EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0716

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007 , välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 171, 29.6.2007, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 103 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; kehtetuks tunnistatud 32019R2152 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/716/oj

29.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/17


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 716/2007,

20. juuni 2007,

välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Regulaarne ja kvaliteetne ühenduse statistika välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevuse kohta kogu majanduses on oluline, et adekvaatselt hinnata välismaise kontrolli all olevate ettevõtete mõju Euroopa Liidu majandusele. See soodustaks ka siseturu tõhususe jälgimist ja majanduste järk-järgulist integreerumist globaliseerumise taustal. Selles kontekstis edendavad juhtivat rolli rahvusvahelised ettevõtted, kuid välismaine kontroll võib puudutada ka väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid.

(2)

Teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) ja intellektuaalomandi õiguste kaubanduslepingu (TRIPS) rakendamine ja läbivaatamine ning käimasolevad ja tulevased läbirääkimised edasiste lepingute üle muudavad vajalikuks asjakohase statistilise teabe kättesaadavuse läbirääkimistele kaasaaitamiseks.

(3)

Liberaliseerimisprotsessi taustal on majandus-, konkurentsi-, ettevõtlus-, teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tööhõivepoliitika ettevalmistamiseks vajalik välismaiste tütarettevõtete statistika, et mõõta välismaise kontrolli otsest ja kaudset mõju tööhõivele, palkadele ja tootlikkusele konkreetsetes riikides ja sektorites.

(4)

Olemasolevate ühenduse õigusaktide alusel esitatav ja liikmesriikides olemasolev teave on ebapiisav, ei vasta nõuetele või ei ole piisavalt võrreldav selleks, et komisjon saaks kasutada seda oma töös usaldusväärse allikana.

(5)

Määrusega (EÜ) nr 184/2005 (3) kehtestatakse ühine raamistik maksebilanssi, rahvusvahelist teenuskaubandust ja välismaiseid otseinvesteeringuid käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks. Kuna maksebilansi statistika hõlmab ainult osaliselt GATSis sisalduvaid andmeid, on oluline välismaiste tütarettevõtete üksikasjaliku statistika regulaarne koostamine.

(6)

Nõukogu 20. detsembri 1996. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 58/97 (struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta) (4) ja nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 696/93 (statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks) (5) rajati ühine raamistik ühenduse ettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kogumiseks, koostamiseks, edastamiseks ja hindamiseks.

(7)

Siseriiklike arvepidamiste koostamiseks vastavalt nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrusele (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) (6) on vaja võrreldavat, täielikku ja usaldusväärset ettevõtlusstatistikat välismaiste tütarettevõtete kohta.

(8)

ÜRO rahvusvahelise teenuskaubanduse käsiraamat, Rahvusvahelise Valuutafondi maksebilansi käsiraamat (5. väljaanne) ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni välismaiste otseinvesteeringute statistika standardid ja majanduse globaliseerumise näitajate käsiraamat määravad üheskoos kindlaks üldreeglid rahvusvaheliselt võrreldava välismaiste tütarettevõtete statistika koostamiseks.

(9)

Konkreetne ühenduse statistika töötatakse välja vastavalt nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määruses (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) (7) sätestatud eeskirjadele.

(10)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt üldiste statistiliste standardite loomist välismaiste tütarettevõtete võrreldava statistika koostamiseks, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda meetme ulatuse või mõju tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(11)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (8).

(12)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kohandada I ja II lisas toodud mõisteid ning III lisa detailsusastet ja teha sellest tulenevad muudatused I ja II lisasse, rakendada prooviuuringute tulemusi ning määrata kindlaks nõuetekohased ühised kvaliteedistandardid ja kvaliteediaruannete sisu ja sagedus. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid või täiendada käesolevat määrust, lisades uusi vähemolulisi sätteid, tuleks need vastu võtta kooskõlas otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud regulatiivmenetluse kontrolliga.

(13)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (9) loodud statistikaprogrammi komiteega ning nõukogu otsusega 2006/856/EÜ (10) moodustatud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega luuakse ühine raamistik välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva süstemaatilise ühenduse statistika koostamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„välismaine tütarettevõte” – ettevõte, mis on statistikat koostavas riigis resident ja mille üle omab kontrolli institutsiooniline üksus, mis ei ole koostavas riigis resident, või ettevõte, mis ei ole statistikat koostavas riigis resident ja mille üle omab kontrolli institutsiooniline üksus, mis on koostavas riigis resident;

b)

„kontroll” – võime määrata ettevõtte üldist tegevuspoliitikat, valides vajaduse korral sobivad juhid. Ettevõtet A peetakse selles kontekstis institutsioonilise üksuse B kontrolli all olevaks, kui B kontrollib otseselt või kaudselt enamat kui poolt aktsionäride hääleõigusest või enamat kui poolt aktsiatest;

c)

