EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0134

2007/134/EÜ: Komisjoni otsus, 2. veebruar 2007 , millega luuakse Euroopa Teadusnõukogu (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 57, 24.2.2007, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 286–291 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 276 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; kehtetuks tunnistatud 32013D1220(01) . Latest consolidated version: 12/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/134(1)/oj

24.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/14


KOMISJONI OTSUS,

2. veebruar 2007,

millega luuakse Euroopa Teadusnõukogu

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/134/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013), (1) eriti selle artikleid 2 ja 3,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsust 2006/972/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) rakendavat eriprogrammi “Ideed”, (2) eriti selle artikli 4 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seitsmenda raamprogrammi raames on eriprogrammi “Ideed” eesmärk toetada teadlaste algatatud “eesliini” teadusprojekte kõikides teaduse, tehnoloogia ja uurimistöö valdkondades teadlaste valitud teemadel.

(2)

Otsuses 2006/972/EÜ sätestatakse, et komisjon peaks looma Euroopa Teadusnõukogu (edaspidi “ERC”), mis tegeleks eriprogrammi “Ideed” rakendamisega.

(3)

Vastavalt otsuse 2006/972/EÜ artikli 4 lõikele 3 peaks ERC koosnema sõltumatust teadusnõukogust (edaspidi “sõltumatu teadusnõukogu”) ja seda toetavast spetsiaalsest rakendamiskolleegiumist.

(4)

Sõltumatu teadusnõukogu peaks koosnema komisjoni nimetatud kõige tuntumatest teadlastest, inseneridest ja teaduritest, kes tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on sõltumatud välismõjudest. Sõltumatu teadusnõukogu peaks tegutsema vastavalt otsuses 2006/972/EÜ sätestatud volitustele ja üksnes eriprogrammi “Ideed” teaduslike, tehnoloogiliste ja uurimuslike eesmärkide saavutamise huvides.

(5)

Sõltumatu teadusnõukogu peaks iseseisvalt valima peasekretäri, kes tegutseb tema alluvuses. Peasekretär abistab muu hulgas sõltumatut teadusnõukogu, et tagada tõhus side spetsiaalse rakendamiskolleegiumi ja komisjoniga ning jälgida selle strateegia ja seisukohtade tõhusat rakendamist spetsiaalse rakendamiskolleegiumi poolt.

(6)

Sõltumatu teadusnõukogu peaks tegutsema teadusliku tipptaseme, sõltumatuse, tõhususe ja läbipaistvuse põhimõtete kohaselt. Komisjon peaks tegutsema kõnealuse teadusnõukogu sõltumatuse, terviklikkuse ja funktsionaalse tõhususe tagajana.

(7)

Sõltumatu teadusnõukogu liikmete jaoks tuleks ette näha teabe avaldamise eeskirjad, piiramata komisjoni turvalisuseeskirju, mis on kehtestatud komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (3) lisas.

(8)

Sõltumatu teadusnõukogu liikmete isikuandmete töötlemisel tuleks lähtuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (4)

(9)

Sõltumatu teadusnõukogu asutajaliikmete valimiseks moodustati sõltumatu kõrgetasemeline eksperdikomisjon. Pärast laiaulatuslikke konsultatsioone teadus- ja akadeemilise ringkonnaga esitas nimetatud komisjon soovitused sõltumatu teadusnõukogu liikmete valimisel kohaldatavate tegurite ja kriteeriumide kohta ning asutajaliikmete endi kohta.

(10)

Spetsiaalne rakenduskolleegium tuleks luua välise struktuurina täitevasutuse kujul, mis moodustatakse eraldi õigusaktiga vastavalt nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded. (5)

(11)

Kuni selle täitevasutuse loomise ja tegevuse alustamiseni täidab selle ülesandeid spetsiaalne komisjoni talitus.

