EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0133

2007/133/EÜ: Nõukogu otsus, 30. jaanuar 2007 , millega lubatakse Eestil, Sloveenial, Rootsil ja Ühendkuningriigil kohaldada nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklist 167 kõrvale kalduvat erimeedet

OJ L 57, 24.2.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 134–135 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/133(1)/oj

24.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/12


NÕUKOGU OTSUS,

30. jaanuar 2007,

millega lubatakse Eestil, Sloveenial, Rootsil ja Ühendkuningriigil kohaldada nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklist 167 kõrvale kalduvat erimeedet

(2007/133/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 395 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 97/375/EÜ (2) lubatakse Ühendkuningriigil nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) (3) artiklis 27 sätestatud korras nimetatud direktiivi artikli 17 lõikest 1 kõrvale kalduvat erimeedet kasutades ning selleks, et rakendada vabatahtlikku kava, mille kohaselt maksustamine toimub väljamakstud ja laekunud raha alusel (kassapõhine raamatupidamisarvestus), lükata sisendkäibemaksu mahaarvamisõiguse edasi seni, kuni sisendkäibemaks on makstud teenuse osutajale nende maksukohustuslaste puhul, kes vastavalt nimetatud direktiivi artikli 10 lõike 2 kolmanda lõigu teisele taandele on klientidelt müügihinna kättesaamisel kohustatud tasuma oma tarnelt väljundkäibemaksu.

(2)

26. jaanuaril 2006 komisjoni peasekretariaati saabunud kirjas taotles Ühendkuningriik luba jätkata erandi kohaldamist kolm aastat. Samuti taotles Ühendkuningriik lihtsustatud kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava käibepiiri tõstmist 660 000 GBPlt 1 350 000 GBPni.

(3)

31. augustil 2006 komisjoni peasekretariaati saabunud kirjas taotles Eesti erandit direktiivi 77/388/EMÜ artikli 17 lõikest 1, et võimaldada maksukohustuslasel käibemaksu mahaarvamist siis, kui teenuse osutajale on tasutud. Mahaarvamise edasilükkamist kohaldatakse üksnes lihtsustatud kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava alusel, mille kohaselt on maksukohustuslased vastavalt nimetatud direktiivi artikli 10 lõike 2 kolmanda lõigu teisele taandele kohustatud klientidelt makse kättesaamisel tasuma oma tarnelt väljundkäibemaksu. Eesti taotles kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava puhul piirduda maksukohustuslastega, kes Eesti õiguse kohaselt liigitatakse füüsilisest isikust ettevõtjateks.

(4)

27. juunil 2006 komisjoni peasekretariaati saabunud kirjas taotles Sloveenia erandit direktiivi 77/388/EMÜ artikli 17 lõikest 1, et võimaldada maksukohustuslasel käibemaksu mahaarvamist siis, kui teenuse osutajale on tasutud. Mahaarvamise edasilükkamist kohaldatakse üksnes lihtsustatud kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava alusel, mille kohaselt on maksukohustuslased vastavalt nimetatud direktiivi artikli 10 lõike 2 kolmanda lõigu teisele taandele kohustatud klientidelt makse kättesaamisel tasuma oma tarnelt väljundkäibemaksu. Sloveenia taotles lihtsustatud kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava käibepiiriks 208 646 eurot.

(5)

6. aprillil 2006 komisjoni peasekretariaati saabunud kirjas taotles Rootsi erandit direktiivi 77/388/EMÜ artikli 17 lõikest 1, et võimaldada maksukohustuslasel käibemaksu mahaarvamist siis, kui teenuse osutajale on tasutud. Mahaarvamise edasilükkamist kohaldatakse üksnes lihtsustatud kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava alusel, mille kohaselt on maksukohustuslased vastavalt nimetatud direktiivi artikli 10 lõike 2 kolmanda lõigu teisele taandele kohustatud klientidelt makse kättesaamisel tasuma oma tarnelt väljundkäibemaksu. Rootsi taotles lihtsustatud kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava käibepiiriks 3 000 000 Rootsi krooni.