„välismaine kontroll” – kontrolli omav institutsiooniline üksus on resident riigis, mis ei ole riik, kus on resident tema kontrolli all olev institutsiooniline üksus;

d)

„filiaalid” – kohalikud üksused, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud ja mis sõltuvad välismaise kontrolli all olevatest ettevõtetest. Neid käsitatakse kvaasikorporatiivsete ettevõtetena määruse (EMÜ) nr 696/93 lisa III jao B osa selgitavate märkuste punkti 3 alapunkti f tähenduses;

e)

„välismaiste tütarettevõtete statistika” – statistika, mis kirjeldab välismaiste tütarettevõtete üldist tegevust;

f)

„koostavas riigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika” – statistika, mis kirjeldab koostavas riigis residendiks olevate välismaiste tütarettevõtete tegevust;

g)

„välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika” – statistika, mis kirjeldab selliste välisriikides asuvate välismaiste tütarettevõtete tegevust, mille üle omab kontrolli institutsiooniline üksus, mis on statistikat koostavas riigis resident;

h)

„välismaise tütarettevõtte üle lõplikku kontrolli omav institutsiooniline üksus” – institutsiooniline üksus, mis asub välismaise tütarettevõtte kontrollahela tipus ja mille üle ei oma kontrolli muu institutsiooniline üksus;

i)

„ettevõte”, „kohalik üksus” ja „institutsiooniline üksus” – omavad kõik sama tähendust mis määruses (EMÜ) nr 696/93.

Artikkel 3

Andmete esitamine

Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) andmed välismaiste tütarettevõtete kohta majandusnäitajate, tegevusala ja geograafilise jaotuse alusel vastavalt I, II ja III lisale.

Artikkel 4

Andmete allikad

1.   Liikmesriigid koguvad artiklis 6 osutatud kvaliteeditingimusi järgides käesoleva määruse kohaselt nõutavat teavet, kasutades kõiki allikaid, mida nad peavad asjakohaseks ja sobivaks.

2.   Aruandekohustuslikud füüsilised ja juriidilised isikud järgivad vastamisel käesoleva määruse kohaselt liikmesriikides andmete kogumise eest vastutavate siseriiklike institutsioonide kindlaksmääratud tähtaegu ja määratlusi.

3.   Kui nõutavaid andmeid ei ole võimalik koguda mõistlike kuludega, võib edastada võimalikult täpsed hinnangulised andmed, sealhulgas nullväärtused.

Artikkel 5

Prooviuuringud

1.   Komisjon koostab programmi määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 2 sätestatud liikmesriikide ametiasutuste poolt vabatahtlikkuse alusel läbiviidavate prooviuuringute kohta, mis käsitlevad täiendavaid näitajaid ja jaotusi koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika puhul.

2.   Prooviuuringud viiakse läbi eesmärgiga hinnata andmete kogumise asjakohasust ja võimalikkust, võrreldes andmete kättesaadavuse eeliseid statistikasüsteemi kulutuste ja ettevõtete aruandekoormusega.

3.   Komisjoni prooviuuringute programm vastab I ja II lisale.

4.   Prooviuuringute järelduste alusel võtab komisjon vajalikud rakendusmeetmed koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika kohta kooskõlas artikli 10 lõikes 3 osutatud regulatiivmenetluse kontrolliga.

5.   Prooviuuringud lõpetatakse 19. juuliks 2010.

Artikkel 6

Kvaliteedistandardid ja aruanded

1.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastatud andmete kvaliteet vastavalt ühistele kvaliteedistandarditele.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) aruande edastatud andmete kvaliteedi kohta (edaspidi „kvaliteediaruanded”).

3.   Ühised kvaliteedistandardid ning kvaliteediaruannete sisu ja sageduse määrab kindlaks komisjon kooskõlas artikli 10 lõikes 3 osutatud regulatiivmenetluse kontrolliga.

4.   Komisjon hindab edastatud andmete kvaliteeti.

Artikkel 7

Soovituste käsiraamat

Komisjon avaldab tihedas koostöös kõigi liikmesriikidega asjakohaseid mõisteid ja lisajuhiseid sisaldava soovituste käsiraamatu, mis käsitleb vastavalt käesolevale määrusele koostatud ühenduse statistikat.

Artikkel 8

Ajakava ja erandid

1.   Liikmesriigid koostavad andmekoondid vastavalt I ja II lisas esitatud rakendamise ajakavale.

2.   Üleminekuperioodi vältel, mis ei ületa nelja aastat alates I ja II lisas osutatud esimesest vaatlusaastast, võib komisjon piiratud ajaks lubada liikmesriikidele erandeid käesoleva määruse sätetest vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele, kui nende siseriiklikud süsteemid vajavad suuremaid kohandusi.