(12)

Käesoleva otsuse mõju eelarvele võetakse arvesse eriprogrammi “Ideed” raamistikus tehtava rahastamisotsuse puhul ning välist struktuuri käsitlevale komisjoni ettepanekule lisatavas finantsselgituses,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.   PEATÜKK

EUROOPA TEADUSNÕUKOGU (ERC)

Artikkel 1

Loomine

Käesolevaga luuakse eriprogrammi “Ideed” rakendamiseks Euroopa Teadusnõukogu, mis alustab tegevust käesoleva otsuse jõustumise kuupäeval ning tegutseb kuni 31. detsembrini 2013. Euroopa Teadusnõukogu koosneb sõltumatust teadusnõukogust ja spetsiaalsest rakendamiskolleegiumist vastavalt allpool sätestatule.

2.   PEATÜKK

SÕLTUMATU TEADUSNÕUKOGU

Artikkel 2

Loomine

Käesolevaga luuakse sõltumatu teadusnõukogu.

Artikkel 3

Ülesanded

1.   Sõltumatule teadusnõukogule usaldatakse otsuse 2006/972/EÜ artikli 5 lõikes 3 sätestatud ülesanded.

2.   Sõltumatu teadusnõukogu kehtestab muu hulgas programmi teadustöö üldstrateegia ning tal on täielik voli otsustada, milliseid teadusuuringuid rahastatakse kooskõlas otsuse 2006/972/EÜ artikli 6 lõikega 6, samuti tagab ta tegevuse kvaliteedi teaduslikust vaatenurgast. Ilma et see piiraks komisjoni vastutust, on nõukogu ülesandeks aasta tööprogrammi koostamine, vastastikuse eksperdihinnangu menetluse kehtestamine ning samuti eriprogrammi “Ideed” rakendamise järelevalve ja kvaliteedikontroll.

Artikkel 4

Koosseis

1.   Sõltumatu teadusnõukogu koosneb kuni 22 liikmest.

2.   Sõltumatu teadusnõukogu koosneb Euroopa teadusringkondade kõige kõrgetasemelisematest asjakohaste teadmistega esindajatest, kes esindavad eri uurimisvaldkondi ning tegutsevad isiklikult, esindamata poliitilisi või muid huve.

3.   Käesolevaga nimetatakse sõltumatu teadusnõukogu asutajaliikmed, kes on valitud I lisas sätestatud tegurite ja kriteeriumide alusel ning loetletud II lisas.

4.   Komisjon nimetab tulevased liikmed I lisas sätestatud tegurite ja kriteeriumide alusel pärast seda, kui nad on valitud sõltumatu teadusnõukogu poolt heaks kiidetud sõltumatu ja läbipaistva menetluse teel, konsulteerides ka teadusringkonnaga ning andes aru parlamendile ja nõukogule. Tulevaste liikmete nimed avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

5.   Liikmed täidavad oma ülesandeid välistest mõjudest sõltumatult. Nad teavitavad komisjoni aegsasti mis tahes huvide konfliktist, mis võib kahjustada nende erapooletust.

6.   Liikmed määratakse ametisse neljaks aastaks ja nende ametiaega võib pikendada ühel korral rotatsiooni alusel, mis tagab kõnealuse nõukogu tegevuse järjepidevuse. Liikme võib siiski ametisse määrata ka maksimaalsest ametiajast lühemaks ajaks, et tagada liikmete rotatsioon. Liikmed jäävad ametisse kuni uute liikmete nimetamiseni või oma ametiaja lõpuni.

7.   Kui liige lahkub ametist või kui lõpeb ametiaeg, mida ei saa uuendada, nimetab komisjon uue liikme.

8.   Erandolukorras võib komisjon sõltumatu teadusnõukogu usaldusväärsuse ja/või selle tegevuse järjepidevuse tagamiseks lõpetada omal algatusel liikme ametiaja.

9.   Sõltumatu teadusnõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu ei maksta.

Artikkel 5

Põhimõtted ja meetodid

1.   Teadusnõukogu peab tegutsema erapooletult ja sõltumatult.

2.   Vajaduse korral konsulteerib sõltumatu teadusnõukogu teaduse, tehnoloogia ja uurimistööga seotud ringkonnaga.

3.   Sõltumatu teadusnõukogu tegutseb üksnes eriprogrammi “Ideed” teaduslike, tehnoloogiliste ja uurimuslike eesmärkide saavutamise huvides. Kõnealune nõukogu tegutseb usaldusväärselt ja ausalt ning teeb oma tööd tõhusalt ja võimalikult läbipaistvalt.

