EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D1001R(01)

EL-Bulgaaria assotsiatsiooninõukogu 31. mai 2006 . aasta otsuse nr 1/2006 (mis käsitleb Euroopa lepingu protokolliga nr 3 ettenähtud töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise korra tõhustamist) parandus ( ELT L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 34–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1001/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/34


EL-Bulgaaria assotsiatsiooninõukogu 31. mai 2006. aasta otsuse nr 1/2006 (mis käsitleb Euroopa lepingu protokolliga nr 3 ettenähtud töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise korra tõhustamist) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 409, 30. detsember 2006 )

Otsuse 2006/1001/EÜ tekst asendatakse järgmisega:

EL-BULGAARIA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 1/2006,

31. mai 2006,

mis käsitleb Euroopa lepingu protokolliga nr 3 ette nähtud töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise korra tõhustamist

(2006/1001/EÜ)

ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria vahel, (1) eriti selle protokolli nr 3 artikli 1 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Protokoll nr 3, mis on asendatud Euroopa lepingu kaubandusaspekte kohandava protokolliga, (2) sätestab ühenduse ja Bulgaaria vahelise töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise korra. Protokolli nr 3 muudeti viimati EÜ-Bulgaaria assotsiatsiooninõukogu otsusega30. juuniks 2008 nr 2/2002 (3).

(2)

Hiljuti peeti läbirääkimisi kauplemise korra uute tõhustamisviiside üle, et hõlbustada majanduslikku lähendamist ühinemiseks valmistumisel ja sätestada soodustused teatavate töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise täieliku liberaliseerimisena, tollimaksude või tariifikvootide vähendamisena muude toodete puhul.

(3)

Protokolli nr 3 artikli 1 lõike 2 kohaselt otsustab assotsiatsiooninõukogu protokolli I ja II lisas nimetatud tollimaksude muutmise üle ja tariifikvootide suurendamise või kaotamise üle. Kohaldatavaid tollimakse võib vähendada vastuseks töödeldud põllumajandussaadustega seotud vastastikustest soodustustest tulenevatele vähendamistele.

(4)

Teatavate kaupade impordi suhtes ei tohiks tollimakse kohaldada. Teatavate teiste kaupade jaoks tuleb avada tariifikvoodid; neid kvoote tuleks vähendada nende kaupade koguste võrra, mille suhtes alates 1. oktoobrist 2004 kohaldatakse tariifikvoote, kooskõlas nõukogu 24. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1676/2004, millega võetakse vastu teatavate Bulgaariast pärit töödeldud põllumajandussaaduste importi ja teatavate töödeldud põllumajandussaaduste Bulgaariasse eksportimist käsitlevad autonoomsed üleminekumeetmed, (4) ja kooskõlas Bulgaaria ministrite nõukogu 27. septembri 2004. aasta seadlusega nr 262, viimati muudetud 2. novembri 2004. aasta seadlusega 293.

(5)

Töödeldud põllumajandussaadustele ei tuleks anda eksporditoetusi vastavalt komisjoni 30. juuni 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega (5).

(6)

Bulgaariast pärit ja ühendusse eksporditavatele töödeldud põllumajandussaadustele ei tohiks anda eksporditoetusi,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Alates 1. oktoobrist 2004 kohaldatakse I lisas sätestatud tollimakse kõnealuses lisas loetletud Bulgaariast pärit kaupade importimisel ühendusse.

Alates 1. oktoobrist 2004 kohaldatakse II lisas sätestatud tollimakse kõnealuses lisas loetletud ühendusest pärit kaupade importimisel Bulgaariasse.

Artikkel 2

Ühendusest pärit ja Bulgaariasse eksporditavatele töödeldud põllumajandussaadustele, mis ei ole loetletud Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas, ei anta määruse (EÜ) nr 1043/2005 alusel antavaid eksporditoetusi.

Bulgaariast pärit ja ühendusse eksporditavatele töödeldud põllumajandussaadustele, mis ei ole loetletud asutamislepingu I lisas, ei anta Bulgaarias eksporditoetusi.

Kui eksporditoetuste kaotamise tagajärjel tuleb vastu võtta tehnilised nõuded, otsustab need vajaduse korral komisjon või lähtutakse otsustamisel Bulgaaria õigusaktidest.

Artikkel 3

III ja IV lisas osutatud tariifikvoodid on avatud 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2004 ja järgnevate aastate 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini vastavalt neis sätestatud tingimustele.

2004. aasta mahtusid vähendatakse perioodile vastavalt proportsionaalselt veerandini, välja arvatud korraldusest nr 09.5463, nr 09.5487 ja nr 09.5479 tulenevate tariifikvootide puhul.

Määruse (EÜ) nr 1676/2004 alusel avatud ja alates 1. oktoobrist 2004 vabasse ringlusse lastud ja tariifikvootidega reguleeritavad kogused arvestatakse täielikult III lisas sätestatud tariifikvootides ette nähtud koguste hulka.

Komisjoni 8. augusti 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1446/2002, millega peatatakse ja avatakse teatavate Bulgaariast pärit töödeldud põllumajandussaaduste Euroopa Ühendusse importimise suhtes kohaldatavad tariifikvoodid, (6) alusel avatud ja 1. jaanuarist kuni 30. detsembrini 2004 vabasse ringlusse lastud ning korraldustest nr 09.5463, nr 09.5487 ja nr 09.5479 tulenevate tariifikvootidega reguleeritavad kogused arvestatakse täielikult III lisas sätestatud vastavates tariifikvootides ette nähtud koguste hulka.

Bulgaarias alates 1. oktoobrist 2004 vabasse ringlusse lastud ja tariifikvootidega reguleeritavad kogused arvestatakse täielikult31. detsembrini 2004 IV lisas sätestatud tariifikvootides ette nähtud koguste hulka.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneva kuu esimesel päeval.