Artikkel 9

Rakendusmeetmed

1.   Järgmised käesoleva määruse rakendusmeetmed võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele:

a)

sobiva andmeedastusformaadi ja menetluse sätestamine liikmesriikide tulemuste edastamiseks,

ning

b)

liikmesriikidele erandite lubamine, kui nende siseriiklikud süsteemid vajavad suuremaid kohandusi, sealhulgas erandite lubamine kõigist prooviuuringute tulemustest tulenevatest uutest nõuetest, vastavalt artikli 8 lõikele 2.

2.   Järgmised meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:

a)

I ja II lisas esitatud mõistete kohandamine ning III lisas esitatud detailsusastme kohandamine ja sellest tulenevad muudatused I ja II lisas;

b)

prooviuuringute tulemuste rakendamine vastavalt artikli 5 lõikele 4,

ning

c)

nõuetekohaste ühiste kvaliteedistandardite ning kvaliteediaruannete sisu ja sageduse kindlaksmääramine vastavalt artikli 6 lõikele 3.

3.   Erilist tähelepanu pööratakse põhimõttele, mille kohaselt sellistest meetmetest saadav kasu peab olema suurem kui nendele tehtud kulutused, ja põhimõttele, mille kohaselt liikmesriikidele või ettevõtetele lisanduv rahaline koormus peaks jääma mõistlikkuse piiresse.

Artikkel 10

Komitee

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee (edaspidi „komitee”).

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Euroopa Keskpank ja riikide keskpangad võivad osaleda komitee istungitel vaatlejana.

Artikkel 11

Koostöö monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega

Käesoleva määruse rakendamisel küsib komisjon monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee arvamust kõigis selle komitee pädevusse kuuluvates küsimustes, eelkõige kõigi majandusliku ja tehnilise arenguga kohandamiseks võetavate meetmete kohta andmete kogumise ja statistilise töötlemise ning tulemuste töötlemise ja edastamise valdkonnas.

Artikkel 12

Aruanne rakendamise kohta

Komisjon esitab 19. juuliks 2012 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. Selles aruandes:

a)

hinnatakse toodetud statistika kvaliteeti;

b)

hinnatakse toodetud statistikast ühendusele, liikmesriikidele, aruandjatele ja kasutajatele tulenevat kasu võrreldes kuludega;

c)

hinnatakse prooviuuringute läbiviimist ja nende rakendamist,

ning

d)

tehakse kindlaks valdkonnad, mida on võimalik täiustada, ning saadud tulemusi ja vastavaid kulusid silmas pidades vajalikud muudatused.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 20. juuni 2007

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

G. GLOSER


(1)  ELT C 144, 14.6.2005, lk 14.

(2)  Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 25. mai 2007. aasta otsus.

(3)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 23. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 602/2006 (ELT L 106, 19.4.2006, lk 10).

(4)  EÜT L 14, 17.1.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(5)  EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(6)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(7)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(8)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(9)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(10)  ELT L 332, 30.11.2006, lk 21.


I LISA

KOOSTAVAS RIIGIS ASUVATE VÄLISMAISTE TÜTARETTEVÕTETE STATISTIKA ÜHINE MOODUL

1. JAGU

Statistiline üksus

Statistilised üksused on vastavalt artiklis 2 toodud määratlustele ettevõtted ja filiaalid, mis on välismaise kontrolli all.

2. JAGU

Näitajad

Kogutakse järgmised näitajad, mis on määratletud komisjoni 17. detsembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2700/98 (struktuurilises ettevõtlusstatistikas kasutatavate tunnuste määratluste kohta) (1) lisas:

Kood

Nimetus

11 11 0

Ettevõtete arv

12 11 0

Käive

12 12 0

Toodangu väärtus

12 15 0

Lisandväärtus tegurikuludes

13 11 0

Kaupade ja teenuste ost kokku

13 12 0

Kaupade ja teenuste ost edasimüügiks muutmata kujul

13 31 0

Tööjõukulud

15 11 0

Koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse

16 11 0

Tööga hõivatud isikute arv

22 11 0

Ettevõttesisesed uurimis- ja arendustegevuse kogukulud (2)

22 12 0

Uurimis- ja arendustegevuses rakendatud töötajate koguarv (2)

Kui tööga hõivatud isikute arv ei ole kättesaadav, esitatakse selle asemel töötajate arv (kood 16 13 0).

