EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0700

Nõukogu määrus (EÜ) nr 700/2007, 11. juuni 2007 , kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustamise kohta

OJ L 161, 22.6.2007, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; kehtetuks tunnistatud 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/700/oj

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 700/2007,

11. juuni 2007,

kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1254/1999 (veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta) (1) artikli 2 teises lõigus koostoimes kõnealuse artikli esimese lõigu punktiga b sätestatakse, et nõukogu võtab vastu veise- ja vasikaliha tootmis-, töötlemis- ja turustuskorralduse edendamise meetmeid käsitlevad üldeeskirjad.

(2)

Kuni kaheteist kuu vanuste veiste tootmissüsteemid ja loomade omadused nende tapmise hetkel on liikmesriigiti sageli erinevad. Ühenduse peamistel tarbijaturgudel turustatakse eri tootmissüsteeme kasutades saadud liha enamasti ühtse müüginimetuse all.

(3)

Kogemused näitavad, et kõnealune praktika võib häirida kaubavahetust ja soodustada kõlvatut konkurentsi. Seetõttu on sellel otsene mõju siseturu loomisele ja toimimisele.

(4)

Selline tegevus võib tekitada segadust ka tarbijate jaoks ning neid eksitusse viia.

(5)

Et parandada siseturu toimimist, tuleks korraldada kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustamine võimalikult läbipaistvalt. See võimaldaks ka vastavat tootmist paremini korraldada. Selleks tuleks täpsustada kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustamisel kasutatavad müüginimetused kõigi liikmesriikide ametlikes keeltes. Seeläbi paraneb ka tarbijate juurdepääs teabele.

(6)

Teatavatel juhtudel on kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha kaitstud nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta. (2) Liha turustatakse kaitstud tähiste ja nimetuste all ning seetõttu saavad ettevõtjad ja tarbijad selle täpselt tuvastada. Seega ei tohiks käesoleva määruse sätted mõjutada määrusega (EÜ) nr 510/2006 kaitstud nimetusi.

(7)

Mitmesugused uuringud on näidanud, et liha organoleptilised omadused, näiteks pehmus, maitse ja värv, sõltuvad loomade vanusest ja söödast.

(8)

Lähtudes 2005. aastal komisjoni korraldatud avaliku arutelu tulemustest, teatas enamik tarbijaid, et loomade vanus ja neile antud sööt on liha omaduste kindlaksmääramisel olulised kriteeriumid. Loomade tapakaal seevastu tundub olevat vähem oluline.

(9)

Kuni kaheteist kuu vanuste loomade puhul kasutatud tootmissüsteemid ja söödatüübid on seotud loomade tapavanusega. Tapavanust on lihtsam kontrollida kui kasutatud söödatüüpi. Seega peaks nõutava läbipaistvuse saavutamiseks piisama eri müüginimetuste kasutamisest sõltuvalt loomade vanusest.

(10)

Samade arutelude tulemused näitavad, et suurema osa tarbijate arvates kuuluvad kuni kaheksa kuu vanused loomad eraldi kategooriasse. Kõnealust vanusepiiri kasutatakse ka nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (3) artiklis 130 kõnealuste loomade tapatoetuse abikõlblikkuse kindlaksmääramiseks. Seega tuleks nimetatud vanusepiiri kasutada selleks, et jagada kuni kaheteist kuu vanuste loomade kategooria kaheks alamkategooriaks.

(11)

Arutelude käigus selgus ka, et eri liikmesriikides võivad tarbijate ootused sama müüginimetuse puhul olla erinevad. Seega tundub mõistlik arvestada müüginimetuste valikul võimalikult palju tavasid ja kultuuritraditsioone, et aidata tarbijatel teha nende ootustele vastav valik.

(12)

Samuti tuleks sätestada kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha tähistamine nende kategooriale vastava tähe abil.

