataste kokkupanijatele, kes ei hoia jalgratastele kehtestatud meetmest kõrvale, tehes seega neile erandi jalgrattavaruosadele laiendatud meetmest.

(3)

Komisjon võttis 1997. aasta juunis vastu määruse (EÜ) nr 88/97 (5) Hiinast pärit teatavate jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta eespool nimetatud laiendamisest, millega kehtestati õiguslik raamistik maksuvabastuse kava toimimiseks (edaspidi „maksuvabastuse kava”).

(4)

Kõnealuse kolme meetme tulemusel kehtib praegu Hiinast pärit jalgratastele dumpinguvastane tollimaks 48,5 % ning seda tollimaksu on laiendatud ka Hiinast pärit teatavate jalgrattavaruosade impordile, kuid need ühenduse jalgrataste kokkupanijad, kes ei hoia kõrvale tollimaksudest, võib jalgrattavaruosadele kehtestatud tollimaksust vabastada.

2.   Läbivaatamise põhjused

(5)

Pärast meetmete laiendamist teatavate jalgrattavaruosade impordile on komisjon paljud ühenduse äriühingud kõrvalehoidmise vastase meetme kohaldamisest vabastanud. Komisjonile laekub jätkuvalt taotlusi vabastuse saamiseks, seega on vabastust taotlevate isikute arv oluliselt kasvanud. Samas ei ole täheldatud ilmseid viiteid sellele, et mõni vabastuse saanud äriühing hoiduks dumpinguvastaste tollimaksude maksmisest.

(6)

Samuti oli komisjonil piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamise korral kõrvalehoidmine ei jätku ega kordu.

(7)

Pealegi on kõrvalehoidmise vastane meede olnud jõus kümme aastat ning seda ei ole alates kehtestamisest kordagi läbi vaadatud.

(8)

Olles pärast nõuandekomiteega konsulteerimist otsustanud, et läbivaatamise algatamiseks algmääruse artikli 13 lõike 4 ja artikli 11 lõike 3 alusel on piisavalt tõendeid, algatas komisjon 28. novembril 2006 käesoleva kõrvalehoidmise vastase meetme läbivaatamise, avaldades algatamisteate Euroopa Liidu Teatajas. (6)

3.   Uurimine

(9)

Uurimise eesmärk oli hinnata, kas kõrvalehoidmise vastane meede on jätkuvalt vajalik.

3.1.   Uurimisperiood

(10)

Uurimine hõlmas ajavahemikku 1. oktoobrist 2005 kuni 30. septembrini 2006 (edaspidi „uurimisperiood”). Kõrvalehoidmise jätkumise või kordumise tõenäosuse hindamise seisukohast oluliste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku 2003. aastast kuni uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood”).

3.2.   Uurimisega seotud isikud

(11)

Komisjon teatas teadaolevatele ühenduse jalgrataste kokkupanijatele ja nende ühingutele ametlikult läbivaatamise algatamisest. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ning taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul.

(12)

Kõigile huvitatud isikutele, kes seda soovisid ja kes esitasid konkreetsed põhjused, miks neid tuleks ära kuulata, anti selleks võimalus.

(13)

Pidades silmas käesolevasse läbivaatamise uurimisse kaasatud ühenduse jalgrataste kokkupanijate ilmselt suurt arvu, peeti sobivaks viia läbi väljavõtteline uuring kooskõlas algmääruse artikliga 17. Selleks et komisjon saaks moodustada valimi, paluti algmääruse artikli 17 lõike 2 alusel eespool nimetatud isikutel endast 15 päeva jooksul pärast uurimise algatamist teada anda ning esitada komisjonile algatamisteates nõutud teave.

