EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1966R(01)

Nõukogu 21. detsembri 2006 . aasta määruse (EÜ) nr 1966/2006 (kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta) parandus ( ELT L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1966/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/3


Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1966/2006 (kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 409, 30. detsember 2006 )

Määrust (EÜ) nr 1966/2006 tuleb lugeda järgmiselt:

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1966/2006,

21. detsember 2006,

kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2371/2002 (1) sätestatakse ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise tagamiseks ette nähtud raamistik.

(2)

Kalavarude kaitse ja säästva kasutamise eesmärgid saavutatakse vetele ja kalavarudele juurdepääsu reguleerivate tingimuste kaudu, nimelt saagi ja püügikoormuse piiramise ning püügitehnikate ja -vahendite ning püügimahtudega seotud tehniliste meetmete kehtestamise kaudu.

(3)

Seetõttu on püügivõimaluste mõistlikuks juhtimiseks ja kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vaja teha kalapüügi seiret kõige asjakohasemate vahendite abil. Püütud koguseid kontrollitakse peamiselt saagi, lossimise, ümberlaadimise, veo ja müügi kohta teabe kogumise teel, püügikoormust aga peamiselt laeva omaduste, kalapüügile kulutatud aja ja püügivahendite kohta teabe kogumise teel. Peale selle võimaldavad kaugseiretehnoloogiad kalanduskontrolli ametiasutustel jälgida laevade viibimist konkreetses piirkonnas. Kõnealuste vahendite kombinatsioon suurendab teabe täpsust.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 22 lõikes 1 ja artikli 23 lõikes 3 sätestatakse vastavalt, et nõukogu peab tegema 2004. aastal otsuse kalapüügi, sealhulgas saagi lossimise või ümberlaadimise ja müügiteatise elektroonilise registreerimise ja aruandluse kohustuse ning kaugseirevahendite kasutuselevõtmise kohustuse kohta.

(5)

Liikmesriigid ja teised riigid on viimastel aastatel läbi viinud elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseire katseprojekte. Need on osutunud usaldusväärseks ja majanduslikult tasuvaks.

(6)

Nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollsüsteem) (2) artikliga 6 nähakse ette, et ühenduse kalalaevade kaptenid peavad oma laevade tegevuse kohta püügipäevikut.

(7)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikliga 22 sätestatakse, et kalalaevalt müüakse kalatooteid ainult registreeritud ostjatele või registreeritud enampakkumistel.

(8)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikliga 9 nähakse ette, et enampakkumiskeskused või muud liikmesriikide volitatud ja liikmesriigis lossitud kalatoodete esmaturustuse eest vastutavad asutused või isikud esitavad pärast esmamüüki müügiteatise pädevatele asutustele selles liikmesriigis, mille territooriumil esmaturustamine toimub.

(9)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikliga 8 nähakse ette, et juhul kui laeva kogupikkus on vähemalt kümme meetrit, esitab ühenduse iga kalalaeva kapten või kapteni esindaja pärast iga reisi ning 48 tunni jooksul pärast lossimist deklaratsiooni pädevatele ametiasutustele selles liikmesriigis, kus lossimine toimub.

(10)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikliga 9 nähakse samuti ette, et kui kalatoodete esmaturustamine ei toimu liikmesriigis, kus tooted lossiti, tagab esmaturustamise jälgimise eest vastutav liikmesriik müügiteatise koopia võimalikult kiire esitamise kõnealuste toodete lossimise jälgimise eest vastutavale asutusele.

(11)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 19 nõutakse, et liikmesriigid peavad looma arvutiandmebaasid ning akrediteerimissüsteemi, mis hõlmab eelkõige ristkontrolli ja andmekontrolli.

(12)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikliga 9 nähakse samuti ette, et ülevõtmisdeklaratsiooni valdajal on kohustus esitada kõnealune deklaratsioon pädevatele asutustele, kui tooteid ei pakuta müügiks või kui need on mõeldud müügiks hiljem.

(13)

Kaugseiret tuleks kasutada üksnes siis, kui see on ebaseadusliku püügiga tegelevate kalalaevade avastamiseks selgelt kulutasuvam võrreldes selliste traditsiooniliste kontrollvahendite kasutamisega nagu patrull-laevad ning õhusõidukid.

(14)

Seetõttu tuleks kehtestada kontrolli eesmärgil elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kasutamise tingimused.

(15)

Riigi pädevate asutuste kasutatavad järelevalve- ja kontrollialase teabevahetuse vormid tuleks määrata kindlaks üksikasjalikes rakenduseeskirjades.

(16)

Liikmesriik peab ise otsustama, missuguseid vorme tema lipu all sõitvad laevad andmete edastamiseks kasutavad.

(17)

Kontrollitehnoloogia rakendamisega seotud investeeringuid on võimalik rahastada nõukogu 22. mai 2006. aasta määruse (EÜ) nr 861/2006 (millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas) (3) raames.

(18)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (4),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Elektrooniline registreerimine ja aruandlus

1.   Ühenduse kalalaeva kapten registreerib elektrooniliste vahendite abil püügitegevusega seotud teabe, mille ta peab registreerima püügipäevikus ning ümberlaadimisdeklaratsioonis vastavalt ühenduse õigusaktides kindlaks määratule, ning saadab kõnealuse teabe elektrooniliste vahendite teel lipuriigi pädevale ametiasutusele.

