EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0788

2007/788/EÜ: Komisjoni otsus, 13. september 2007 , EÜ asutamislepingu artikli 81 kohase menetluse kohta (Juhtum nr COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4275 all)

ELT L 317, 5.12.2007, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/788/oj

5.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/76


KOMISJONI OTSUS,

13. september 2007,

EÜ asutamislepingu artikli 81 kohase menetluse kohta

(Juhtum nr COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler)

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 4275 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2007/788/EÜ)

(1)

Käesolev otsus, mis on vastu võetud nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artikli 9 lõike 1 kohaselt, on adresseeritud ettevõtjale DaimlerChrysler AG (edaspidi „DaimlerChrysler”). Selles käsitletakse Mercedes-Benzi ja Smarti sõidukite remontimiseks vajalike tehniliste andmete andmist.

(2)

Tehnilised andmed on andmed, protsessid ja juhised, mida on vaja mootorsõiduki rikkis, katkiste või kasutatud osade kontrollimiseks, remontimiseks või vahetamiseks ja sõiduki süsteemides tekkinud rikete kõrvaldamiseks. Andmeid on seitse peamist liiki:

põhilised parameetrid (kehtestatud väärtusi käsitlevad dokumendid ning sõiduki mõõdetavate näitajate nimiväärtused, näiteks pöördemomendi seaded, piduri tõhususe näitajad, pneumaatilised ja hüdraulilised rõhud);

remondi- ja hooldusoperatsioonide joonised ja etapiviisilised kirjeldused (teeninduse käsiraamatud, tehnilised dokumendid, näiteks töökavad, konkreetsetel remonditöödel kasutatavate tööriistade kirjeldused ning joonised, näiteks juhtme- ja hüdraulikaskeemid);

testimine ja diagnoosimine (sealhulgas veakoodid ja vigade kõrvaldamise koodid, tarkvara ja muud andmed, mida on vaja sõidukite vigade diagnoosimiseks). Suur osa (kuigi mitte kõik) neist andmetest leidub spetsiaalsetes elektroonilistes tööriistades;

koodid, tarkvara ja muud andmed, mida on vaja sõidukite elektrooniliste kontrollplokkide (nn ECUd) ümberprogrammeerimiseks, nende algseadistuse taastamiseks ja alglaadimise läbiviimiseks. See andmeliik on seotud eelmisega, kuna tihti kasutatakse ühtesid ja samu elektroonilisi tööriistu vea diagnoosimiseks ning seejärel vea parandamise eesmärgil vajalike muudatuste tegemiseks elektrooniliste kontrollplokkide abil;

andmed varuosade kohta, sealhulgas osade kataloogid koodide ja kirjeldustega, ning sõidukite tuvastamise meetodid (st andmed konkreetse sõiduki kohta, mis võimaldavad remontijal kindlaks teha sõidukile koostamise käigus paigaldatud osade identifitseerimiskoodid ja välja selgitada konkreetsele sõidukile sobivate originaalvaruosade koodid);

eriandmed (märked tagasikutsumiste ja tüüpvigade kohta);

väljaõppematerjalid.

(3)

2006. aasta detsembris alustas komisjon menetlust ja edastas DaimlerChryslerile esialgse hinnangu, milles kahtles DaimlerChrysleri Mercedes-Benzi ja Smarti müügijärgse hoolduse partneritega sõlmitud kokkulepete kokkusobivuses EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 1.

(4)

Komisjoni esialgse hinnangu kohaselt ei ole DaimlerChrysler tõenäoliselt avaldanud teatavasse kategooriasse kuuluvaid remondialaseid tehnilisi andmeid ka märkimisväärse aja jooksul, mis on möödunud komisjoni määruses (EÜ) nr 1400/2002 (2) sätestatud üleminekuperioodi lõpust. Lisaks sellele ei olnud DaimlerChrysler komisjoni uurimise alustamise ajaks ikka veel käivitanud toimivat süsteemi, et võimaldada sõltumatutele remonditöökodadele tingimusteta juurdepääsu remondialastele tehnilistele andmetele. Kuigi komisjoni uurimise jooksul parandas DaimlerChrysler juurdepääsu tehnilistele andmetele, eelkõige avades 2005. aasta juunis asjakohase veebilehe (edaspidi „TA veebileht”), tundub siiski, et sõltumatud remonditöökojad saavad endiselt ebatäielikke andmeid.