Sellised näitajad nagu ettevõttesisesed uurimis- ja arendustegevuse kogukulud (kood 22 11 0) ja uurimis- ja arendustegevuses rakendatud töötajate koguarv (kood 22 12 0) on vaja koostada ainult NACE klassifikaatori C, D, E ja F jao tegevusalade puhul.

NACE klassifikaatori J jao jaoks esitatakse ainult ettevõtete arv, käive (3) ja tööga hõivatud isikute (või töötajate) arv.

3. JAGU

Detailsusaste

Andmed esitatakse vastavalt „lõplikku kontrolli omava institutsioonilise üksuse” mõistele nii, et 2-IN tasandi geograafiline jaotus on kombineeritud 3. tasandi tegevusala jaotusega vastavalt III lisale ning 3. tasandi geograafilise jaotus on kombineeritud ettevõttemajandusega.

4. JAGU

Esimene vaatlusaasta ja ajavahemik

1.

Koostatava aastastatistika esimene vaatlusaasta on käesoleva määruse jõustumise kalendriaasta.

2.

Seejärel esitavad liikmesriigid andmed iga kalendriaasta kohta.

3.

Esimene vaatlusaasta, mille jaoks koostatakse sellised näitajad nagu ettevõttesisesed uurimis- ja arendustegevuse kogukulud (kood 22 11 0) ja uurimis- ja arendustegevuses rakendatud töötajate koguarv (kood 22 12 0), on 2007.

5. JAGU

Tulemuste edastamine

Tulemused edastatakse 20 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

6. JAGU

Aruanded ja prooviuuringud

1.

Liikmesriigid edastavad komisjonile aruande käesoleva ühise mooduli jaoks koostatavate statistiliste andmete määratluse, struktuuri ja kättesaadavuse kohta.

2.

Käesoleva lisaga hõlmatud detailsusastme jaoks algatab komisjon prooviuuringud, mille läbiviijateks on määruse (EÜ) nr 322/97 artikli 2 kohased liikmesriikide ametiasutused vastavalt käesoleva määruse artiklile 5.

3.

Prooviuuringud viiakse läbi eesmärgiga hinnata andmete hankimise võimalikkust, võrreldes selliste andmete kättesaadavuse eeliseid nende kogumisega seotud kulutuste ja ettevõtete aruandekoormusega.

4.

Prooviuuringud viiakse läbi järgmiste näitajate kohta:

Kood

Nimetus

 

Kaupade ja teenuste eksport

 

Kaupade ja teenuste import

 

Kontsernisisene kaupade ja teenuste eksport

 

Kontsernisisene kaupade ja teenuste import

Eksport, import, kontsernisisene eksport ja kontsernisisene import jaotatakse eraldi kaupade ja teenuste lõikes.

5.

Prooviuuringud viiakse läbi ka selleks, et uurida NACE klassifikaatori M, N ja O jao tegevusalade andmete kogumise võimalikkust ning selliste näitajate kogumise võimalikkust nagu ettevõttesisesed uurimis- ja arendustegevuse kogukulud (kood 22 11 0) ja uurimis- ja arendustegevuses rakendatud töötajate koguarv (kood 22 12 0) NACE klassifikaatori G, H, I, K, M, N ja O jao tegevusalade kohta. Samuti viiakse läbi prooviuuringud hindamaks 2. jaos määratletud andmete tööga hõivatud isikute arvu alusel suurusklassidesse jaotamise asjakohasust, võimalikkust ja kulusid.


(1)  EÜT L 344, 18.12.1998, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1670/2003 (ELT L 244, 29.9.2003, lk 74).

(2)  Näitajad 22 11 0 ja 22 12 0 esitatakse igal teisel aastal. Kui NACE Rev. 1.1 klassifikaatori C–F jao mõne osa käive kokku või tööga hõivatud isikute arv kokku on liikmesriigis väiksem kui 1 % ühenduse vastavast koguarvust, pole käesoleva määruse eesmärgil vajalik teabe kogumine näitajatega 22 11 0 ja 22 12 0 seotud statistika koostamiseks.

(3)  NACE Rev. 1.1 klassifikaatori osa 65 käive asendatakse toodangu väärtusega.


II LISA

VÄLISRIIGIS ASUVATE VÄLISMAISTE TÜTARETTEVÕTETE STATISTIKA ÜHINE MOODUL

1. JAGU

Statistiline üksus

Statistilised üksused on vastavalt artiklis 2 toodud määratlustele välisriikides asuvad ettevõtted ja filiaalid, mille üle omab kontrolli institutsiooniline üksus, mis on statistikat koostavas riigis resident.

2. JAGU

Näitajad

Kogutakse järgmised näitajad, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 2700/98 lisas:

Kood

Nimetus

12 11 0

Käive

16 11 0

Tööga hõivatud isikute arv

11 11 0

Ettevõtete arv

Kui tööga hõivatud isikute arv ei ole kättesaadav, esitatakse selle asemel töötajate arv (kood 16 13 0).