(14)

Paljud ühenduse jalgrataste kokkupanijad – 158 äriühingut – täitsid nõuetekohaselt väljavõttelise uuringu vormi ja nõustusid edaspidise uurimise jooksul koostööd tegema. Nimetatud 158-st äriühingust võeti valimisse kaheksa äriühingut, kes leiti olevat ühendusesisese jalgrataste kokkupanemise mahu ja müügi suhtes ühenduse tööstusharu mõistes tüüpilised. Kaheksa valmisse kuulunud ühenduse jalgrataste kokkupanijat tootis uurimisperioodil ligikaudu kolmandiku ühenduse tööstusharu kogutoodangust ning 158 ühenduse jalgrataste kokkupanijat moodustasidki peaaegu kogu kõnealuse tööstusharu ühenduses. Kõnealune valim oli suurim tüüpiline jalgrataste tootmis- ja müügimaht ühenduses, mida oli võimalik olemasoleva aja jooksul uurida.

(15)

Vastavalt algmääruse artikli 17 lõikele 2 konsulteeriti moodustatud valimi suhtes asjaomaste isikutega, kes ei esitanud selle suhtes vastuväiteid.

(16)

Seepärast saadeti kaheksale valimisse kuulunud ühenduse jalgrataste kokkupanijale küsimustikud ning saadi neilt vastused.

(17)

Komisjon kogus ja kontrollis kõiki andmeid, mida ta pidas oma analüüsi jaoks vajalikuks, ning tegi kontrollkäigud järgmiste jalgrataste kokkupanijate juurde ühenduses:

Planet’Fun S.A., Périgny, Prantsusmaa;

Decathlon Italia SRL, Milano, Itaalia;

F.lli Masciaghi SPA, Basiano, Itaalia;

Denver SRL, Dronero-Cuneo, Itaalia.

B.   VAATLUSALUNE TOODE

(18)

Vaatlusaluseks tooteks on olulised jalgrattavaruosad:

värvitud või anodeeritud või poleeritud ja/või lakitud jalgrattaraamid, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi ex 8714 91 10 alla;

värvitud või anodeeritud või poleeritud ja/või lakitud esikahvlid, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi ex 8714 91 30 alla;

käiguvahetusmehhanismid, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi 8714 99 50 alla;

väntmehhanismid, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi 8714 96 30 alla;

vabajooksu ketirattad, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi 8714 93 90 alla, komplektis või mitte;

muud pidurid, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi 8714 94 30 alla;

pidurikangid, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi ex 8714 94 90 alla, komplektis või mitte;

täiskomplektsed rattad koos sisekummide, väliskummide ja ketiratastega või ilma, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi ex 8714 99 90 alla ja

juhtrauad, mida praegu klassifitseeritakse CN-koodi 8714 99 10 alla, koos varre, piduri- ja/või käigukangidega või ilma,

mis on pärit Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „vaatlusalune toode”). Kõnealused CN-koodid on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil.

C.   KÕRVALEHOIDMISE VASTASTEST MEETMETEST KÕRVALEHOIDMINE JA PÜSIV MÕJU

1.   Õiguslik raamistik

(19)

Selleks et hinnata, kas kõrvalehoidmise vastane meede on jätkuvalt vajalik, nagu on sätestatud põhjenduses 9, uuriti käesoleva läbivaatamise käigus, kas uurimisperioodi jooksul toimus kõrvalehoidmine jalgrataste kokkupanemise näol ning kas need asjaolud olid püsivad.

(20)

Täpsemalt uuriti, kas uurimisperioodi jooksul olid jalgrataste kokkupanemisel täidetud algmääruse artikli 13 lõikes 2 kehtestatud kõrvalehoidmise kriteeriumid ning kas esineb tõenäosus, et kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamise korral oleksid need kriteeriumid ikkagi täidetud.

(21)

Kokkuvõtlikult on kõnealused kriteeriumid järgmised:

„a)

tegevus algas või laienes oluliselt alates dumpinguvastase uurimise algatamisest või vahetult enne seda ning vaatlusalused tooteosad pärinevad riigist, mille suhtes meetmeid kohaldatakse, ja

b)

kõnealused osad moodustavad vähemalt 60 % kokkupandava toote osade koguväärtusest, kusjuures kõrvalehoidmisena ei käsitleta juhtumeid, mille puhul kokkupanemise või valmistamise ajal sissetoodud osadele lisandunud väärtus moodustab üle 25 % tootmiskuludest, ja

c)

tollimaksu parandav mõju on kokkupandava samasuguse toote hindade ja/või koguste osas ohustatud ning kui on tõendeid dumpingu esinemise kohta seoses samasuguse või sarnase toote puhul varem kindlaksmääratud normaalväärtustega.”