Brüssel, 31. mai 2006

Assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

I. KALFIN

I LISA

Bulgaariast pärit kaupade ühendusse importimisel kohaldatavad tollimaksud

CN-kood

Kirjeldus

Tollimaks

1

2

3

4

5

6

 

 

1.10 –

31.12.2004

(%)

1.1 –

31.12.2005

(%)

1.1 –

31.12.2006

(%)

Alates

1.1.2007

(%)

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või mitte, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma, lõhna- ja maitselisandiga või ilma, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

 

 

 

 

0403 10

jogurt:

 

 

 

 

 

– –

lõhna- ja maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

 

 

 

 

 

– – –

pulbrina, graanulites või muul tahkel kujul piimarasvasisaldusega:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

kuni 1,5 massiprotsenti

0 %+ 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

– – – –

üle 1,5 massiprotsenti, kuid mitte üle 27 massiprotsendi

0 %+ 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

– – – –

üle 27 massiprotsendi

0 %+ 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

muu, piimarasvasisaldusega massist:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

kuni 3 massiprotsenti

0 %+ 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

– – – –

üle 3 massiprotsendi, kuid mitte üle 6 massiprotsendi

0 %+ 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

– – – –

üle 6 massiprotsendi

0 %+ 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

muu:

 

 

 

 

 

– –

lõhna- ja maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

 

 

 

 

 

– – –

pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldusega:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

kuni 1,5 massiprotsenti

0 %+ 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

– – – –

üle 1,5 massiprotsendi, kuid mitte üle 27 massiprotsendi

0 %+ 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

– – – –

üle 27 massiprotsendi

0 %+ 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

muu, piimarasvasisaldusega:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

kuni 3 massiprotsenti

0 %+ 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

– – – –

üle 3 massiprotsendi, kuid mitte üle 6 massiprotsendi

0 %+ 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

– – – –

üle 6 massiprotsendi

0 %+ 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Või ja muud piimarasvad ja -õlid; piimarasvavõided:

 

 

 

 

0405 20

piimarasvavõided:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

rasvasisaldusega vähemalt 39 massiprotsenti, kuid alla 60 massiprotsendi

0

0

0

0

0509 00

Looduslikud loomsed käsnad:

 

 

 

 

0509 00 90

muud

0

0

0

0

0710

Köögivili (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud:

 

 

 

 

0710 40 00

suhkrumais

0

0

0

0

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlihapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatu:

 

 

 

 

0711 90

muu köögivili, köögiviljasegud:

 

 

 

 

 

– –

köögivili:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

suhkrumais

0

0

0

0

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar jm taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:

 

 

 

 

 

taimemahlad ja -ekstraktid:

 

 

 

 

1302 13 00

– –

humalast

0

0

0

0

1302 20

pektiinid, pektinaadid ja pektaadid:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

kuivatatud

0

0

0

0

1302 20 90

– –

muud

0

0

0

0

1505

Villarasv ja sellest saadud rasvained (sh lanoliin):

 

 

 

 

1505 00 10

villarasv, töötlemata

0

0

0

0

1517

Margariin; toidusegud või tooted loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või käesolevasse gruppi kuuluvate mitmesuguste rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest ja -õlidest või nende fraktsioonidest:

 

 

 

 

1517 10

margariin, v.a vedel margariin:

 

 

 

 

1517 10 10

– –

piimarasvasisaldusega üle 10 massiprotsendi, kuid mitte üle 15 massiprotsendi

0 %+ 19,1 EUR/100 kg

0 %+ 12,7 EUR/100 kg

0 %+ 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

muu:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

piimarasvasisaldusega üle 10 massiprotsendi, kuid mitte üle 15 massiprotsendi

0 %+ 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

toidusegud või tooted, mida kasutatakse vormimäärdena

1,9

0

0

0

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid (keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud), v.a rubriiki 1516 kuuluvad tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või tooted:

 

 

 

 

1518 00 10

linoksiin

0

0

0

0

1518 00 91

– –

loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid (keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul moel keemiliselt modifitseeritud), v.a rubriiki 1516 kuuluvad

0

0

0

0

 

– –

muud:

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlbmatud segud või tooted

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

muu

0

0

0

0

1521

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), mesilasvaha, muud putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata:

 

 

 

 

1521 90

muu:

 

 

 

 

1521 90 99

– – –

muu

0

0

0

0

1522 00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:

 

 

 

 

1522 00 10

degraa (parkerasv)

0

0

0

0

1702

Muu suhkur (sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul); maitse-, lõhna- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või mitte; karamell:

 

 

 

 

1702 50 00

keemiliselt puhas fruktoos

0

0

0

0

1702 90

muu, sh invertsuhkur ja muu suhkru ning suhkrusiirupi segud kuivaine fruktoosisisaldusega 50 massiprotsenti:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

keemiliselt puhas maltoos

0

0

0

0

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod:

 

 

 

 

1704 10

närimiskumm, suhkruga kaetud või mitte:

 

 

 

 

 

– –

mis sisaldab kuni 60 massiprotsenti sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

närimiskumm lehtedena

0

0

0

0

1704 10 19

– – –

muu

0

0

0

0

 

– –

mis sisaldab 60 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

närimiskumm lehtedena

0

0

0

0

1704 10 99

– – –

muu

0

0

0

0

1704 90

muu:

 

 

 

 

1704 90 10

– –

lagritsaekstrakt, mis sisaldab üle 10 massiprotsendi sahharoosi, kuid ei sisalda muid lisaaineid

0

0

0

0

1704 90 30

– –

valge šokolaad

0

0

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

kondiitritootemass, sh martsipan, kontaktpakendites netomassiga 1 kg või rohkem

0

0

0

0

1704 90 55

– – –

kurgupastillid ja köhatropsid

0

0

0

0

1704 90 61

– – –

dražeed (kõva suhkruglasuuriga tooted)

0

0

0

0

 

– – –

muu:

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

kummikompvekid, marmelaad, sefiir, pastilaa

0

0

0

0

1704 90 71

– – – –

karamellkompvekid, täidisega või ilma (klaaskaramell)

0

0

0

0

1704 90 75

– – – –

iirised, karamellid ja muud sarnased kondiitritooted

0

0

0

0

 

– – – –

muu:

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

pressitud tabletid

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(TARICi kood 1704909910)

– – – – –

muu (v.a tooted, mis sisaldavad 70 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur))

0

0

0

0

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad tooted:

 

 

 

 

1806 10

kakaopulber, suhkru- või muu magusainelisandiga:

 

 

 

 

1806 10 20

– –

mis sisaldab 5 massiprotsenti või rohkem, kuid vähem kui 65 massiprotsenti sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi

0

0

0

0

1806 10 30

– –

mis sisaldab üle 65 massiprotsendi kuid vähem kui 80 massiprotsenti sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi

0

0

0

0

1806 20

muud tooted plokkide, tahvlite või batoonidena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, anumates või kontaktpakendites massiga üle 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

– –

mis sisaldavad 31 massiprotsenti või rohkem kakaovõid või kakaovõid ja piimarasva kokku

0

0

0

0

1806 20 30

– –

mis sisaldavad 25 massiprotsenti või rohkem, kuid vähem kui 31 massiprotsenti kakaovõid või kakaovõid ja piimarasva kokku