3. JAGU

Detailsusaste

Detailsed andmed esitatakse välismaise tütarettevõtte asukohariigi ja tegevusala alusel vastavalt III lisale. Detailsed andmed kombineeritakse asukohariigi ja tegevusala alusel järgmiselt:

1. tasandi geograafiline jaotus kombineerituna 2. taseme tegevusala jaotusega;

2-OUT tasandi geograafiline jaotus kombineerituna 1. tasandi tegevusala jaotusega;

3. tasandi geograafiline jaotus kombineerituna kogu tegevusala andmetega kokku.

4. JAGU

Esimene vaatlusaasta ja ajavahemik

1.

Koostatava aastastatistika esimene vaatlusaasta on käesoleva määruse jõustumise kalendriaasta.

2.

Seejärel esitavad liikmesriigid andmed iga kalendriaasta kohta.

5. JAGU

Tulemuste edastamine

Tulemused edastatakse 20 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

6. JAGU

Aruanded ja prooviuuringud

1.

Liikmesriigid edastavad komisjonile aruande käesoleva ühise mooduli jaoks koostatavate statistiliste andmete määratluse, struktuuri ja kättesaadavuse kohta.

2.

Käesoleva lisaga hõlmatud detailsusastme jaoks algatab komisjon prooviuuringud, mille läbiviijateks on määruse (EÜ) nr 322/97 artikli 2 kohased liikmesriikide ametiasutused vastavalt käesoleva määruse artiklile 5.

3.

Prooviuuringud viiakse läbi eesmärgiga hinnata andmete hankimise võimalikkust, võrreldes selliste andmete kättesaadavuse eeliseid nende kogumisega seotud kulutuste ja ettevõtete aruandekoormusega.

4.

Prooviuuringud viiakse läbi järgmiste näitajate kohta:

Kood

Nimetus

13 31 0

Tööjõukulud

 

Kaupade ja teenuste eksport

 

Kaupade ja teenuste import

 

Kontsernisisene kaupade ja teenuste eksport

 

Kontsernisisene kaupade ja teenuste import

12 15 0

Lisandväärtus tegurikuludes

15 11 0

Koguinvesteeringud materiaalsesse põhivarasse


III LISA

DETAILSE TEABE TASEMED GEOGRAAFILISE JAOTUSE JA TEGEVUSVALDKONNA ALUSEL

Geograafilise jaotuse tasandid

1. tasand

 

2. tasand – 2-OUT

(1. tasand + 24 riiki)

V2

27liikmelisest EList (EL-27) väljapoole jäävad riigid

V2

27liikmelisest EList (EL-27) väljapoole jäävad riigid

 

 

IS

Island

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norra

CH

Šveits

CH

Šveits

 

 

HR

Horvaatia

RU

Vene Föderatsioon

RU

Vene Föderatsioon

 

 

TR

Türgi

 

 

EG

Egiptus

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigeeria

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Ameerika Ühendriigid

US

Ameerika Ühendriigid

 

 

MX

Mehhiko

 

 

AR

Argentiina

BR

Brasiilia

BR

Brasiilia

 

 

CL

Tšiili

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venetsueela

 

 

IL

Iisrael

CN

Hiina

CN

Hiina

HK

Hongkong

HK

Hongkong

IN

India

IN

India

 

 

ID

Indoneesia

JP

Jaapan

JP

Jaapan

 

 

KR

Lõuna-Korea

 

 

MY

Malaisia

 

 

PH

Filipiinid

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Tai

 

 

AU

Austraalia

 

 

NZ

Uus-Meremaa

Z8

EL-27st väljapoole jäävad määratlemata riigid

Z8

EL-27st väljapoole jäävad määratlemata riigid

C4

Maksuvabad finantskeskused

C4

Maksuvabad finantskeskused

Z7

Rohkem kui ühe liikmesriigi UCIste (1) võrdselt jagatud kontroll

Z7

Rohkem kui ühe liikmesriigi UCIste (1) võrdselt jagatud kontroll


Tasand 2-IN

A1

Kogu maailm (kõik üksused, kaasa arvatud statistikat koostav riik)

Z9

Ülejäänud maailm (välja arvatud statistikat koostav riik)

