EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0370

Komisjoni määrus (EÜ) nr 370/2007, 2. aprill 2007 , millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 361/2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. aprillist 2007

OJ L 92, 3.4.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/370/oj

3.4.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 370/2007,

2. aprill 2007,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 361/2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. aprillist 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. aprillist 2007 kohaldatavad teraviljasektori imporditollimaksud on määratud kindlaks komisjoni määrusega (EÜ) nr 361/2007. (3)

(2)

Kuna arvutatud keskmine imporditollimaks erineb kehtestatud imporditollimaksust viie euro võrra tonni kohta, tuleks määrusega (EÜ) nr 361/2007 kehtestatud imporditollimakse vastavalt kohandada.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 361/2007 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 361/2007 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 3. aprillil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 91, 31.3.2007, lk 3.


LISA

I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 3. aprillist 2007

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

12,61

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

12,61

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

0,00

II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

30 märts 2007

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmise:

EUR/t

 

Pehme nisu (3)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (4)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (5)

Oder

Börs

Minneapolis

Chicago

Noteering

152,25

110,71

FOB-hind USAs

180,60

170,60

150,60

152,43

Lahe lisatasu

26,80

7,02

Suure Järvistu lisatasu

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

30,97 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

31,35 EUR/t


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 eurot tonni kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres,

2 eurot tonni kohta, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.

(3)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(4)  Allahindlus 10 eurot/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(5)  Allahindlus 30 eurot/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


Top