EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0207

2007/207/EÜ: Komisjoni otsus, 29. märts 2007 , millega muudetakse otsuseid 2001/405/EÜ, 2002/255/EÜ, 2002/371/EÜ, 2004/669/EÜ, 2003/31/EÜ ja 2000/45/EÜ, et pikendada teatud toodetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri K(2007) 532 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 92, 3.4.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 942–945 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2011; mõjud tunnistatud kehtetuks 32011D0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/207/oj

3.4.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/16


KOMISJONI OTSUS,

29. märts 2007,

millega muudetakse otsuseid 2001/405/EÜ, 2002/255/EÜ, 2002/371/EÜ, 2004/669/EÜ, 2003/31/EÜ ja 2000/45/EÜ, et pikendada teatud toodetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 532 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/207/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 teist lõiku,

pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjoniga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. mai 2001. aasta otsuses 2001/405/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid pehmest paberist toodetele) (2) sätestatud tooterühma määratlus ja ökoloogilised kriteeriumid kaotavad kehtivuse 4. mail 2007.

(2)

Komisjoni 25. märtsi 2002. aasta otsus 2002/255/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid teleritele) (3) kaotab kehtivuse 31. märtsil 2007.

(3)

Komisjoni 15. mai 2002. aasta otsus 2002/371/EÜ (millega kehtestatakse tekstiiltoodetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ja muudetakse otsust 1999/178/EÜ) (4) kaotab kehtivuse 31. mail 2007.

(4)

Komisjoni 6. aprilli 2004. aasta otsus 2004/669/EÜ (millega kehtestatakse külmikutele ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid ja muudetakse otsust 2000/40/EÜ) (5) kaotab kehtivuse 31. mail 2007.

(5)

Komisjoni 29. novembri 2002. aasta otsus 2003/31/EÜ (millega kehtestatakse nõudepesumasinas kasutatavatele pesuvahenditele ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/427/EÜ) (6) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2007.

(6)

Komisjoni 17. detsembri 1999. aasta otsus 2000/45/EÜ (millega kehtestatakse pesumasinatele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid) (7) kaotab kehtivuse 30. novembril 2007.

(7)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1980/2000 on ökoloogilised kriteeriumid ning nimetatud otsustega kehtestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded õigeaegselt läbi vaadatud.

(8)

Nende kriteeriumide ja nõuete läbivaatamisest lähtudes on asjakohane pikendada kõigil kuuel juhul ökoloogiliste kriteeriumide ja nõuete kehtivusaega ühe aasta võrra.

(9)

Kuna määrusega (EÜ) nr 1980/2000 kehtestatud läbivaatamise kohustus hõlmab üksnes ökoloogilisi kriteeriume ning hindamis- ja kontrollinõudeid, on asjakohane jätta kehtima otsused 2001/405/EÜ, 2002/255/EÜ, 2002/371/EÜ, 2004/669/EÜ, 2003/31/EÜ ja 2000/45/EÜ.

(10)

Otsuseid 2001/405/EÜ, 2002/255/EÜ, 2002/371/EÜ, 2004/669/EÜ, 2003/31/EÜ ja 2000/45/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(11)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1980/2000 artikli 17 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2001/405/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

Pehmest paberist toodete tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 4. maini 2008.”

Artikkel 2

Otsuse 2002/255/EÜ artikkel 4 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

Telerite tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. märtsini 2008.”

Artikkel 3

Otsuse 2002/371/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Tekstiiltoodete tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. maini 2008.”

Artikkel 4

Otsuse 2004/669/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Külmikute tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. maini 2008.”

Artikkel 5

Otsuse 2003/31/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Nõudepesumasinas kasutatavate pesuvahendite tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2008.”

Artikkel 6

Otsuse 2000/45/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

Pesumasinate tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 30. novembrini 2008.”

Artikkel 7

Käeolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 237, 21.9.2000, lk 1.

(2)  EÜT L 142, 29.5.2001, lk 10. Otsust on muudetud otsusega 2005/384/EÜ (ELT L 127, 20.5.2005, lk 20).

(3)  EÜT L 87, 4.4.2002, lk 53. Otsust on muudetud otsusega 2005/384/EÜ.

(4)  EÜT L 133, 18.5.2002, lk 29.

(5)  ELT L 306, 2.10.2004, lk 16.

(6)  EÜT L 9, 15.1.2003, lk 11.

(7)  EÜT L 16, 21.1.2000, lk 74. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/384/EÜ.


Top