EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0431

2007/431/EÜ: Nõukogu otsus, 7. juuni 2007 , millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Ühenduse huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2006. aasta konsolideeritud meretöönormide konventsiooni

OJ L 161, 22.6.2007, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/431/oj

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/63


NÕUKOGU OTSUS,

7. juuni 2007,

millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Ühenduse huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2006. aasta konsolideeritud meretöönormide konventsiooni

(2007/431/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 42 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (edaspidi „ILO”) 2006. aasta konsolideeritud meretöönormide konventsioon (edaspidi „konventsioon”) võeti vastu Genfis kokku tulnud ILO rahvusvahelise töökonverentsi merendusalasel istungil 7. veebruaril 2006.

(2)

Kõnealune konventsioon annab olulise panuse laevandusse rahvusvahelisel tasandil, edendades meremeeste rahuldavaid elu- ja töötingimusi ning õiglasemaid konkurentsitingimusi ettevõtjatele ja laevaomanikele, ning seetõttu on soovitav, et selle sätteid kohaldataks nii kiiresti kui võimalik.

(3)

Konventsioon paneb aluse rahvusvahelisele meretöökoodeksile, määrates kindlaks töö miinimumnormid.

(4)

Ühendus püüab saavutada võrdsed võimalused merendussektoris.

(5)

ILO põhikirja artikli 19 lõikes 8 märgitakse, et „konverentsil vastuvõetud ja liikmesriigi ratifitseeritud konventsiooni või soovitusega ei ole vastuolus liikmesriigi õigus kohaldada oma seadust või kohtuotsust või järgida oma tava või kokkulepet, millega nähakse asjaomastele töötajatele ette suuremad soodustused kui konventsioonis või soovituses”.

(6)

Konventsiooni mõned sätted kuuluvad ühenduse ainupädevusse sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise valdkonnas.

(7)

Ühendus ei saa konventsiooni ratifitseerida, sest selle osalised võivad olla ainult riigid.

(8)

Nõukogu peaks seega volitama liikmesriike, kelle suhtes on siduvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklil 42 põhinevad sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimise eeskirjad, ratifitseerima konventsiooni ühenduse huvides käesolevas otsuses sätestatud tingimustel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga volitatakse liikmesriike ratifitseerima 7. veebruaril 2006 vastu võetud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2006. aasta meretöönormide konventsiooni ühenduse pädevusse kuuluvad osad.

Artikkel 2

Liikmesriigid peaksid tegema jõupingutusi, et astuda samme, mis on vajalikud konventsiooni ratifitseerimiskirjade hoiuleandmiseks Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile niipea kui võimalik, soovitavalt enne 31. detsembrit 2010. Nõukogu vaatab ratifitseerimise osas tehtud edusammud läbi enne 2010. aasta jaanuari.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.

Luxembourg, 7. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. GLOS


(1)  14. märtsi 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


Top