EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1968R(01)

Nõukogu 21. detsembri 2006 . aasta määruse (EÜ) nr 1968/2006 (mis käsitleb ühenduse rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010)) parandus ( ELT L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1968/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/31


Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1968/2006 (mis käsitleb ühenduse rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010)) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 409, 30. detsember 2006 )

Määrust (EÜ) nr 1968/2006 tuleb lugeda järgmiselt:

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1968/2006,

21. detsember 2006,

mis käsitleb ühenduse rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvaheline Iirimaa Fond (edaspidi “fond”) loodi 1986. aastal Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuste vahelise 18. septembri 1986. aasta lepinguga Rahvusvahelise Iirimaa Fondi kohta (edaspidi “leping”), et edendada majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning soodustada natsionalistide ja unionistide vahelisi kontakte, dialoogi ja leppimist kogu Iirimaal, viimaks ellu ühte 15. novembri 1985. aasta Inglise-Iiri lepingus sätestatud eesmärki.

(2)

Tunnistades, et fondi eesmärgid kajastavad ühenduse eesmärke, on ühendus andnud fondile rahalist toetust alates 1989. aastast. Vastavalt nõukogu 24. jaanuari 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 177/2005, mis käsitleb ühenduse rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile, (1) kohustuti eraldama aastateks 2005 ja 2006 ühenduse eelarvest 15 miljonit eurot aastas. Nimetatud määrus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2006.

(3)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 177/2005 artikli 5 alusel läbi viidud hindamine kinnitas vajadust jätkata fondi tegevuse toetamist, tugevdades samas eesmärkide koostoimet ja kooskõlastamist struktuurifondidega, eelkõige Põhja-Iiri ja Iirimaa piirialade rahu ja leppimise eriprogrammiga (edaspidi “programm PEACE”), mis loodi vastavalt nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (2).

(4)

Põhja-Iiri rahuprotsess nõuab Euroopa Ühenduse toetuse jätkumist fondile pärast 31. detsembrit 2006. Rahuprotsessi edendamiseks tehtud töö tunnustamiseks on programmile PEACE struktuurifondidest ette nähtud lisatoetus ajavahemikuks 2007–2013 vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999) II lisa punktile 22.

(5)

15. ja 16. detsembril 2005 Brüsselis toimunud kohtumisel tegi Euroopa Ülemkogu komisjonile ülesandeks võtta vajalikke meetmeid ühenduse toetuse jätkamiseks Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile selle tegevuse lõppetapiks, mis kestab aastani 2010.

(6)

Käesoleva määruse peamine eesmärk on rahu ja leppimise toetamine struktuurifondidega hõlmatust laiema meetmete valikuga, mis ulatub kaugemale ühenduse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika kohaldamisalast.

(7)

Ühenduse toetust fondile tuleks anda rahaliste toetustena aastatel 2007, 2008, 2009 ja 2010, et see lõppeks samaaegselt programmi PEACE lõppemisega.

(8)

Ühenduse toetuse jaotamisel peaks fond eelistama piiriülese ning kogukondadevahelise iseloomuga projekte, mis täiendavad aastatel 2007–2010 programmi PEACE raames rahastatavaid meetmeid.

(9)

Vastavalt lepingule osalevad kõik fondi rahalised toetajad fondi haldusnõukogu koosolekutel vaatlejatena.

(10)

Äärmiselt tähtis on tagada fondi meetmete ning asutamislepingu artiklis 159 sätestatud ühenduse struktuurifondidest rahastatavate meetmete, eriti programmi PEACE nõuetekohane kooskõlastamine.

(11)

Fondist antavat abi tuleks käsitada tõhusana üksnes juhul, kui see toob kaasa jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu, ning seda ei kasutata muude riiklike või erasektori kulutuste asendajana.

(12)

Enne 1. juulit 2008 tuleks koostada hinnang, milles vaadatakse läbi fondi sulgemist käsitlevad sätted.

(13)

Käesolevasse määrusesse lisatakse kogu programmi kehtivusajaks ette nähtud rahastamise lähtesumma Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (3) mõistes, ilma et see mõjutaks eelarvepädevate institutsioonide asutamislepingus määratletud volitusi.

(14)

Fondile antava ühenduse toetuse summa peaks aastatel 2007, 2008, 2009 ja 2010 olema 15 miljonit eurot aastas väljendatuna jooksvas väärtuses.

(15)

Fondi tegevuse lõppetapiks (2006–2010) käivitatud strateegia pealkirjaga “Selle ruumi jagamine” (Sharing this Space) keskendub neljale peamisele valdkonnale: leppimise aluste rajamine kõige kõrvaletõrjutumates kogukondades, kontaktide soodustamine jagunenud kogukondades, integreerituma ühiskonna saavutamine ja pärandi jätmine. Fondi ja käesoleva määruse lõppeesmärk on seega kogukondadevahelise leppimise soodustamine.

(16)

Ühenduse toetus aitab tugevdada liikmesriikide ja nende rahvaste vahelist solidaarsust.