A2

Kontrollib statistikat riik

V1

EL-27 (EL-27 sisesed riigid), välja arvatud statistikat koostav riik

BE

Belgia

BG

Bulgaaria

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa

EE

Eesti

IE

Iirimaa

GR

Kreeka

ES

Hispaania

FR

Prantsusmaa

IT

Itaalia

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luxembourg

HU

Ungari

MT

Malta

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

PT

Portugal

RO

Rumeenia

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik

Z7

Rohkem kui ühe liikmesriigi UCIste (2) võrdselt jagatud kontroll

V2

EL-27st väljapoole jäävad riigid

AU

Austraalia

CA

Kanada

CH

Šveits

CN

Hiina

HK

Hongkong

IL

Iisrael

IS

Island

JP

Jaapan

LI

Liechtenstein

NO

Norra

NZ

Uus-Meremaa

RU

Vene Föderatsioon

TR

Türgi

US

Ameerika Ühendriigid

C4

Maksuvabad finantskeskused

Z8

EL-27st väljapoole jäävad määratlemata riigid


3. tasand

AD

Andorra

EE

Eesti (3)

KZ

Kasahstan

QA

Katar

AE

Araabia Ühendemiraadid

EG

Egiptus

LA

Laose Demokraatlik Rahvavabariik

RO

Rumeenia (3)

AF

Afganistan

ER

Eritrea

LB

Liibanon

RS

Serbia

AG

Antigua ja Barbuda

ES

Hispaania (3)

LC

Saint Lucia

RU

Vene Föderatsioon

AI

Anguilla

ET

Etioopia

LI

Liechtenstein

RW

Ruanda

AL

Albaania

FI

Soome (3)

LK

Sri Lanka

SA

Saudi Araabia

AM

Armeenia

FJ

Fidži

LR

Libeeria

SB

Saalomoni Saared

AN

Hollandi Antillid

FK

Falklandi saared (Malviinid)

LS

Lesotho

SC

Seišellid

AO

Angola

FM

Mikroneesia

LT

Leedu (3)

SD

Sudaan

AQ

Antarktika

FO

Fääri saared

LU

Luxembourg (3)

SE

Rootsi (3)

AR

Argentiina

FR

Prantsusmaa (3)

LV

Läti (3)

SG

Singapur

AS

Ameerika Samoa

GA

Gabon

LY

Liibüa Araabia Džamahirija

SH

Saint Helena

AT

Austria (3)

GD

Grenada

MA

Maroko

SI

Sloveenia (3)

AU

Austraalia

GE

Gruusia

MD

Moldova Vabariik

SK

Slovakkia (3)

AW

Aruba

GG

Guernesey

ME

Montenegro

SL

Sierra Leone

AZ

Aserbaidžaan

GH

Ghana

MG

Madagaskar

SM

San Marino

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

GI

Gibraltar

MH

Marshalli Saared

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Gröönimaa

MK (5)

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

SO

Somaalia

BD

Bangladesh

GM

Gambia

ML

Mali

SR

Suriname

BE

Belgia (3)

GN

Guinea

MM

Myanmar

ST

São Tomé ja Príncipe

BF

Burkina Faso

GQ

Ekvatoriaal-Guinea

MN

Mongoolia

SV

El Salvador

BG

Bulgaaria (3)

GR

Kreeka (3)

MO

Macau

SY

Süüria Araabia Vabariik

BH

Bahrein

GS

Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

MP

Põhja-Mariaanid

SZ

Svaasimaa

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauritaania

TC

Turks ja Caicos

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Tšaad

BM

Bermuda

GW

Guinea-Bissau

MT

Malta (3)

TF

Prantsuse Lõunaalad

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MU

Mauritius

TG

Togo

BO

Boliivia

HK

Hongkong

MV

Maldiivid

TH

Tai

BR

Brasiilia

HM

Heard ja McDonald

MW

Malawi

TJ

Tadžikistan

BS

Bahama

HN

Honduras

MX

Mehhiko

TK

Tokelau

BT

Bhutan

HR

Horvaatia

MY

Malaisia

TM

Turkmenistan

BV

Bouvet saar

HT

Haiti

MZ

Mosambiik

TN

Tuneesia

BW

Botswana

HU

Ungari (3)

NA

Namiibia

TO

Tonga

BY

Valgevene

ID

Indoneesia

NC

Uus-Kaledoonia

TP

Ida-Timor

BZ

Belize

IE

Iirimaa (3)

NE

Niger

TR

Türgi

CA

Kanada

IL

Iisrael

NF

Norfolk

TT

Trinidad ja Tobago

CC

Kookose (Keelingi) saared

IM

Mani saar

NG

Nigeeria

TV

Tuvalu

CD

Kongo, Demokraatlik Vabariik

IN

India

NI

Nicaragua

TW

Taivan, Hiina provints

CF

Kesk-Aafrika Vabariik

IO

Briti India ookeani ala

NL

Madalmaad (3)

TZ

Tansaania Ühendvabariik

CG

Kongo

IQ

Iraak

NO

Norra

UA

Ukraina

CH

Šveits

IR

Iraan, Islamivabariik

NP

Nepal

UG

Uganda

CI

Côte d’Ivoire

IS

Island

NR

Nauru

UK

Ühendkuningriik (3)