4.   Sõltumatu teadusnõukogu annab aru komisjonile, säilitab jätkuva tiheda koostöö komisjoniga ja spetsiaalse rakendamiskolleegiumiga ning kehtestab selleks vajaliku korra.

5.   Ülesannete täitmisel saadud teavet ei tohi avalikustada, kui see on komisjoni või sõltumatu teadusnõukogu esimehe arvates konfidentsiaalne.

6.   Komisjon annab teadusnõukogu tööks vajalikku teavet ja abi, et see saaks tegutseda erapooletult ja sõltumatult.

7.   Teadusnõukogu annab komisjonile korrapäraselt aru ning esitab teavet ja pakub abi, mis on vajalikud aruandlust hõlmavateks komisjoni ülesanneteks (nt iga-aastane aruanne, iga-aastane tegevusaruanne).

Artikkel 6

Toimimine

1.   Sõltumatu teadusnõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja kaks aseesimeest, kes esindavad nõukogu vastavalt selle töökorrale ning juhivad ja abistavad seda töö korraldamisel, kaasa arvatud koosolekute päevakorra ja dokumentide ettevalmistamisel.

2.   Sõltumatu teadusnõukogu esimeest ja aseesimehi võib nimetada vastavalt ka Euroopa Teadusnõukogu presidendiks ja asepresidentideks.

3.   Sõltumatu teadusnõukogu võtab vastu oma töökorra, milles sätestatakse üksikasjalikult lõikes 1 osutatud valimised ning samuti toimimisjuhend võimaliku huvide konflikti käsitlemiseks.

4.   Sõltumatu teadusnõukogu tuleb kokku plenaaristungil nii sageli, kui see on tema tööks vajalik.

5.   Sõltumatu teadusnõukogu esimees võib otsustada pidada piiratud osalusega koosolekuid.

Artikkel 7

Euroopa Teadusnõukogu peasekretär

1.   Sõltumatu teadusnõukogu valib iseseisvalt peasekretäri, kes tegutseb tema alluvuses. Peasekretär abistab muu hulgas sõltumatut teadusnõukogu, et tagada selle tõhus koostöö komisjoniga ja spetsiaalse rakendamiskolleegiumiga.

2.   Peasekretäri ülesanded määratleb sõltumatu teadusnõukogu. Need ülesanded hõlmavad spetsiaalse rakendamiskolleegiumi poolt sõltumatu teadusnõukogu vastuvõetud strateegia ja seisukohtade tõhusa rakendamise jälgimist.

3.   Toetus peasekretäri ametikoha loomiseks ja tema tegevuseks tagatakse eriprogrammi “Ideed” raames.

4.   Peasekretäri ametiaeg ei tohi ületada 30 kuud ning seda võib pikendada ühel korral.

Artikkel 8

Koosolekutega seotud kulud

1.   Komisjon hüvitab sõltumatu teadusnõukogu liikmetele selle tegevuseks vajalikud reisi- ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertide kulude hüvitamise korrale. Kui selleks on eelnevalt antud komisjoni heakskiit, võib komisjon katta ka sõltumatu teadusnõukogu töö juhtimiseks vajalike koosolekutega seotud sõidu- ja elamiskulud.

2.   Ilma et see piiraks komisjoni vastutust, hüvitatakse koosolekute kulud teadusnõukogu iga-aastase taotluse alusel.

3.   PEATÜKK

Artikkel 9

Spetsiaalne rakendamiskolleegium

Spetsiaalne rakenduskolleegium luuakse välise struktuurina; kuni kõnealuse välise struktuuri loomise ja tegevuse alustamiseni täidab selle ülesandeid spetsiaalne komisjoni talitus.

4.   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. veebruar 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 243.

(3)  EÜT L 317, 3.12.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/548/EÜ, Euratom (ELT L 215, 5.8.2006, lk 38).

(4)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(5)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.