(5)

Esialgses hinnangus leiti, et asjaomased turud, mida mõjutab kõnealune tegevus, on sõiduautode remondi- ja hooldusteenuste osutamise turg ning autoremontijate tehniliste andmetega varustamise turg. Neist esimesel turul kuulus Mercedes-Benzi ja Smarti volitatud võrgustikele väga suur turuosa ning teisel turul oli DaimlerChrysler ainuke tarnija, kes suutis pakkuda kõiki tehnilisi andmeid, mida on vaja tema sõidukite remontimiseks.

(6)

Lühidalt, DaimlerChrysleri teenindus- ja varuosade edasimüügilepingute kohaselt tuleb tema enda volitatud võrgustiku liikmetel osutada kõiki sõidukimargile ainuomaseid remonditeenuseid ning olla ka varuosade hulgimüüja. Komisjon tunneb muret, et sellised kokkulepped võivad avaldada negatiivset mõju, mida võib veelgi võimendada DaimlerChrysleri suutmatus pakkuda sõltumatutele remonditöökodadele nõuetekohast juurdepääsu tehnilistele andmetele, mille tulemusel luuakse ületamatud takistused ettevõtetele, kes soovivad ja suudavad osutada remonditeenuseid teistsuguse ärimudeli kohaselt.

(7)

Komisjoni esialgse järelduse kohaselt esitas DaimlerChrysler sõltumatutele remonditöökodadele tehnilisi andmeid nii, et andmete ulatus ja juurdepääsetavus ei vastanud nende vajadustele. Selline käitumine koos teiste autotootjate sarnase käitumisega võis kaasa aidata sõltumatute remonditöökodade turuseisundi halvenemisele. Eelnev on tõenäoliselt omakorda kaasa toonud märkimisväärse kahju tarbijatele varuosade valiku olulise vähenemise, remonditeenuste hinna tõusu, remonditöökodade valiku vähenemise, võimalike ohutusküsimuste ja uuenduslike remonditöökodade puudumise näol.

(8)

Asjaolu, et DaimlerChrysler ilmselt ei võimalda sõltumatutele remonditöökodadele nõuetekohast juurdepääsu tehnilistele andmetele, võib takistada müügijärgse hoolduse partneritega sõlmitud kokkulepetel saada kasu määruses (EÜ) nr 1400/2002 ette nähtud erandist, sest vastavalt selle määruse artikli 4 lõikele 2 ei kohaldata erandit juhul, kui mootorsõidukite tarnija keeldub tagamast sõltumatutele ettevõtjatele juurdepääsu tehnilistele andmetele, diagnostika- ja muudele seadmetele, tööriistadele, sealhulgas asjakohasele tarkvarale, või väljaõppele, mis on vajalik mootorsõidukite remondiks ja hoolduseks. Määruse põhjenduse 26 kohaselt ei tohi juurdepääsutingimuste puhul teha vahet volitatud ja sõltumatute ettevõtjate vahel.

(9)

Komisjon jõudis esialgsele arvamusele, et remondialastele tehnilistele andmetele juurdepääsu puudumise korral ei ole tõenäoline, et DaimlerChrysleri ja tema volitatud remonditöökodade vahel sõlmitud kokkulepete suhtes saaks kohaldada EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 3.

(10)

14. veebruaril 2007 esitas DaimlerChrysler komisjonile kohustused, mille eesmärk oli kõrvaldada esialgses hinnangus tõstatatud konkurentsiprobleemid.

(11)

Kohustustes lähtutakse põhimõttest, et sõltumatutele ja volitatud remonditöökodadele avaldatavate andmete ulatuse kindlaksmääramisel ei eelistata üht liiki töökodasid teistele. Seda silmas pidades tagab DaimlerChrysler, et kõik DaimlerChrysleri või tema nimel Mercedes-Benzi ja Smarti mudelite volitatud remonditöökodadele ja/või sõltumatutele importijatele ELi liikmesriikides pakutavad tehnilised andmed, tööriistad, seadmed, tarkvara ja väljaõpe, mis on vajalik mootorsõidukite remondiks ja hoolduseks, tehakse kättesaadavaks ka sõltumatutele remonditöökodadele.