2.   Kõrvalehoidmine uurimisperioodi jooksul

(22)

Uuriti, kas ühenduse jalgrataste kokkupanijad hoidsid uurimisperioodi jooksul kõrvale kehtivatest kõrvalehoidmise vastastest meetmetest.

(23)

Kõik uurimise käigus koostööd teinud äriühingud olid ühenduse jalgrataste kokkupanijad, kes olid vabastatud kõrvalehoidmise vastaste meetmete kohaldamisest, st nad võisid oma jalgrataste kokkupanemiseks importida ja kasutada Hiina jalgrattaosi dumpinguvastase tollimaksu vabalt, kui Hiina varuosade osakaal ei ületanud 60 % kokkupandavate jalgrataste varuosade koguväärtusest. Uurimine näitas, et valimisse kuulunud ühenduse jalgrataste kokkupanijad täitsid seda reeglit, sest üle 60 % Hiina varuosade kasutamist ei tuvastatud.

(24)

Pärast kaheksa valimisse kuulunud ja 158 valimi küsimustikule täielikult vastanud ühenduse jalgrataste kokkupanija hindamist tehti kindlaks, et Hiina varuosade keskmine osakaal kaheksal valimisse kuulunud jalgrataste kokkupanijal oli 37 %, st kaugelt alla 60 % piirmäära. Kõikide koostööd teinud jalgrataste kokkupanijate puhul oli osakaal isegi väiksem – uurimisperioodi jooksul 29 %.

(25)

Eespool nimetatud osakaalud aastatel 2003, 2004 ja 2005 on esitatud järgmises tabelis:

Image

(26)

Kuna üks kõrvalehoidmise kriteerium oli täitmata, leiti, et jalgrataste kokkupanijad ei hoidnud kehtivatest meetmetest kõrvale ja täitsid oma maksuvabastuste tingimusi.

(27)

Koostööd teinud jalgrataste kokkupanijate osakaal ühenduses oli väga kõrge, st üle 90 % arvestatuna EÜ jalgrataste kokkupanijate müüdud jalgrataste mahust ning kinnitust ei leidnud ka see, nagu oleksid ülejäänud jalgrataste kokkupanijad meetmetest kõrvale hoidnud. Seega võib vastupidist näitavate tõendite puudumisel teha järelduse, et uurimisperioodi jooksul ei toimunud põhimeetmest kõrvalehoidmist.

3.   Püsiv mõju

(28)

Vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3 uuriti täiendavalt, kas kõrvalehoidmise puudumine oleks püsiv, st on tõenäoline, et kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamise korral kõrvalehoidmine ei kordu.

3.1.   Jalgrataste kokkupanemisega alustamine või oluline kasv

(29)

Kõigepealt analüüsiti, kas kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamine tooks kaasa jalgrataste kokkupanemisega alustamise või olulise kasvu. Selles suhtes tuletatakse meelde, et esialgse meetmetest kõrvalehoidmise uurimise käigus leiti, et pärast põhimeetmete kehtestamist Hiina jalgratastele 1993. aastal, suurenes Hiina jalgrattavaruosade kokkupanemine märgatavalt kuni 1997. aastani, mil kehtestati kõrvalehoidmise vastane meede. Toimusid olulised kaubandusstruktuuri muutused: järsult vähenes Hiina jalgrataste import, samas kui Hiina jalgrattavaruosade import hakkas kiiresti kasvama. See eelnev kogemus näitab, et on olemas oht, et kõrvalehoidmise vastase meetme puudumisel võib Hiina jalgrattavaruosade import ja nendest jalgrattavaruosadest jalgrataste kokkupanemine jälle oluliselt suureneda.

