EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/30/EÜ, 20. juuni 2007 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja ratsionaliseerida praktilise rakendamise aruandeid (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/21


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/30/EÜ,

20. juuni 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja ratsionaliseerida praktilise rakendamise aruandeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 137 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriikide poolt praktilise rakendamise aruannete koostamine, mis on aluseks komisjoni regulaarsetele aruannetele töötajate töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate ühenduse eeskirjade rakendamise kohta, on sätestatud nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivis 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (3) ning üksikdirektiivides selle artikli 16 lõike 1 tähenduses, täpsemalt järgmistes direktiivides: nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/654/EMÜ töökohale esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, (4) nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/655/EMÜ töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, (5) nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/656/EMÜ töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta, (6) nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜ tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht, (7) nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/270/EMÜ kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, (8) nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/57/EMÜ tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel, (9) nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta, (10) nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta, (11) nõukogu 3. novembri 1992. aasta direktiiv 92/91/EMÜ puurides maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete kohta, (12) nõukogu 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/104/EMÜ maa peal ja maa all maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete kohta, (13) nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiiv 93/103/EÜ kalalaevade pardal kohaldatavate tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete kohta, (14) nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl, (15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/92/EÜ plahvatusohtlikust keskkonnast potentsiaalselt ohustatud töötajate ohutuse ja tervisekaitse parandamise miinimumnõuete kohta, (16) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega, (17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega, (18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (19) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega. (20)

(2)

Rakendamisaruannete koostamine on samuti ette nähtud nõukogu 25. juuni 1991. aasta direktiiviga 91/383/EMÜ, millega täiendatakse meetmeid tähtajalise või ajutise töösuhtega töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise soodustamiseks, (21) nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiviga 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel (22) ning nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiviga 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl. (23)

(3)

Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 määratletud üksikdirektiivide ning direktiivide 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ aruannete koostamist käsitlevad sätted on nii sageduse kui ka sisu poolest lahkuminevad.

(4)

Liikmesriikide kohustus koostada praktilise rakendamise aruandeid ja komisjoni kohustus koostada liikmesriikide aruannete põhjal aruanne on õigusloometsükli oluline etapp, mis võimaldab teha kokkuvõtteid ja hinnata direktiivide sätete praktilise rakendamise mitmesuguseid aspekte; seega on asjakohane laiendada nimetatud kohustust ka direktiividesse, milles ei ole aruannete koostamist ette nähtud: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses), (24) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 tähenduses) (25) ning nõukogu 19. septembri 1983. aasta direktiivile 83/477/EMÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (teine üksikdirektiiv direktiivi 80/1107/EMÜ artikli 8 tähenduses). (26)

(5)

Seega tuleb direktiivi 89/391/EMÜ, selle artikli 16 lõikes 1 määratletud üksikdirektiivide ning direktiivide 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ sätteid ühtlustada.

(6)

Komisjoni teatises „Töö ja ühiskonna muutustega kohanemine: ühenduse uus tervishoiu- ja ohutusstrateegia 2002–2006” nähakse ette rakendamisaruannete lihtsustamist ja ratsionaliseerimist käsitlevate õigusloome ettepanekute väljatöötamine. Samuti arvati see teema parema õigusloome algatuse raames kindlaks määratud ühenduse õigusaktide lihtsustamise prioriteetide hulka.

(7)

Aruannete koostamist tuleks lihtsustada, ühtlustades liikmesriikide poolt komisjonile esitatavate praktilise rakendamise aruannete sageduse ning nähes ette ühtse praktilise rakendamise aruande, mis sisaldaks kõikide direktiivide suhtes kehtivat üldosa ning konkreetselt iga direktiiviga seotud aspekte käsitlevaid eripeatükke. Lisaks võimaldavad nimetatud sätted, eriti aga uue artikli 17a lisamine direktiivi 89/391/EMÜ, hõlmata rakendamisaruandlusega ka direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 määratletud üksikdirektiivid, milles ei ole aruannete esitamist ette nähtud, nimelt direktiivid 2000/54/EÜ ja 2004/37/EÜ, ning kõik tulevikus vastu võetavad üksikdirektiivid direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses.