(13)

Ettevõtjad, kes soovivad täiendada käesolevas määruses sätestatud müüginimetusi vabatahtliku lisateabega, peaksid tegema seda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1760/2000 (veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise) (4) artiklites 16 ja 17 sätestatud menetlusele.

(14)

Selleks et tagada etiketil esitatud teabe korrektne kasutamine vastavalt käesolevale määrusele, tuleks kõikides tootmis- ja turustusetappides registreerida etiketil oleva teabe õigsuse kontrollimist võimaldavad andmed. Selleks võib kohaldada komisjoni 25. augusti 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1825/2000, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veiseliha ja veiselihatoodete märgistamisega (5) artiklis 1 osutatud registreerimissüsteemi, seda vajaduse korral kohandades.

(15)

Liikmesriigid peaksid nimetama pädevad asutused käesolevas määruses ette nähtud tingimuste täitmise kontrollide läbiviimiseks, ning tuleks sätestada, et komisjon tagab kõnealuste tingimuste täitmise, kasutades vajadusel kohapealseid kontrolle.

(16)

Järjepidevuse kindlustamiseks tuleks ette näha sätted tagamaks, et kolmandatest riikidest imporditud liha vastab käesoleva määruse tingimustele. Seetõttu, kui kontrolli teostab väline sõltumatu organ, peab ta tagama kõik oskused ning täieliku erapooletuse ja objektiivsuse.

(17)

Liikmesriigid peaksid kehtestama käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavaid sanktsioone käsitlevad eeskirjad ja tagama nende rakendamise. Kõnealused sanktsioonid peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(18)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (6)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustamise tingimused ühenduses, eelkõige kasutatavad müüginimetused.

Määrust kohaldatakse kas ühenduses toodetud või kolmandatest riikidest imporditud pärast 1. juulit 2008 tapetud kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha suhtes.

2.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira nõukogu 24. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1183/2006 (ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala kohta) (7) kohaldamist.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata veiste liha suhtes, mille kohta on enne 29. juunit 2007 registreeritud kaitstud päritolunimetus või kaitstud geograafiline tähis vastavalt määrusele (EÜ) nr 510/2006.

Artikkel 2

Mõiste

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab mõiste „liha” kuni kaheteist kuu vanuste veiste rümpasid tervikuna, kondiga ja kondita liha ning viilutatud või viilutamata rupsi, mis on ette nähtud inimtoiduks ning mida pakutakse värskelt, külmutatult või sügavkülmutatult ning mis on pakitud või pakkimata.

Artikkel 3

Veiste kategooriatesse liigitamine tapamajas

Tapmise ajal liigitavad ettevõtjad artikli 8 lõikes 1 osutatud pädeva asutuse järelevalve all kõik kuni kaheteist kuu vanused veised ühte I lisas loetletud kategooriatest.

Artikkel 4

Müüginimetused

1.   Müüginimetus on nimetus, millega toiduaineid müüakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta) (8) artikli 5 lõike 1 tähenduses.

Kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustatakse liikmesriikides üksnes II lisas loetletud kõigi liikmesriikide jaoks kehtestatud müüginimetus(t)e all.

Esimeses lõigus osutatud müüginimetusi võib täiendada, märkides vastava lihatüki või rupsi nime või nimetuse.

2.   II lisa A osas loetletud müüginimetusi ning nendest müüginimetustest tuletatud mis tahes uut nime võib kasutada üksnes siis, kui kõik käesolevas määruses sätestatud tingimused on täidetud.

Eelkõige ei kasutata sõnu „veau”, „telecí”, „Kalb”, „μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, „veal”, „vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” ja „teletina” üle kaheteist kuu vanuste veiste liha müüginimetuses ega etiketil.