(30)

Lisaks näitas uurimine, et üldiselt on Hiina jalgrattavaruosad odavamad, võrreldes mis tahes muu päritolu jalgrattavaruosadega. Järelikult, kui mõned ühenduse jalgrataste kokkupanijad suurendaksid Hiina jalgrattavaruosade kasutamist, hakkaksid ka teised konkurentsis püsimiseks Hiina jalgrattaosi tõenäoliselt rohkem kasutama.

(31)

Pidades silmas eespool esitatud asjaolusid, ei saa välistada, et kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamine tooks kaasa Hiina jalgrattavaruosade impordi ja jalgrataste kokkupanemise olulise kasvu.

3.2.   Hiina jalgrattavaruosadele kehtestatud 60 % piirmäära kriteerium

(32)

Uuriti, kas oleks tõenäoline, et kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamise korral ületaks EÜ jalgrataste kokkupanijate kasutatud Hiina jalgrattavaruosade osakaal 60 % jalgrataste kokkupanemisel kasutatud kõigi jalgrattavaruosade koguväärtusest.

(33)

Siinkohal tuletatakse meelde, et vastavalt põhjenduses 24 märgitule oli Hiina jalgrattavaruosade keskmine osakaal uurimisperioodil 29 %, st kaugelt alla 60 % piirmäära. Keskmine osakaal kaheksa valimisse kuulunud ühenduse jalgrataste kokkupanija puhul oli mõnevõrra kõrgem (37 %).

(34)

Uurimise käigus selgus, et põhjused, miks EÜ jalgrataste kokkupanijad kasutasid märksa vähem Hiina jalgrattaosi kui neile maksuvabastuse eeskirjadega lubatud 60 %, võivad olla järgmised:

eelkõige on põhjuseks see, et 60 % reeglile peab vastama EÜ tootjate iga mudel ning Hiina jalgrattavaruosade keskmist suhet moonutavad kõrge kvaliteediga mudelid (milles kasutatakse Hiina jalgrattaosi vähem, kui üldse kasutatakse);

imporditud jalgrattavaruosade hindade, transpordikulude ja valuutakursside pidevad kõikumised ning muud praktilised põhjused nõuavad EÜ jalgrataste kokkupanijatelt manööverdamisruumi, et mitte riskida oma maksuvabastuse õiguse kaotamisega.

(35)

Väga keeruline on siiski määrata, kas eespool esitatud väited on piisavaks põhjenduseks, miks EÜ jalgrataste kokkupanijate kasutatud Hiina jalgrattavaruosade praeguse osakaalu ning kõrvalehoidmise eeskirjade ja maksuvabastuse kavaga lubatud 60 % piirmäära vahel on nii suur vahe.

(36)

Lisaks väitsid mõned ühenduse jalgrataste kokkupanijad, et põhjus, miks nad importisid vähem kui 60 % Hiina jalgrattaosi, oli üksnes selles, et täita neile antud maksuvabastustest tulenevaid kohustusi.

(37)

Tegelikult, nagu on märgitud ka põhjenduses 30, on Hiina jalgrattavaruosad üldiselt kõikidest muu päritoluga jalgrattavaruosadest odavamad ning seepärast võivad ühenduse jalgrataste kokkupanijad hakata konkurentsis püsimiseks kasutama rohkem Hiina jalgrattaosi.

(38)

Pilt on seega mõnevõrra segane. Arvestades, et tegeliku ja lubatud Hiina jalgrattavaruosade kasutuse vahel on märkimisväärne erinevus, ei tundu olevat ilmset ohtu, et jalgrataste kokkupanijad ületaksid 60 % piirmäära lühikese ajavahemiku jooksul.

(39)

Teisest küljest oleks Hiina jalgrataste kokkupanijatel keskmise pikkusega ajavahemiku jooksul siiski piisavalt suur stiimul importida rohkem kui lubatud 60 % piirmäära piires ning hakata seeläbi taas põhimeetmest kõrvale hoidma, eksportides EÜsse niinimetatud poolkomplekte või kokkupandavaid komplekte, st peaaegu valmis jalgrattaid erinevates konteinerites. See tooks tegelikult tagasi 1990ndatel aastatel enne kõrvalehoidmise vastase meetme kehtestamist toimunud kõrvalehoidmise ja lõpeks kindlasti 60 % piirmäära selge ületamisega.