0

0

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

mis sisaldavad 18 massiprotsenti või rohkem kakaovõid

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

granuleeritud piimašokolaad

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(TARICi kood 1806208010)

– – –

maitsestatud šokolaadiglasuur (v.a tooted, mis sisaldavad 70 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur))

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(TARICi kood 1806209510)

– – –

muu (v.a tooted, mis sisaldavad 70 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh invertsuhkur väljendatuna sahharoosina))

0

0

0

 

 

muu, plokkide, tahvlite või batoonidena

 

 

 

 

1806 31 00

– –

täidisega

 (7)

0

0

0

1806 32

– –

täidiseta:

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

teravilja-, puuvilja- või pähklilisandiga

 (7)

0

0

0

1806 32 90

– – –

muu

 (7)

0

0

0

1806 90

muu:

 

 

 

 

 

– –

šokolaad ja šokolaaditooted:

 

 

 

 

 

– – –

šokolaadikompvekid, täidisega või ilma:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

alkoholiga

 (7)

0

0

0

1806 90 19

– – – –

muu

 (7)

0

0

0

 

– – –

muu:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

täidisega

 (7)

0

0

0

1806 90 39

– – – –

täidiseta

 (7)

0

0

0

1806 90 50

– –

kakaod sisaldavad suhkrukondiitritooted või suhkruasendajatest valmistatud kondiitritooted

 (7)

0

0

0

1806 90 60

– –

kakaovõided

 (7)

0

0

0

1806 90 70

– –

kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks

 (7)

0

0

0

ex 1806 90 90

(TARICi kood 1806909011

1806909091)

– –

muu (v.a tooted, mis sisaldavad 70 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur))

 (7)

0

0

0

1901

Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata; rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud, mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt:

 

 

 

 

1901 10 00

jaemüügiks pakendatud imikutoidud

0

0

0

0

1901 20 00

segud ja taignad rubriiki 1905kuuluvate pagaritoodete valmistamiseks

0

0

0

0

1901 90

muu:

 

 

 

 

 

– –

linnaseekstrakt:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

kuivainesisaldusega 90 massiprotsenti või rohkem

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

muu

0

0

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldab alla 1,5 massiprotsendi piimarasvu, 5 massiprotsenti sahharoosi (kaasa arvatud invertsuhkur) või isoglükoosi, 5 massiprotsenti glükoosi või tärklist, välja arvatud pulbrilised tooted ja rubriikidesse 0401–0404 kuuluvad kaubad

0

0

0

0

1902

Makarontooted, kuumtöödeldud või mitte, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või ilma, näiteks spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni, kuskuss, valmistoiduna või mitte:

 

 

 

 

 

täidiseta makarontooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

muna sisaldavad

0

0

0

0

1902 19

– –

muu:

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

ei sisalda lihtnisujahu või -püüli

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

muu

0

0

0

0

1902 20

täidisega makarontooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

 

 

 

 

 

– –

muu:

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

kuumtöödeldud

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

muu

0

0

0

0

1902 30

muud makarontooted:

 

 

 

 

1902 30 10

– –

kuivatatud

0

0

0

0

1902 30 90

– –

muu

0

0

0

0

1902 40

kuskuss:

 

 

 

 

1902 40 10

– –

toiduks valmistamata

0

0

0

0

1902 40 90

– –

muu

0

0

0

0

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul

0

0

0

0

1904

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel valmistatud toiduained (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil töödeldud teravili (v.a teramais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, tangud ja püülijahu), mujal nimetamata:

 

 

 

 

1904 10

teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel valmistatud toiduained:

 

 

 

 

1904 10 10

– –

maisist

0

0

0

0

1904 10 30

– –

riisist

0

0

0

0

1904 10 90

– –

muu

0

0

0

0

1904 20

röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paisutatud teradest valmistatud toiduained:

 

 

 

 

1904 20 10

– –

müslisarnased tooted röstimata teraviljahelvestest

0

0

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

maisist

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

riisist

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

muu

0

0

0

0

1904 30 00

bulgurnisu

0

0

0

0

1904 90

muu:

 

 

 

 

1904 90 10

– –

riis

0

0

0

0

1904 90 80

– –

muu

0

0

0

0

1905

Leiva-, saia- ja valikpagaritooted, koogid, küpsised ja muud kondiitritooted, kakaosisaldusega või ilma; armulaualeib, tühjad ravimikapslid, oblaadid, riispaber jms

 

 

 

 

1905 10 00

näkileib

0

0

0

0

1905 20

piparkoogid jms:

 

 

 

 

1905 20 10

– –

mis sisaldavad kuni 30 massiprotsenti sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

0

0

0

0

1905 20 30

– –

mis sisaldavad üle 30 massiprotsendi, kuid alla 50 massiprotsendi sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

0

0

0

0

1905 20 90

– –

mis sisaldavad 50 massiprotsenti ja rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

0

0

0

0

 

magusad küpsised; vahvlid ja lehtvahvlid:

 

 

 

 

1905 31

– –

magusad küpsised:

 

 

 

 

 

– – –

täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud:

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

kontaktpakendites netomassiga kuni 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

muu

0

0

0

0

 

– – –

muu:

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

mis sisaldavad 8 massiprotsenti või rohkem piimarasvu

0

0

0

0

 

– – – –

muu:

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

kihilised küpsised

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

muu

0

0

0

0

1905 32

– –

vahvlid ja lehtvahvlid:

 

 

 

 

1905 32 05

– – – –

veesisaldusega üle 10 massiprotsendi

0

0

0

0

 

– – –

muu

 

 

 

 

 

– – – –

täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud:

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

kontaktpakendites netomassiga kuni 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

muu

0

0

0

0

 

– – – –

muu:

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

soolased, täidisega või ilma

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

muu

0

0

0

0

1905 40

kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted:

 

 

 

 

1905 40 10

– –

kuivikud

0

0

0

0

1905 40 90

– –

muu

0

0

0

0

1905 90

muu:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

matsa

0

0

0

0

1905 90 20

– –

armulaualeib, tühjad ravimikapslid, oblaadid, riispaber jms tooted

0

0

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu või puuvilju ja mis sisaldavad kuivaine massist kuni 5 % suhkrut ja kuni 5 % rasva

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

küpsised

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

pressitud või paisutatud tooted, maitseainetega või soolased

0

0

0

0

 

– – –

muu:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

magusainelisandiga

0

0

0

0

2001

Köögivili, puuvili, pähklid jm söödavad taimeosad, äädika või äädikhappega valmistatud või konserveeritud:

