EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0059_01

2007/532/ET: Nõukogu otsus, 23. juuli 2007 , protokolli (millega määratakse kindlaks São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelises lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. juunist 2006 kuni 31. maini 2010 ) ajutist kohaldamist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta
Protokolli (millega määratakse kindlaks São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelises lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. juunist 2006 kuni 31. maini 2010 ) ajutist kohaldamist käsitlev kirjavahetuse vormis leping

ELT L 205, 7.8.2007, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/59


NÕUKOGU OTSUS,

23. juuli 2007,

protokolli (millega määratakse kindlaks São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelises lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. juunist 2006 kuni 31. maini 2010) ajutist kohaldamist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta

(2007/532/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 300 lõiget 2 koostoimes artikliga 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus ning São Tomé ja Príncipe Demokraatlik Vabariik on pidanud läbirääkimisi kalandusalase partnerluslepingu üle ja parafeerinud selle lepingu, mis annab ühenduse kaluritele püügivõimalusi São Tomé ja Príncipe Vabariigi jurisdiktsiooni ja suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes.

(2)

Tuleks tagada kalapüügi järjepidevus alates eelmise, São Tomé ja Príncipe rannikuvetes kalapüügivõimalusi kindlaks määrava protokolli kehtivuse lõppemisest kuni nimetatud partnerluslepingus ettenähtud kalapüügivõimalusi ja rahalist toetust kindlaks määrava protokolli jõustumiseni.

(3)

Selleks on ühendus ning São Tomé ja Príncipe Demokraatlik Vabariik parafeerinud uue protokolli ajutist kohaldamist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu.

(4)

Ühenduse huvides on kõnealune kirjavahetuse vormis leping heaks kiita.

(5)

Tuleks määrata kindlaks kalapüügivõimaluste jagunemine liikmesriikide vahel,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks protokolli (millega määratakse kindlaks São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelises lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. juunist 2006 kuni 31. maini 2010) ajutist kohaldamist käsitlev kirjavahetuse vormis leping.

Kirjavahetuse vormis lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. juunist 2006.

Artikkel 3

Kalandusalase partnerluslepingu protokolliga kindlaks määratud kalapüügivõimalused jaotuvad liikmesriikide vahel järgmiselt:

Kalapüügi liik

Laeva tüüp

Liikmesriik

Litsentsid või kvoot

Tuunipüük

Tuunikülmutusseinerid

Hispaania

13

Prantsusmaa

12

Tuunipüük

Triivõngejadaga kalapüügilaevad

Hispaania

13

Portugal

5

Kui kõnealuste liikmesriikide litsentsitaotlused ei hõlma kõiki partnerluslepingu protokollis kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi, võib komisjon arvesse võtta teiste liikmesriikide litsentsitaotlusi.

Artikkel 4

Liikmesriigid, kelle laevad kalastavad kirjavahetuse vormis lepingu alusel, teatavad komisjonile kõikide São Tomé ja Príncipe kalastusvööndis püütud kalaliikide kogused komisjoni 14. märtsi 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 500/2001 (millega sätestatakse ühenduse kalalaevade poolt kolmandate riikide vetes ja avamerel püütud saagi seiret käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (1) ettenähtud korras.

Artikkel 5

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isikud, kes on volitatud kirjavahetuse vormis lepingule alla kirjutama, et see ühenduse suhtes siduvaks muuta.

Brüssel, 23. juuli 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

L. AMADO


(1)  EÜT L 73, 15.3.2001, lk 8.


Protokolli (millega määratakse kindlaks São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelises lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. juunist 2006 kuni 31. maini 2010) ajutist kohaldamist käsitlev

KIRJAVAHETUSE VORMIS LEPING

Lugupeetud härra

Seoses neljapäeval, 25. mail 2006. aastal parafeeritud protokolliga, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. juunist 2006 kuni 31. maini 2010, on mul au Teile teatada, et São Tomé ja Príncipe valitsus on valmis kohaldama kõnealust protokolli ajutiselt alates 1. juunist 2006 kuni selle jõustumiseni vastavalt artiklile 12, tingimusel et Euroopa Ühendus on valmis tegema sama.

Sellisel juhul tuleb esimene osamakse rahalisest toetusest, mille suurus on sätestatud protokolli artiklis 2, tasuda enne 15. maid 2007.

Oleksin tänulik, kui saaksite mulle kinnitada, et Euroopa Ühendus nõustub kõnealuse ajutise kohaldamisega.

Minu sügav lugupidamine

São Tomé ja Príncipe valitsuse nimel

Lugupeetud härra

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga kirja, mille sisu on järgmine:

„Seoses neljapäeval, 25. mail 2006. aastal parafeeritud protokolliga, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. juunist 2006 kuni 31. maini 2010, on mul au Teile teatada, et São Tomé ja Príncipe valitsus on valmis kohaldama kõnealust protokolli ajutiselt alates 1. juunist 2006 kuni selle jõustumiseni vastavalt artiklile 12, tingimusel et Euroopa Ühendus on valmis tegema sama.

Sellisel juhul tuleb esimene osamakse rahalisest toetusest, mille suurus on sätestatud protokolli artiklis 2, tasuda enne 15. maid 2007.”

Mul on au Teile teatada, et Euroopa Ühendus nõustub nimetatud ajutise kohaldamisega.

Minu sügav lugupidamine

Euroopa Liidu Nõukogu nimel


Top