(8)

Liikmesriikide aruannete koostamise ja komisjonile esitamise sagedusperioodiks peaks olema viis aastat; esimene aruanne peaks erandina hõlmama pikemat ajavahemikku; aruannete kasutamise lihtsustamiseks peaks nende struktuur olema ühtne; aruanded tuleks koostada küsitluse alusel, mille komisjon koostab pärast konsulteerimist tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomiteega, ning nendes peaks sisalduma liikmesriikides tarvitusele võetud ennetavaid meetmeid käsitlev asjakohane teave, mis võimaldaks komisjonil tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi kõiki tähelepanekuid arvesse võttes anda adekvaatne hinnang õigusaktide praktikas toimimise kohta.

(9)

Komisjon konsulteeris kooskõlas asutamislepingu artikli 138 lõikega 2 tööturu osapooltega ühenduse tasandil, et selgitada välja võimaliku ühenduse tegevuse laad selles valdkonnas.

(10)

Pärast nimetatud konsulteerimist leidis komisjon, et on soovitav võtta meetmeid ühenduse tasandil ning konsulteeris kooskõlas asutamislepingu artikli 138 lõikega 3 uuesti tööturu osapooltega ühenduse tasandil, tutvustades neile kavandatava ettepaneku sisu.

(11)

Pärast teistkordset konsulteerimist ei teatanud tööturu osapooled soovist algatada menetlus, mille tulemusel sõlmitaks asutamislepingu artikli 138 lõikega 4 ette nähtud kokkulepe.

(12)

Liikmesriigid peaksid käesolevas direktiivis sätestatud muudatuste ülevõtmiseks võtma vajalikke meetmeid, mis võiksid käesoleva direktiivi erilist olemust arvestades ja vajaduse korral olla haldusmeetmete vormis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 89/391/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/391/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 17a

Rakendamisaruanded

1.   Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile ühtse aruande käesoleva direktiivi artikli 16 lõikes 1 määratletud üksikdirektiivide praktilise rakendamise kohta, lisades aruandesse ka tööturu osapoolte seisukohad. Aruandes hinnatakse erinevate direktiivide praktilise rakendamisega seotud mitmesuguseid punkte ning esitatakse vajaduse ja olemasolu korral sooliselt eristatud andmeid.

2.   Aruande struktuuri koos selle sisu täpselt määratleva küsimustikuga määrab kindlaks komisjon koostöös tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomiteega.

Aruanne sisaldab käesoleva direktiivi sätteid hõlmavat üldosa, mis on seotud üldiste põhimõtete ja punktidega, mida kohaldatakse kõikide lõikes 1 osutatud direktiivide suhtes.

Üldosa täiendamiseks käsitletakse eripeatükkides iga direktiivi erinevate aspektide rakendamist, sealhulgas olemasolu korral konkreetseid näitajaid.

3.   Komisjon esitab liikmesriikidele aruande struktuuri ja eespool nimetatud sisu täpselt määratleva küsimustiku vähemalt kuus kuud enne aruandega hõlmatava ajavahemiku lõppu. Aruanne esitatakse komisjonile 12 kuu jooksul pärast viieaastase ajavahemiku lõppu, mida see hõlmab.

4.   Nimetatud aruannete alusel hindab komisjon asjaomaste direktiivide rakendamise asjakohasust, võttes arvesse näiteks teadusuuringuid ja teaduslikult põhjendatud teadmisi mitmesugustes asjaomastes valdkondades. Komisjon teatab Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomiteele 36 kuu jooksul pärast viieaastase ajavahemiku möödumist hindamise tulemustest ja vajaduse korral mis tahes algatustest, mille eesmärgiks on reguleeriva raamistiku parandamine.

5.   Esimene aruanne hõlmab ajavahemikku 2007–2012.”

Artikkel 2

Direktiivide 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ muutmine

1.   Direktiivi 83/477/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 17a

Rakendamisaruanne

Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile käesoleva direktiivi praktilise rakendamise aruande eraldi peatükina direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17a lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud ühtses aruandes, mille alusel komisjon peab teostama hindamise kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 17a lõikega 4.”