2.   Ühenduse kalalaeva kapten või kapteni esindaja registreerib elektrooniliste vahendite abil püügitegevusega seotud teabe, mille ta peab registreerima lossimisdeklaratsioonis vastavalt ühenduse õigusaktides kindlaks määratule, ning saadab kõnealuse teabe elektrooniliste vahendite teel lipuriigi pädevale ametiasutusele.

3.   Saagi esmamüügi teatise ning vajaduse korral ülevõtmisdeklaratsiooni registreerib elektrooniliselt ning edastab selle riigi pädevatele ametiasutustele, kelle territooriumil esmamüük aset leiab, kas registreeritud ostja, registreeritud enampakkumise läbiviija või mõni teine asjaomase riigi volitatud esmamüügi eest vastutav asutus või isik.

4.   Liikmesriigid loovad vajalikud haldus- ja tehnilised struktuurid, mis võimaldavad neil vastu võtta, töödelda, ristkontrollida ja edastada elektrooniliste vahendite kaudu teabe, mis sisaldub vähemalt lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud püügipäevikus, ümberlaadimis- ja lossimisdeklaratsioonis, müügiteatises ning ülevõtmisdeklaratsioonis.

Artikkel 2

Andmete esitamise perioodilisus ja andmete autentsus

1.   Kalalaeva kapten edastab asjaomased püügipäeviku andmed vähemalt kord päevas. Laeva kapten saadab kõnealused andmed taotluse korral ka lipuriigi pädevale ametiasutusele. Igal juhul edastab laeva kapten asjaomased püügipäeviku andmed pärast viimast püüki ning enne sadamasse sisenemist.

2.   Lipuriigi pädeva asutuse registreeritud püügipäeviku ning ümberlaadimis- ja lossimisdeklaratsiooni andmed loetakse autentseks riigi õigusaktides ette nähtud tingimustel.

3.   Liikmesriigi pädeva asutuse registreeritud saagi esmamüügi teatises ja ülevõtmisdeklaratsioonis sisalduv teave ning andmed loetakse autentseks riigi õigusaktides ette nähtud tingimustel.

Artikkel 3

Rakendusetapid

1.   Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmete elektroonilise registreerimise ja edastamise kohustust kohaldatakse rohkem kui 24meetrise kogupikkusega kalalaevade kaptenitele 24 kuu jooksul alates artiklis 5 osutatud rakenduseeskirjade jõustumisest ning rohkem kui 15meetrise kogupikkusega kalalaevade kaptenitele 42 kuu jooksul alates rakenduseeskirjade jõustumisest.

2.   Lõike 1 sätetest olenemata võib liikmesriik 12 kuu pärast alates artiklis 5 nimetatud rakenduseeskirjade jõustumise kuupäevast kohustada või volitada oma lipu all sõitvate lõikes 1 nimetatud ja 15meetrise kogupikkusega või lühemate laevade kapteneid elektrooniliselt registreerima ja edastama artikli 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmeid.

3.   Rannikuäärse liikmesriigi pädevad asutused aktsepteerivad lipuliikmesriigilt saadud elektroonilisi aruandeid, mis sisaldavad lõikes 2 osutatud kalalaevadelt edastatud andmeid.

4.   Müügiteatiste ning vajaduse korral ülevõtmisdeklaratsioonide elektroonilise registreerimise ja edastamise kohustust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009 registreeritud ostjate, registreeritud enampakkumiste korraldajate või muude liikmesriigi volitatud asutuste või isikute suhtes, kes vastutavad kalatoodete esmamüügi eest ning kelle kalatoodete müügi aastakäive on üle 400 000 euro.

Artikkel 4

Kaugseire

Alates 1. jaanuarist 2009 ning juhul, kui see on ebaseadusliku püügiga tegelevate kalalaevade avastamise traditsiooniliste vahenditega võrreldes selgelt kulutasuvam, tagavad liikmesriigid, et nende kalapüügi seirekeskustel on tehniline suutlikkus, mis võimaldab neil reaalajas ühitada laevade seiresüsteemi poolt satelliidi või muude samalaadsete süsteemide kaudu maale saadetud kaugkujutiste abil saadud positsioone, et hinnata kalalaevade viibimist konkreetses piirkonnas.

Artikkel 5

Üksikasjalikud eeskirjad

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 osutatud korras. Nendes eeskirjades sätestatakse eelkõige

1)

tingimused, mille alusel riigi pädevad asutused vahetavad järelevalve- ja kontrollialast teavet, tagades teabe konfidentsiaalsuse ning rannikuäärsete liikmesriikide juurdepääsu kõnealusele teabele;

2)

edastatavate teadete sisu;

3)

vormid, mida riigi pädevad asutused järelevalve- ja kontrollialases teabevahetuses kasutavad;

4)

tingimused müügiteatiste ning ülevõtmisdeklaratsioonide andmete registreerimiseks ja edastamiseks;

5)

sätted, mis võimaldavad liikmesriigil laiendada elektroonilise registreerimise kohustust kalalaevadele, nagu on ette nähtud artikli 3 lõikes 2;

6)

erandid elektroonilise lossimisdeklaratsiooni esitamise nõudest ning tingimused ja teatamisnõuded, et teavitada rannikuäärset riiki niisugustest eranditest;

7)

erandid, et vähendada konkreetsetest ühenduse eeskirjadest tulenevat ettevõtete halduskoormust kalalaevadele, mis elektrooniliselt registreerivad ja edastavad artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud teavet;

8)

sätted artiklis 1 nimetatud andmete registreerimiseks ja edastamiseks tehniliste rikete korral.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2006.

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 160, 14.6.2006, lk 1.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).


Top