 

 

 

 

2001 90

muu:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

– –

jamss, maguskartul ja muud söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 massiprotsenti

0

0

0

0

2001 90 60

– –

palmipungad

0

0

0

0

2004

Muu köögivili, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted:

 

 

 

 

2004 10

kartul:

 

 

 

 

 

– –

muu:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

jahu või helvestena

0

0

0

0

2004 90

muu köögivili ja köögiviljasegud:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

suhkrumais (Zear mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Muu köögivili, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted:

 

 

 

 

2005 20

kartul:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

jahu või helvestena

0

0

0

0

2005 80 00

suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Puuvili, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil valmistatud või konserveeritud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, piirituselisandiga või ilma, mujal nimetamata:

 

 

 

 

 

pähklid, maapähklid (arahhis) ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

 

 

 

 

2008 11

– –

maapähklid:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

maapähklivõi

0

0

0

0

2008 91 00

– –

palmipungad

0

0

0

0

2008 99

– –

muu:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

teramais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

jamss, maguskartul ja muud söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 massiprotsenti

0

0

0

0

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

 

 

 

 

 

kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning tooted kohvist või selle ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest:

 

 

 

 

2101 11

– –

ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

kohvil põhineva kuivaine sisaldusega 95 massiprotsenti või rohkem

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

muu

0

0

0

0

2101 12

– –

tooted, mis põhinevad nendel ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil:

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

tooted, mis põhinevad kohviekstraktidel, -essentsidel ja -kontsentraatidel

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

muu

0

0

0

0

2101 20

tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest:

 

 

 

 

2101 20 20

– –

ekstraktid, essentsid või kontsentraadid:

0

0

0

0

 

– –

valmistised:

 

 

 

 

2101 20 98

– – –

muu

0

0

0

0

2101 30

röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

 

 

 

 

 

– –

röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad:

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

röstitud sigur

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

muu

0

0

0

0

 

– –

ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist ja muudest röstitud kohviasendajatest:

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

röstitud sigurist

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

muu

0

0

0

0

2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed), muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriiki 3002 kuuluvad vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid:

 

 

 

 

2102 10

aktiivpärmid:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

kultuurpärm

0

0

0

0

 

– –

pagaripärm:

 

 

 

 

2102 10 90

– –

muu

0

0

0

0

2102 20

mitteaktiivsed pärmid; muud surnud üherakulised mikroorganismid:

 

 

 

 

 

– –

mitteaktiivsed pärmid:

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

tablettide, kuubikute jms kujul või kontaktpakendites netomassiga kuni 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

muu

0

0

0

0

2102 30 00

valmis küpsetuspulbrid

0

0

0

0

2103

Kastmed ning pooltooted kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud ja maitseainesegud; sinepipulber ja -jahu ning valmissinep:

 

 

 

 

2103 10 00

sojakaste

0

0

0

0

2103 20 00

ketšup jm tomatikastmed

2,5

0

0

0

2103 30

sinepipulber ja -jahu ning valmissinep:

 

 

 

 

2103 30 90

– –

valmissinep

0

0

0

0

2103 90

muu:

 

 

 

 

2103 90 90

– –

muu

0

0

0

0

2104

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks; homogeniseeritud toidusegud:

 

 

 

 

2104 10

supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks:

 

 

 

 

2104 10 10

– –

kuivatatud

3

0

0

0

2104 10 90

– –

muu

3

0

0

0

2104 20 00

homogeniseeritud toidusegud

3,6

0

0

0

2105 00

Jäätis ja muu toidujää, kakaoga või ilma:

 

 

 

 

2105 00 10

mis ei sisalda piimarasvu või sisaldab neid alla 3 massiprotsendi

0 %+ 13,5 EUR/100 kg MAX 17,4 % + 8,4 EUR/100kg

0

0

0

 

mis sisaldab piimarasvu:

 

 

 

 

2105 00 91

– –

3 massiprotsenti või rohkem, kuid alla 7 massiprotsendi

0 %+25,9 EUR/100 kg MAX 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

– –

7 massiprotsenti või rohkem

0 %+ 36,4 EUR/100 kg MAX 16 % + 6,2 EUR/100kg

0

0

0

2106

Mujal nimetamata toidukaubad:

 

 

 

 

2106 10

valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained:

 

 

 

 

2106 10 20

– –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või sisaldavad vähem kui 1,5 massiprotsenti piimarasvu, 5 massiprotsenti sahharoosi või isoglükoosi, 5 massiprotsenti glükoosi või tärklist

0

0

0

0

2106 10 80

– –

muu

0

0

0

0

2106 90

muu:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

fondüüjuustud

0

0

0

0

2106 90 20

– –

alkoholtoodete segud (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse jookide valmistamiseks

0

0

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või sisaldavad vähem kui 1,5 massiprotsenti piimarasvu, 5 massiprotsenti sahharoosi või isoglükoosi, 5 massiprotsenti glükoosi või tärklist

0

0

0

0

2202

Vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või maitse- või lõhnaainelisandiga, jm karastusjoogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu- ja köögiviljamahlad:

 

 

 

 

2202 10 00

vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või maitse- või lõhnaainelisandiga

0

0

0

0

2202 90

muu:

 

 

 

 

2202 90 10

– –

mis ei sisalda rubriikidesse 0401–0404 kuuluvaid tooteid või rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu

0

0

0

0

2205

Vermut jm värsketest viinamarjadest veinid, maitsestatud taimede või muude aromaatsete ainetega:

 

 

 

 

2205 10

anumates mahuga kuni 2 liitrit:

 

 

 

 

2205 10 10

– –

tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18 mahuprotsenti

0

0

0

0

2205 90

muu:

 

 

 

 

2205 90 10

– –

tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18 mahuprotsenti

0

0

0

0

2403

Muu töödeldud tubakas ja selle aseained; “homogeniseeritud” või “taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid:

 

 

 

 

2403 10

suitsetamistubakas, mis ei sisalda tubaka aseaineid või sisaldab neid mis tahes vahekorras:

 

 

 

 

2403 10 10

– –

kontaktpakendites netomassiga kuni 500 g

50,5

33,7

16,8

0

2403 10 90

– –

muu

50,5

33,7

16,8

0

 

muu:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

“homogeniseeritud” või “taastatud” tubakas

11,1

7,4

3,7

0

2403 99

– –

muu:

