EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0755

2007/755/EÜ: Nõukogu otsus, 19. november 2007 , Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatori määramise kohta

OJ L 305, 23.11.2007, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/755/oj

23.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 305/28


NÕUKOGU OTSUS,

19. november 2007,

Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatori määramise kohta

(2007/755/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1080/2000, mis käsitleb toetust ÜRO ajutisele missioonile Kosovos (UNMIK), kõrge esindaja büroole Bosnias ja Hertsegoviinas (OHR) ning Kagu-Euroopa stabiilsuspaktile, (1) eriti selle artiklit 1a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

10. juunil 1999 leppisid Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid ja Euroopa Ühenduste Komisjon koos teiste Kagu-Euroopa stabiilsuspaktis osalejatega kokku Kagu-Euroopa stabiilsuspakti (edaspidi „stabiilsuspakt”) loomises.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1080/2000 artikliga 1a nähakse ette, et stabiilsuspakti erikoordinaator määratakse igal aastal.

(3)

Koos määramisega on vaja kehtestada erikoordinaatori volitused. Volitused, mis 2006. aastaks on kehtestatud nõukogu 11. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/921/EÜ Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatori määramise kohta, (2) on asjakohased. Vastavalt 10. mail 2007 Zagrebis toimunud stabiilsuspakti piirkondliku foorumi ning 10. ja 11. mail 2007 toimunud Kagu-Euroopa koostööprotsessi ministrite kohtumise ja tippkohtumise järeldustele ning nõukogu 2007. aasta mai järeldustele, milles kutsuti stabiilsuspakti erikoordinaatorit, uut peasekretäri ja Kagu-Euroopa koostööprotsessi eesistujariiki Bulgaariat üles tagama, et stabiilsuspakti vastutus antakse sujuvalt ja õigeaegselt ning lõplikult üle uutele struktuuridele, on erikoordinaatori volituste hulgas eriti tähtsal kohal vastutuse üleandmine piirkonna riikidele ning erikoordinaatori volituste sujuv ja õigeaegne üleandmine piirkondliku koostöönõukogu peasekretärile enne, kui tema volitused lõppevad.

(4)

On asjakohane kehtestada selged ülesanded ning kooskõlastamis- ja aruandlusjuhised,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Erhard BUSEK määratakse Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatoriks.

Artikkel 2

Erikoordinaator täidab 10. juuni 1999. aasta stabiilsuspakti punktis 13 sätestatud ülesandeid.

Artikkel 3

Artiklis 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks volitatakse erikoordinaatorit:

a)

aitama kaasa stabiilsuspakti eesmärkide saavutamisele neis riikides ja riikidevahelistes suhetes, kus stabiilsuspakt annab lisaväärtust;

b)

juhatama Kagu-Euroopa piirkondliku foorumi tegevust;

c)

olema tihedas ühenduses kõikide stabiilsuspaktis osalevate ja seda toetavate riikide, organisatsioonide ja institutsioonidega ning asjaomaste piirkondlike algatusrühmade ja organisatsioonidega, et edendada piirkondlikku koostööd ja suurendada piirkondlikku vastutust;

d)

tegema tihedat koostööd kõikide Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega, et edendada Euroopa Liidu rolli stabiilsuspaktis vastavalt pakti punktidele 18, 19 ja 20 ning tagada stabiilsuspakti ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames tehtava töö vastastikune täiendavus;

e)

kohtuma vajaduse korral korrapäraselt ja kollektiivselt töörühmade juhtidega, et tagada üldine strateegiline koordineerimine, ning osutama sekretariaaditeenuseid Kagu-Euroopa piirkondlikule foorumile ja selle algatustele;

f)

võtma oma töös aluseks stabiilsuspaktis osalejatega nõupidamise tulemusel eelnevalt kokku lepitud nimekirja, mis sisaldab 2008. aasta esimeses pooles rakendatavaid esmatähtsaid meetmeid, ning kohandama stabiilsuspakti töömeetodeid ja struktuure vastavalt piirkondlikule vastutusele ülemineku vajadustele, tagades järjepidevuse ja ressursside tõhusa kasutamise;

g)

toetama piirkondlikule vastutusele üleminekut kooskõlas 30. mai 2006. aasta piirkondliku foorumi järeldustega ning tegema selleks tihedat koostööd Kagu-Euroopa koostööprotsessi, piirkondliku koostöönõukogu ja selle peasekretäriga; erilist tähelepanu pööratakse piirkondliku koostöönõukogu ja selle sekretariaadi loomisele ning erilist rõhku pannakse stabiilsuspakti töörühmade ja algatuste koordineerimisele;

h)

tagama volituste sujuva ja õigeaegse üleandmise piirkondliku koostöönõukogu peasekretärile ning stabiilsuspakti haldustegevuse lõpetamise.

Artikkel 4

Erikoordinaator sõlmib komisjoniga rahastamislepingu.

Artikkel 5

Erikoordinaatori tegevus kooskõlastatakse ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana tegutseva nõukogu peasekretäri, nõukogu eesistujariigi ja komisjoni tegevusega, eelkõige mitteametliku nõuandekomitee raames. Kohapeal säilitatakse tihedad sidemed nõukogu eesistujariigi, komisjoni, liikmesriikide missioonijuhtide, Euroopa Liidu eriesindajate, kõrge esindaja bürooga Bosnias ja Hertsegoviinas ning ÜRO tsiviilhaldusmissiooniga Kosovos.

Artikkel 6

Erikoordinaator annab vastavalt vajadusele aru nõukogule ja komisjonile. Ta jätkab korrapäraselt Euroopa Parlamendi teavitamist oma tegevusest.

Artikkel 7

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2008 kuni 30. juunini 2008.

Brüssel, 19. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

L. AMADO


(1)  EÜT L 122, 24.5.2000, lk 27. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2098/2003 (ELT L 316, 29.11.2003, lk 1).

(2)  ELT L 351, 13.12.2006, lk 19.


Top