(40)

Kõike seda arvesse võttes leitakse, et on olemas teatav risk, et meetmete kõrvaldamise korral hakatakse 60 % piirmäära ületama, sest stiimul importida rohkem kui lubatud 60 % piirmäär on küllaltki tugev.

(41)

60 % piirmäärast erandit lubava 25 % lisandväärtuse reegli kohta leiti, et EÜ jalgrataste kokkupanijate loodud keskmine lisandväärtus oli (158 väljavõttelise uuringu vormi põhjal) uurimisperioodil 20 %. Kaheksa ühenduses valimisse kuulunud ettevõtja loodud keskmine lisandväärtus oli uurimisperioodil 22 %. Arvestades seda, kui vähe ühenduses jalgrattavaruosasid toodetakse, ei ole tõenäoline, et see lisandväärtus ületaks 25 % piirmäära, juhul kui Hiina jalgrattavaruosade osakaal ületaks 60 % piirmäära. Seepäraste on ebatõenäoline, et ühenduse jalgrataste kokkupanijad annaksid üle 25 % lisandväärtust.

3.3.   Tollimaksu parandava mõju kahjustamine müügihindade ja/või koguste osas ning dumping

(42)

Tuli uurida, kas kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamine võiks dumpinguvastase tollimaksu parandavat mõju kahjustada ning soodustada dumpingu kordumist. Kehtivates turutingimustes, st mil kehtivad kõrvalehoidmise vastane meede ja sellega seotud maksuvabastuse kava, ei olnud siiski võimalik põhjendatult analüüsida, millist mõju avaldaksid madalad müügihinnad tollimaksudele ning dumpingu esinemisele, sest selliste EÜ hindade arvutuse aluseks oleks pidanud olema olukord, kus jalgrattad pandaks kokku üksnes Hiina varuosadest. Uurimisperioodi jooksul kokku pandud jalgrattad koosnesid aga erineva päritoluga varuosadest, sealhulgas EÜst, Hiinast ja muudest kolmandatest riikidest pärit varuosadest.

(43)

Siinkohal tuleb siiski mainida, et 1997. aastal teostatud uurimise käigus, mille tulemusel kehtestati kõrvalehoidmise vastane meede, jõuti järeldusele, et Hiina jalgratastele kehtestatud tollimaksu parandav mõju oli müügihindade osas kahjustatud ning dumping siiski esines. Võrreldavate müügihindade puudumisel uurimisperioodi jooksul jäävad kehtima selle varasema uurimise järeldused kahjustamise ja dumpingu kohta, mis on esitatud põhjendustes 19–24.

D.   JÄRELDUSED

(44)

Läbivaatamise käigus leiti, et praegu ei tundu kõrvalehoidmist esinevat. Samas ilmnes, et kõrvalehoidmise kordumise ohtu ei saa täielikult välistada. Eespool tehtud analüüsi põhjal näib olevat piiratud oht, et kõrvalehoidmise vastase meetme kõrvaldamise korral ei jääks praegune olukord keskpika ajavahemiku jooksul püsima, sest jalgrataste kokkupanijad võiksid kokkupanemist oluliselt suurendada, kasutades üle 60 % Hiina jalgrattaosi, mis kahjustaks Hiina jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu parandavat mõju.

(45)

Sellest tulenevalt jääb kõrvalehoidmise vastane meede jõusse, et tagada põhimeetme (jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu) tõhusus, ilma et seda kahjustaks kõrvalehoidmine jalgrataste kokkupanemise käigus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määrusega jäetakse jõusse määrusega (EÜ) nr 71/97 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu laiendamine Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattavaruosade impordile ning lõpetatakse seda importi käsitlev läbivaatamine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VIZJAK


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  EÜT L 228, 9.9.1993, lk 1.

(3)  ELT L 183, 14.7.2005, lk 1.

(4)  EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

(5)  EÜT L 17, 21.1.1997, lk 17.

(6)  ELT C 289, 28.11.2006, lk 15.


Top