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

närimistubakas, nuusktubakas

28

18,7

9,3

0

2403 99 90

– – –

muu

11,1

7,4

3,7

0

3301

Eeterlikud õlid (terpeenivabad või mitte), sh tahked ja puhtad; resinoidid; ekstraheeritud õlivaigud; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades või muus sellises (saadud lilledest või muudest taimedest leotamise teel); eeterlike õlide terpeenidest eraldamise kõrvaltooted; eeterlike õlide destillaadid ja vesilahused:

 

 

 

 

3301 90

muu:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

eeterlike õlide terpeenidest eraldamise kõrvaltooted

0

0

0

0

 

– –

ekstraheeritud õlivaigud:

 

 

 

 

3301 90 90

– –

muu

0

0

0

0

3302

Lõhnaainete segud ja ühe või mitme sellise aine baasil loodud segud (sh alkoholilahused), kasutamiseks toorainena tööstuses; muud lõhnaainetel põhinevad preparaadid, mida kasutatakse jookide valmistamiseks:

 

 

 

 

3302 10

kasutatavad toiduainetööstuses ja jookide tootmiseks:

 

 

 

 

 

– –

kasutatavad jookide tootmiseks:

 

 

 

 

 

– – –

preparaadid, mis sisaldavad kõiki jooki iseloomustavaid maitseaineid:

 

 

 

 

 

– – – –

muu:

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoose, isoglükoosi, glükoosi või tärklist, või sisaldavad vähem kui 1,5 massiprotsenti piimarasva, 5 massiprotsenti sahharoosi või isoglükoosi, 5 massiprotsenti glükoosi või tärklist

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

muu

0

0

0

0

II LISA

Ühendusest pärit kaupade Bulgaariasse importimisel kohaldatavad tollimaksud

CN-kood

Kirjeldus

Tollimaksud

1

2

3

4

5

6

 

 

1.10. – 31.12.2004

( %)

1.1. – 31.12.2005

( %)

1.1. – 31.12.2006

( %)

Alates 1.1.2007

( %)

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või mitte, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma, lõhna- ja maitselisandiga või ilma, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

 

 

 

 

0403 10

jogurt:

 

 

 

0

 

– –

lõhna- ja maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

 

 

 

 

 

– – –

pulbrina, graanulites või muul tahkel kujul piimarasvasisaldusega:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

kuni 1,5 massiprotsenti

32

22,4

12,8

 

0403 10 53

– – – –

üle 1,5 massiprotsendi, kuid mitte üle 27 massiprotsendi

32

22,4

12,8

 

0403 10 59

– – – –

üle 27 massiprotsendi

32

22,4

12,8

 

 

– – –

muu, piimarasvasisaldusega:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

kuni 3 massiprotsenti

40

28

16

 

0403 10 93

– – – –

üle 3 massiprotsendi, kuid mitte üle 6 massiprotsendi

40

28

16

 

0403 10 99

– – – –

üle 6 massiprotsendi

40

28

16

 

0403 90

muu:

 

 

 

 

 

– –

lõhna- ja maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

 

 

 

 

 

– – –

pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldusega:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

kuni 1,5 massiprotsenti

32

22,4

12,8

 

0403 90 73

– – – –

üle 1,5 massiprotsendi, kuid mitte üle 27 massiprotsendi

32

22,4

12,8

 

0403 90 79

– – – –

üle 27 massiprotsendi

32

22,4

12,8

 

 

– – –

muu, piimarasvasisaldusega:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

kuni 3 massiprotsenti

40

28

16

 

0403 90 93

– – – –

üle 3 massiprotsendi, kuid mitte üle 6 massiprotsendi

40

28

16

 

0403 90 99

– – – –

üle 6 massiprotsendi

40

28

16

 

0405

Või ja muud piimarasvad ja -õlid; piimarasvavõided:

 

 

 

0

0405 20

piimarasvavõided:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

rasvasisaldusega vähemalt 39 massiprotsenti, kuid alla 60 massiprotsendi

5,6

3,2

0

 

0405 20 30

– –

rasvasisaldusega vähemalt 60 massiprotsenti, kuid alla 75 massiprotsendi

5,6

3,2

0

 

0501 00 00

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata; juuksejäätmed

0

0

0

0

0502

Sea- ja metsseaharjased ning -karvad; mägrakarvad ja harjamaterjalina kasutatavad muud karvad; selliste harjaste ja karvade jäätmed:

 

 

 

 

0502 10 00

sea- ja metsseaharjased ning -karvad, nende jäätmed

0

0

0

0

0502 90 00

muu

0

0

0

0

0503 00 00

Hobusejõhv ja selle jäätmed, kas kihtidena tugimaterjalil või ilma selleta

0

0

0

0

0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (sh kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulepulber, sulgede osad ja jäätmed:

0

0

0

0

0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või želatiinitustatud; selliste toodete jäätmed ja neist valmistatud pulber:

 

 

 

 

0506 10 00

osseiin ja happega töödeldud loomakondid

0

0

0

0

0506 90 00

muu

0

0

0

0

0507

Elevandiluu, kilpkonnaluu, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); selliste toodete jäätmed ja neist valmistatud pulber:

0

0

0

0

0508 00 00

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber

0

0

0

0

0509 00

Looduslikud loomsed käsnad:

0

0

0

0

0510 00 00

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid; sapp, kuivatatud või kuivatamata; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

0

0

0

0

0710

Köögivili (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud:

 

 

 

 

0710 40 00

suhkrumais

18

12

6

0

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid, kohe tarbimiseks kõlbmatu:

 

 

 

 

0711 90

muu köögivili, köögiviljasegud:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

suhkrumais

0

0

0

0

0903 00 00

Mate

0

0

0

0

1212 20 00

Mere- jm vetikad

0

0

0

0

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar jm taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:

 

 

 

 

 

taimemahlad ja -ekstraktid:

 

 

 

 

1302 12 00

– –

lagritsast

0

0

0

0

1302 13 00

– –

humalast

0

0

0

0

1302 14 00

– –

püreetrist või rotenooni sisaldavatest taimejuurtest

0

0

0

0

1302 19

– –

muu:

 

 

 

 

1302 19 30

– – –

taimeekstraktide segud jookide või toitude valmistamiseks

0

0

0

0

 

– – –

muu:

 

 

 

 

1302 19 91

– – – –

meditsiinilised

0

0

0

0

1302 20

pektiinid ja pektaadid:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

kuivatatud

0

0

0

0

1302 20 90

– –

muud

0

0

0

0

 

taimeliimid ja paksendid, modifitseeritud või modifitseerimata:

 

 

 

 

