EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0334

Nõukogu ühismeede 2007/334/ÜVJP, 14. mai 2007 , millega muudetakse ühismeedet 2006/304/ÜVJP, millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades, ning pikendatakse selle kehtivust

OJ L 125, 15.5.2007, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/334/oj

15.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/29


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2007/334/ÜVJP,

14. mai 2007,

millega muudetakse ühismeedet 2006/304/ÜVJP, millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades, ning pikendatakse selle kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. aprillil 2006 vastu ühismeetme 2006/304/ÜVJP, millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades. (1)

(2)

Nõukogu võttis 11. detsembril 2006 vastu ühismeetme 2006/918/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2006/304/ÜVJP ning pikendatakse selle kehtivust 31. maini 2007.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee soovitas 27. märtsil 2007 pikendada EUPT Kosovot veel üheks perioodiks, põhimõtteliselt kuni 1. septembrini 2007, kuid täpne kuupäev sõltub Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis käimasoleva töö tulemustest.

(4)

Kosovos läbi viidava ÜRO ajutise missiooni (UNMIKi) ja Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni vahelise sujuva ülemineku tagamiseks päeval, kui UNMIKi valitud ülesanded pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmist antakse üle ELi kriisiohjamise operatsioonile, tuleks EUPT Kosovot üleminekuperioodil kasutada abivahendina Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni ülesehitamiseks. Sellega seoses tuleks kõnealusel perioodil tagada tihe koostöö EUPT Kosovo juhi ja Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni juhi vahel.

(5)

Ühismeedet 2006/304/ÜVJP tuleks vastavalt pikendada ja muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2006/304/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Peasekretär/kõrge esindaja annab EUPT Kosovo juhile juhiseid. Pärast Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni loomist ja enne selle operatiivetapi käivitamist annab peasekretär/kõrge esindaja EUPT Kosovo juhile juhiseid Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni juhi kaudu, kui viimane on ametisse nimetatud.”

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   EUPT Kosovo juht juhib EUPT Kosovot ja hoolitseb selle igapäevase haldamise eest. Pärast Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni loomist ja selle operatiivetapi käivitamist tegutseb EUPT Kosovo juht Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni juhi suuniste alusel, kui viimane on ametisse nimetatud.”

c)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   EUPT Kosovo juht annab aru peasekretärile/kõrgele esindajale. Pärast Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni loomist ja selle operatiivetapi käivitamist annab EUPT Kosovo juht peasekretärile/kõrgele esindajale aru Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni juhi kaudu, kui viimane on ametisse nimetatud.”

d)

lisatakse järgmine lõige:

„6.   Kui poliitika- ja julgeolekukomitee on jõudnud Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni juhi määramise suhtes põhimõtteliselt kokkuleppele, tagab EUPT Kosovo juht asjakohaste kontaktide loomise ja koordinatsiooni.”

2.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Kolmandate riikide osalemine

Ilma et see piiraks ELi sõltumatust otsuste vastuvõtmisel ja ühtset institutsioonilist raamistikku, võidakse pärast Kosovos läbi viidava ELi kriisiohjamise operatsiooni loomist kutsuda kolmandaid riike toetama EUPT Kosovot tingimusel, et nad katavad enda lähetatud isikkoosseisu liikmete kulud, sealhulgas töötasu, tervisekindlustuse, toetused, kõrge riskiga õnnetusjuhtumikindlustuse ning sõidukulud missiooni läbiviimise piirkonda ja sealt tagasi, ning osalevad vastavalt vajadusele EUPT Kosovo jooksvate kulude katmisel.

Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohased otsused pakutava toetuse vastuvõtmise kohta.”

3.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Ülevaatamine

Nõukogu hindab 15. juuliks 2007, kas EUPT Kosovot tuleks pärast 1. septembrit 2007 jätkata, võttes sealjuures arvesse vajadust sujuvaks üleminekuks võimalikule ELi kriisiohjamise operatsioonile Kosovos.”

4.

Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

„2.   Ühismeede kehtib kuni 1. septembrini 2007.”

Artikkel 2

Ühismeetme 2006/918/ÜVJP artikli 1 lõikes 4 esitatud lähtesummat suurendatakse 43 955 000 euro võrra, et katta EUPT Kosovole ajavahemikuks 1. juunist 2007 kuni 1. septembrini 2007 antud volitustega seotud kulutused.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. mai 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  ELT L 112, 26.4.2006, lk 19. Ühismeedet on muudetud ühismeetmega 2006/918/ÜVJP (ELT L 349, 12.12.2006, lk 57).


Top