Artikkel 5

Kohustuslik teave etiketil

1.   Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 ja määruse (EÜ) nr 1760/2000 artiklite 13, 14 ja 15 kohaldamist, märgistavad ettevõtjad kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha igas tootmis- ja turustamisetapis järgmise teabega:

a)

loomade tapavanus, mis on vastavalt konkreetsel juhule esitatud kas kujul „tapavanus: kuni 8 kuud”, kui loomad on 8 kuu vanused või nooremad, või „tapavanus: 8 kuni 12 kuud”, kui loomad on enam kui kaheksa kuu vanused, kuid mitte vanemad kui 12 kuud;

b)

müüginimetus vastavalt käesoleva määruse artiklile 4.

Erandina lõigust a võivad ettevõtjad siiski igas tootmis- ja turustusetapis (välja arvatud lõpptarbijale väljastamise etapp) asendada tapavanuse kategooriat tähistava tähega, mis on määratletud käesoleva määruse I lisas.

2.   Kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha puhul, mis esitatakse lõpptarbijale müügiks jaemüügikohtades eelnevalt pakendamata kujul, kehtestavad liikmesriigid eeskirjad, mille kohaselt tuleb lõikes 1 osutatud teavet esitada.

Artikkel 6

Vabatahtlik teave etiketil

Ettevõtjad võivad täiendada artiklis 5 osutatud kohustuslikku teavet määruse (EÜ) nr 1760/2000 artiklis 16 või 17 sätestatud menetluse kohaselt heaks kiidetud vabatahtliku teabega.

Artikkel 7

Registreerimine

Artiklites 5 ja 6 sätestatud etiketil esitatava teabe õigsuse tagamiseks registreerivad ettevõtjad igas kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha tootmis- ja turustusetapis eelkõige järgmise teabe:

a)

loomade identifitseerimisnumber ja sünniaeg (üksnes tapamaja tasandil);

b)

viitenumber, mis võimaldab tõendada seost ühelt poolt liha päritolu ja teiselt poolt liha etiketil esitatud müüginimetuse, tapavanuse ja kategooriat tähistava tähe vahel;

c)

loomade ja liha ettevõttesse saabumise ja sealt väljumise kuupäev, et tagada seos saabumiste ja väljumiste vahel.

Artikkel 8

Ametlik kontroll

1.   Liikmesriigid nimetavad enne 1. juulit 2008 pädeva asutuse või asutused, kes vastutavad käesoleva määruse kohaldamise kontrollimiseks läbi viidava ametliku kontrolli eest ja teavitavad sellest komisjoni.

2.   Ametlikke kontrolle viib läbi lõikes 1 nimetatud pädev asutus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) (9) sätestatud üldpõhimõtetega.

3.   Komisjon tagab koos pädevate asutustega, et liikmesriigid järgivad käesoleva määruse sätteid.

Komisjoni eksperdid teostavad vajadusel koos asjaomaste pädevate asutustega ja liikmesriikide ekspertidega kohapealseid kontrolle, et veenduda käesoleva määruse rakendamises.

Liikmesriik, kelle territooriumil kontroll toimub, osutab komisjonile tema ülesannete täitmiseks vajalikku abi.

Artikkel 9

Kolmandatest riikidest imporditud liha

1.   Kolmandatest riikidest imporditud kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustatakse ühenduses vastavalt käesolevale määrusele.

2.   Kolmanda riigi ettevõtjad, kes soovivad tuua ühenduse turule lõikes 1 osutatud liha, võimaldavad oma tegevust kontrollida asjaomase kolmanda riigi määratud pädeval asutusel või selle puudumisel välisel sõltumatul organil. Sõltumatu organ peab täielikult tagama Euroopa standardis EN 45011 või ISO/IEC juhendis 65 (toodete sertifitseerimise süsteemidega tegelevate asutuste üldnõuded) sätestatud tingimuste järgimise.

Määratud pädev asutus või väline sõltumatu organ tagab käesoleva määruse nõuete täitmise.

Artikkel 10

Sanktsioonid

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida rakendatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad sanktsioone puudutavatest sätetest komisjonile hiljemalt 1. juuliks 2009 ja annavad viivitamata teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 11

Rakendusmeetmed

1.   Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetlusega. Need meetmed hõlmavad eelkõige:

a)

I lisas defineeritud kategooriat tähistava tähe märkimise praktilist korda, mis käsitleb kasutatud kirja paigutust ja suurust;

b)

artiklis 9 osutatud liha importi kolmandatest riikidest, mis käsitleb käesoleva määruse järgimise kontrolli korda.