(12)

Kohustuste kohaselt on määruse (EÜ) nr 1400/2002 artikli 4 lõike 2 tähenduses tehnilised andmed kõik andmed, mis avaldatakse volitatud remonditöökodadele Mercedes-Benzi ja Smarti mootorsõidukite remondiks ja hoolduseks. Need hõlmavad tarkvara, veakoode ja teisi parameetreid koos uuendustega, mida on vaja elektrooniliste kontrollplokkide DaimlerChrysleri soovitatud seadistuste sisestamiseks või taastamiseks, sõiduki tuvastamise meetodeid, varuosade katalooge, praktilistest kogemustest tulenevaid ning teatava mudeli või partii puhul tüüpiliste probleemidega seotud lahendusi, tagasikutsumise teateid ja muid teateid niisuguste remonditööde kohta, mida volitatud remonditöökodade võrgustikus võidakse teha tasuta.

(13)

Juurdepääs tööriistadele hõlmab juurdepääsu elektroonilistele diagnostika- ja muudele remondiks kasutatavatele töövahenditele koos nende juurde kuuluva tarkvaraga, sealhulgas tarkvara perioodilised uuendused, ning kõnealuste tööriistadega seotud müügijärgseid teenuseid.

(14)

Kohustused on siduvad DaimlerChryslerile ja temaga seotud ettevõtjatele, kuid ei ole otseselt siduvad Mercedes-Benzi ja Smarti mudelite sõltumatutele importijatele. Seetõttu on DaimlerChrysler nõustunud, et nende liikmesriikide puhul, kus DaimlerChrysler turustab Mercedes-Benzi ja/või Smarti sõidukeid sõltumatute importijate kaudu, teeb DaimlerChrysler kõik endast oleneva, et lepinguga kohustada kõnealuseid ettevõtjaid tasuta ja mittediskrimineerival viisil edastama sõltumatutele remonditöökodadele oma üleriigilise kommertsveebilehe kaudu kõik tehnilised andmed või tehniliste andmete kõik keeleversioonid, mille asjaomane importija on edastanud volitatud remonditöökodadele asjaomases liikmesriigis ja mis ei ole sõltumatutele remonditöökodadele kättesaadav TA veebilehe kaudu.

(15)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1400/2002 põhjendusele 26 ei ole DaimlerChrysler kohustatud sõltumatutele remonditöökodadele avaldama tehnilisi andmeid, mis võivad anda kolmandatele isikutele võimaluse sõidukisse paigutatud kasutamistõkistest kõrvale hiilida või need välja lülitada, elektronseadmeid uuesti kalibreerida (3) või teha muudatusi mootorsõiduki kiirust piiravates seadmetes. Nagu muid ELi õigusaktides sätestatud erandeid, tuleb ka põhjendust 26 tõlgendada kitsalt. Kohustustes märgitakse, et juhul, kui DaimlerChrysler otsustab kõnealust erandit kasutada sõltumatutele remonditöökodadele tehniliste andmete avaldamata jätmise põhjendusena, võtab ta endale kohustuse tagada, et andmeid salastatakse vaid põhjenduses 26 sätestatud kaitse eesmärgil ning et kõnealuste andmete puudumine ei takista sõltumatutel remonditöökodadel sooritamast muid toiminguid kui põhjenduses 26 loetletud toimingud, sealhulgas mootori töö juhtimise elektrooniliste kontrollplokkide, turvapatjade, turvavöö eelpingutite või keskluku osadega seotud tööd.

(16)

Määruse (EÜ) nr 1400/2002 artikli 4 lõikes 2 on sätestatud, et tehnilised andmed tuleb sõltumatutele remonditöökodadele teha kättesaadavaks proportsionaalsel viisil. See tähendab, et andmeid ei edastata ühtse paketina ja et hinna puhul arvestatakse, millises ulatuses sõltumatud remonditöökojad andmeid kasutavad.

