EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0467

2007/467/EÜ: Komisjoni otsus, 28. juuni 2007 , raadiosagedustuvastuse eksperdirühma moodustamise kohta

OJ L 176, 6.7.2007, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/467/oj

6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/25


KOMISJONI OTSUS,

28. juuni 2007,

raadiosagedustuvastuse eksperdirühma moodustamise kohta

(2007/467/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu artikliga 153 on Euroopa Ühendusele tehtud ülesandeks tagada tarbijatele kõrge kaitstuse tase, edendades nende õigust teavitamisele ja organiseerumisele oma huvides kaitseks. Artiklis 163 on sätestatud, et ühendus toetab tööstuse muutumist konkurentsivõimelisemaks rahvusvahelisel tasandil ning ergutab ettevõtjaid kasutama siseturu potentsiaali täiel määral, sealhulgas ühiste standardite määratlemise kaudu. Artiklis 157 on sätestatud, et ühendus ja liikmesriigid soodustavad algatustele soodsa keskkonna tekkimist ja toetavad tööstusliku potentsiaali paremat ärakasutamist.

(2)

Komisjoni teatises „Raadiosagedustuvastus (RFID) Euroopas: sammud poliitilise raamistiku suunas” (1) (edaspidi „teatis”) antakse teada RFIDi eksperdirühma loomisest (edasipidi „RFID”), mis võimaldaks dialoogi sidusrühmade vahel, et mõista milliseid meetmeid tuleks võtta ja anda nõu teatises esiletõstetud probleemide lahendamiseks.

(3)

Seega on vaja moodustada RFIDi valdkonna eksperdirühm ning määrata selle ülesanded ja struktuur.

(4)

Kõnealune rühm peaks aitama arendada dialoogi tarbijaorganisatsioonide, turuosaliste ning kohalike ja Euroopa ametiasutuste, sealhulgas andmekaitseasutuste vahel.

(5)

Liikmete isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr. 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (2)

(6)

On ajakohane määrata kindlaks ajavahemik käesoleva otsuse rakendamiseks. Komisjon kaalub sobival ajal selle ajavahemiku pikendamist,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Raadisagedustuvastuse eksperdirühm

Raadiosagedustuvastuse eksperdirühm (edaspidi „rühm”) moodustatakse alates 1. juulist 2007.

Artikkel 2

Ülesanne

Rühma ülesanded on järgmised:

a)

anda komisjonile nõu soovituse kohta, milles sätestatakse põhimõtted, mida riigiasutused ja teised sidusrühmad peaksid RFIDi kasutuse suhtes rakendama, ning kõigi muude komisjoni algatuste kohta, mis selle valdkonnaga seonduvad;

b)

töötada välja suunised, kuidas RFID-rakendused peaksid toimima, võttes arvesse sidusrühmade arvamusi ja pikaajalise kasutaja probleeme ning RFID-tehnoloogiate majanduslikke ja ühiskondlikke aspekte;

c)

toetada komisjoni pingutusi, et edendada liikmesriikide ja kodanike tasandil teadlikkuse tõstmisele suunatud kampaaniaid RFIDiga seotud võimalustest ja ülesannetest;

d)

anda objektiivset teavet ning lihtsustada kogemuste ja hea tava vahetamist RFID-tehnoloogiaga seotud võimaluste ja ülesannete suhtes, sealhulgas Euroopa majanduse ja ühiskonna jaoks kasulikud rakendused; anda objektiivset teavet ELi ning siseriiklike õigusraamistike kohta seoses andmekaitse ja eraelu puutumatusega ning muude aspektide kohta asjaomases valdkonnas.

Artikkel 3

Konsulteerimine

Komisjon võib konsulteerida rühmaga igas küsimuses, mis on seotud RFID-tehnoloogiat käsitleva ohutu, turvalise, kasutajasõbraliku ja tõhusa lähenemisviisi rakendamisega.

Artikkel 4

Koosseis ja ametisse nimetamine

1.   Rühm koosneb 35 liikmest.

2.   Infoühiskonna ja meedia peadirektoraadi peadirektor või tema esindaja määrab eksperdirühma liikmed spetsialistide hulgast, kes on pädevad artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 1 osutatud valdkondades ja spetsialiste soovitama palutud organisatsioonide ettepanekute põhjal. Rühma liikmete asendusliikmed määratakse liikmetega võrdses koguses ja samadel tingimustel. Asendusliige asendab automaatselt liiget, kes puudub või ei saa rühma töös osaleda.

