EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E1002R(01)

Nõukogu 21. detsembri 2006 . aasta ühismeetme 2006/1002/ÜVJP (millega muudetakse ühismeedet 2001/554/ÜVJP Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi loomise kohta) parandus ( ELT L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/1002/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/66


Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta ühismeetme 2006/1002/ÜVJP (millega muudetakse ühismeedet 2001/554/ÜVJP Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi loomise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 409, 30. detsember 2006 )

Ühismeedet 2006/1002/EÜ tuleb lugeda järgmiselt:

NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2006/1002/ÜVJP,

21. detsember 2006,

millega muudetakse ühismeedet 2001/554/ÜVJP Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. juulil 2001 vastu ühismeetme 2001/554/ÜVJP Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi loomise kohta (1).

(2)

Vastavalt nimetatud ühismeetme artiklile 19 esitas peasekretär/kõrge esindaja 28. juulil 2006 ühismeetme võimalikku läbivaatamist silmas pidades aruande selle rakendamise kohta.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee kui keskuse tegevuse üle poliitilise järelevalve teostaja võttis 22. septembril 2006 aruande teadmiseks ja soovitas nõukogul ühismeedet aruannet arvestades asjakohaselt muuta.

(4)

Ühismeedet 2001/554/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2001/554/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Ülesanded

Instituut aitab kooskõlas Euroopa julgeolekustrateegiaga kaasa ühise välis- ja julgeolekupoliitika, eelkõige Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika väljatöötamisele. Selleks teeb ta selles valdkonnas akadeemilisi uuringuid ja poliitikaanalüüse, organiseerib seminare ja tegeleb teavitamise ja suhtlemisega. Instituudi töö annab muu hulgas panuse transatlantilisse dialoogi. See hõlmab vahetusvõrgustikku teiste uurimisinstituutide ja eksperdirühmadega nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. Instituudi töö tulemusi levitatakse võimalikult laialt, välja arvatud salastatud teavet, mille suhtes kohaldatakse otsusega 2001/264/EÜ (2) vastu võetud nõukogu julgeolekueeskirju.

2)

Artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.   Juhatuse otsused võetakse vastu liikmesriikide esindajate kvalifitseeritud häälteenamusega, kusjuures hääli arvestatakse ELi lepingu artikli 23 lõike 2 kolmanda taande kohaselt, ilma et see piiraks käesoleva ühismeetme artikli 12 lõike 2 kohaldamist. Juhatus võtab vastu oma töökorra.”.

3)

Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 3a:

“3a   Juhatus võib pärast aastaeelarve vastuvõtmist liikmesriikide esindajate ühehäälse otsusega ning rahalist mõju arvesse võttes otsustada, et direktorit abistab asedirektor, eelkõige instituudi ülesannete täitmisel vastavalt artiklile 2.

Direktor nimetab asedirektori ametisse pärast juhatuse heakskiidu saamist. Asedirektor nimetatakse ametisse kolme aasta pikkuseks ajavahemikuks ja tema ametiaega võib pikendada ühe kolmeaastase ametiaja võrra.”.

4)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 7

Töötajad

1.   Instituudi töötajatel, kelleks on teadlased ja haldustöötajad, on lepingulise töötaja staatus ja nad võetakse teenistusse liikmesriikide kodanike hulgast.

2.   Instituudi teadlased ja asedirektor võetakse tööle, arvestades nende teeneid ja akadeemilist asjatundlikkust ühise välis- ja julgeolekupoliitika, eelkõige Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika alal, ning kui nad on läbinud ausa ja läbipaistva konkursi.”.

5)

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 10

Tööprogramm

1.   Direktor koostab iga aasta 30. septembriks järgmise aasta tööprogrammi kavandi koos soovituslike pikaajaliste perspektiividega järgnevateks aastateks ja esitab selle juhatusele.

2.   Juhatus kinnitab aasta tööprogrammi iga aasta 30. novembriks.”.

6)

Artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Instituudi tulud koosnevad liikmesriikide osamaksudest, mis arvutatakse kogurahvatulu astmiku järgi. Direktori nõusolekul võib konkreetseteks meetmeteks vastu võtta lisamakseid üksikutelt liikmesriikidelt või muudest allikatest.”.

7)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 12

Eelarvemenetlus

1.   Direktor esitab juhatusele iga aasta 30. septembriks instituudi aastaeelarve projekti, mis sisaldab järgmise eelarveaasta halduskulusid, tegevuskulusid ja prognoositavaid tulusid.

2.   Juhatus kiidab instituudi aastaeelarve heaks liikmesriikide esindajate ühehäälse otsusega iga aasta 30. novembriks.

3.   Vältimatute, erakorraliste või ettenägematute asjaolude korral võib direktor esitada juhatusele paranduseelarve projekti. Võttes asjakohaselt arvesse olukorra kiireloomulisust, kiidab juhatus paranduseelarve heaks liikmesriikide esindajate ühehäälse otsusega.”.

8)

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 17

Lähetused

1.   Direktori nõusolekul võivad liikmesriigid ja kolmandad riigid lähetada instituuti piiratud ajaks külalisteadlasi, et nad osaleksid instituudi tegevuses vastavalt artiklile 2.

2.   Direktori nõusolekul võib instituuti lähetada liikmesriikide eksperte ja ELi institutsioonide või asutuste ametnikke kindlaksmääratud ajavahemikuks kas kohtadele instituudi organisatsioonilises struktuuris ja/või konkreetsete ülesannete täitmiseks ning projektides osalemiseks.

3.   Instituudi töötajaid võib kooskõlas instituudi töötajaid käsitlevate sätetega teenistuse huvides lähetada kindlaksmääratud ajavahemikuks ametikohale väljaspool instituuti

4.   Lähetustega seotud sätted võtab vastu juhatus direktori ettepaneku põhjal.”.

9)

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 18a

Komisjoni kaasamine

Komisjon on tihedalt kaasatud instituudi töösse. Instituut kehtestab vastavalt vajadusele komisjoniga töösuhted, et vahetada ekspertteadmisi ja soovitusi vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.”.

10)

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 19

Läbivaatamine

Peasekretärkõrge esindaja esitab hiljemalt 31. juuliks 2011 nõukogule instituudi tööd käsitleva aruande, millele vajaduse korral on lisatud asjakohased soovitused instituudi tulevase arengu kohta.”.

11)

Artikli 20 lõiked 1, 2, 4 ja 5 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 21. detsember 2006.

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  EÜT L 200, 25.7.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/952/EÜ (ELT L 346, 29.12.2005, lk 18).”.


Top