1302 31 00

– –

agar-agar

0

0

0

0

1302 32

– –

jaanileivapuu viljadest ja seemnetest või ebaakaatsia seemnetest toodetud taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

jaanileivapuu kaunadest või seemnetest

0

0

0

0

1404

Mujal nimetamata taimsed saadused

 

 

 

 

1404 90 00

muu

0

0

0

0

1505

Villarasv ja sellest saadud rasvained (sh lanoliin):

 

 

 

 

1505 00 10

villarasv, töötlemata

0

0

0

0

1505 00 90

muu

0

0

0

0

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata

0

0

0

0

1515 90 15

Jojoobi- ja oititsikaõli; mürtelvaha ja jaapani vaha, nende fraktsioonid

0

0

0

0

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid muul viisil töötlemata

 

 

 

 

1516 20

taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

 

 

 

 

1516 20 10

– –

hüdrogeenitud kastoorõli, nn “opaalvaha”

0

0

0

0

 

– –

muu

 

 

 

 

1516 20 91

– – –

kontaktpakendites netomassiga kuni 1 kg

0

0

0

0

1517

Margariin; toidusegud ja tooted loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või käesolevasse gruppi kuuluvate mitmesuguste rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest või -õlidest või nende fraktsioonidest:

 

 

 

 

1517 90

muu:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

piimarasvasisaldusega üle 10 massiprotsendi, kuid mitte üle 15 massiprotsendi

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

toidusegud või tooted, mida kasutatakse vormimäärdena

15

10

5

0

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid (keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud), v.a rubriiki 1516 kuuluvad tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või tooted:

 

 

 

 

1518 00 10

linoksiin

 

 

 

 

1518 00 91

– –

loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid (keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul moel keemiliselt modifitseeritud), v.a rubriiki 1516 kuuluvad

0

0

0

0

1518 00 95

– – –

loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlbmatud segud või tooted

 

 

 

 

1518 00 99

– – –

muu

 

 

 

 

1520 00 00

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

0

0

0

0

1521

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), mesilasvaha, muud putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata:

 

 

 

 

1521 10 00

taimsed vahad

0

0

0

0

1521 90

muu

0

0

0

0

1522 00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:

 

 

 

 

1522 00 10

degraa (parkerasv)

0

0

0

0

1702

Muu suhkur, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse-, lõhna- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või mitte; karamell:

 

 

 

 

1702 50 00

keemiliselt puhas fruktoos

7

4

0

0

1702 90

muu, sh invertsuhkur:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

keemiliselt puhas maltoos

17,5

10

0

0

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod:

0

0

0

0

1704 10

närimiskumm, suhkruga kaetud või mitte:

 

 

 

 

 

– –

mis sisaldab kuni 60 massiprotsenti sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

närimiskumm lehtedena

 

 

 

 

1704 10 19

– – –

muu

 

 

 

 

 

– –

mis sisaldab 60 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

närimiskumm lehtedena

 

 

 

 

1704 10 99

– – –

muu

 

 

 

 

1704 90

muu:

23,6

15,7

7,8

0

1803

Kakaopasta, rasvatustatud või rasvatustamata:

0

0

0

0

1804 00 00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

0

0

0

0

1805 00 00

Kakaopulber, suhkru- või muu magusainelisandita

0

0

0

0

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad tooted:

 

 

 

 

1806 10

kakaopulber, suhkru- või muu magusainelisandiga:

26,2

17,5

8,7

0

1806 20

muud tooted plokkide, batoonide või tahvlitena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, anumates või kontaktpakendites massiga üle 2 kg:

18,7

12,5

6,2

0

 

muu, plokkide, tahvlite või batoonidena:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

täidisega

18,7

12,5

6,2

0

1806 32

– –

täidiseta

18,7

12,5

6,2

0

1806 90

muu:

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

šokolaad ja šokolaaditooted:

 

 

 

 

 

– – –

šokolaadikompvekid, täidisega või ilma:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

alkoholiga

 

 

 

 

1806 90 19

– – – –

muu

 

 

 

 

 

– – –

muu:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

täidisega

 

 

 

 

1806 90 39

– – – –

täidiseta

 

 

 

 

1806 90 50

– –

kakaod sisaldavad suhkrukondiitritooted või suhkruasendajatest valmistatud kondiitritooted

 

 

 

 

1806 90 60

– –

kakaovõided

 

 

 

 

1806 90 70

– –

kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

muu (v.a tooted, mis sisaldavad 70 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur))

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

muu (tooted, mis sisaldavad 70 massiprotsenti või rohkem sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur))

22,5

22,5

22,5

0

1901

Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata; rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud, mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt:

 

 

 

 

1901 10 00

jaemüügiks pakendatud imikutoidud

0

0

0

0

1901 20 00

segud ja taignad rubriiki 1905 kuuluvate pagaritoodete valmistamiseks

24,5

14

0

0

1901 90

muu:

 

 

 

 

 

– –

linnaseekstrakt:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

kuivainesisaldusega 90 massiprotsenti või rohkem

21

12

0

0

1901 90 19

– – –

muu

21

12

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldab alla 1,5 massiprotsendi piimarasvu, 5 massiprotsenti sahharoosi (kaasa arvatud invertsuhkur) või isoglükoosi, 5 massiprotsenti glükoosi või tärklist, välja arvatud pulbrilised tooted ja rubriikidesse 0401–0404 kuuluvad kaubad

5,6

3,2

0

0

1901 90 99

– – –

muu

5,6

3,2

0

0

1902

Makarontooted, kuumtöödeldud või mitte, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või ilma, näiteks spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni, kuskuss, valmistoiduna või mitte:

20

15

10

0

 

täidiseta makarontooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

muna sisaldavad

 

 

 

 

1902 19

– –

muu:

 

 

 

 

1902 20 (va.