3.   Liikmed määratakse nii, et oleks tagatud tasakaal eri sidusrühmade vahel, ning eelkõige on esindajad järgmistelt aladelt:

a)

kodanikuühiskond:

i)

RFID-süsteeme kasutavad lõpptarbijad (kodanikud, tarbijad, patsiendid, töövõtjad);

ii)

eraelu puutumatust kaitsvad organisatsioonid;

b)

huvitatud isikud:

i)

eri rakendusvaldkondade (nt logistika, autotööstus, lennundus, tervishoid, jaekaubandus, ravimitööstus) esindajad;

ii)

isikud, kes osalevad aktiivselt RFID-süsteemide kasutuselevõtmises (nt RFID mikrokiipide tootjad, pakendite turvaelementide ja nende lugejate projekteerijad ja tootjad; tarkvara ja süsteemide integreerijad, teenusepakkujad, eraelu puutumatuse kaitse ja turvateenuste pakkujad);

iii)

standardimisasutused.

4.   Rühma aruteludes kutsutakse vaatlejatena osalema järgmised ametiasutused:

a)

nende liikmesriikide esindajad, mis on eksperdirühma ametiaja jooksul ELi eesistujariik;

b)

andmekaitseasutuste esindajad.

5.   Rühma aruteludes kutsutakse vaatlejatena osalema järgmised eksperdid:

a)

teadlased: uurijad ja praktikud;

b)

tehnoloogiaeksperdid, arvestades eelkõige uue põlvkonna võrgupõhist RFID-tehnoloogiat („Internet of Things” - „asjade Internet”);

c)

juristid, kes annavad nõu kehtivate õigusaktide kohta.

6.   Rühma liikmete ametiaeg on kaks aastat ning seda on võimalik pikendada. Nad jäävad ametisse kuni nende asendamiseni või kui nende ametiaeg lõpeb.

7.   Liikmeid, kes ei suuda rühma töös enam tõhusalt osaleda, kes lahkuvad ametist või kes ei täida käesoleva artikli lõigetes 3–5 või asutamislepingu artiklis 287 osutatud tingimusi, võib nende ametiaja lõpuni asendada.

8.   Lõikes 2 osutatud organisatsioonide nimed avaldatakse infoühiskonna ja meedia peadirektoraadi veebilehel. Liikmete andmed kogutakse kokku, vaadatakse läbi ja avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 5

Töökorraldus

1.   Rühma esimees on komisjoni esindaja.

2.   Kokkuleppel komisjoniga võib luua alarühmi, kes tegelevad eriküsimuste lahendamisega eksperdirühma antud volituste alusel. Sellised alarühmad saadetakse pärast ülesannete täitmist laiali kohe, kui ülesanded on täidetud.

3.   Komisjoni esindaja võib juhul, kui see on kasulik ja/või vajalik, kutsuda rühma või alarühma aruteludes osalema eksperte või vaatlejaid, kes on pädevad päevakorras olevates küsimustes.

4.   Rühma või alarühma aruteludes osalemisel saadud teavet, mis komisjoni arvates on konfidentsiaalne, ei tohi avaldada.

5.   Rühm ja selle alarühmad kohtuvad tavapäraselt komisjoni tööruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Komisjon tagab sekretariaaditeenused. Teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad menetluse vastu huvi, võivad rühma või alarühma koosolekutel osaleda.

6.   Rühm võtab oma töökorra vastu komisjoni poolt vastuvõetud töökorra standardeeskirjade alusel.

7.   Komisjon võib asjaomase dokumendi algkeeles avaldada ükskõik milliseid kokkuvõtteid, järeldusi või väljavõtteid järeldustest või rühma töödokumente.

Artikkel 6

Koosolekute kulud

Komisjon hüvitab liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele eksperdirühma tegevusega seotud reisi- ja vajadusel elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertide kulude hüvitamise korrale.

Liikmetele nende osutatud teenuste eest hüvitist ei maksta.

Koosolekute kulud hüvitatakse aastaeelarve piires, mille eraldavad eksperdirühmale komisjoni asjaomased talitused.

Artikkel 7

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse 31. märtsini 2009.

Brüssel, 28. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  KOM(2007) 96 (lõplik).

(2)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


LISA

RAADIOSAGEDUSTUVASTUSE (RFID) EKSPERDIRÜHMA TÖÖKORD

Raadiosagedustuvastuse (RFID) EKSPERDIRÜHM,

võttes arvesse komisjoni otsust raadiosagedustuvastuse (RFID) eksperdirühma moodustamise kohta, ja eriti artiklit 1,

võttes arvesse komisjoni avaldatud töökorra standardeeskirju,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE TÖÖKORRA:

Artikkel 1

Koosoleku kokkukutsumine

1.   Töörühma koosoleku kutsub kokku esimees kas omal algatusel või komitee liikmete lihthäälteenamusel põhineval taotlusel pärast seda, kui komisjon on andnud oma nõusoleku.

