EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0679

Komisjoni määrus (EÜ) nr 679/2007, 18. juuni 2007 , millega määratakse kindlaks töötlemiseks ette nähtud virsikute tootmistoetus 2007/2008. turustusaastaks

OJ L 157, 19.6.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/679/oj

19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 679/2007,

18. juuni 2007,

millega määratakse kindlaks töötlemiseks ette nähtud virsikute tootmistoetus 2007/2008. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 41,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. augusti 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1535/2003 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljatoodete toetuskavaga) (2) artikli 3 lõikega 3 on ette nähtud, et komisjon avaldab töötlemiseks ette nähtud virsikute puhul makstavad toetussummad enne 31. maid.

(2)

Ühenduse liikmesriikide puhul (31. detsembri 2006. aasta seisuga) võetakse määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 5 lõikes 1 osutatud ühenduse ja riiklikest künnistest kinnipidamise kontrollimisel virsikute töötlemise puhul aluseks toetuste abil töödeldud kogused eelneval kolmel turustusaastal, mille kohta kõikidel kõnealustel liikmesriikidel on lõplikud andmed.

(3)

Toetuskava alusel töödeldud virsikute keskmine kogus viimase kolme turustusaasta jooksul jääb allapoole ühenduse künnist. Seetõttu peaks 2007/2008. turustusaastal igas liikmesriigis kohaldatav toetussumma olema määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 4 lõikes 2 sätestatud tasemel.

(4)

Arvutusmeetodit määruse (EÜ) nr 2201/96 artikliga 5 ettenähtud riiklikest töötlemiskünnistest kinnipidamiseks ei kohaldata koheselt Bulgaaria ja Rumeenia suhtes. Seetõttu tuleks kehtestada üleminekumeetmed selle kohaldamiseks. 2007/2008. turustusaastaks, mille kohta ei ole andmeid virsikute töötlemist käsitlevate ühenduse ja riiklike künnistest kinnipidamise kontrollimiseks, ning ettevaatusabinõuna, tuleks ette näha toetuste eelnev vähendamine, mis hüvitatakse juhul, kui kõnealuse turustusaasta lõpus ei ole künnist ületatud.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   2007/2008. turustusaastal on määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 2 kohase toetuse suurus virsikute puhul 47,70 eurot tonni kohta ühenduse liikmesriikidele 31. detsembri 2006. aasta seisuga.

2.   Bulgaaria ja Rumeenia puhul on määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 2 kohane toetus 35,78 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

1.   Kui 2007/2008. turustusaastaks künnisest kinnipidamise arvutamisel selgub, et ühenduse künnist ei ole ületatud, makstakse Bulgaarias ja Rumeenias pärast 2007/2008. turustusaasta lõppemist täiendavalt 25 % määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 4 lõikes 2 sätestatud toetusest.

2.   Kui ühenduse künnist on ületatud, aga seda on Bulgaarias või Rumeenias ületatud kuni 25 % või alla selle, makstakse kõnealustes liikmesriikides pärast 2007/2008. turustusaasta lõppemist lisatoetust.

Esimeses lõikes osutatud lisatoetus määratakse kindlaks asjaomase riikliku künnise tegeliku ületamise põhjal ja selle maksimumsuurus on kuni 25 % määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 4 lõikes 2 osutatud toetusest.

3.   Riiklikest töötlemiskünnistest kinnipidamise kontrollimine Bulgaaria ja Rumeenia puhul toimub 2007/2008. turustusaasta kohta koguste põhjal, mille kohta on 2007/2008. turustusaastaks esitatud toetusetaotlused.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 386/2004 (ELT L 64, 2.3.2004, lk 25).

(2)  ELT L 218, 30.8.2003, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1663/2005 (ELT L 267, 12.10.2005, lk 22).


Top