CK

Cooki saared

IT

Itaalia (3)

NU

Niue

UM

Ühendriikide hajasaared

CL

Tšiili

JE

Jersey

NZ

Uus-Meremaa

US

Ameerika Ühendriigid

CM

Kamerun

JM

Jamaica

OM

Omaan

UY

Uruguay

CN

Hiina

JO

Jordaania

PA

Panama

UZ

Usbekistan

CO

Kolumbia

JP

Jaapan

PE

Peruu

VA

Püha Tool (Vatikani Linnriik)

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PF

Prantsuse Polüneesia

VC

Saint Vincent ja Grenadiinid

CU

Kuuba

KG

Kõrgõzstan

PG

Paapua Uus-Guinea

VE

Venezuela

CV

Cabo Verde

KH

Kambodža

PH

Filipiinid

VG

Briti Neitsisaared

CX

Jõulusaar

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

USA Neitsisaared

CY

Küpros (3)

KM

Komoorid

PL

Poola (3)

VN

Vietnam

CZ

Tšehhi Vabariik (3)

KN

Saint Kitts ja Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Saksamaa (3)

KP

Korea Rahvademokraatlik Vabariik (Põhja-Korea)

PS

Palestiina okupeeritud alad

WF

Wallis ja Futuna

DJ

Djibouti

KR

Korea Vabariik (Lõuna-Korea)

PT

Portugal (3)

WS

Samoa

DK

Taani (3)

KW

Kuveit

PW

Palau

YE

Jeemen

DM

Dominica

KY

Kaimanisaared

PY

Paraguay

 

 

DO

Dominikaani Vabariik

 

 

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika

DZ

Alžeeria

 

 

 

 

ZM

Sambia

EC

Ecuador

Z8

EL-27st väljapoole jäävad määratlemata riigid

 

 

ZW

Zimbabwe

A2

Kontrollib statistikat koostav riik

Z7

Rohkem kui ühe liikmesriigi UCIste (4) võrdselt jagatud kontroll

 

 

 

 


Tegevusalade jaotuse tasandid

1. tasand

2. tasand

 

 

NACE Rev. 1.1 (6)

TEGEVUSALAD KOKKU

TEGEVUSALAD KOKKU

C–O jagu (v.a. L)

MÄETÖÖSTUS

MÄETÖÖSTUS

C jagu

Millest:

 

Nafta- ja gaasitootmine

Osa 11

TOOTMINE

TÖÖSTUS

D jagu

Toiduainete tootmine

DA alajagu

Tekstiil ja rõivad

DB alajagu

Puit, kirjastamine ja trükkimine

DD ja DE alajagu

Tekstiili + puidu tootmine KOKKU

 

Puhastatud naftatoodete tootmine ja muu töötlus

Osa 23

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

Osa 24

Kummi- ja plasttooted

Osa 25

Nafta-, keemia-, kummi- ja plasttooted

Nafta-, keemia-, kummi- ja plasttooted KOKKU

 

Metalltooted

DJ alajagu

Mehaanilised tooted

Osa 29

Metall- ja mehaanilised tooted KOKKU

 

Büroomasinad ja arvutid

Osa 30

Raadio, televisioon, sidevahendid

Osa 32

Büroomasinad, arvutid, raadio, televisiooni, sidevahendid

Büroomasinad, arvutit, raadio, televisiooni, sidevahendid KOKKU

 

Mootorsõidukid

Osa 34

Muud transpordivahendid

Osa 35

Sõidukid, muud transpordivahendid

Sõidukid + muud transpordivahendid KOKKU

 

Mujal liigitamata tootmine

 

ELEKTER, GAAS JA VESI

ELEKTER, GAAS JA VESI

E jagu

EHITUS

EHITUS

F jagu

TEENINDUSVALDKONNAD KOKKU

TEENINDUSVALDKONNAD KOKKU

 

MÜÜK JA PARANDAMINE

MÜÜK JA PARANDAMINE

G jagu

Mootorsõidukite ja mootorrataste müük, hooldus ja remont, mootorikütuse jaemüük

Osa 50

Hulgimüük ja vahenduskaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

Osa 51

Jaemüük, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad; tarbeesemete ja kodukaupade parandus