(6)

Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 27 lõike 2 kohaselt teavitas komisjon teisi liikmesriike Eesti taotlusest 6. oktoobri 2006. aasta kirjas, Sloveenia taotlusest 6. oktoobri 2006. aasta kirjas, Rootsi taotlusest 4. oktoobri 2006. aasta kirjas ning Ühendkuningriigi taotlusest 6. oktoobri 2006. aasta kirjas. 6. oktoobri 2006. aasta kirjas Rootsile ning 9. oktoobri 2006. aasta kirjas Eestile, Sloveeniale ja Ühendkuningriigile teatas komisjon, et tal on kogu teave, mida ta peab vajalikuks nende taotluste hindamiseks.

(7)

Direktiiv 77/388/EMÜ on uuesti sõnastatud ja direktiiviga 2006/112/EÜ kehtetuks tunnistatud. Viiteid eespool nimetatud direktiivile tõlgendatakse viidetena viimati nimetatud direktiivile.

(8)

Kassapõhine raamatupidamisarvestuse kava on lihtsustamismeede väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks. Ühendkuningriigi puhul võimaldab lihtsustatud kava ülemmäära suurendamine rohkematel äriühingutel kava valida. Käibepiiri tõstmine võimaldaks kava rakendusala tõenäoliselt laiendada veel 57 000 äriühingule. Eesti taotletud erand võimaldab 5 700 äriühingul kasutada kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava. Sloveenia puhul saab kassapõhise raamatupidamisarvestuse kava kasutamise valida 62 000 äriühingut. Rootsis saab kava kasutada 630 000 äriühingut.

(9)

Võttes arvesse kõnealust lihtsustatud kava rakendada saavate äriühingute osakaalu ja kava piiratud kehtivusaega, on Eesti, Sloveenia, Rootsi ja Ühendkuningriigi eranditaotlused vastuvõetavad.

(10)

Kuna maksukohustuslased, kes on varem vabatahtlikku kava kohaldanud, peaksid saama seda ka edaspidi takistuseta kohaldada, peaks Ühendkuningriigile antud luba jõustuma otsuse 97/375/EÜ kehtivuse lõppemise kuupäevast. Kuna see võimaldab ühtlasi rohkematel maksukohustuslastel kõnealuse kava oma maksustamisaasta alguses vastu võtta, peaks asjakohastel liikmesriikidel olema lubatud teha vabatahtlik kava kättesaadavaks alates 1. jaanuarist 2007.

(11)

Kõnealune erand ei mõjuta lõpptarbimisjärgus kogutava liikmesriikide maksutulu üldsummat ning seega ei ole sellel negatiivset mõju käibemaksust tulenevatele Euroopa ühenduste omavahenditele.

(12)

Arvestades kõnealuse küsimuse kiireloomulisust on õigusliku lünga vältimiseks möödapääsmatu anda erand Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) punkti I lõikes 3 osutatud kuuenädalasest ajavahemikust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 167 lubatakse Eestil, Sloveenial, Rootsil ja Ühendkuningriigil lükata edasi teise lõigu kohane maksukohustuslaste sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus seni, kuni sisendkäibemaks on tasutud teenuste osutajatele.

Asjaomased maksukohustuslased peavad kasutama kava, mille kohaselt nad tasuvad oma tarnelt väljundkäibemaksu klientidelt makse kättesaamisel. Maksukohustuslaste aastakäive ei tohi Sloveenia puhul ületada 208 646 eurot, Rootsi puhul 3 000 000 Rootsi krooni, Ühendkuningriigi puhul 1 350 000 naelsterlingit ning Eesti puhul peavad nad olema registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana.

Artikkel 2

Otsus 97/375/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2009.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Eesti Vabariigile, Sloveenia Vabariigile, Rootsi Kuningriigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 30. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

P. STEINBRÜCK


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/138/EÜ (ELT L 384, 29.12.2006, lk 92).

(2)  EÜT L 158, 17.6.1997, lk 43. Otsust on viimati muudetud otsusega 2003/909/EÜ (EÜT L 342, 30.12.2003, lk 49).

(3)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129).


Top