EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121R(01)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006 . aasta direktiivi 2006/121/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur) parandus ( ELT L 396, 30.12.2006 )

OJ L 136, 29.5.2007, p. 281–282 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/corrigendum/2007-05-29/oj

29.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/281


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/121/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 396, 30. detsember 2006 )

Direktiivi 2006/121/EÜ tekst asendatakse järgmisega:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/121/EÜ,

18. detsember 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (3) vastuvõtmist, tuleks kohandada direktiivi 67/548/EMÜ (4) ning jätta välja selles sisalduvad teavitamist ja kemikaalide riskihindamist käsitlevad eeskirjad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 67/548/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 1 lõikest 1 jäetakse välja punktid a, b ja c;

2)

artikli 2 lõikest 1 jäetakse välja punktid c, d, f ja g;

3)

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Ainete omaduste katsetamine ja hindamine

Käesoleva direktiivi raames ainetega teostatavad katsed viiakse läbi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet) (5) artikli 13 nõuetele.

4)

artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse esimene lõik järgmisega:

„Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et aineid ei viida turule ainena või valmististe koostisainena, kui nad ei ole pakendatud ja märgistatud vastavalt käesoleva direktiivi artiklitele 22–25 ja käesoleva direktiivi VI lisas sätestatud kriteeriumitele, ning registreeritud ainete puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklite 12 ja 13 kohaldamisel saadud teabele, välja arvatud valmististe puhul, mida käsitlevad muude direktiivide sätted.”;

b)

Lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõike 1 esimeses lõigus osutatud meetmeid kohaldatakse kuni ainete kandmiseni I lisasse või kuni tehakse otsus ainete lisasse kandmata jätmise kohta vastavalt artiklis 29 kehtestatud menetlusele.”;

5)

artiklid 7–15 jäetakse välja;

6)

artikkel 16 jäetakse välja;

7)

artiklid 17–20 jäetakse välja;

8)

artikkel 27 jäetakse välja;

9)

artikkel 32 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 32

Viited

Viiteid käesoleva direktiivi VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII lisale loetakse viideteks määruse (EÜ) nr 1907/2006 vastavatele VI, VII, VIII, IX, X ja XI lisale”;

10)

V lisa jäetakse välja;

11)

VI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Käesoleva lisa punktides 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 ja 9.5 asendatakse sõnad „V lisa” ja „käesoleva direktiivi V lisa” sõnadega „komisjoni määruses (EÜ) nr 1907/2006 artikli 13 lõikes 2 määratletud katsemeetoditega”;

b)

punkti 1.6.1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

ainete puhul, mille kohta on vaja määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisas sätestatud teavet, saadakse enamik klassifitseerimiseks ja märgistamiseks vajalikest andmetest „baaskogumist”. Selline klassifitseerimine ja märgistus tuleb vajadusel üle vaadata, kui saadakse täiendavaid andmeid (määruse (EÜ) nr 1907/2006 IX ja X lisa);”

c)

punkti 5.1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Allpool sätestatud kriteeriumid tulenevad otseselt katsemeetodeid käsitlevas komisjoni määruses sätestatud katsemeetoditest, nagu need on määratletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 13 lõikes 2, niivõrd kui neid on nimetatud. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII ja VIII lisas osutatud „baaskogumi” kohaselt nõutavad katsemeetodid on piiratud ja nende abil saadav teave ei pruugi olla asjakohaseks klassifitseerimiseks piisav. Klassifitseerimiseks võib olla vaja täiendavaid andmeid, mis saadakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 IX või X lisast või muude samaväärsete uuringutega. Lisaks sellele võib ainete klassifikatsiooni saadud uusi andmeid arvestades läbi vaadata.”;

d)

punkti 5.2.1.2 teise lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

„Sellised täiendavad teaduslikud tõendid peaksid tavaliselt tuginema määruse (EÜ) nr 1907/2006 IX lisas nõutavatele või samaväärsetele uuringutele ning need võivad sisaldada järgmist:”.

12)

VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid alates 1. juunist 2008. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Direktiivi kohaldatakse alates 1. juunist 2008.

Olenemata käesoleva artikli teisest lõigust kohaldatakse artikli 1 punkti 6 alates 1. augustist 2008.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. detsember 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

M. VANHANEN


(1)  ELT C 294, 25.11.2005, lk 38.

(2)  Euroopa Parlamendi 17. novembri 2005. aasta arvamus (ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 440), nõukogu 27. juuni 2006. aasta ühine seisukoht (ELT C 276 E, 14.11.2006, lk 252) ja Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2006. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 3.

(4)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ (ELT L 152, 30.4.2004, lk 1).

(5)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.”;


Top