EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1423

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1423/2007, 4. detsember 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega nähakse ette põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad

ELT L 317, 5.12.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; kehtetuks tunnistatud 32008R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1423/oj

5.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1423/2007,

4. detsember 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega nähakse ette põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eelkõige selle artikli 9 lõiget 2, ning põllumajandussaaduste turgude ühist korraldust käsitlevate muude määruste vastavaid sätteid,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (2) artikliga 19 on ette nähtud, et litsentse ja sertifikaate võib välja anda elektrooniliselt.

(2)

Kogemused on näidanud, et impordi- ja eksporditoimingute tõhustamiseks tuleks muuta artiklit 25, et oleks selge, et litsentse ja sertifikaate võib liikmesriigi pädev asutus säilitada ja hallata elektrooniliselt, selle asemel et saata need importijale või eksportijale ning ekspordiandmeid elektrooniliselt sisestades ja väljaandvale asutusele edastades võivad kanded elektroonilise ekspordilitsentsi või -sertifikaadi kohta ja nende kinnitused olla elektroonilised.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1291/2000 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklit 25 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Olenemata artiklist 24, võib liikmesriik lubada, et litsents või sertifikaat:

a)

esitatakse väljaandvale asutusele või toetuse maksmise eest vastutavale asutusele;

b)

säilitatakse artikli 19 kohaldamise korral väljaandva asutuse või toetuse maksmise eest vastutava asutuse andmebaasis.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Liikmesriik otsustab, milline asutus teeb kande ning kinnitab litsentsi või sertifikaadi.

Litsentsi või sertifikaadi omistamine, selle kinnitamine ja heakskiitmine loetakse kehtivaks, kui:

a)

ekspordikoguseid käsitlev dokument on loodud arvutis; kõnealune dokument peab olema lisatud litsentsile või sertifikaadile ning salvestatud koos sellega;

b)

ekspordikogused on sisestatud liikmesriigi asjaomasesse ametlikku elektroonilisse andmebaasi ning kõnealused andmed ja elektrooniline sertifikaat on omavahel seotud; liikmesriik võib otsustada säilitada kõnealuseid andmeid, kasutades selleks elektroonilise dokumendi paberversiooni.

Vastuvõtmise kuupäevana käsitatakse artikli 24 lõikes 1 osutatud ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeva.”

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).

(2)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).


Top