Osa 52

HOTELLID JA RESTORANID

HOTELLID JA RESTORANID

H jagu

VEONDUS, LADUSTAMINE JA SIDE

VEONDUS, LADUSTAMINE JA SIDE

I jagu

Veondus ja ladustamine

Osad 60, 61, 62, 63

Maismaatransport, torutransport

Osa 60

Veetransport

Osa 61

Õhutransport

Osa 62

Transpordialased abi- ja lisategevused; reisibüroode tegevus

Osa 63

Postiside ja telekommunikatsioon

Osa 64

Post ja kulleritegevus

Rühm 64.1

Telekommunikatsioon

Rühm 64.2

FINANTSVAHENDUS

FINANTSVAHENDUS

J jagu

Finantsvahendus, v.a kindlustus ja pensionikindlustus

Osa 65

Kindlustus ja pensionikindlustus, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

Osa 66

Finantsvahenduse abitegevusalad

Osa 67

KINNISVARAALANE TEGEVUS

K jagu, osa 70

MASINATE JA SEADMETE VÄLJARENTIMINE ILMA JUHITA NING TARBEESEMETE JA KODUMASINATE VÄLJAÜÜRIMINE

K jagu, osa 71

ARVUTID JA NENDEGA SEOTUD TEGEVUS

ARVUTID JA NENDEGA SEOTUD TEGEVUS

K jagu, osa 72

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

K jagu, osa 73

MUU ÄRITEGEVUS

MUU ÄRITEGEVUS

K jagu, osa 74

Õigusabi, raamatupidamine, turu-uuringud, konsultatsioonid

Osa 74.1

Õigusalane tegevus

Klass 74.11

Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine, maksukonsultatsioonid

Klass 74.12

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

Klass 74.13

Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid

Klass 74.14

Valdusettevõtjate juhtimistegevus

Klass 74.15

Arhitekti- ja inseneriteenused ja muu tehniline tegevus

Rühm 74.2

Reklaam

Rühm 74.4

Mujal liigitamata äritegevus

Rühmad 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

HARIDUS

M jagu

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLDUS

N jagu

REOVEE- JA JÄÄTMEKÄITLUS

O jagu, osa 90

MUJAL LIIGITAMATA ORGANISATSIOONIDE TEGEVUS

O jagu, osa 91

MEELELAHUTUS, KULTUUR JA SPORT

MEELELAHUTUS, KULTUUR JA SPORT

O jagu, osa 92

Kinofilmide-, raadio-, televisioonialane, muu meelelahutustegevus

Rühmad 92.1, 92.2, 92.3

Uudisteagentuuride tegevus

Rühm 92.4

Raamatukogud, arhiivid, muuseumid, muu kultuurialane tegevus

Rühm 92.5

Spordi- ja muu meelelahutustegevus

Rühmad 92.6, 92.7

MUUD TEENINDUSVALDKONNAD

O jagu, osa 93

Määratlemata

 


3. tasand (NACE Rev. 1.1)

Pealkiri

Nõutav detailsusaste

Ettevõttemajandus

C–K jagu

Mäetööstus

C jagu

Tootmine

D jagu

Kõik DA–DN alajaod

Kõik osad 15–37

Kokkuvõtlikud andmed:

Kõrgtehnoloogia (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Keskmine kõrgtehnoloogia (MHT)

24 v.a 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Keskmiselt madal tehnoloogia (MLT)

23, 25–28, 35.1

Madaltehnoloogia (LOT)

15–22, 36, 37

Elektri-, gaasi- ja veevarustus

E jagu

Kõik osad (40 ja 41)

Ehitus

F jagu (jaotis 45)

Kõik rühmad (45.1–45.5)

Hulgi- ja jaemüük, mootorsõidukite ja mootorrataste, tarbeesemete ja kodukaupade parandus

G jagu

Kõik osad (50–52)

Rühmad 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1–51.9

Rühmad 52.1–52.7

Hotellid ja restoranid

H jagu (osa 55)

Rühmad 55.1–55.5

Veondus, laondus ja side

I jagu

Kõik osad

Rühmad 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Finantsvahendus

J jagu

Kõik osad

Kinnisvara, rentimine ja äritegevus

K jagu

Osa 70

Osa 71, rühmad 71.1 + 71.2, 71.3 ja 71.4

Osa 72, rühmad 72.1–72.6

Osa 73

Osa 74, kokkuvõtlikud andmed 74.1–74.4 ja 74.5–74.8


(1)  Välismaise tütarettevõtte üle lõplikku kontrolli omav institutsiooniline üksus.

(2)  Välismaise tütarettevõtte üle lõplikku kontrolli omav institutsiooniline üksus.

(3)  Ainult koostavas riigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika jaoks.

(4)  Välismaise tütarettevõtte üle lõplikku kontrolli omav institutsiooniline üksus.

(5)  Ajutine kood, mis ei mõjuta lõplikku nimetust, mis omistatakse riigile pärast Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis käimasolevate läbirääkimiste lõppu.

(6)  Nõukogu 9. oktoobri 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 3037/90 Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta (EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1893/2006.


Top