I LISA

Sõltumatu teadusnõukogu liikmete valimisel kohaldatavad tegurid ja kriteeriumid

Sõltumatu teadusnõukogu koosseis peab näitama, et nõukogu suudab olla tunnustatud ja täielikult sõltumatul teaduslikul juhtpositsioonil, mis ühendab tarkuse ja kogemuse visiooni ja kujutlusvõimega. Sõltumatu teadusnõukogu usaldusväärsus rajaneb sellesse kuuluvate naiste ja meeste omadustel tervikuna ning nad peaksid kollektiivselt esindama kogu Euroopa teadusringkonda. Sõltumatu teadusnõukogu liikmetel peab tippteadlastena olema laitmatu maine, nad peavad olema sõltumatud ja teadustööle pühendunud. Üldjuhul peavad nad olema tegevteadlased või hiljuti teadustöö lõpetanud teadlased, kes on juhtinud teadustööd Euroopa või maailma tasandil. Arvestada tuleks ka nooremate, järgmise põlvkonna teadlastega.

Liikmed peavad peegeldama teadustööga seotud teadusharude ulatust, hõlmates nii täppis- ja inseneriteadust kui ka sotsiaal- ja humanitaarteadusi. Samas ei tohi neid käsitada konkreetse teadusharu või -suuna esindajana ning nad ei tohiks pidada end oma ala esindajaks; neil peaks olema laiapõhjaline visioon, mis peegeldab arusaamist olulistest teadusalastest arengusuundadest, kaasa arvatud teadusharude vahelised uuringud, ja vajadusest Euroopa tasandil tehtavate teadusuuringute järele.

Lisaks tõendatud mainele teadlaste ja teaduritena peaks liikmetel tervikuna olema laialdased kogemused, mis on saadud mitte üksnes Euroopas, vaid ka teistes teadustööga tõsiselt tegelevates maailmaosades. See võib hõlmata kogemusi sellistes valdkondades nagu põhiliste teadusuuringute toetamine ja edendamine, teadusuuringute korraldamine ja juhtimine ning teadmiste edasiandmine ülikoolides, akadeemiates ja tööstusvallas, samuti arusaama riiklikust ja rahvusvahelisest teadustegevusest, asjakohastest teadustöö rahastamiskavadest ja laiemast poliitilisest kontekstist, kuhu Euroopa Teadusnõukogu kuulub.

Liikmed peaksid esindama teadusringkonna eri osasid ja teadusasutusi, kus teadusuuringuid tehakse; liikmetel peaks olema näiteks ülikoolidest, uurimisinstituutidest, akadeemiatest, rahastamisasutustest ning äri- ja tööstusvallas tehtud teadusuuringutest saadud kogemused. Liikmete kogemused peaksid olema saadud rohkem kui ühest riigist ja mõned neist peaksid pärinema väljaspool Euroopat asuvatest teadusringkondadest.


II LISA

Sõltumatu teadusnõukogu 22 asutajaliikme nimekiri

 

Dr Claudio BORDIGNON, San Raffaele Teadusinstituut, Milano

 

Prof Manuel CASTELLS, Kataloonia Avatud Ülikool

 

Prof Paul J. CRUTZEN, Max Plancki Keemiainstituut, Mainz

 

Prof Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof Pavel EXNER, Doppleri Instituut, Praha

 

Prof Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institut, Berliin

 

Prof Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof Carl-Henrik HELDIN, Ludwigi Vähiuuringute Instituut

 

Prof Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof Michal KLEIBER, Poola Teaduste Akadeemia

 

Prof Norbert KROO, Ungari Teaduste Akadeemia

 

Prof Maria Teresa V. T. LAGO, Porto Ülikool

 

Dr Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof Lord MAY, University of Oxford

 

Prof Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Viin

 

Prof Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max Plancki Arengubioloogia Instituut, Tübingen

 

Prof Leena PELTONEN-PALOTIE, Helsingi Ülikool ja Riiklik Rahvatervise Instituut

 

Prof Alain PEYRAUBE, CNRS, Pariis

 

Dr Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof Rolf M. ZINKERNAGEL, Zürichi Ülikool


Top