2.   Direktiivi 91/383/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 10a

Rakendamisaruanne

Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile käesoleva direktiivi praktilise rakendamise aruande eraldi peatükina direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17a lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud ühtses aruandes, mille alusel komisjon peab teostama hindamise kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 17a lõikega 4.”

3.   Direktiivi 92/29/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a

Rakendamisaruanne

Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile käesoleva direktiivi praktilise rakendamise aruande eraldi peatükina direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17a lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud ühtses aruandes, mille alusel komisjon peab teostama hindamise kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 17a lõikega 4.”

4.   Direktiivi 94/33/EÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 17a

Rakendamisaruanne

Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile käesoleva direktiivi praktilise rakendamise aruande eraldi peatükina direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17a lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud ühtses aruandes, mille alusel komisjon peab teostama hindamise kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 17a lõikega 4.”

Artikkel 3

Kehtetuks tunnistamine

Järgmised sätted tunnistatakse kehtetuks alates 27. juunist 2007:

1.

direktiivi 89/391/EMÜ artikli 18 lõiked 3 ja 4;

2.

direktiivi 89/654/EMÜ artikli 10 lõiked 3 ja 4;

3.

direktiivi 89/655/EMÜ artikli 10 lõiked 3 ja 4;

4.

direktiivi 89/656/EMÜ artikli 10 lõiked 3 ja 4;

5.

direktiivi 90/269/EMÜ artikli 9 lõiked 3 ja 4;

6.

direktiivi 90/270/EMÜ artikli 11 lõiked 3 ja 4;

7.

direktiivi 91/383/EMÜ artikli 10 lõiked 3 ja 4;

8.

direktiivi 92/29/EMÜ artikli 9 lõiked 3 ja 4;

9.

direktiivi 92/57/EMÜ artikli 14 lõiked 4 ja 5;

10.

direktiivi 92/58/EMÜ artikli 11 lõiked 4 ja 5;

11.

direktiivi 92/85/EMÜ artikli 14 lõiked 4, 5 ja 6;

12.

direktiivi 92/91/EMÜ artikli 12 lõige 4;

13.

direktiivi 92/104/EMÜ artikli 13 lõige 4;

14.

direktiivi 93/103/EÜ artikli 13 lõiked 3 ja 4;

15.

direktiivi 94/33/EÜ artikli 17 lõiked 4 ja 5;

16.

direktiivi 98/24/EÜ artikkel 15;

17.

direktiivi 1999/92/EÜ artikli 13 lõige 3;

18.

direktiivi 2002/44/EÜ artikkel 13;

19.

direktiivi 2003/10/EÜ artikkel 16;

20.

direktiivi 2004/40/EÜ artikkel 12;

21.

direktiivi 2006/25/EÜ artikkel 12.

Artikkel 4

Rakendamine

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 31. detsembriks 2012.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 20. juuni 2007

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

G. GLOSER


(1)  Arvamus on edastatud 17. jaanuaril 2006. aastal.

(2)  Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 30. mai 2007. aasta otsus.

(3)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 393, 30.12.1989, lk 1.

(5)  EÜT L 393, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/45/EÜ (EÜT L 195, 19.7.2001, lk 46).

(6)  EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18.

(7)  EÜT L 156, 21.6.1990, lk 9.

(8)  EÜT L 156, 21.6.1990, lk 14.

(9)  EÜT L 245, 26.8.1992, lk 6.

(10)  EÜT L 245, 26.8.1992, lk 23.

(11)  EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1.

(12)  EÜT L 348, 28.11.1992, lk 9.

(13)  EÜT L 404, 31.12.1992, lk 10.

(14)  EÜT L 307, 13.12.1993, lk 1.

(15)  EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.

(16)  EÜT L 23, 28.1.2000, lk 57.

(17)  EÜT L 177, 6.7.2002, lk 13.

(18)  ELT L 42, 15.2.2003, lk 38.

(19)  ELT L 159, 30.4.2004, lk 1.

(20)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 38.

(21)  EÜT L 206, 29.7.1991, lk 19.

(22)  EÜT L 113, 30.4.1992, lk 19. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(23)  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12.

(24)  EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21.

(25)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 50.

(26)  EÜT L 263, 24.9.1983, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/18/EÜ (ELT L 97, 15.4.2003, lk 48).


Top