2.   II lisa B osas võib teha muudatusi kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Artikkel 12

Komitee

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 42 alusel moodustatud veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee.

2.   Käesolevale artiklile viitamisel rakendatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse 1 kuu.

Artikkel 13

Üleminekumeetmed

Nende alla kaheteist kuu vanuste loomade liha, kes tapetakse enne 1. juulit 2008, võib jätkuvalt turustada käesolevas määruses sätestatud nõudeid täitmata.

Artikkel 14

Jõustumine

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 11. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

H. SEEHOFER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2007 (ELT L 131, 23.5.2007, lk 10).

(4)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006.

(5)  EÜT L 216, 26.8.2000, lk 8. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 275/2007 (ELT L 76, 16.3.2007, lk 12).

(6)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(7)  ELT L 214, 4.8.2006, lk 1.

(8)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(9)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.


I LISA

Kuni kaheteist kuu vanuste veiste kategooriad

Tapmise hetkel liigitatakse kuni kaheteist kuu vanused veised ühte järgmistest kategooriatest:

A)

V-kategooria: kuni kaheksa kuu vanused veised

Kategooriat tähistav täht: V;

B)

Z-kategooria: kaheksa kuni kaheteist kuu vanused veised

Kategooriat tähistav täht: Z.

Liikmesriikides teostatakse kõnealune liigitus veisega kaasas olevas passis sisalduva teabe põhjal või selle puudumisel määruse (EÜ) nr 1760/2000 artiklis 5 sätestatud elektroonilises andmebaasis sisalduvate andmete põhjal.


II LISA

Artiklis 4 osutatud müüginimetuste loetelu

A)

V-kategooria veiste liha puhul:

Turustav riik

Kasutatav müüginimetus

Belgia

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgaaria

месо от малки телета

Tšehhi Vabariik

telecí

Taani

lyst kalvekød

Saksamaa

Kalbfleisch

Eesti

vasikaliha

Kreeka

μοσχάρι γάλακτος

Hispaania

ternera blanca, carne de ternera blanca

Prantsusmaa

veau, viande de veau

Iirimaa

veal

Itaalia

vitello, carne di vitello

Küpros

μοσχάρι γάλακτος

Läti

teļa gaļa

Leedu

veršiena

Luksemburg

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Ungari

borjúhús

Malta

vitella

Madalmaad

kalfsvlees

Austria

Kalbfleisch

Poola

cielęcina

Portugal

vitela

Rumeenia

carne de vițel

Sloveenia

teletina

Slovakkia

teľacie mäso

Soome

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Rootsi

ljust kalvkött

Ühendkuningriik

veal

B)

Z-kategooria veiste liha puhul:

Turustav riik

Kasutatav müüginimetus

Belgia

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgaaria

телешко месо

Tšehhi Vabariik

hovězí maso z mladého skotu

Taani

kalvekød

Saksamaa

Jungrindfleisch

Eesti

noorloomaliha

Kreeka

νεαρό μοσχάρι

Hispaania

ternera, carne de ternera

Prantsusmaa

jeune bovin, viande de jeune bovin

Iirimaa

rosé Veal

Itaalia

vitellone, carne di vitellone

Küpros

νεαρό μοσχάρι

Läti

jaunlopa gaļa

Leedu

jautiena

Luksemburg

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Ungari

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Madalmaad

rosé kalfsvlees

Austria

Jungrindfleisch

Poola

młoda wołowina

Portugal

vitelão

Rumeenia

carne de tineret bovin

Sloveenia

meso težjih telet

Slovakkia

mäso z mladého dobytka

Soome

vasikanliha / kalvkött

Rootsi

kalvkött

Ühendkuningriik

beef


Top