2.   Kokku võib kutsuda ühiskoosolekuid koos teiste rühmadega, et arutada rühma vastavates vastutusalades tekkivaid küsimusi.

Artikkel 2

Päevakord

1.   Sekretariaat koostab esimehe vastutusel päevakorra ja saadab selle teistele rühma liikmetele.

2.   Rühm võtab päevakorra vastukoosoleku alguses.

Artikkel 3

Dokumentide edastamine rühma liikmetele

1.   Sekretariaat saadab koosolekul osalemise kutse ja päevakorra kavandi rühma liikmetele hiljemalt kolmkümmend kalendripäeva enne koosoleku kuupäeva.

2.   Sekretariaat saadab rühma arutelude aluseks olevad teemade kavandid ja kõik muud töödokumendid rühma liikmetele hiljemalt neliteist kalendripäeva enne koosoleku kuupäeva.

3.   Erakorralistel juhtudel võib punktides 1 ja 2 osutatud tähtaega vähendada viie kalendripäevani enne koosoleku kuupäeva.

Artikkel 4

Rühma arvamused

1.   Rühm võtab oma otsused või aruanded reeglina vastu üldise nõusolekuga.

2.   Kui üldist nõusolekut ei saavutata, tuuakse aruandes välja vastandlikud seisukohad ja nende tagapõhi, et erinevad seisukohad oleksid selgelt arusaadavad.

Artikkel 5

Alarühmad

1.   Komisjoniga kooskõlastatult võib ajutiselt luua alarühmi, et uurida eriküsimusi rühmaga kooskõlastatud volituste alusel; alarühmad saadetakse laiali niipea, kui ülesanne on täidetud.

2.   Alarühmad annavad aru rühmale.

Artikkel 6

Kolmandate isikute kaasamine

1.   Komisjoni esindaja võib paluda kindla päevakorras oleva teema pädevusega ekspertidel või vaatlejatel osaleda rühma või alarühma töös, kui see on kasulik ja/või vajalik.

2.   Eksperdid või vaatlejad ei osale rühma arvamuse või aruande vastuvõtmisel.

Artikkel 7

Kirjalik menetlus

1.   Vajadusel annab rühm oma arvamuse eriküsimuses kirjaliku menetluse kaudu. Selle läbiviimiseks saadab sekretariaat rühma liikmetele kavandid sellest, mille kohta rühma arvamust vajatakse, ning kõik muud töödokumendid.

2.   Kui rühma liikmete lihtenamus soovib küsimust arutada koosolekul, lõpetatakse kirjalik menetlus ilma tulemusele jõudmiseta ning esimees kutsub rühma kokku nii ruttu kui võimalik.

Artikkel 8

Sekretariaat

Komisjon tagab rühmale ja artikli 5 punkti 1 alusel loodud alarühmadele sekretariaaditeenuse.

Artikkel 9

Koosolekute kokkuvõtlikud protokollid

Sekretariaat teeb esimehe volitusel päevakorra iga punkti arutlustest ja rühma esitatud arvamustest kokkuvõtliku protokolli. Protokollis ei märgita arutelude käigus esitatud seisukohtade esitajaid isikuliselt. Need on rühma poolt vastu võetud seisukohad.

Artikkel 10

Osalejate registreerimine

Sekretariaat koostab esimehe volitusel igal koosolekul osalejate nimekirja, märkides vajadusel ära asutuse, organisatsiooni või institutsiooni, kuhu osavõtja kuulub.

Artikkel 11

Huvide konfliktide vältimine

1.   Liige, kelle osalemine teatud päevakorrateema arutelus läheb konflikti tema huvidega, teavitab sellest esimeest iga koosoleku alguses.

2.   Liige taandab end sellise huvide konflikti puhul kõnealuse päevakorrateema arutelust ja kõikidest hääletamisest sellel teemal.

Artikkel 12

Kirjavahetus

1.   Rühma tööga seotud kirjavahetus adresseeritakse komisjonile, märkega suunata need rühma esimehele.

2.   Kirjad rühma liikmetele saadetakse selleks ettenähtud e-posti aadressile.

Artikkel 13

Läbipaistvus

1.   Üldise juurdepääsu põhimõtted ja tingimused rühma dokumentidele on samad, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1049/2001 (1) üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Komisjon otsustab neile dokumentidele juurdepääsu soovi üle.

2.   Rühma arutelud on konfidentsiaalsed.

3.   Töörühm võib komisjoniga kooskõlastatult otsustada liikmete lihtenamusega oma arutluste avalikustamise üle üldsusele.

Artikkel 14

Isikuandmete kaitse

Isikuandmeid töödeldakse käesoleva töökorra raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 (2) üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.


(1)  EÜT L 145 31.5.2002, lk 43.

(2)  EÜT L 8 12.1.2001, lk 1.


Top