(17)

Nimetatud põhimõtte kohaselt avaldab DaimlerChrysler TA veebilehel kõik tehnilised andmed pärast 1996. aastat turule toodud mudelite kohta ja tagab, et kõik ajakohased tehnilised andmed on kogu aeg kättesaadavad TA veebilehel või selle asemel loodud veebilehel. Kui DaimlerChrysleri või temaga seotud ettevõtjate teatavas liikmesriigis olevatele volitatud remonditöökodadele kättesaadavaks tehtud tehnilised andmed (ning nende andmete keeleversioonid) pärast 1996. aastat turule toodud mudelite kohta ei ole kättesaadavad TA veebilehe kaudu, peetakse DaimlerChryslerit oma kohustusi täitnuks, kui ta avaldab kõnealused andmed asjatu viivituseta ja tasuta sõltumatutele remonditöökodadele oma asjaomase liikmesriigi kommertsveebilehel.

(18)

DaimlerChrysler tagab, et veebileht on kogu aeg kergesti leitav ja selle kasutamine on sama mugav, kui DaimlerChrysleri volitatud võrgustike liikmetele tehniliste andmete edastamise meetodite puhul. Kui DaimlerChrysler või DaimlerChrysleri nimel tegutsev muu ettevõtja muudab ühe osa tehnilistest andmetest volitatud remonditöökodadele kättesaadavaks teatavas ELi keeles, avaldab DaimlerChrysler andmed kõnealuses keeles põhjendamatu viivituseta ka TA veebilehel.

(19)

DaimlerChrysler on kehtestanud TA veebilehele aastase juurdepääsu eest tasu, mille suurus on 1 254 eurot (1 239 eurot juurdepääsu eest veebisaidi põhiosale nimega WIS veeb; elektrooniliste varuosade kataloogi veebiversioon on tasuta, välja arvatud iga-aastane makse 15 eurot halduskulude katteks). Kuid et võtta arvesse määruses sätestatud proportsionaalsuse nõuet, on DaimlerChrysler nõustunud jaotama WIS veebile juurdepääsu tasu pro rata kuu, nädala, päeva ja tunni kaupa hinnaga vastavalt 180, 70, 20 ja 4 eurot. DaimlerChrysler on nõus kohustuste kehtivusaja jooksul säilitama kõnealust juurdepääsutasu struktuuri ja mitte tõstma tasu üle ELi keskmise inflatsioonimäära.

(20)

DaimlerChrysleri kohustused ei piira niisuguste ühenduse või riikide õigusaktidega sätestatud olemasolevate või tulevaste nõuete kohaldamist, millega kohustatakse DaimlerChryslerit tegema sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadavaks rohkem tehnilisi andmeid ja/või millega kehtestatakse soodsamad viisid kõnealuste andmete edastamiseks.

(21)

DaimlerChrysler kohustub nõustuma vahekohtumenetluse kui tehnilisi andmeid käsitlevate vaidluste lahendamise vahendiga, kui sõltumatu remonditöökoda või sõltumatute töökodade ühendus seda taotleb. Vahekohtumenetluse suhtes kehtivad sellekohased riigi eeskirjad ja materiaalõigus, mille suhtes DaimlerChrysler on sõlminud lepingu oma volitatud remonditöökodadega liikmesriigis, kus asub taotluse esitaja. DaimlerChrysler võtab endale kohustuse avaldada teavet kõnealuste eeskirjade kohta, kui ta saab sellekohase taotluse. Vahekohus koosneb kolmest vahekohtunikust, kes nimetatakse vastavalt kõnealustele eeskirjadele. Vahekohtumenetlus ei piira õigust esitada avaldus riigi pädevale kohtule.

(22)

Otsuses leitakse, et komisjonil ei ole enam põhjust võtta meetmeid kõnealuste kohustuste suhtes. Kohustused on siduvad kuni 31. maini 2010.

(23)

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma pooldava arvamuse 9. juulil 2007.


(1)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1419/2006 (ELT L 269, 28.9.2006, lk 1).

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1400/2002, 31. juuli 2002, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris (EÜT L 203, 1.8.2002, lk 30). Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  St muuta elektroonilise kontrollploki algseadistusi viisil, mis on vastuolus DaimlerChrysleri soovitatuga.


Top