1902 20 10 (0 % tulenevalt “kalalepingust”)

täidisega makarontooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

 

 

 

 

1902 30

muud makarontooted

 

 

 

 

1902 40

kuskuss

 

 

 

 

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide, sõelmete vms kujul

0

0

0

0

1904

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel valmistatud toiduained (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil töödeldud teravili (v.a teramais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu ja püülijahu), mujal nimetamata:

 

 

 

 

1904 10

teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel valmistatud toiduained:

15,7

9

0

0

1904 20

röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paisutatud teradest valmistatud toiduained:

17,5

10

0

0

1904 30 00

Bulgurnisu

17,5

10

0

0

1904 90

muu:

17,5

10

0

0

1905

Leiva-, saia- ja valikpagaritooted, koogid, küpsised ja muud kondiitritooted, kakaosisaldusega või ilma; armulaualeib, tühjad ravimikapslid, oblaadid, riispaber jms

 

 

 

0

1905 10 00

näkileib

9

6

3

 

1905 20

piparkoogid jms:

24

16

8

 

 

magusad küpsised; vahvlid ja lehtvahvlid:

 

 

 

 

1905 31

– –

magusad küpsised

16,8

11,2

5,6

 

1905 32

– –

vahvlid ja lehtvahvlid:

16,8

11,2

5,6

 

1905 40

kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted:

24

16

8

 

1905 90

muu:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

matsa

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 20

– –

armulaualeib, tühjad ravimikapslid, oblaadid, riispaber jms tooted

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 30

– – –

leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu või puuvilju ja mis sisaldavad kuivaine massist kuni 5 % suhkrut ja kuni 5 % rasva

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 45

– – –

küpsised

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 55

– – –

pressitud või paisutatud tooted, maitseainetega või soolased

18,7

12,5

6,2

 

 

– – –

muu:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

magusainelisandiga

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 90

– – – –

muu

25

25

25

 

2001

Köögivili, puuvili, pähklid jm söödavad taimeosad, äädika või äädikhappega valmistatud või konserveeritud:

 

 

 

 

2001 90

muu:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

0

0

2001 90 40

– –

jamss, maguskartul ja muud söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 massiprotsenti

0

0

0

0

2001 90 60

– –

palmipungad

0

0

0

0

2004

Muu köögivili, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted:

 

 

 

 

2004 10

kartul:

 

 

0

0

 

– –

muu:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

jahu või helvestena

25,2

14,4

 

 

2004 90

muu köögivili ja köögiviljasegud:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

 

 

2005

Muu köögivili, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted:

 

 

0

0

2005 20

kartul:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

jahu või helvestena

25,2

14,4

 

 

2005 80 00

suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

8,4

4,8

 

 

2008

Puuvili, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil valmistatud või konserveeritud, suhkru-, muu magusainelisandiga või ilma, piirituselisandiga või ilma, mujal nimetamata:

 

 

 

 

 

pähklid, maapähklid (arahhis) ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

 

 

 

 

2008 11

– –

maapähklid:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

maapähklivõi

17,5

10

0

0

2008 99

– –

muu:

 

 

 

 

 

– – –

piirituselisandita:

 

 

 

 

 

– – – –

suhkrulisandita:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

teramais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

21

12

0

0

2008 99 91

– – – – –

jamss, maguskartul ja muud söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 massiprotsenti

0

0

0

0

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

 

 

 

 

 

kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning tooted kohvist või selle ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest:

 

 

 

 

2101 11

– –

ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

0

0

0

0

2101 12

– –

tooted, mis põhinevad nendel ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil:

0

0

0

0

2101 20

tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest

0

0

0

0

2101 30

röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

0

0

0

0

2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed), muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriiki 3002 kuuluvad vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid:

 

 

 

 

2102 10

aktiivpärmid:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

kultuurpärm

42

24

0

0

 

– –

pagaripärm:

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

kuivatatud

12,6

7,2

0

0

2102 10 39

– – –

muu

20

20

20

0

2102 10 90

– –

muu

15,7

9

0

0

2102 20

mitteaktiivsed pärmid; muud surnud üherakulised mikroorganismid

5,6

3,2

0

0

2102 30 00

valmis küpsetuspulbrid

5,6

3,2

0

0

2103

Kastmed ning pooltooted kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud ja maitseainesegud; sinepipulber ja -jahu ning valmissinep:

 

 

 

 

2103 10 00

sojakaste

14

8

0

0

2103 20 00

ketšup jm tomatikastmed

18,7

12,5

6,2

0

2103 30

sinepipulber ja -jahu ning valmissinep:

 

 

 

 

2103 30 10

– –

sinepipulber

17,5

10

0

0

2103 30 90

– –

valmissinep

18,9

10,8

0

0

2103 90

muu:

 

 

 

 

2103 90 10

– –

mangost valmistatud vürtsisegu (chutney), vedelal kujul

0

0

0

0

2103 90 30

– –

aromaatsed mõruained alkoholisisaldusega 44,2–49,2 mahuprotsenti, mis sisaldavad 1,5–6 mahuprotsenti emajuurt, vürtse ja mitmesuguseid koostisosi ning 4–10 massiprotsenti suhkrut, anumates mahuga kuni 0,5 liitrit

5,6

3,2

0

0

2103 90 90

– –

muu

5,6

3,2

0

0

2104

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks; homogeniseeritud toidusegud:

26,2

17,5

8,7

0

2105 00

Jäätis ja muu toidujää, kakaoga või ilma

21,7

14,5

7,2

0

2106

Mujal nimetamata toidukaubad:

 

 

 

 

2106 10

valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained:

5,6

3,2

0

0

2106 90

muu:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

fondüüjuustud

2,1

1,2

0

0

2106 90 20

– –

alkoholtoodete segud (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse jookide valmistamiseks

28

16

0

0

2106 90 92

– – –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või sisaldavad vähem kui 1,5 massiprotsenti piimarasvu, 5 massiprotsenti sahharoosi või isoglükoosi, 5 massiprotsenti glükoosi või tärklist:

2,1

1,2

0

0

2106 90 98

– – –

muu

3

3

0

0

2201

Vesi, sh looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja lumi:

 

 

 

 

2201 10

mineraalveed, gaseeritud veed:

 

 

 

 

 

– –

looduslikud mineraalveed:

 

 

 

 

2201 10 11

– –

süsihappegaasiga rikastamata

16,8

11,2

5,6

0

2201 10 19

– – –

muu

16,8

11,2

5,6

0

ex 2201 10 90

– – –

süsihappegaasiga rikastamata

27

18

9

0

ex 2201 10 90

– – –

muu

16,8

11,2

5,6

0

2201 90 00

muu

2,2

1,5

0,7

0

2202

Vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või maitse- või lõhnaainelisandiga, jm karastusjoogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu- ja köögiviljamahlad:

 

 

 

0

2202 10 00

vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või maitse- või lõhnaainelisandiga

27

18

9

 

2202 90

muu:

11,2

7,5

3,7

 

2203 00

Linnaseõlu:

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

0 (8)

2205

Vermut jm värsketest viinamarjadest veinid, maitsestatud taimede või muude aromaatsete ainetega:

 

 

 

 

2205 10

anumates mahuga kuni 2 liitrit:

