EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0793

Komisjoni määrus (EÜ) nr 793/2007, 5. juuli 2007 , impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 659/2007 avatud alpi tõugu ja mägitõugu pullide, lehmade ja mullikate tariifikvootide raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008

OJ L 176, 6.7.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/793/oj

6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 793/2007,

5. juuli 2007,

impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 659/2007 avatud alpi tõugu ja mägitõugu pullide, lehmade ja mullikate tariifikvootide raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. juuni 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 659/2007, millega avatakse teatavat alpi tõugu ja mägitõugu ning muuks kui tapmiseks ettenähtud pullide, lehmade ja mullikate impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (3) on avatud tariifikvoodid loomalihasektori toodete impordiks.

(2)

Kvoodile järjekorranumbriga 09.4196 ajavahemikuks 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008 esitatud impordilitsentside taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib impordilitsentse välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi(d),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 659/2007 kohaselt ajavahemikuks 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008 esitatud impordilitsentside taotlused kvoodile järjekorranumbriga 09.4196 rahuldatakse 14,2857 protsendilise jaotuskoefitsiendi alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 6. juulil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 155, 15.6.2007, lk 20.


Top