(17)

Käesoleva määruse vastuvõtmist peetakse vajalikuks selleks, et saavutada ühenduse eesmärke ühisturu toimimise käigus. Kuna asutamislepinguga ei ole vajalikke volitusi otseselt ette nähtud, tuleks käesolev määrus vastu võtta asutamislepingu artikli 308 alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (edaspidi “fond”) antava ühenduse rahalise toetuse eraldamise lähtesumma aastateks 2007–2010 on 60 miljonit eurot.

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad iga-aastased eraldised finantsraamistiku piires.

Artikkel 2

Fond kasutab toetust kooskõlas Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuste vahelise 18. septembri 1986. aasta lepinguga Rahvusvahelise Iirimaa Fondi kohta (edaspidi “leping”).

Toetuse jagamisel eelistab fond piiriüleseid või kogukondadevahelisi projekte, et täiendada struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid, eelkõige neid, mida toetatakse Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialade programmi PEACE raames.

Toetust kasutatakse jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu saavutamiseks asjaomastes piirkondades. Seda ei kasutata muude avaliku või erasektori kulutuste asendajana.

Artikkel 3

Fondi haldusnõukogu (edaspidi “haldusnõukogu”) koosolekutel esindab ühendust vaatlejana komisjon.

Fond on vaatlejana esindatud programmi PEACE ja vajaduse korral muude struktuurifondide meetmete järelevalvekomitee koosolekutel.

Artikkel 4

Komisjon määrab koostöös fondi haldusnõukoguga kindlaks sobiva viisi fondi ja struktuurifondide asjaomaste toetuste (eelkõige programmi PEACE raames) korraldus- ja rakendusasutuste vahelise kooskõlastamise tagamiseks kõigil tasanditel.

Artikkel 5

Komisjon määrab koostöös fondi haldusnõukoguga kindlaks sobivad avalikustamis- ja teavitamisviisid, et teavitada avalikkust ühenduse toetusest fondi rahastatavatele projektidele.

Artikkel 6

Hiljemalt 30. juuniks 2008 esitab fond komisjonile strateegia fondi tegevuse lõpetamiseks, sealhulgas:

a)

tegevuskava, milles on toodud kavandatavad maksed ja fondi tegevuse lõpetamise kavandatav kuupäev;

b)

kulukohustustest vabastamise menetlus;

c)

kasutamata summade ja saadud intresside käsitlemine fondi tegevuse lõpetamisel.

Hilisemad maksed fondi sõltuvad sellest, kas komisjon kiidab tegevuse lõpetamise strateegia heaks. Kui strateegiat pole 30. juuniks 2008 esitatud, katkestatakse maksed kuni selle esitamiseni.

Artikkel 7

1.   Toetusi haldab komisjon.

Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, makstakse iga-aastane toetus osamaksetena järgmiselt:

a)

esimene 40 % suurune ettemakse tehakse pärast seda, kui komisjon on kätte saanud haldusnõukogu esimehe allkirjastatud kohustise, mille kohaselt fond täidab käesoleva määrusega sätestatud tingimusi toetuse andmiseks;

b)

teine 40 % suurune ettemakse tehakse kuus kuud hiljem;

c)

20 % suurune lõppmakse tehakse pärast seda, kui komisjon on kätte saanud ja heaks kiitnud fondi tegevuse aastaaruande ning auditeeritud raamatupidamisaruande kõnealuse aasta kohta.

2.   Enne osamakse tegemist hindab komisjon fondi finantsvajadusi fondi kassajäägi põhjal iga makse jaoks määratud ajal. Kui sellest hinnangust järeldub, et fondi finantsvajadustest lähtuvalt ei ole ühe nimetatud osamakse tegemine põhjendatud, peatatakse asjaomase makse tegemine. Komisjon vaatab selle otsuse fondi esitatud uutele andmetele tuginedes uuesti läbi ja jätkab maksete tegemist niipea, kui peab nende tegemist põhjendatuks.

Artikkel 8

Fondist võib struktuurifondidest rahalist abi saavale või saama hakkavale projektile raha eraldada üksnes juhul, kui summa, mis saadakse nimetatud rahalise abi ja 40 % fondi toetuse liitmisel, ei ületa 75 % projekti abikõlblikest kogukuludest.

Artikkel 9

Komisjonile tuleb esitada lõpparuanne kuus kuud enne artikli 6 esimese lõigu punktis a osutatud strateegias nimetatud lõpetamiskuupäeva või kuus kuud pärast ühenduse viimast makset, sõltuvalt sellest, kumb kirjeldatud kuupäevadest on varasem, ning see peab sisaldama kogu vajalikku teavet, mis võimaldab komisjonil hinnata abi rakendamist ja eesmärkide saavutamist.

Artikkel 10

Viimase aasta toetus makstakse välja pärast artikli 7 lõikes 2 osutatud finantsvajaduste analüüsi ning eeldusel, et fondi tegevuses järgitakse artiklis 6 ette nähtud tegevuse lõpetamise strateegiat.

Artikkel 11

Kulutuste abikõlblikkuse lõppkuupäev on 31. detsember 2013.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

See kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 30, 3.2.2005, lk 1.

(2)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 173/2005 (ELT L 29, 2.2.2005, lk 3) ning see on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25) alates 1. jaanuarist 2007.

(3)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


Top