15,7

9

0

0

2205 90

muu:

1,12 EUR/mahuprotsenti/hl + 5,5 EUR/hl

0,6 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,16 EUR/hl

0

0

2207

Denatureerimata etüülalkohol, alkoholisisaldusega 80 mahuprotsenti või rohkem; denatureeritud etüül- või muu alkohol, mis tahes kangusega

 

 

 

0 (8)

2207 10 00

denatureerimata etüülalkohol, alkoholisisaldusega 80 mahuprotsenti või rohkem:

24 EUR/hl

24 EUR/hl

24 EUR/hl

 

2207 20 00

denatureeritud etüül- jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega

13 EUR/hl

13 EUR/hl

13 EUR/hl

 

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 mahuprotsenti; kanged alkohoolsed joogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:

 

 

 

0 (8)

2208 20

kanged piiritusjoogid, valmistatud viinamarjaveini või viinamarjade pressimisjääkide destilleerimisel:

 

 

 

 

 

– –

anumates mahuga kuni 2 liitrit

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

prantsuse konjak (Cognac)

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 14

– – –

Armagnac

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 26

– – –

Grappa

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 29

– – –

muu

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,79 EUR/hl

10 %MIN 0,09 EUR/mahuprotsenti/hl + 0,53 EUR/hl

 

 

– –

anumates mahuga üle 2 liitri:

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

toordestillaat

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

 

 

– – –

muu:

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

prantsuse konjak (Cognac):

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 64

– – – –

Armagnac

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 86

– – – –

Grappa

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 89

– – – –

muu

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 30

viski:

 

 

 

 

 

– –

Bourboni viski, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

kuni 2 liitrit

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 19

– – –

üle 2 liitri

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

Šoti viski:

 

 

 

0 (8)

 

– – –

linnaseviski, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

kuni 2 liitrit

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 38

– – – –

üle 2 liitri

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

segatud viski, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

kuni 2 liitrit

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 58

– – – –

üle 2 liitri

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

muu viski, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

kuni 2 liitrit

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 78

– – – –

üle 2 liitri

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

muu, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

kuni 2 liitrit

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 88

– – –

üle 2 liitri

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,6 EUR/hl

 

2208 40

rumm ja taffia:

 

 

 

 

 

– –

anumates mahuga kuni 2 liitrit

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või rohkem hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega)

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– – –

muu:

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

väärtusega üle 7,9 EURi 1 liitri puhta alkoholi kohta

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 40 39

– – – –

muu

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– –

anumates mahuga üle 2 liitri:

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või rohkem hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega)

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

muu:

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

väärtusega üle 2 EURi 1 liitri puhta alkoholi kohta

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 40 99

– – – –

muu

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50

džinn ja genever:

 

 

 

0 (8)

 

– –

džinn, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

kuni 2 liitrit

20 % MIN 0,40 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/mahuprotsenti/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 50 19

– – –

üle 2 liitri

40 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

genever, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

kuni 2 liitrit

20 % MIN 0,50 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50 99

– – –

üle 2 liitri

40 % MIN 1,0 EUR/mahuprotsenti/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/mahuprotsenti/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/mahuprotsenti/hl + 6,4 EUR/hl

 

2208 60

viin:

 

 

 

 

 

– –

alkoholisisaldusega kuni 45,4 mahuprotsenti, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

kuni 2 liitrit

15 % MIN 0,60 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 19

– – –

üle 2 liitri

20 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

alkoholisisaldusega üle 45,4 mahuprotsenti, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

kuni 2 liitrit

15 % MIN 0,60 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/mahuprotsenti/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 99

– – –

üle 2 liitri

20 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/mahuprotsenti/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 70

liköörid ja kordialid:

 

 

 

0 (8)

2208 70 10

– –

anumates mahuga kuni 2 liitrit

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 70 90

– –

anumates mahuga üle 2 liitri

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/h + 4,5 EUR/hl

 

2208 90

muu:

 

 

 

0 (8)

 

– –

arrak, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

kuni 2 liitrit

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 19

– – –

üle 2 liitri

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

ploomi-, pirni- või kirsiviin (v.a liköörid), anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

kuni 2 liitrit:

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EURmahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 38

– – –

üle 2 liitri:

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

muud kanged piiritusjoogid ja muud alkohoolsed joogid, anumates mahuga:

 

 

 

 

 

– – –

kuni 2 liitrit:

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – –

muu:

 

 

 

 

 

– – – – –

kanged piiritusjoogid (v.a liköörid):

 

 

 

 

 

– – – – – –

aetud puuviljadest:

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 48

– – – – – – –

muu

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl+4,05 EUR/hl

 

 

– – – – – –

muu:

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 56

– – – – – – –

muu

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 69

– – – – –

muud alkohoolsed joogid

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – –

üle 2 liitri:

 

 

 

0 (8)

 

– – – –

kanged piiritusjoogid (v.a liköörid):

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

aetud puuviljadest

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 75

– – – – –

Tequila

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 77

– – – – –

muu

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 78

– – – –

muud alkohoolsed joogid

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

denatureerimata etüülalkohol tegeliku alkoholisisaldusega alla 80 mahuprotsenti, anumates mahuga:

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

kuni 2 liitrit

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 99

– – –

üle 2 liitri

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/mahuprotsenti/hl + 4,5 EUR/hl

 

2402

Tubakast või tubakaasendajatest valmistatud sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid:

 

 

 

 

2402 10 00

tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod

36

36

36

0 (8)

2402 20

tubakat sisaldavad sigaretid:

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2402 90 00

muu

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2403

Muu töödeldud tubakas ja selle aseained; “homogeniseeritud” või “taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid:

 

 

 

 

2403 10

suitsetamistubakas, mis ei sisalda tubaka aseaineid või sisaldab neid mis tahes vahekorras:

30

20

10

0 (8)

 

muu:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

“homogeniseeritud” või “taastatud” tubakas

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2403 99

– –

muu:

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- või nitrosoderivaadid:

 

 

 

 

 

muud mitmealuselised alkoholid:

 

 

 

 

2905 43 00

– –

mannitool

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glütsitool (sorbitool):

0

0

0

0

2905 45 00

– –

glütserool

0

0

0

0

3301

Eeterlikud õlid (terpeenivabad või mitte), sh tahked ja puhtad; resinoidid; ekstraheeritud õlivaigud; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades või muus sellises (saadud lilledest või muudest taimedest leotamise teel); eeterlike õlide terpeenidest eraldamise kõrvaltooted; eeterlike õlide destillaadid ja vesilahused: